Minulá volební období

ZÁPIS ZE 7. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 9. 11. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS ZE 7. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 9. 11. 2000

Přítomni: G. Cadorini, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, M. Humpál, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, E. Kašparová, J. Králová, J. Musil, W. Oerter, J. Opatrný, V. Zuska, Š. Balík, M. Kuchařík, P. Pabian, M. Pehr, I. Příbramská, K. Rathouská, B. Sobotková, D. Toth, V. Vávrová, K. Veselá.
Omluveni: P. Boschek, I. Ebelová, J. Jireš, K. Kočvarová, P. Kubín, J. Uhlíř.
Neomluveni: T. Kulka, K. Kadlčíková.
Hosté: doc. RNDr. P. Kolář, děkan; doc. PhDr. P. Vavroušek, PhDr. J. Herman a doc. PhDr. J. Koťa, proděkani; ing. J. Pelc, tajemník; prof. PhDr. J. Kuklík, prof. PhDr. M. Dohalská, V. Filip a S. Štoček, AS UK; doc. PhDr. P. Zemánek, RVŠ. Předsedkyně přivítala hosty a nové členy senátu – dr. M. Humpála a dr. D. Totha, kteří nastoupili za rezignující členy dr. M. Sekeru a O. Káninského. Požádala členy senátu, aby si na dobu zasedání vždy vytvořili časovou rezervu (do 18 hodin).

1. Schválení programu jednání.

Na návrh dr. Oertera byla jako bod 5 zařazena stížnost O. Káninského na opožděné vyplacení stipendia v programu Erasmus. Návrh B. Sobotkové týkající se její stížnosti na činnost zahraničního oddělení bude projednán v bodu Různé. Hlasování o změnách: 11-5-3.
Program byl schválen s navrženými změnami. Hlasování: 16-1-1.

Program:

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
 3. Vystoupení p. děkana
 4. Návrhy změn vnitřních předpisů
 5. Stížnost O. Káninského
 6. Doplnění komisí
 7. Různé

2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání.

(1) Doc. Housková: změna znění odst. 23 na „zdůraznila dr. Kašparová“.
(2) děkan a předsedkyně: úprava znění bodu 3 (diskuse) na „Předsedkyně předala řízení diskuse místopředsedovi prof. Opatrnému, protože v ní musela vystoupit za Ústav translatologie“. (3) děkan: bod 19 – zkrácení 2. věty na „Děkan argumentoval administrativně-právním nátlakem“. (4) dr. Kašparová: doplnit bod 3(2) o „a navrhla důsledně používat termín cizí jazyk“. (5) dr. Kašparová upozornila na nutnost kontroly seznamu přítomných podle prezenční listiny. Kontrolu provede předsedkyně.
Zápis byl se zapracováním připomínek schválen. Hlasování: 17-0-1.

3. Vystoupení p. děkana.

 

 1. Děkan uvedl návrh prozatímního postupu pro obsazení komisí ustavených z jeho podnětu: bude jmenovat předsedu a členy komisí, AS doplní každou komisi dvěma členy. Předsedkyně informovala, že statutárně jsou komise na stejné úrovni, dodatečně se k tomu vyjádří legislativní komise, která předloží i případný návrh na úpravu znění Statutu. Hlasování: 18-0-1.
 2. Děkan předložil návrh na ustavení ediční komise, v jejíž kompetenci je především projednávání návrhů na vydávání publikací fakulty v nakladatelství Karolinum a DeskTopu FFUK. Hlasování: 20-0-0.
 3. Dislokace na FF UK v souvislosti s otevřením areálu v Jinonicích. Děkan informoval o průběhu a výsledcích dislokace. Uvedl, že v rozhodnutí (10.8.) o přidělení uvolněných prostor v Celetné ul. respektoval doporučení dislokační komise (30.4.); p. rektor si vyžádal podrobné informace o plánovaném využití uvolněných kapacit, definitivní písemné rozhodnutí zatím vedení FF UK neobdrželo. Dále informoval o dodatečném jednání s prof. Macurovou (požadavek na učebnu) a prof. Palkovou (požadavek na místnost sekretariátu) – v obou případech se snaží najít uspokojivé řešení (další perspektivní přesuny v Celetné, organizace využití místnosti sekretariátu).

  Diskuse: Dr. Cadorini konstatoval, že o výměně učebny ÚRS nebyl informován, komise zřejmě jeho zprávu o potřebách výukových prostor ÚRS neobdržela a podle jeho mínění se rozdělení místností nezakládá na skutečných potřebách. Proděkan doc. P. Vavroušek uvedl, že závěry komise byly projednány se všemi vedoucími příslušných pracovišť. Na dotaz doc. Gabrielové ohledně přestěhování ÚHV z Košíku. p. proděkan sdělil, že jedná s doc. Černým o náhradních prostorách. AS FF UK vzal zprávu na vědomí.

 4. Ad usnesení AS FF UK č. 32 z minulého jednání – (1) harmonogram příprav přijímacího řízení. Děkan předložil návrh harmonogramu příprav přijímacího řízení na rok 2002/03:
  červen 2001: vypsání kombinací
  do 20.7.: vyhodnocení př. řízení 2001/02
  do 1.8.: definitivní verze podmínek přijímacího řízení
  do 15.8.: vyjádření ústavů a kateder
  31.8.: předložení materiálu AS FF
  1.9.: odevzdání materiálu na RUK
  30.9.: informace do tisku
  1.11.: informace na webovou stránku.

  Diskuse: V obsáhlé diskusi se jednalo především o možnosti přesunout těžiště příprav do předprázdninového období a zahájit přípravné fáze v časovém předstihu již brzy na jaře tak, aby (1) návrh byl dostatečně projednán při respektování období prázdnin a dovolených, (2) k návrhu se mohla vyjádřit i pracoviště, (3) AS nebyl postaven před jediný krajní termín.

  1. Dr. Oerter, K. Veselá a P. Pabian upozornili na nutnost včasné přípravy tak, aby senát nebyl postaven do stejné situace jako letos a termín projednání v AS byl reálný. P. Pabian, dr. Jettmarová, dr. Oerter a doc. Králová uvedli, že AS musí pro dostatečné projednání obdržet návrh v červnu, případně lze uvažovat o mimořádném zasedání AS počátkem července. B. Sobotková nepředpokládá, že by pracoviště o prázdninách materiál projednávala. Dr. Jettmarová a Cadorini upozornili, že v období prázdnin a dovolených nelze zaručit usnášeníschopnost senátu.
  2. Děkan odpověděl, že navrhované termíny jsou sice krajní, ale v případě neschválení návrhu senátem bude vyjednávat s RUK o posunutí termínu předání na RUK. Proděkan dr. J. Herman doplnil, že předložené termíny vycházejí z požadavku RUK (předání materiálu na RUK k 1.9.) a že vedení chce návrh vypracovat až na základě vyhodnocení přijímacího řízení 2001 po jeho ukončení; výsledek po stránce obsahové bude znám až po ústních zkouškách, po technické stránce dříve.
  3. Doc. Králová namítla, že obsahově lze výsledky zhodnotit až po delší době (1- 3 roky); dr. Jettmarová upozornila, že někteří kvalitní uchazeči mohou být prvním kolem eliminováni, což nelze z výsledků řízení zjistit. Doc. Gabrielová doporučila průběžnou přípravu, protože pracoviště již mají představu o kombinacích, počtech uchazečů k přijetí i obsahu zkoušky. Doc. Housková navrhla, aby debata o matriálu proběhla v AS na jaře (po vypracování koncepce vedením a projednání s pracovišti). Z příspěvků doc. Králové, dr. Jettmarové, P. Pabiana a B. Sobotkové vyplynul návrh na zahájení příprav v dubnu, kdy bude znám počet přihlášek, bude tak možno připravit i projednat koncepci po technické stránce, v červnu lze doplněný návrh projednat jako první verzi (po konzultacích s garanty a pracovišti).
  4. Proděkan dr. J. Herman přijal návrh doc. Houskové a znovu upozornil, že schválení senátem musí proběhnout do 31.8. Na dotaz dr. Jettmarové, proč se FF neohradí na RUK ohledně termínů, uvedl, že RUK považuje složitost přijímacího řízení na FF UK za náš vnitřní problém a trvá na oficiálních termínech. Děkan doplnil informací, že se vedení nehodlá vracet k systému oborových zkoušek.
  5. Další část diskuse (dr. Jettmarová, p. proděkan dr. Herman, dr. Gladková, P. Pabian, K. Veselá, p. proděkan doc. Vavroušek, dr. Kalivoda, B. Sobotková, Š. Balík, p. děkan, prof. Dohalská, dr. Cadorini, doc. Králová, doc. Zuska) se soustředila na možný termín projednávání definitivního návrhu v AS. Předsedkyně shrnula diskusi a konstatovala, že (1) podle orientačního hlasování nelze dne 31/8 zaručit potřebnou účast na zasedání AS, (2) řešením by mohla být postupná příprava tak, aby koncepční otázky byly projednány na jaře. AS vzal na vědomí harmonogram přijímacího řízení 2002/03.
 5. Ad usnesení AS FF UK č. 32 z minulého jednaní – (2) programová struktura a oborová skladba, akreditace. Děkan informoval o perspektivní podobě programové struktury a oborové skladby na FF UK z pohledu vedení a z hlediska vývojových tendencí (DZ UK, ministerstvo). Počítá se s třístupňovým studiem, které je výhodné z hlediska vnitřní i vnější prostupnosti, přičemž bakalářské studium lze koncipovat jako profesní přípravu nebo jako předstupeň návazného magisterského studia.

  Termín podávání žádostí o prodloužení akreditací je do března 2001. Na RUK je nutno předat materiály do 31.12.2000. Do 20.11. 2000 musí pracoviště odevzdat zpracované podklady studijnímu odd. Proděkan doc. J. Koťa doplnil, že studijní komise dosud předané návrhy prošla a některé vrátila k dopracování. Po dohodě s předsedkyní AS projedná předsednictvo jím zaslané návrhy (s kladným vyjádřením studijní komise) dne 30.11., AS na zasedání dne 14.12., poté je projedná vědecká rada. Zbývající návrhy budou předloženy na lednové zasedání AS. Žádosti o nové akreditace se podávají průběžně.

  Diskuse: Na dotaz doc. Gabrielové kdy se počítá s restrukturalizací studijních programů odpověděli p. děkan a p. proděkan Vavroušek, že příležitost má fakulta právě nyní při podávání akreditací, iniciativa však musí vzejít sama od jednotlivých oborů. Na dotaz dr. Totha k postoji vedení ohledně rozšíření akreditace doktorského studia ve spolupráci s AV ČR informoval p. děkan, že vedení takovou spolupráci podporuje.

 6. Informace o prodloužení pracovních smluv docentům a profesorům nad 65 let v roce 2000/01.

  Děkan informoval, že tyto pracovní poměry nebyly prodlouženy v 35 případech a uvedl kritéria.

  Diskuse: Na dotaz dr. Jettmarové o využití takto ušetřených mzdových prostředků uvedl p. proděkan Vavroušek, že prostředky zůstaly pracovištím, ta mají možnost je využít pro externí smlouvy, nové pracovníky nebo osobní příplatky a odměny stávajícím pracovníkům. Doc. Housková upozornila na pozdní vyrozumění o neprodloužení smlouvy pracovníkovi, tak pracovištím. Děkan konstatoval, že pracoviště žádal o vyjádření, návrhy některých pracovišť přišly se zpožděním nebo musely být vyžádány v srpnu.

 7. Návrh na uzavření krátkodobé smlouvy o pronájmu prostor bufetu.

  Děkan přeložil návrh na uzavření krátkodobé smlouvy (1.1. 2001-30.6. 2001) s dosavadním nájemcem a informoval, že vedení vypíše konkurs na dlouhodobého nájemce s termínem smlouvy od 1/7/01 a s podmínkou rekonstrukce prostor bufetu na vlastní náklady nájemce v prázdninovém období. Tajemník informoval o důvodech volby tohoto řešení (prodloužení smlouvy by musel schválit AS UK).

  Diskuse: Na dotaz B. Sobotkové, kdy bude výběrové řízení vypsáno, p. tajemník sdělil, že již probíhá.

  Usnesení č. 33: AS souhlasí s návrhem na uzavření krátkodobé smlouvy o užívání nebytových prostor bufetu FF UK na období od 1.1. 2001 do 30.6. 2001. Hlasování: 18-0-1.

 8. Dr. Oerter přednesl stížnost na jednání p. proděkana Vavrouška, který slíbil a pak odmítl uvolnit požadované prostředky ze zvláštní dotace přidělené Českému národnímu egyptologickému centru na činnost v Káhiře, jež je tímto ohrožena, navíc je nutno prostředky do konce roku vyčerpat. K důvodu p. proděkana (neproúčtování dosavadní zálohy) dr. Oerter uvedl, že proúčtování lze provést až na základě dokladů přivezených z Káhiry. Děkan navrhl, aby AS přijal usnesení o uvolnění částky. AS se po krátké diskusi rozhodl usnesení nepřijmout z důvodu kompetencí. Hlasování: 18-0-3.

4. Návrh úprav vnitřních předpisů.

P. Pabian uvedl stanovisko legislativní komise, která doporučuje hlasovat v případě oprav jako o celku, v případě připomínek jednotlivě; všechny připomínky byly na dubnovém zasedání projednány v 1. čtení.

Po krátké diskusi byly předložené návrhy úprav ve Studijním a zkušebním řádu FF UK přijaty. Hlasování:
čl. 6, odst. 5: 20-0-1
čl. 7, odst. 3: 20-0-1
čl. 9, odst. 9: 20-0-1
čl. 9, odst. 14: 20-0-1
čl. 10, odst. 4: 18-0-3
blok oprav: 19-0-2.

5. Stížnost O. Káninského.

Dr. Oerter požádal, aby senát podnikl takové kroky, které by zabránily opakování situace, kdy je student vyslán na stáž Erasmus bez vyplacení stipendia. V diskusi (doc. Vavroušek, dr. Gladková, V. Filip, dr. Oerter, dr. Herman, dr. Cadorini, dr. Kašparová, V. Filip) se jednalo o kompetencích ministerstev a rektorátu a důvodech stížnosti. Dr. Jettmarová vysvětlila, že důvodem letošního zpoždění bylo pozdní podepsání nové smlouvy Sokrates ze strany MŠMT s Komisí EU. Dr. Kalivoda uvedl, že na vyplacení stipendia předem není právní nárok. Děkan nabídl, že FF UK je ochotna v podobných případech naše studenty zálohovat. Senát pověřuje předsednictvo, aby se v této záležitosti písemně obrátilo na proděkana pro zahraniční věci. Hlasování: 18-0-1.

6. Doplnění komisí.

Z předsednictva, SK AS a z pléna vzešly tyto návrhy:
Knihovní komise: I. Příbramská, doc. V. Zuska
Etická komise: Š. Balík, doc. A. Housková, dr. W. Oerter
Ediční komise: M. Kuchařík, prof. J. Opatrný
Inventarizační komise: dr. J. Kalivoda
Náhradová komise: dr. G. Cadorini

Diskuse: P. Pabian uvedl, že SK AS nepovažuje za nutné, aby v inventarizační a náhradové komisi byli zástupci této kurie. Dr. Oerter stáhl svoji kandidaturu ve prospěch doc. A. Houskové. AS doporučí p. děkanovi jmenovat i dr. Oertera. Předsedkyně navrhla hlasovat o návrzích jako o celku; návrh byl přijat poměrem hlasů 17-0-0.
Hlasování: 16-0-1.

7. Různé.

 

 1. Zpráva doc. P. Zemánka z RVŠ. Doc. P. Zemánek jako zástupce FF UK v RVŠ informoval o aktivitách RVŠ (aktuální informace jsou na http://www.radavs.cz/ ), m.j. uvedl, že RVŠ vznesla na MŠMT požadavek navýšení rozpočtu, jedná s ním o výši koeficientů, financovaném nárůstu počtu přijímaných studentů a kritériích hodnocení kvality vysokých škol.
 2. Ubytování na kolejích. P. Pabian seznámil senát se zprávou pracovní skupiny AS pro problematiku kolejí. Uvedl, že senátem vyžádaná statistická zpráva ing. Höfera o ubytování studentů na kolejích přišla velmi opožděně, některé údaje si protiřečí, některé chybí. Požádal o přijetí navrženého usnesení, jehož obsahem je sjednání nápravy.

  Diskuse: V diskusi byl projednán další postup v řešení této problematiky, zazněla nespokojenost studentů s dosavadními výsledky jednání studentů s ředitelem SKM (S. Štoček, V. Filip, B. Sobotková, P. Pabian), bylo navrženo osobní jednání zástupců AS FF UK s prorektorkou a vedením kolejí (dr. J. Kalivoda). Předsedkyně navrhla, že se předsednictvo písemně obrátí na prorektorku i na ředitele SKM.

  AS pověřuje předsednictvo, aby písemně požádalo ing. Höfera o doplnění a opravu statistických údajů k ubytování studentů na kolejích, aby písemně informovalo prorektorku prof. Kvasničkovou a zároveň ji požádalo o osobní setkání se zástupci senátu. Hlasování: 16-0-0.

 3. Tělesná výchova na FF UK. P. Pabian seznámil se Zprávou o činnosti pracovní skupiny pro TV a s návrhem dalšího postupu. Materiál bude zaslán vedoucím pracovišť se žádostí o vyjádření do 15.12. Vyjádření mohou být zasílána e-mailem P. Pabianovi nebo písemně na sekretariát. Pracovní skupina materiály zpracuje a k 20.1. 2001 je postoupí k vyjádření garantům a vedení fakulty.
  AS vzal na vědomí Zprávu o TV a souhlasí s navrženým postupem. Hlasování: 16-0-0.
 4. Na dotaz B. Sobotkové o účelových stipendiích předsedkyně sdělila, že tato otázka je rovněž předmětem zprávy stipendijní komise FF UK; zpráva se překládá na prosincové zasedání.

Zapsali: prof. J.Opatrný, I. Příbramská, M. Ničová
Kontrolovala: dr. Z. Jettmarová
AS FF UK schválil dne: 14. 12. 2000