Minulá volební období

ZÁPIS ZE 2. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 11. 5. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS ZE 2. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 11. 5. 2000

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, Z. Jettmarová, E. Kašparová, J. Králová, T. Kulka, J. Musil, J. Opatrný, M. Sekera, V. Zuska, J. Jireš, K. Kadlčíková, O. Káninský, K. Kočvarová, M. Kuchařík, P. Pabian, K. Rathouská, B. Sobotková, J.B. Uhlíř, V. Vávrová
Omluveni: J. Kalivoda, W.Oerter, Š. Balík, P. Kubín, I. Příbramská, P. Sláma, K. Veselá
Hosté: p. proděkan doc. P. Vavroušek, p. proděkan dr J. Herman, p. tajemník Ing. E. Borovian, dr. J. Handzelová, dr. Smrčka; prof. M. Dohalská, prof. J. Kuklík, p. S. Štoček (AS UK)

Program:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
 3. Návrh některých zásad pro přerozdělování části fakultního rozpočtu základním pracovištím v r. 2000
 4. Návrh Disciplinární komise
 5. Návrh úprav vnitřních předpisů a návrh OŘ (1. čtení)
 6. Různé

1. Schválení programu jednání

 • Program jednání schválen bez připomínek. Hlasování (21-0-0)

  2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání

 • Zápis schválen s provedením změny na základě připomínky doc. Houskové: v bodě (4) „komparatistika“ přesunout za „lit. věda“. Hlasování (21-0-1)

  3. Návrh některých zásad pro přerozdělování části fakultního rozpočtu základním pracovištím v r. 2000

 • Proděkan doc. P. Vavroušek uvedl předložený materiál a upozornil, že se jedná o první etapu – rok 2000; některá kritéria pro přerozdělování prostředků, zvláště počty studentů, nelze z důvodu nedostatku objektivních údajů v tomto roce zohlednit; vedení hodlá letos vypracovat soustavu kritérií, plánuje rozšířit program Student o evidenci atestací, což umožní zjistit podíl pracovišť na výuce.
 • Předseda Hospodářské komise dr. Boschek informoval o projednání materiálu na zasedání komise dne 27/4/00; jednání komise se soustředilo na bod 2. a 3., stanovisko (důležitost zohlednění kritéria počtu studentů i přes nepřesnost údajů, jeho započtení 20 procenty) je uvedeno v zápisu ze schůze. Dále uvedl, že výsledek dodatečně provedené analýzy tří variant přerozdělování provozních prostředků ukazuje zanedbatelné kolísání řádově ve výši 10%.
 • Diskuse: (1) problém stanovení výkonu tzv. servisních pracovišť, která se podílejí na výuce studentů jiných oborů, např. Ústav fonetiky (prof. Dohalská); (2) zohlednění metodiky MŠMT, principů přerozdělování na UK a čl. 48 Statutu FF UK při přerozdělování na FF, příklad návrhu rozpočtu UK 2000; problém stanovení dílčí procentuální položky bez znalosti celkové částky v rozpočtu – např. provoz, přijímací řízení; nutnost vyrovnanosti rozpočtu (dr. Jettmarová); (3) P. Pabian ocenil, že vedení předkládá podle čl. 48 Statutu návrh na přerozdělování 3. úrovně, minulé vedení senátu tyto návrhy nepředkládalo; (4) MŠMT a UK – dotace na vzdělávací činnost (80% příjmu na HČ) zohledňuje koeficienty náročnosti fil. a nefil. oborů (prof. Kuklík, dr. Jettmarová); (5) vedení FF UK nepočítá s rozpočtovými schodky, vzorce UK aj. nelze přebírat, podrobnější kritéria přerozdělování budou vypracována do podzimu 2000 (doc.Vavroušek); (6) studenti mohou využívat nabídky jiných oborů; požadavek mzdového nárůstu, který byl odložen v roce 1999, a přerozdělování mzdových prostředků; nutnost stanovení kritérií pro přerozdělování MP na pracovištích (dr. Cadorini, doc. Housková); (7) otázka prolongací vnáší nejistotu (doc. Housková), prolongace již nejsou záležitostí senátu (doc.Vavroušek); (8) nezvyšování mezd – doporučení UK se týká pouze základní dotace (prof. Kuklík); vedení bude usilovat o zvýšení mezd (doc. Vavroušek); (9) FF UK nemá schválené Zásady hospodaření (P. Pabian); (10) senát se nemůže vyjádřit k nespecifkovaným položkám v návrhu (dr. Jettmarová); (11) čerpání provozních prostředků pracovišť v provizoriu (prof. Kuklík, ing. Borovian, dr. Kašparová, doc.Vavroušek, P. Pabian); čerpání z příjmu za přijímací řízení (dr. Jettmarová, K. Kočvarová, doc. Vavroušek).
 • Návrh usnesení: Senát schvaluje Návrh některých zásad pro přerozdělování části fakultního rozpočtu základním pracovištím v r. 2000. Hlasování (0-12-11) Usnesení nebylo přijato.
 • Na žádost doc. Vavrouška jednal senát o bodech 2. a 3. návrhu zvlášť. P. Pabian uvedl návrh předsednictva AS FF UK na změnu znění bodu 2.2 (poslední věta) v tom smyslu, aby o čerpání z vytvořené rezervy rozhodoval senát (diskuse: doc. Vavroušek, dr. Gladková). Diskuse k bodu 3: dr. Gladková, dr. Kašparová, doc. Vavroušek.
 • Senát schvaluje bod 2.2 Návrhu v původním znění. Hlasování (15-3-5)
 • Senát schvaluje bod 2 Návrhu. Hlasování (11-5-6)
 • Senát schvaluje bod 3 Návrhu. Hlasování (11-5-6)
 • Usnesení č. 10: Senát schvaluje body 2 a 3 Návrhu jako celek. Hlasování (13-3-5)

  4. Návrh Disciplinární komise FF UK (p. děkan)

 • Usnesení č. 11: Senát schvaluje předložený návrh na složení disciplinární komise. Hlasování (21-0-0)

  5. Vnitřní předpisy FF UK – úpravy stávajících předpisů a návrh OŘ (první čtení)

 • P. Pabian seznámil se zněním dopisu p. děkana ohledně návrhu OŘ a se stanoviskem předsednictva senátu.
 • Usnesení č. 12: Senát schvaluje stanovisko předsednictva AS FF UK uvedené v zápisu ze zasedání předsednictva dne 9. 5. 2000 pod bodem (3). Hlasování (20-1-1)
 • P. Pabian otevřel diskusi k vybraným bodům vnitřních předpisů na základě doporučení legislativní komise a předsednictva:
 • Čl.4 odst. 8 Statutu (diskuse: dr. Jettmarová, doc. Housková, Mgr. Uhlíř, dr. Cadorini).
 • Čl.6 odst. 3 Statutu (diskuse: S. Štoček, dr. Kašparová, prof. Opatrný, M. Kuchařík, O. Káninský, J.B. Uhlíř, K. Kočvarová, Z. Jettmarová, P. Pabian).
 • Čl. 6 odst. 5 SZŘ (diskuse: doc. Housková, dr. Herman, dr. Jettmarová, dr. Cadotrini, P. Pabian).
 • Čl. 7 odst. 3 písm. b SZŘ (P. Pabian uvedl výsledky ankety – 45 studentů pro zrušení povinné TV, 258 proti; diskuse: K. Kadlčíková, prof. Opatrný, dr. Smrčka, dr. Herman, mgr. J.B. Uhlíř, K. Vávrová, J. Musil, M. Kuchařík, M. Sekera, doc. Králová, B. Sobotková, K. Kočvarová, P. Pabian).
 • Jednání bylo ukončeno. Nebyly projednány tyto připomínky: SZŘ (čl.7 odst. 3), VJŘ (čl.2.1, 2.19, čl. 12 odst. 1).

  7. Různé

 • Bod se neprojednával.

  V Praze dne 20.5.2000
  Zapsal: M. Ničová, V. Vávrová, J. Opatrný
  Schválil: Z. Jettmarová
  Schválil AS FF UK dne 8.6.2000