Minulá volební období

ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 14. 3. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 14. 3. 2002

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, M. Humpál, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, E. Kašparová, S. Kolmanová, J. Králová, W. Oerter, J. Opatrný, V. Zuska, Š. Balík, K. Kočvarová, M. Kuchařík, P. Pabian, I. Příbramská, K. Veselá.
Omluveni: V. Švejdar, D. Toth.
Neomluveni: J. Jireš, M. Pehr, B. Sobotková.
Hosté: doc. RNDr. P. Kolář, doc. PhDr. P. Vavroušek, PhDr. J. Herman, doc. PhDr. J. Koťa, . ing. J. Pelc.

1. Schválení programu jednání 24. zasedání Předsedkyně navrhla stáhnout z programu bod 5 – Zpráva o hospodaření FF UK, protože materiál nebyl předložen; důvodem je opožděné uvolnění účetní osnovy rektorátem (7.3.02), podle které má být zpráva vyhotovena. Hlasování: 17-0-0. Z důvodu časového limitu (konec zasedání nejdéle v 16.15 hod.) dále navrhla stáhnout bod 6 – Zásady personální politiky FF UK. Hlasování: 12-2-3. Program byl s těmito změnami schválen hlasováním 13-2-1. Program 1. Schválení programu jednání 24. zasedání 2. Kontrola zápisu z minulého zasedání 3. Podmínky přijímacího řízení 2002/03 a související věcný záměr úpravy SZŘ (pregraduální studium – úprava navazující magisterské studium klasické archeologie, doktorské studium v cizích jazycích) 4. Zpráva o činnosti AS FF UK

2. Kontrola zápisu z minulého zasedán

  1. Zapracované písemné připomínky doc. P. Vavrouška byly přijaty hlasováním: 18-0-1 a 17-1-2, připomínka dr. Švejdara (str.3, bod 4) hlasováním 20-0-0. Písemná připomínka dr. Oertera – změna znění „semináře extremistů“ na „semináře o politickém extremismu“ byla přijata hlasováním: 19-1-0.
  2. Dr. Mistrová přednesla novou formulaci znění ke svému vystoupení (str. 2, odst. 6), protože poslední dvě věty v zápisu podle ní neodpovídají obsahu vystoupení. Uvedla, že vyzvala k obecnějším úvahám o pojetí vysokých škol; fakulta se v posledních letech snaží vyhovět společenské poptávce po stále větším počtu absolventů; předkládané zásady personální politiky jsou v rozporu s tímto směrem vývoje. Hlasování o nově navržené formulaci: 7-6-6. Hlasování o návrhu na vypuštění textu: 8-6-6. Návrhy nebyly přijaty.

Zápis byl s přijatými úpravami schválen hlasováním 18-2-1.

3. Podmínky přijímacího řízení 2002/03 a související věcný záměr úpravy SZŘ (pregraduální studium – úprava, navazující magisterské studium klasické archeologie, doktorské studium v cizích jazycích)

3.1 Podmínky přijímacího řízení 2002/03 do pregraduálního studia a související věcný záměr úpravy SZŘ.

Předsedkyně studijní komise informovala, že předložený návrh komise projednala a vyslovila s ním souhlas; věcný záměr úpravy SZŘ nebyl komisí projednáván.

Diskuse:

  1. Před přípravou paragrafovaného znění úpravy SZŘ, kterou je nutno předložit senátu v dubnu, vyžaduje předložený návrh řešení těchto otázek: (a) přerušení studia po 1. roce studia a před zápisem do 2. ročníku, (b) stanovení výše bodových limitů a „započitatelných“ kurzů, (c) právní zakotvenost přijetí na jeden obor dvouoborového studia s požadavkem přibrání druhého oboru, (d) způsob přijímacího řízení na druhý obor – řádné nebo vnitrofakultní řízení. Studijní komise by měla zvážit všechny možnosti řešení uvedených problémů. (P. Pabian, dr. Kalivoda, dr. Cadorini. dr. Herman).
  2. Započitatelné kurzy, bodové limity (P. Pabian, K. Kočvarová, dr. Herman): místo zvýšení bodové tolerance a započitatelnosti atestací z předmětů studovaného oboru a společného základu za 1. rok studia lze uvažovat o možnosti započítat získané atestace z kurzů oboru, který si hodlá student po 1. roce přibrat, případně atestace z jakýchkoliv kurzů na fakultě. P. Pabian upozornil, že přibraný „malý“ obor nemusí být schopen zajistit ve 2. roce studia splnění předepsaného objemu 20 bodů; z tohoto důvodu by pak student nemusel dosáhnout předepsaného počtu bodů pro zápis do 3. ročníku. Dr. Gladková se domnívá, že při studiu v cyklech má i na malém oboru student možnost bodový limit splnit, případně lze zvážit i plánovanou „fakultní nabídku“ kurzů.
  3. Přibrání druhého oboru a způsob přijetí, přerušení studia (K. Kočvarová, dr. Kalivoda, P. Pabian, dr. Herman, dr. Cadorini, dr. Boschek): Student se nemusí hlásit na stejný obor; je nutné zajistit, aby k případnému přerušení studia mohlo dojít až po přibrání druhého oboru; možnosti přijímacího řízení pro druhý obor jsou dvě – (a) řádné a (b) řádné nebo vnitrofakultní; předložený věcný záměr způsob přijímání nezmiňuje. Dr. Kalivoda upozornil, že v rámci vnitrofakultního přijímacího řízení může docházet k libovolnému přecházení studentů z oboru na obor.
  4. Dr. Boschek navrhl hlasovat o věcném záměru s úpravami; technické záležitosti by měla vyřešit studijní komise. Senát se na navrženém postupu shodl hlasováním 13-3-4. Hlasováním 6-13-2 zaujal senát stanovisko, že přibrání druhého oboru může probíhat jak formou řádného přijímacího řízení, tak formou vnitrofakultního přijímacího řízení, a to podle volby oborového pracoviště, jako je tomu doposud při vnitřních přestupech.

Usnesení č. 92: AS FF UK schvaluje tuto změnu podmínek přijímacího řízení do bakalářského a magisterského studia v roce 2002/03: vypustit větu „Na obor, který lze studovat pouze dvouoborově, je přijetí možné pouze tehdy, jestliže je uchazeč zároveň přijat na další studijní obor, s nímž lze při zápisu vytvořit kombinaci, nebo pokud takový obor na FF UK již studuje.“ AS FF UK schvaluje Věcný záměr návazných úprav Studijního a zkušebního řádu FF UK se zapracováním připomínek z diskuse. Hlasování: 19-0-2.

3.2 Doplnění přijímacího řízení 2002/03 o navazující magisterské studium klasické archeologie.
Předsedkyně studijní komise informovala, že komise nemá námitek.

Usnesení č. 93: AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium oboru klasická archeologie na rok 2002/03. Hlasování: 21-0-0.

3.3. Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů v cizích jazycích pro akademický rok 2002/03.
Předsedkyně studijní komise informovala, že komise s návrhem souhlasí a doporučuje, aby i k přihláškám do doktorského studia v češtině byly v budoucnosti povinně přikládány dva doporučující dopisy.
Diskuse:

  1. P. Pabian upřesnil, že AS schvaluje českou verzi, překlady budou muset být notářsky ověřeny, aby měly stejnou legislativní platnost, pakliže nemají mít platnost pouze informativní. Doc. Koťa informoval, že případné změny ve schválené české verzi budou do překladů zapracovány. Děkan uvedl, že překlady budou notářsky ověřeny. Doc. Vavroušek doplnil, že podle právního řádu ČR v eventuálním sporu je rozhodující verze česká.
  2. P. Pabian: str. 1, poslední odstavec: nahradit znění „a je tříleté“ zněním „Standardní doba studia je tři roky“; znění „doktorské práce“ nahradit v textu zněním „disertační práce“; str. 2, odst. 2: vypustit znění „splnění kvalifikačních požadavků“. Hlasování: 21-0-0.

Usnesení č. 94: AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium v cizích jazycích oborů egyptologie (angličtina) a dějiny české literatury a teorie literatury (angličtina, němčina) na rok 2002/03 se zapracovanými připomínkami. Hlasování: 21-0-0.

4. Zpráva o činnosti AS FF UK.

Předsedkyně uvedla, že kurzívou psaný text se týká 24. zasedání a bude upraven podle výsledků jednání – doplněna budou čísla přijatých usnesení, vypuštěno bude znění o projednání Zásad personální politiky na 24. zasedání.
Diskuse:

  1. Na upozornění K. Veselé, že v části 4.3 chybí zmínka o komisi pro vědu vysvětlila předsedkyně, že odstavec zmiňuje explicitně pouze ty komise, které měly výrazně vysokou nebo nízkou aktivitu.
  2. Doc. Gabrielová navrhla doplnit bod 5.5.b) o znění, že se po projednání v AS UK situace zlepšila. Hlasování: 15-1-4. Dr. Boschek navrhl bod 5.5b vypustit. Hlasování: 10-4-6.

Usnesení č. 95: AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti AS FF UK za období 1. březen 2001 – 14. březen 2002 se zapracováním připomínek z diskuse. Hlasování: 21-0-0.

Předsedkyně poděkovala všem členům senátu, členům komisí a jejich předsedům za jejich dvouletou činnost. Zároveň vyslovila poděkování vedení za spolupráci. Děkan poděkoval členům senátu a předsedkyni za práci, kterou senát odvedl. Předsedkyni poděkoval za senát dr. Boschek.

Zapsali: prof. Opatrný, I. Příbramská, M. Ničová
Kontrolovala: dr. Z. Jettmarová
AS FF UK schválil dne: