Minulá volební období

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 12. 10. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 12. 10. 2000

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, Z. Jettmarová, E. Kašparová, J. Králová, W. Oerter, J. Opatrný, Š. Balík, J. Jireš, K. Kočvarová, P. Kubín, P. Pabian, M. Pehr, K. Rathouská, B. Sobotková, V. Vávrová, K. Veselá
Omluveni: T. Kulka, I. Příbramská, M. Kuchařík, J. Musil, J. Kalivoda, V. Zuska, J.B. Uhlíř, K. Kladlčíková, O. Káninský
Neomluveni: M. Sekera
Hosté: p. děkan doc. dr. P. Kolář; p. proděkani doc. dr. J. Koťa, dr. J. Herman, dr. J. Štichauer, doc. dr. P. Vavroušek; ing. J. Pelc (tajemník); S. Štoček (AS UK); dr. J. Handzelová (vedoucí stud. odd.); doc. P. Kouba, doc. J. Buriánek, prof. E. Maur, prof. J. Sláma, doc. D. Jančík, doc. J. Vlček, prof. B. Mouchová, prof. J. Vacek, prof. P. Wittlich (garanti oborů)

Úvodem předsedkyně přivítala všechny přítomné a seznámila senát s obsahem složky materiálů, kterou obdržel před zahájením. Dále oznámila rezignaci člena SKAS – p. P. Slámy – a uvítala jeho nástupce p. Michala Pehra (historie-politologie).

1. Schválení programu jednání

Na návrh P. Pabiana byl bod 6 návrhu zařazen na program jako bod 4. Hlasování: 15-0-5.

Program:

  1. Schválení programu jednání
  2. Kontrola a schválení zápisu z minulého jednání
  3. Návrh podmínek přijímacího řízení v roce 2001
  4. Návrh úprav vnitřních předpisů
  5. Vystoupení p. děkana
  6. Diskuse o metodice přípravy Dlouhodobého záměru FF UK
  7. Různé

2. Kontrola a schválení zápisu z minulého jednání

Zápis byl schválen s těmito technickými úpravami: (1) p. děkan – změna znění bodu 3 z „provede písemně“ na „projedná v kolegiu děkana“; (2) dr. Gladková – změna znění bodu 6/(2) z „Na upozornění doc. Houskové“ na „Na upozornění dr. Gladkové“; (3) P. Pabian – změna znění bodu 8/(3) ze „Shodli se na názoru“ na „Z diskuse vyplynulo“; (4) K. Veselá – oprava jména zapisovatele z „K. Veselá“ na „V. Vávrová“.
Hlasování: 19-0-1.

3. Návrh podmínek přijímacího řízení v roce 2001

Návrh děkana přednesl proděkan dr. J. Herman. V úvodu se omluvil za předložení definitivní verze návrhu až na zasedání s odůvodněním, že na jeho vypracování byl malý časový prostor (návrh koncepce projednávalo vedení o prázdninách, rada garantů dne 5. 9. a 12.10.). Návrh, který přináší technické zjednodušení systému přijímacího řízení, označil za kompromisní řešení platné pouze pro rok 2001. Nutnost změny koncepce odůvodnil tím, že FF UK nemá již rektorátem povolenu výjimku, aby si uchazeč mohl na FF UK podat pouze jednu přihlášku, proto se obává, že by při očekávaném, avšak neodhadnutelném nárůstu přihlášek nebylo přijímací řízení administrativně zvládnutelné. Podle nových podmínek si může uchazeč podat jednu přihlášku do 1-12 studijních programů. Z tohoto důvodu obsahuje návrh redukci počtu písemných zkoušek 1. kola teoreticky na 11; toho bylo dosaženo přechodem z oborových na programové písemné zkoušky, jejichž obsah připravila rada garantů.

Na požádání předsedkyně komentoval proděkan Herman vyznačení změn v definitivním návrhu oproti verzi, kterou měl senát před jednáním k dispozici. V této souvislosti zmínil nedostatky, které je nutno z definitivní verze ještě odstranit. Dále uvedl, že stanovený numerus clausus vyplývá ze zákona; odtud byl stanoven i limit uchazečů postupujících do 2. kola.

Doc. Housková přednesla stanovisko studijní komise, která navrženou koncepci společných písemných zkoušek podle programů podporuje.

Dr. Jettmarová tlumočila stanovisko předsednictva, které doporučuje v roce 2001 setrvat u dosavadního systému oborových zkoušek s tím, že v tomto roce bude dostatečný časový prostor na přípravu nové koncepce a její projednání na příslušných úrovních. Jako důvody uvedla nedopracovanost návrhu a s tím související riziko, nepřijatelnost podřízenosti obsahové stránky stránce organizačně-administrativní, kdy při ztrátě oborové specifičnosti 1. kola a navržené bodové dotaci mohou být poškozeni talentovaní uchazeči a tím i kvalita oboru. Kritérium čtyřnásobku uchazečů postupujících do 2. kola shledalo předsednictvo neopodstatněným.

Diskuse: Předsedkyně předala řízení diskuse místopředsedovi prof. Opatrnému, protože v ní musela vystoupit za Ústav translatologie.

(1) Proděkan Herman reagoval na stanovisko předsednictva vysvětlením, že kritérium čtyřnásobku je „pragmatickým opatřením“, proti kterému RUK nevznesl námitek. Chápe zájmy oborů, avšak je nutno zajistit „průhlednost“ zkoušky.

(2) Dr. Kašparová zmínila nutnost vyjasnění pojmů „světový jazyk“ a „cizí jazyk“ a navrhla důsledně používat termín „cizí jazyk“.

(3) Prof. Vacek (indologie) upozornil na skutečnost, že v návrhu jsou pro obor sinologie nedopatřením uvedeny dvě verze 2. kola; jinak návrh podporuje a věří v rozlišovací schopnost 1. kola, jehož koncepci garanti Filologie navrhli.

(4) Prof. Mouchová (klasická studia) vystoupila s kritikou návrhu: (a) neumožňuje kombinovatelnost filologických oborů s nefilologickými, (b) numerus clausus pro latinu je 8 místo navrhovaných 15, což je nehospodárné, protože z osmi přijatých se pravděpodobně zapíše pouze 5.

(5) Dr. Rejšková (translatologie) projevila zásadní nesouhlas s dodatečným vyškrtnutím kombinací oborů PT a „velkých“ filologií v programu Humanitní studia; zdůraznila nezbytnost kombinovatelnosti oborů filologických s nefilologickými, protože vyplývá ze současných tendencí k multidisciplinárnosti a odpovídá uplatnitelnosti absolventa. Doc. Gabrielová upozornila na obdobně redukovanou kombinovatelnost uměnovědních oborů.

(6) Proděkan Herman sdělil, že nekombinovatelnost je způsobena požadavkem oborů v programu Filologie realizovat písemnou oborovou zkoušku (součást 2. kola z rozhodnutí vedení). Jde o administrativně-technickou proveditelnost a řešení považuje za provizorní. Úprava limitu počtu přijatých uchazečů vychází z „poměru nabídky a poptávky“, nikoli z limitu navrženého pracovišti.

(7) Dr. Gladková poukázala na nesprávnou formulaci ohledně slavistických oborů – str. 7 („obsahuje“; vypadla obecná slavistika) a vznesla dotaz na možnost přechodu mezi jedno- a dvouoborovým studiem. Proděkan Herman odpověděl, že převod z dvouoboru na jednoobor je protizákonný.

(8) Na dotaz doc. Kratochvíla (filozofie) o důvodu zavedení limitů počtu přijímaných uchazečů na obory odpověděl p. děkan, že limit je dán dotací MŠMT a z právních důvodů musí být uveden explicitně.

(9) Prof. Wittlich (dějiny umění) vystoupil s obsahovou kritikou návrhu a upozornil na skutečnost, že některé obory mají talentovou zkoušku a jiné nikoliv, přestože o ni žádaly a považují ji za nezbytnou (např. uměnovědy). Doc. Jirků (logika) uvedl nesouhlas s obsahem 1. kola zkoušky z hlediska oboru logika (nezbytnost matematiky, nerelevantnost textové interpretace).

(10) Dr. Jettmarová (translatologie) tlumočila negativní stanovisko ÚTRL s návrhem společnou programovou část zrušit (to umožní kombinovatelnost i relevantnost kriterií výběru); další důvody jsou: stejné bodové dotace obou částí (50+50) při nerelevantnosti obsahu 1. části pro obory PT, neexistující představa o jejím obsahu; zmínila, že p. proděkan nereagoval na písemnou žádost o talentové zkoušky ze dne 30.6. 2000.

(11) Proděkan Herman odpověděl, že legitimnost talentových zkoušek uznává, jde však o stránku organizační, která je pro něj prioritní (firma Erudio a její zpracování přihlášek v termínu při vracení přihlášek k doplnění; povinnost FF UK zaslat pozvánku ke zkoušce nejdéle 30 dnů předem; úprava a možnosti počítačového programu Student). Ředitelce ÚTRL zašle písemnou odpověď na její dopis. Uvedl, že formulace a obsah 1. i 2. kola zkoušek pochází od garantů programů. Na dotaz proděkana, zdali vyhovuje podíl bodových dotací 50 bodů (1. kolo) + 50 bodů (2. kolo) programu psychologie odpověděl dr. Boschek, že program psycholgie má samostatnou programovou/oborovou písemnou část, proto je otázka nerelevantní, u ostatních programů záleží na matematickém škálování.

(12) Na dotaz dr. Matouška (logika) k možnosti podání přihlášky současně na jednooborové i dvouoborové studium stejného oboru odpověděl p. proděkan Herman záporně (podání více přihlášek na jeden program je nemožné z administrativě-organizačních důvodů).

(13) Na dotaz dr. Rejškové (translatologie), proč si podle jeho slov „filologové mohou za nekombinovatelnost s nefilofogickými obory“ odpověděl p. proděkan, že důvodem je jejich požadavek oborové písemky ve druhém kole, tudíž důvod administrativně-organizační.

(14) Doc. Králová uvedla, že z předpisů nevyplývá garantům právo na stanovení podmínek/obsahu přijímací zkoušky, garanti byli použiti v roli „pošťáků“.

(15) Doc. Kouba (filozofie) přednesl kritické stanovisko k argumentaci vedení pro předkládanou změnu přijímacího řízení a redukci oborových kombinací – uvedl, že návrh i argumentace jsou nepřijatelné, povedou ke snížení kvality oborů, ztrátě talentů, omezení kombinací. Garant nemá být postaven do role vyjednavače mezi katedrami a vedením.

(16) Proděkan Herman odpovědel, že jednání s garanty bylo z časových důvodů jedinou možností a děkuje jim za spolupráci; o problémech na pracovištích nevěděl. Děkan dodal, že garant ručí za program, tudíž, podle jeho názoru, i za přijímací řízení.

(17) Doc. Gabrielová upozornila na jádro problému – špatně postavenou strukturu programů – např. anglistika a germanistika v rámci programu Filologie oproti samostatným oborům figurujícím jako programy.

(18) Děkan odpověděl, že řešení přijímacího řízení bylo vytvořeno pod tlakem předpisů a organizačního zvládnutí. Vedení chce nejprve změnit přijímací řízení a poté dospět ke změně programové struktury; FF bude muset také zveřejnit statistiky z 1. kola přijímacích zkoušek; rok odkladu změny by asi nepomohl. Apeluje na garanty, vedoucí pracovišť a senátory, aby se povznesli nad partikulární zájmy. Proděkan Herman uvedl, že kombinovatelnost filozofie/religionistiky/logiky je volná, kombinovatelnost filologických oborů není s nefilologickými obory možná z organizačních důvodů.

(19) T. Holeček (logika) vystoupil s kritikou návrhu po stránce obsahové (odbornost podřízena technickému provedení; nekvalitnost návrhu založená na neodborných odhadech) i argumentativní (varianta předložená vedením jako přijetí návrhu nebo alternativa katastrofy). Děkan argumentoval administrativně-právním nátlakem. Proděkan Herman doplnil, že vedení nemá jinou variantu.

(20) Doc. Jirků (logika) a dr. Rejšková (translatologie) navrhli jako možnost řešení vypsání termínů jednotlivých písemných zkoušek předem, dr. Cadorini a dr. Gladková navrhli volnou kombinovatelnost oborů, prof. Vacek vyjádřil ochotu vzdát se filologické programové písemky ve prospěch písemné zkoušky, jak ji má připravenu program Filozofie, neboť ji z heldiska rozlišování předpokladů ke studiu svého oboru považuje za stejně adekvátní. Proděkan Vavroušek a proděkan Herman toto odmítli jako nereálné (důvody: prostory, kombinovatelnost, matrika).

(21) K. Veselá se dotázala na důvody předpokládané organizační nezvládnutelnosti přijímacího řízení. J. Jireš se dotázal, zdali schválený návrh bude garancí zvládnutí přijímacího řízení. Proděkan Herman uvedl jako důvod termín zpracování přihlášek a organizaci písemných zkoušek – proto návh na zjednodušení 1. kola z 60 oborových písemek na 11, zvládnutelnost předpokládá na 98%. Děkan doplnil, že jinak vidí přijímací řízení jako nezvládnutelné; nebude-li předložený návrh přijat a podmínky předány v termínu na RUK, hrozí nevypsání přijímacího řízení s ekonomickými následky. Proděkan Herman naznačil, že v případě nepřijetí stávajícího návrhu bude rezignovat. P. Pabian potvrdil termín přednání návrhu na RUK (konec října) s případnou možností návrh do této doby přepracovat a projednat na mimořádném zasedání senátu.

(22) V. Vávrová navrhla odložit projednávání návrhu na další zasedání s tím, že materiál nebyl předložen v termínu a návrh by měl být přepracován. Hlasování: 1-15-4.

(23) Proděkan Herman v diskusi přistoupil na zavedení kombinovatelnosti těch filologických oborů, které nepožadují písemnou zkoušku ve druhém kole (s výjimkou testu z cizího jazyka), s jinými obory v rámci programu Humanitních studií na návrh doc. Houskové, jehož organizační zvládnutelnost zdůraznila dr. Kašparová. Na požadavek dr. Rejškové ke kombinovatelnosti „velkých“ filologií a oborů PT s humanitními obory reagoval p. proděkan Herman negativně.

Usnesení č. 30: AS FF UK schvaluje návrh podmínek přijímacího řízení FF UK pro akademický rok 2001/02 s připomínkami týkajícími se volné kombinovatelnosti oborů, které nepožadují další oborovou písemnou zkoušku s výjimkou testu z cizího jazyka.

Hlasování: 11 (kladné hlasy) – 7 (záporné hlasy) – 2 (zdrželo se hlasování).

4. Návrh úprav vnitřních přespisů

P. Pabian navrh přesunout tento bod na další zasedání z důvodu nereprezentativního zastoupení členů AS FF UK. Hlasování: 16-0-0.

5. Vystoupení p. děkana

Děkan pověřil své proděkany projednáním jednotlivých bodů svého vystoupení, protože musel opustit zasedání z důvodů jiných pracovních povinností. Návrh na zřízení ediční komise a zpráva o prodloužení smluv, vyžádaná předsednictvem, se odkládají na příští zasedání.

Proděkan doc. P. Varoušek přečetl text Opatření děkana k vymezení kompetencí tajemníka FF UK a informoval, že bude zveřejněno dne 13/10/00 na webových stránkách fakulty.

Proděkan doc. J. Koťa přednesl návrh děkana na úpravu znění studijního řádu FF UK z hlediska souladu se zněním univerzitních předpisů a v souvislosti s akreditacemi: bakalářské studium má mít standardní dobu studia 3-4 roky, navazující magisterské studium 2-3 roky, doktorské studium 3 roky. V této souvislosti je nutno i příslušným způsobem stanovit bodové objemy studia. Vzhledem k posledním změnám v rozsahu doktorského studia na úrovni UK (3-4 roky), které p. proděkan Koťa vzhledem k nejasnostem v legislativě nemohl zodpovědět, hlasoval senát po krátké diskusi pouze o věcném záměru délky pregraduálního studia ve výše uvedeném znění.

Diskuse:

(1) Na dotaz předsedkyně ohledně smlouvy k provozování bufetu na hl.b. informoval p. tajemník, že stávající smlouva bude prodloužena do konce LS 01, mezitím bude vypsáno výběrové řízení pro provoz od ZS 01 s podmínkou rekonstrukce o letních prázdninách 01 (pronájem od 1/7/01). Doba pronájmu 5-10 let.

(2) Na dotaz předsedkyně k ustavení evaluační skupiny (viz. písemná žádost předsedy hospodářské komise adresovaná děkanovi na jaře tr.) a s tím souvisejícím vypracováním kritérií přerozdělování prostředků na příští rok (viz zápis AS FF UK z dubnového zasedání) p. proděkan Vavroušek odpověděl, že skupina ustavena nebyla, kritéria budou nejspíše součástí podzimních příprav Záměru dlouhodobého rozvoje. K dotazu na přislíbenou informaci p. děkana o nákladech na HW a SW pro server LVT uhrazených z přijímacího řízení (viz zápis AS z dubnového zasedání) informoval p. proděkan o konkrétní částce, která byla nižší, než se původně předpokládalo. Dále uvedl, že nákup proběhl na základě výběrového řízení.

(3) Na dotaz předsedkyně k termínu vypracování fakultního předpisu evaluace výuky studenty (který by měl vstoupit v platnost v akad. roce 200/01, tedy nejpozději v zimním zkouškovém období 2001) odpověděl p. proděkan Vavroušek, že mu o postupu prací není nic známo.

Usnesení č. 31: AS FF UK schvaluje záměr upravit standardní dobu studia: u bakalářského studia na 3-4 roky, u magisterského studia navazujícího na bakalářské studium na 2-3 roky. Hlasování: 17-0-0.

6. Diskuse k metodice přípravy Dlouhodobého záměru FF UK

Předsedkyně informovala o písemném návrhu doc. Houskové, který předsednictvo motivoval k zařazení tohoto bodu jednání. Místopřeseda prof. Opatrný seznámil s dosavadním a plánovaným postupem vedení FF UK podle informací z kolegia.

Diskuse:

(1) Na dotazy o časovém harmonogramu a postupu vypracování DZ, jakož i potřebně dostatečného prostoru pro celofakultní diskusi, uvedl p. proděkan Vavroušek, že (a) vedení shromažďuje existující DZ fakult, které hodlá zpracovat a po projednání v kolegiu do 31. ledna předložit senátu jako návrh pro fakultní diskusi; (b) vzhledem k plánovaným změnám DZ UK považuje za termín předání DZ FF UK na RUK jaro 2001.

(2) Doc. Gabrielová a dr. Gladková upozornily na vazbu mezi DZ a studijí problematikou (akreditace, struktura programů a jejich oborová skladba, podoba přijímacího řízení 02/03) a tudíž na nutnost vypracování komplexního harmonogramu dalšího postupu. Z diskuse vyplynulo, že senát rovněž požádá vedení o harmonogram příprav podmínek přijímacího řízení pro rok 02/03 tak, aby byl zajištěn dostatečný čas na vypracování a projednání návrhu na všech úrovních včetně zákl. pracovišť a aby projednávání definitivních návrhů v senátu probíhalo v dostatečném časovém předstihu.

Usnesení č. 32: AS FF UK se obrací na vedení fakulty se žádostí, aby na příštím zasedání AS FF UK předneslo svoji koncepci v oblasti programové struktury a oborové skladby, včetně harmonogramu akreditací; dále ho žádá o vypracování koncepce a harmonogramu přípravy přijímacího řízení pro rok 2002/2003. Hlasování: 17-0-0.

6. Různé

(1) Doc. Gabrielová informovala, že pracovníci jejího ústavu jsou nespokojeni s prací hospodářského oddělení FF UK, což může být způsobeno neustálými změnami jejich kompetencí a personálním střídáním.

(2) K. Veselá upozornila na stížnosti studentů ohledně provozu podatelny FF UK.

(3) Předsedkyně doporučila, aby obě stížnosti byly adresovány kompetentním pracovníkům děkanátu.

(4) S. Štoček stručně informoval o dění na UK z hlediska působnosti AS. V Praze dne 12.10. 2000 Zapsali: J. Opatrný, V. Vávrová a K. Veselá Kontroloval: Z. Jettmarová Schválil AS FF UK dne 9. 11. 2000