Minulá volební období

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 13. 12. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 13. 12. 2001

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, M. Humpál, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, J. Králová, W. Oerter, J. Opatrný, V. Švejdar, V. Zuska, K. Kočvarová, P. Kubín, P. Pabian, I. Příbramská, D. Toth, K. Veselá.
Omluveni: E. Kašparová, Š. Balík, M. Kuchařík, M. Pehr,
Nepřítomni: T. Kulka, J. Jireš, B. Sobotková, J.B. Uhlíř.
Hosté: doc. RNDr. P. Kolář, doc. PhDr. P. Vavroušek, doc. PhDr. J. Koťa, PhDr. J. Herman, doc. PhDr. Martin Procházka.

Návrh programu:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola zápisu z minulého řádného zasedání
 3. Návrh podmínek k přijímacím zkouškám do doktorského studia
 4. Úpravy vnitřních předpisů (SZŘ)
 5. Návrh na vyčlenění 4 oboru jako program
 6. Personální a mzdová politika fakulty
 7. Spor o výklad volebního a jednacího řádu FF UK
 8. Zpráva o čerpání rozpočtu za tři čtvrtletí
 9. Různé

1. Schválení programu jednání

ad 5): Předsedkyně uvedla, že na minulém AS byla podána mylná informace; podle vyjádření prof. Macurové AK žádosti v rámci akreditací neobdržela; předsednictvo proto záležitost znovu zařadilo na program.

ad 7): Předseda volební komise prof. J. Opatrný informoval, že kandidát svoji stížnost stáhl, tudíž není třeba bod projednávat. Doporučil bod stáhnout. Hlasování:15-0-0. Namísto toho bodu navrhl projednat bod „Rozšíření volební komise do AS.UK“. Hlasování: 15-0-0.
Program jednomyslně schválen hlasováním: 15-0-0.

2. Kontrola zápisu z minulého řádného zasedání

Písemná připomínka doc. Houskové a připomínky PAS byly zapracovány, připomínky z pléna nebyly. Zápis 19. jednání AS byl schválen. Hlasování: 14-0-1.

3. Návrh podmínek k přijímacím zkouškám do doktorského studia

Předložený materiál uvedl proděkan Doc. J. Koťa a informoval o změnách a doplňcích, které je nutno dodatečně provést. Doc. A. Housková přednesla stanovisko studijní komise, která doporučuje projednat obecnou část podmínek, druhou část vzhledem k její neúplnosti projednat v doplněné verzi na příštím zasedání.

Diskuse:

 1. AS a vedení dospěli k závěru, že materiál je nutné projednat jako celek a se zřetelem k harmonogramu i předpisům musí být projednán na stávajícím zasedání. Hlasování: 10-4-5.
 2. Vědecké tituly školitele: dr. V. Švejdar navrhl vypustit část věty s výčtem titulů; doc. J. Koťa a dr. J. Herman navrhli vypustit celý odstavec. Návrh dr. Švejdara (škrt tituly): hlasování: 0-8-7. Návrh doc. Koti (škrt celý odstavec): hlasování: 5-3-7.
 3. Obor ekonomie: děkan informoval o negativním výsledku reakreditace pregraduálního studia ekonomie a současném stavu jednání ze strany vedení; senát se shodl na stanovisku, že bude-li komisí pozastaven i doktorský program, bude vyškrtnut dodatečně, ve schvalovaném materiálu bude obor ponechán.
 4. Oddíl „Přihlášky ke studiu“ – návrhy z pléna: (a) Vypustit 1. větu včetně závorky, protože neodpovídá předpisům a nejsou důvody počet přihlášek omezovat (19-0-0). (b) Přidat 1. větu ve stejném znění jako v podmínkách pro pregraduální studium: „Ke studiu na FF UK může uchazeč podat libovolný počet přihlášek“. (12-2-5). (c) Prodloužit termín zkoušek na 10.6-12.6.2002. (17-0-1). (d) 1. věta 3. odstavce „možnost přidělení školitele“ nahradit zněním „téma disertační práce“. (17-0-1); mezi „téma“ a „disertační“ vložit „projektu“ (14-1-3). (e) 2. věta 3. odstavce změnit na znění.: „pokud pro navrhované téma disertační práce není možné zajistit školitele.“ (16-0-2). Vložit: „Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu.“ (18-0-0). (f) V hlavičce změnit znění na „Administrativní poplatek za přihlášku“ (16-1-1). (g) Titulek „Podmínky …“ doplnit o “ pro akademický rok 2002/03″ (16-0-2). (h) Náhradní termín – za poslední odstavec první části doplnit přizpůsobené znění z Podmínek pregraduálního studia tj.: „Zkoušku v náhradním termínu může děkan povolit uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů. Důvodem pro povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce.“. (14-0-4).
 5. Oddíl „Obecné informace…“ : Odst. 2 (a): znění „při zpracování tématu, které se v daném oboru zvolí“ změnit na “ ve zvoleném oboru“ (17-0-0).) (b) Vypustit znění odst. 3 (15-2-0). (c) Odst. 4: vypustit větu „O dnu…“. (16-0-1). (d) Vypustit „na katedře jazyků“ (14-0-3). (e) Odst. 4 , reformulace druhé věty na : „Podmínkou přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky a zajištění školitele.“. (18-0-1); První větu odstavce zařadit za druhou. (18-0-1); Doplnit na konec odstavce větu “ Další podmínkou přijetí do prezenčního studia je dosažení pořadí odpovídajícího počtu financovaných studentů pro daný obor“. (17-0-2) (f) Odst. 4 posl. věta: obsahově přesunout do 2. odstavce části „Přihlášky …“ ve znění „(uchazeči, kteří v době konání přijímací zkoušky dosud řádně nedokončili magisterské studium,předloží doklad o ukončení studia do 30. 9. 2002)“ (17-0-0).

Předsedkyně navrhla formulaci připomínek k druhé části materiálu: vypustit AA literaturu a byzantologii, explicitně stanovit podmínky u každého oboru specifikované oborovou radou, definovat cizí jazyky – uvést konkrétně jazyk/jazyky, případně jejich konkrétní výběr. Doc. A. Housková vznesla návrh SK zapracovat jako podmínku zkoušky „odbornou rozpravu o předloženém projektu dis. práce“. Proděkan dr. J. Herman navrhl reformulaci názvu druhé části na „Vypsané obory doktorského studia a obsah přijímací zkoušky“.

Usnesení č. 80: AS FF UK schvaluje podmínky k přijímacím zkouškám do doktorského studia v akademickém roce 2002/2003 se zapracováním následujících připomínek:

 1. Do částí Přihláška ke studiu a Obecné informace budou začleněny schválené dílčí změny.
 2. Budou vypuštěny obory AA literatura a byzantologie.
 3. Explicitně uvést u všech oborů podmínky stanovené oborovou radou.
 4. U požadavků jazykové zkoušky konkretizovat cizí jazyk/cizí jazyky, případně uvést výběr z konkrétních jazyků.
 5. U všech oborů uvést požadavek „odborná rozprava o předloženém projektu disertační práce“.
 6. Přejmenovat oddíl Informace o studijních doktorských programech a studijních oborech na Vypsané doktorské studijní obory a obsah přijímací zkoušky.

Hlasování: 17-0-0

Z časových důvodů AS schválil přesunutí bodu sedm na čtvrté místo. Doc. P. Vavroušek navrhl stažení bodu 8 (zpráva o čerpání rozpočtu bude předložena 28.1.). Hlasování: 16-1-0.

4. Rozšíření volební komise pro volby do ASUK

Projednání bodu řídil místopředseda P. Pabian. Důvod návrhu: umožnit studentům volit na dvou místech (hl.b. a Celetná), a tak zajistit větší účast.

Usnesení č. 81: AS FF UK jmenuje Viktora Filipa, Adama Navrátila, Petra Pabiana, Stanislava Štočka, Roberta Knopa, Martinu Krolovou, Janu Bierzovou, Kryštofa Chamonikolase členy volební komise pro volby do AS UK.
Hlasování: 17-0-0.

5. Úpravy vnitřních předpisů (SZŘ)

Předsedkyně informovala, že návrhy prošly LK i SK. Na návrh dr. H. Gladkové se o návrzích hlasovalo odděleně.
Článek 10 odst. 4 (hlasování: 15-0-1)
Článek 9 odst. 10, 15 (hlasování: 16-0-0)
Článek 7 odst. 7b) (hlasování: 13-1-2)

Usnesení č. 82: AS FF UK schvaluje návrh změn Studijního a zkušebního řádu FF UK čl. 10 odst. 4, čl. 9 odst. 10, 15 v předloženém znění. Hlasování: 15-0-1.

6. Návrh na vyčlenění 4 oborů jako programů

Dr. Z. Jettmarová seznámila AS s dopisem prof. A. Macurové (na AK ČR žádosti o vyčlenění oborů AA a ČNES jako programů nepřišly) a upozornila, že návrh na vyčlenění oborů PT senát již schválil v rámci akreditací. Doc. J. Koťa sdělil, že z MŠMT zatím reakce nepřišla žádná. Doc. M. Procházka upřesnil, že se nejedná o návrh KKOV. Doc. Z. Procházka a doc. J. Jirků informovali, že žádosti logiky a AA byly podány v prosinci 2000.Usnesení č. 83: AS FF UK souhlasí s vyčleněním oborů logika, anglistika a amerikanistika, čeština v komunikaci neslyšících jako samostatných programů.
Hlasování: 12-2-1.Předsednictvo předložilo návrh usnesení:
AS FF UK se znepokojením konstatuje, že doc. PhDr. Jaroslav Koťa se ve funkci proděkana FF UK pro doktorské studium, celoživotní vzdělávání a akreditace několikrát dopustil závažných pochybení, a proto ho žádá, aby zvážil své další působení ve funkci proděkana.
Zdůvodnění:
V poslední době se proděkan doc. J. Koťa dopustil například následujících chyb:
1. Na jednání AS FF UK 8. 11. 2001 by3 AS mylně informován, že akreditační komise schválila akreditaci logiky, AA a ČNES jako samostatných studijních programů.
2. Poté, co byl návrh na vyčlenění těchto oborů jako programů v důsledku této chybné informace stažen z jednání AS 8. 11., nepředložil senátu žádost, aby se senát tímto návrhem zabýval na dalším jednání.
3. Návrh Podmínek k přijímacím zkouškám k doktorskému studiu předložený pro jednání AS 13. 12. 01 je ve své první větě v rozporu s Řádem přijímacího řízení UK.
4. Na mimořádném zasedání AS informoval studentku, že je možné pouze na základě její žádosti změnit téma disertační práce, což je v rozporu s čl.12 odst. 2 písm. e) SZŘ.
5. Tamtéž chybně informoval, že při překročení standardní doby studia je třeba podávat žádost o možnost prodloužit studium o každý rok nad standardní dobu studia.
Tyto příklady mimo jiné dokládají základní neznalost studijních předpisů na straně doc. J. Koti. PAS se domnívá, že těchto a podobných chyb by se proděkan zodpovědný za doktorské studium a akreditace neměl v žádném případě dopouštět.K jednotlivým bodům zdůvodnění doc. J. Koťa sdělil: ad 1) neřekl, že akreditace byla schválena; nyní dodatečně zjistil, že překladatelství a ČNES byly na MŠMT s akreditacemi zaslány, žádosti logiky a AA jsou na studijním odd. a budou odeslány, pokud se souhlasně vyjádří AS a VR; ad 2) námitce nerozumí; ad 3) soulad znění s předpisy je úkolem senátu; ad 4) informace není chybná; ad 5) informace odpovídá skutečnosti.Diskuse: (a) Děkan se domnívá se, že AS by měl na chyby a nedostatky upozorňovat, ale nedomnívá se, že by uvedené důvody byly natolik závažné, aby vedly k výzvě uvedené v návrhu usnesení. (b) P. Pabian za návrhem usnesení stojí; dalším příkladem je dnešní jednání o Podmínkách př. zk., které je bezprecedentní. (c) Doc. A. Housková nepovažuje neznalost předpisů za dostatečný důvod. (d) Doc.J. Králová: dalším nedostatkem je liknavost proděkana – garanti Filologie připravovali tři čtvrtě roku dělení programu, ale materiál nebyl dosud projednáván. Doc. J. Koťa: čeká se na odpověď MŠMT k návrhu kmenových oborů; odpověď zaurguje. Dr. Z. Jettmarová: podle informací z AK čeká MŠMT až návrh projde senátem; senátu doposud předložen nebyl.Ukončení diskuse (15-0-0). K. Veselá: vypustit „několikrát“.
Skrutátoři: I. Příbramská, P. Pabian, K. Kočvarová (15-0-0).
Výsledek tajného hlasování: 8-5-2. Usnesení nebylo přijato.

7. Personální a mzdová politika fakulty

Předsedkyně informovala o výsledcích jednání s rektorem ve smyslu usnesení č. 79: v případě podezření z procedurálního či administrativního pochybení při výběrovém řízení nebo prolongacích může daná osoba podat stížnost rektorovi; ten ji nechá přešetřit na revizním oddělení. Stížnost lze zároveň zaslat AS na vědomí. V případě podezření z podjatosti může AS požádat děkana o vysvětlení, především z hlediska uplatňování stejných zásad. V zájmu větší transparentnosti personální politiky a s tím související i politiky mzdové se předsednictvo a děkan dohodli na některých krocích.

Opatření uvedl p. děkan: (a) členem komise výběrového řízení bude vždy delegovaný zástupce AS s hlasem poradním (předsednictvo doporučilo tuto variantu) oproti dosavadní praxi, rovněž v souladu s Řádem výběrového řízení, kdy byl ,až na výjimky, do komise jmenován člen AS s hlasovacím právem. (b) Hlasovací lístky z tajného hlasování výběrové komise se budou bez výjimky archivovat v materiálech z výběrového řízení. (c) Na minulém KD předložil obecné zásady pro prolongace pracovních smluv, které budou po projednání s vedoucími ZS předloženy senátu k vyjádření na únorovém zasedání. (d) Děkan dále informoval, že výběrové řízení bylo a je zásadně vypisováno na žádost vedoucího ZS; členy komise jsou podle předpisu odborníci z oboru, předsedou je vždy proděkan. Doc. A. Housková vystoupila s návrhem, že by proděkan měl být z jiného oboru a uchazeč by měl mít možnost odvolat se k děkanovi v případě jakýchkoliv pochyb o uskutečněném výběrovém řízení. Děkan návrh přijal. (e) I přes jistý skepticismus z hlediska dosažitelnosti objektivních výsledků bude ustavena společná pracovní skupina vedení a AS, jejímž úkolem bude jednak vypracovat systém hodnocení pedagogické zátěže učitelů a pracovišť a toto hodnocení realizovat, jednak vypracovat systém komplexního hodnocení věd.-ped. pracovníků a pracovišť. Východiskem může být např. dosavadní ministerská metodika financování VŠ.

Předsedkyně doplnila informací, že delegovaní členové do výběrových komisí, nejlépe zřejmě podle jednotlivých studijních programů, stejně jako členové pracovní skupiny pro hodnocení věd.-ped. výkonu , budou stanoveni na příštím zasedání, kde budou dohodnuty případné další podrobnosti.

8. Různé

Do bodu Různé nebyl žádný příspěvek.

Zapsaly: I. Příbramská, M. Ničová
Kontroloval: Z. Jettmarová
AS FF UK schválil dne: 10.1. 2002