Minulá volební období

ZÁPIS ZE 4. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 4. 7. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS ZE 4. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 4. 7. 2000

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, A. Housková, I. Příbramská, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, O. Káninský, K. Kadlčíková, J. Králová, W. Oerter, J. Opatrný, K. Kočvarová, P. Kubín, M. Kuchařík, J. Musil, P. Pabian, P. Sláma, B. Sobotková, V. Vávrová, K. Veselá, V. Zuska
Omluveni: H. Gladková, T. Kulka, M. Sekera, Š. Balík, J.B.- Uhlíř, K. Rathouská, J. Jireš
Neomluveni: E. Kašparová
Hosté: p. děkan doc. P. Kolář, p. proděkani doc. P. Vavroušek, doc. J. Koťa, dr. J. Herman; prof. M. Dohalská, S. Štoček (AS UK); prof. B. Mouchová, doc. V. Svatoň.

1. Schválení programu jednání

V souvislosti s bodem 4 programu a v souladu s jednacím řádem navrhla předsedkyně doplnění programu o vyjádření AS FF UK k vyplácení prospěchových stipendií v roce 2000. Návrh byl přijat poměrem hlasů 16-0-2. Doplněný program jednání byl schválen. Hlasování: 18-0-0.

Program:

  1. Schválení programu jednání.
  2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání.
  3. Vyjádření AS FF UK k vyplácení prospěchových stipendií v roce 2000.
  4. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000.
  5. Informace o čerpání rozpočtu FF UK za první čtvrtletí roku 2000.
  6. Vyjádření k návrhu studijního plánu oboru Komparatistika.
  7. Vystoupení předsedů a předsedkyň komisí fakulty.
  8. Různé.

2. Kontrola a schválení zápisu z minulého jednání

Zápis byl schválen bez připomínek. Hlasování: 17-0-1.

3. Vyjádření AS FF UK k vyplácení prospěchových stipendií v roce 2000

Děkan oznámil důvody svého rozhodnutí prospěchová stipendia v roce 2000 nevyplácet: (a) nejsou dostatečně motivující; mnohem lepších výsledků by mohlo být dosaženo udělováním stipendií účelových (mimořádná stipendia za vědeckou práci, sociální stipendia, cestovní stipendia); (b) ekonomickým důvodem je fakt, že stávající malou částku by byly nutné dělit mezi velký počet studentů.

Diskuse: Na dotaz předsedkyně stipendijní komise doc. J. Gabrielové p. děkan odpověděl, že výhledově se vyplácení prospěchových stipendií nebrání. Společným bodem příspěvku doc. A. Houskové a dr. J. Kalivody byl zájem o vypracování dostatečně volných pravidel udílení stipendií tak, aby bylo možné pokrýt širokou škálu potřeb studentů. P. děkan přislíbil stanovení pravidel do konce října 2000. Na dotaz B. Sobotkové informovali p. děkan a p. proděkan Vavroušek, že na účelová stipendia je v roce 2000 vyčleněna částka 1,7 mil. Kč, z toho 700 tis. Kč na pomocné vědecké síly.

Usnesení č. 16: AS FF UK souhlasí s návrhem p. děkana nevyplácet v roce 2000 prospěchová stipendia a souhlasí s tím, že v tomto roce budou vyplácena stipendia účelová. Hlasování: 17-0-3.

4. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000

Děkan stručně uvedl návrh rozpočtu. V úvodu diskuse informoval předseda hospodářské komise dr. P. Boschek o projednání návrhu na společném zasedání hospodářské komise, předsednictva a vedení FF UK.

Diskuse: dr. G. Cadorini, doc. A. Housková, dr. W. Oerter, doc. V. Zuska a O. Káninský vystoupili k otázce zvyšování mezd v roce 2000. Děkan informoval o plánovaném navýšení tarifních platů, příplatků za vedení a osobního ohodnocení od října 2000 – částka 10 mil. Kč navyšuje mzdy oproti roku 1999 o nevplacený 13. plat v loňském roce. Uvedl, že navýšení prosadil na RUK, který doporučil zmrazení platů na úrovni roku 1999; další navýšení v roce 2000 nepovažuje za realistické (hospodaření fakulty se sice zlepšuje, avšak zůstává nevýhodný, tj. nízký poměr studentů na učitele a nízký poměr prof/doc na učitele). Dále zmínil možnost získávání mzdových prostředků z jiných aktivit (CŽV, doplňková činnost). Dr. Cadorini upozornil na nutnost vypracování pravidel vnitřního přerozdělování mzdových prostředků podle výkonu. Předseda hospodářské komise v této souvislosti zmínil svůj dopis p. děkanovi, v němž ho žádal o provedení této evaluace; dr. Jettmarová připomněla příslib vedení předložit kriteria přerozdělování během ZS 2000 (viz zápis z dubnového zasedání AS FF UK).

Dr. Jettmarová zmínila drobné nesrovnalosti v rozpočtu, které vznikly po navrhovaných úpravách mezi částí I. a částí II. návrhu a doporučila formou připomínky jejich dodatečné sjednocení (rozpis fixních nákladů v HČMD a DČ v části II., sjednocení výše některých položek v části I. a II., shoda kriterií přidělování provozních prostředků se schváleným Návrhem některých zásad). Proděkan doc. P. Vavroušek informoval, že z Výzkumných záměrů bylo staženo po 100 000 Kč na režijní náklady; z VZ lze po domluvě s řešitelem pořizovat výpočetní techniku. Na dotaz O. Káninského k financování galerií v Hostinném a Litomyšli vysvětlil doc. J. Musil smysl existence těchto sbírek a p. děkan informoval o stavu financování. Doc. V. Zuska k rozpočtu na nákupu publikací uvedl, že jedním z kriterií by mělo být i využívání knihovny studenty jiných oborů; B. Sobotková se pozastavila nad vysokými výdaji za telefon (3 mil. Kč); M. Kuchařík upozornil na potřebu finančního zajištění odborných praxí; prof. J. Opatrný apeloval, aby odměny za přijímací řízení byly vyplaceny v co nejkratším možném termínu.

Usnesení č. 17: AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2000 se zapracovanými připomínkami. Hlasování: 18-1-2.

5. Informace o čerpání rozpočtu FF UK za první čtvrtletí roku 2000

Proděkan doc. P. Vavroušek uvedl písemný materiál o čerpání rozpočtu, informoval o vyrovnání fakultního dluhu vůči RUK a rozpočtové situaci k červnu 2000.

Diskuse: Dr. Jettmarová upozornila na nepoměr výše nákladů za telefon a na rozdílné zařazení položek splátky FKSP a poplatky od studentů v DČ v porovnání s rozpočtem. Na dotaz dr. Oertera p. proděkan uvedl, že FF UK nemůže ovlivnit termíny zasílání grantových prostředků na fakultní účet.

Usnesení č. 18: AS FF UK bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu k 30.4. 2000. Hlasování: 12-0-0.

6. Vyjádření k návrhu studijního plánu oboru Komparatistika

Plán představil doc.V. Svatoň, stanovisko uvedla oborová garantka prof. B. Mouchová, která upozornila na problém 50% zastoupení volitelných předmětů.

Diskuse: vystoupili doc. A. Housková, doc. J. Králová, dr. J. Kalivoda, p. děkan, O. Káninský, doc. P. Vavroušek, dr. J. Herman, dr. G. Cadorini, dr. Z. Jettmarová, doc. V. Svatoň a P. Pabian. Diskuse se týkala obsahu a rozsahu změn předkládaného návrhu, jakož i obecnějšího rámce návrhů úprav z hlediska formálních a obsahových náležitostí, kompetencí při projednávání, koncepce jednooborového studia a prostupnosti studia, nutnosti dlouhodobější strategie fakulty z hlediska oborové skladby.

Usnesení č. 19: AS FF UK doporučuje schválení návrhu úpravy studijního plánu oboru Komparatistika se zapracovanou připomínkou garanta. Hlasování: 14-1-2.

7. Vystoupení předsedů a předsedkyň komisí fakulty

Doc. A. Housková, dr. P. Boschek, doc. J. Gabrielová, dr. I. Ebelová a prof. J. Opatrný přednesli krátké zprávy o činnosti komisí studijní, hospodářské, stipendijní, legislativní a pro vědu.

Doc. A. Housková informovala o projednání některých koncepčních otázek studia, p. proděkan dr. J. Herman doplnil informacemi o výsledku přijímacího řízení a o plánovaných změnách pro přijímací řízení v roce 2001. Dále poděkoval všem pracovníkům FF UK za plynulý průběh letošního přijímacího řízení. Na dotaz doc. V. Zusky k důvodům omezení počtu kombinací p. proděkan uvedl, že ze 65-70% jde o důvody administrativní, které by měly být minimalizovány zavedením společných testů podle studijních programů. Dr. J. Kalivoda diskutoval k bodovým objemům jedno- a dvou-oborových plánů.

Dr. P. Boschek se obrátil na p. děkana s prosbou o ustavení pracovní skupiny, která by připravila kriteria pro vnitřní přerozdělování prostředků. Dr. I. Ebelová informovala o připravenosti návrhů změn vnitřních předpisů pro zářijové zasedání; návrhem věcného záměru OŘ, který předložilo vedení fakulty, se bude komise zabývat v září. Stipendijní komise zahájila práci na úpravách Stipendijního řádu, informace obdrželi členové senátu k vyjádření.

8. Různé

Předsedkyně informovala o dalších materiálech obdržených po zasedání předsednictva:

(a) odpověď p. prorektorky k usnesení ohledně SKM,

(b) dopis dr. Švejdara,

(c) anonymní dopis. Diskuse (dr. G. Cadorini, O. Káninský, K. Kadlčíková, prof. J. Opatrný, p. děkan) se týkala procedurální otázky anonymů.

V Praze, dne 5. července 2000.

Zapsal: J. Opatrný, I. Příbramská
Kontrolovala: Z. Jettmarová


Schválil AS FF UK dne 19. 9. 2000