Minulá volební období

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 8. 11. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 8. 11. 2001

Přítomni: P. Boschek, G. Cadorini, I. Ebelová, J. Gabrielová, H. Gladková, A. Housková, M. Humpál, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, E. Kašparová, J. Králová, T. Kulka, W. Oerter, J. Opatrný, V. Švejdar, V. Zuska, Š. Balík, J. Jireš, K. Kočvarová, P. Pabian, M. Pehr, I. Příbramská, B. Sobotková, D. Toth, J.B. Uhlíř, K. Veselá. Nepřítomen: P. Kubín.
Omluveni: M. Kuchařík, K. Rathouská.
Hosté: doc. PhDr. P. Vavroušek, PhDr. J. Herman, ing. J. Pelc, doc. PhDr. M. Procházka, doc. PhDr. P. Jirků, PhDr. I. Šedivý, Mgr. M. Koldinská, Mgr. M. Sekera, doc. PhDr. L. Bobková, PhDr. J. Pelikán, doc. dr. M. Putna, členové akademické obce.

 1. Návrh programu:
 2. Schválení programu jednání
 3. Kontrola a schválení zápisu z minulých zasedání (září 2001)
 4. Vyhlášení voleb do ASUK a AS FFUK
 5. Návrhy úprav vnitřních předpisů
 6. Změna struktury studijních programů na FFUK
 7. Návrh na ustavení likvidační komise FFUK, volba zástupců AS v komisích
 8. Výzva AS PřF UK k veřejnému shromáždění akad. obce UK k výročí 17/11/2001
 9. Návrh na změnu výše stipendií doktorského studia ve šk. roce 2001/02
 10. Zpráva o čerpání rozpočtu FF UK ke dni 31/8/2001.
 11. Dopis kol. R. Knopa (komparatistika)
 12. Dopis dr. I. Šedivého senátu
 13. Různé

Předsedkyně přivítala nového člena senátu RNDr. Vítězslava Švejdara, který nastoupil za dr. Jiřího Musila.

1. Schválení programu jednání.

Předsedkyně navrhla:

 1. bod 7: vzhledem k vývoji záležitosti je pouze informativní; zařadit do bodu Různé. Hlasování: 23-0-0.
 2. bod 10: jednání SK bylo přesunuto na 15.11.; zařadit do bodu Různé. Hlasování: 22-0-1
 3. bod 11: p. děkan není přítomen a záležitost projedná na KD dne 23.11.; zařadit to bodu Různé.

Diskuse: (1) Dr. W. Oerter doporučil zařadit bod na 3. místo programu. (2) Mgr. J. B. Uhlíř navrhl bod neprojednávat; dr. V. Švejdar podpořil návrh předsedkyně. (3) Mgr. M. Sekera a dr. J. Pelikán uvedli, že problém je závažný a z časových důvodů by měla být záležitost projednána. (4) Předsedkyně konstatovala, že poslední argument není důvodem k okamžitému projednání, senát se může sejít na mimořádném zasedání. (5) Dr. G. Cadorini se domnívá, že nejde o záležitost jednoho zaměstnance, ale o celkový stav historických ústavů na FF; doporučil zařadit bod jako 4. (7) Přítomní studenti historie vyjádřili podporu projednání. (8) Prof. J. Opatrný upozornil na potřebu znát stanovisko vedoucích všech tří historických pracovišť, z dopisu děkana vedení Ústavu českých dějin vyplývá ochota se otázkou pracovní smlouvy Mgr. M. Koldinské dále zabývat, proto podporuje návrh předsedkyně. (9) Proděkan doc. P. Vavroušek upozornil, že pracovně právní otázky nespadají do kompetence AS, projednání situace historických oborů na jakémkoli grémiu vyžaduje seriózní podkladové materiály; pokračování diskuse považuje za neplodné. (10) Prof. J. Opatrný navrhl ukončit diskusi. (11) dr. W. Oerter navrhl zařadit bod jako 4. Hlasování o návrhu prof. J. Opatrného: 24-1-0. Hlasování o návrhu dr. W. Oertera: 13-8-4.
Program s provedenými změnami schválen. Hlasování: 20-1-4.

2. Kontrola a schválení zápisu z minulých zasedání (září 2001).

Zápis 16. zasedání dne 20.9.2001 schválen bez připomínek. Hlasování: 22-0-3.

Zápis 17. mimořádného zasedání dne 27.9.2001. Připomínka proděkana dr. J. Hermana k bodu 2.3: doplnit poslední větu na znění „Proděkan souhlasí s tím, že časová dotace z hlediska technické realizace bude projednána s vedoucí základního pracoviště.“ Hlasování: 19-1-5. Zápis byl s touto připomínkou schválen. Hlasování: 20-0-5.

3. Vyhlášení voleb do AS UK a AS FF UK.

Předsedkyně informovala, že volby měly být vyhlášeny na minulém zasedání, které se nesešlo; v důsledku toho dojde k porušení volebního řádu UK. Situaci konzultovala s předsedou volební komise UK dr. Suchardou.

P. Pabian seznámil s návrhem harmonogramu voleb: volby do AS UK: 10.-11.12.2001, volby do AS FF UK: 10.-11.12.2001, první opakované volby: 13.-14.12.2001; druhé opakované volby 19.-20.12.2001.

Ustavení sedmičlenné volební komise: prof. J. Opatrný, dr. J. Homoláč, I. Příbramská, dr. P. Boschek, doc. V. Zuska, M. Pehr, K. Veselá.

Usnesení č. 71: AS FF UK vyhlašuje volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. K tomu ustanovuje volební komisi ve složení prof. J. Opatrný, dr. J. Homoláč, I. Příbramská, dr. P. Boschek, doc. V. Zuska, M. Pehr, K. Veselá. Volby se uskuteční ve dnech 10.-11.12.2001, případné první opakované volby ve dnech 13.-14.12.2001, druhé opakované volby 19.-20.12.2001. Hlasování: 23-0-2.

Usnesení č. 72: AS FF UK vyhlašuje volby do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. K tomu ustanovuje volební komisi ve složení prof. J. Opatrný, dr. J. Homoláč, I. Příbramská, dr. P. Boschek, doc. V. Zuska, M. Pehr, K. Veselá. Volby se uskuteční ve dnech 10.-11.12.2001, případné první opakované volby ve dnech 13.-14.12.2001, druhé opakované volby 19.-20.12.2001. Hlasování: 24-0-1.

4. Dopis dr. I. Šedivého senátu.

Dr. I. Šedivý informoval, že dne 24. 10. 2001 pozastavil výuku své specializační přednášky na FF UK z důvodu rozhodnutí p. děkana neprodloužit pracovní smlouvu asistentce Mgr. M. Koldinské; děkan mu údajně v osobním rozhovoru sdělil, že hlavním důvodem není pedagogická ani odborná nezpůsobilost, ale to, že o děkanovi píše lživě v novinách; generační propast na Ústavu českých dějin se prohlubuje a její odchod uškodí jak studentům, tak ústavu.

Diskuse: (1) Na žádost dr. I. Pelikána seznámil prof. J. Opatrný za předsednictvo hosty s doslovným zněním děkanova písemného stanoviska k dopisu dr. I. Šedivého, o které ho požádalo předsednictvo. (2) S kritikou děkanova rozhodnutí vystoupili: dr. I. Šedivý, Mgr. M. Sekera, dr. I. Řezník, dr. J. Pelikán, Mgr. M. Koldinská, především s odkazem na nepřípustnost osobních antipatií v rozhodování o personálních otázkách; na výzvu Mgr. J.B. Uhlíře uvedl dr.I. Šedivý obsah osobního rozhovoru s p. děkanem. (3) Dr. Z. Jettmarová, doc. J. Králová a dr. D. Toth odmítli tento směr diskuse v nepřítomnosti děkana, navíc se záležitost musí a bude řešit mezi vedením FF a Ústavem českých dějin. (4) Doc. P. Vavroušek a dr. J. Herman zopakovali, že k rozhodnutí zatím nedošlo, situace se bude řešit na KD dne 23.11., pracovně právní otázky nespadají do kompetence senátu. (5) Doc. Bobková uvedla, že šlo o standardní žádost, avšak smlouva nestandardně končí v polovině semestru. (6) Doc. A. Housková očekávala věcné informace k podstatě problému, konkrétní případ je mimo kompetenci AS. (7) Dr. Velek označil případ za morální problém a projev krizové situace, informoval o petici historiků. (8) Mgr. M. Koldinská citovala odpověď p. děkana doc. Z. Benešovi ze dne 16.10. a konstatovala, že z ní vyplývá děkanovo rozhodnutí o neprodloužení smlouvy. (9) Doc. J. Králová navrhla ukončení diskuse pro nekorektnost jednání. Hlasování: 18-5-2. (10) Dr. W. Oerter navrhl svolání mimořádného zasedání AS. (11) P. Pabian upozornil na nutný postup podle jednacího řádu AS a na čl. 8 Statutu FF UK, v rámci kterého se AS i pracovně právní záležitostí zabývat může. (12) V diskusi (dr. G. Cadorini, dr. J. Kalivoda, Mgr. Koldinská, dr. J. Pelikán, dr. W. Oerter) bylo navrženo datum zasedání a jeho program. (13) Mgr. Lainová poukázala na nutnost stanovení jasných pravidel pro prolongace smluv. Dr. H. Gladková doporučila pro jednání 29.11. požádat vedení fakulty o přehled prolongací stávajících a uzavření nových pracovních smluv od června 2001 s příslušnými údaji (např. uzavřené a neprodloužené smlouvy na základě konkursu/žádosti o prodloužení, zda byla odevzdána disertační práce atd.).

Usnesení č. 73: AS FF UK vyzývá předsednictvo senátu, aby na den 29.11.2001 svolalo mimořádné zasedání AS FF UK s tímto programem: 1. situace na historických oborech FF UK, 2. personální politika na FF UK. Hlasování: 13-4-6.

5. Návrhy úprav vnitřních předpisů.

(1) Návrh p. rektora na úpravu (a) Statutu UK a (b) Mzdového předpisu UK – zvýšení spodní a horní hranice tarifů: proděkan doc. P. Vavroušek informoval, že změna si vyžádá +4 160 000 Kč. Dr. P. Boschek seznámil se stanoviskem HK a výsledky své analýzy – při plánovaném navýšení mzdových prostředků o 5-6 mil. (přesněji 5 540 640 Kč) lze v průměru zvýšit tarifní platy o 680 Kč podle nových tabulek při nezměněném zařazení do třídy (+7% navýšení tarifů); uvedl srovnání průměrných platů na TU Liberec a FF, z něhož vyplývá, že na FF jsou v průměru platy nižší.

Diskutující (dr. V. Švejdar, dr. H. Gladková, dr. W. Oerter, dr. G. Cadorini, doc. J. Gabrielová) poukázali na nízké platy na FF v porovnání s jinými fakultami, na příliš široké rozpětí v rámci jednotlivých tříd, málo motivující rozdíly mezi třídami pokud jde o vědeckou kvalifikaci, nutnost informovat veřejnost o platech na FF, protože se publikují plošné statistiky. Doc. P. Vavroušek uvedl, že samotný předpis není překážkou růstu platů, zásadní problém je nedostatek prostředků související se systémem přímých dotací, které navíc na UK podléhají dvojímu přerozdělování (nejprve se vyčleňují fondy na RUK, GAUK, fond mobility atd.); vedení FF ke změně MP zašle na UK vyjádření s návrhem na změnu systému financování, otevření horní hranice tarifů a zvýšení spodní hranice nižších tříd; na dotaz k pracovní náplni tř. 8 vymezené v MP uvedl, že FF problém z hlediska auditu nemá. Proděkan dr. J. Herman informoval o předloženém návrhu nové koncepce studia, která by mj. vedla ke snížení stávajícího objemu přímé výuky. Předsedkyně uzavřela diskusi s tím, že AS k návrhům změn obou předpisů připomínky nemá, ke mzdové otázce se AS může vrátit v prosinci.

(2) Návrhy na změnu SZŘ FF UK a Volebního a Jednacího řádu FF UK se odkládají na prosinec. Důvody: budou se projednávat další změny SZŘ FF UK, u VJŘ se čeká na vyjádření dr. Staši.

6. Změna struktury studijních programů na FF UK.

(1) Předsedkyně navrhla odložit projednání materiálu rady garantů filologie na transformaci studijního programu filologie, protože nebyl projednán v kolegiu. Doc. P. Vavroušek sdělil, že vedení čeká na potvrzení svého návrhu na změnu KKOV, který zaslalo ministerstvu. V krátké diskusi vyšlo najevo, že senát i vedení omylem nedostali poslední verzi návrhu. O odkladu projednání materiálu senát na návrh dr. G. Cadoriniho hlasoval. Hlasování: 0-18-3.

(2) Žádost děkana ze dne 14.6.01 o osamostatnění čtyř oborů a jejich přeměna v samostatné studijní programy. Předsedkyně informovala, že překladatelství a tlumočnictví již senát schválil v rámci reakreditací. Přítomní vedoucí pracovišť (doc. M. Procházka, doc. I. Jirků) uvedli, že na svých žádostech trvají; proděkan doc. P. Vavroušek potvrdil aktuálnost děkanovy žádosti a vyslovil jí podporu. Doc. A. Housková informovala, že studijní komise návrh projednala a podpořila; i když ho považuje za nesystémový, nebrání však další transformaci.

Diskuse: (1) Na dotaz P. Pabiana o smyslu vyčlenění oborů jako programů (viz příspěvek P. Pabiana a Mgr. M. Voříška na diskusní stránce senátu) citoval doc. M. Procházka opodstatnění návrhu rady garantů opírající se především o vnitřní proměny koncepce studia původních oborů. Zdůvodnění podpořila doc. A. Housková. Proděkan dr. J. Herman doplnil, že status oboru nebo programu souvisí se způsobem studia, důvody spojené s přijímacími zkouškami zde pravděpodobně byly. (2) Doc. P. Vavroušek uvedl, že návrh v žádosti reaguje na faktickou situaci – akreditační komise již akreditaci těchto oborů jako programů schválila, nyní jde o to připomenout MŠMT, aby reagovalo. Na dotaz P. Pabiana po smyslu projednávání uvedl proděkan doc. J. Koťa, že jde o prostředek tlaku na MŠMT. (3) Mgr. M. Voříšek vznesl požadavek, aby se nejprve řešila celková koncepce programové struktury na FF. Doc. P. Vavroušek zopakoval informaci, že KD na jaře zpracovalo koncepční materiál, v červnu ho schválila VR; materiál byl zaslán na MŠMT, odpověď zatím nepřišla; na dotaz dr. J. Kalivody a P. Pabiana po důvodu předložené žádosti uvedl, že jde o způsob, jakým je možno na ministerstvu odpověď urgovat, pokud však k tomu senát nemá vůli, návrh stahuje.

7. Návrh na ustavení likvidační komise FF UK, volba zástupců AS v komisích.

Prof. J. Opatrný, který bod řídil, uvedl návrh předložený p. děkanem a informoval, že by AS měl do komise delegovat jednoho člena.

Usnesení č. 74: AS FF UK schvaluje návrh na zřízení likvidační komise. Hlasování: 18-0-1.

Předsedkyně navrhla dr. E. Kašparovou za členku likvidační komise. Hlasování: 16-0-2. Do pracovní skupiny pro hodnocení výuky byl za odstupujícího Š. Balíka (t.č. na stáži) schválen Mgr. M. Voříšek. Hlasování: 18-0-0.

8. Návrh na změnu výše stipendií doktorského studia ve šk. roce 2001/02.

Proděkan doc. P. Vavroušek uvedl návrh s touto opravou: místo uvedené částky 5 tis. Kč pro 1. rok studia navrhuje děkan původní výši 4 500 Kč.

Usnesení č. 75: AS FF UK schvaluje návrh na výši stipendií pro akademický rok 2001/02. Hlasování: 20-0-0.

9. Zpráva o čerpání rozpočtu FF UK ke dni 31/8/2001.

Předseda HK dr. P. Boschek informoval o projednání zprávy komisí, požádal p. tajemníka o vysvětlení některých položek a uvedl, že hospodaření se nedá posoudit, protože zpráva se týká pouze části rozpočtu (dotace na hlavní činnost), zpráva za tři čtvrtletí by proto měla být úplná. Ing. J.Pelc uvedl, že vysvětlení u konkrétních položek by mohl podat ing. L. Zeitham, který však není přítomen, kompletní tabulky budou vypracovány k 30.9.01.

Usnesení č. 76: AS FF UK bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu z dotace na hlavní činnost FF UK ke dni 31.8.2001 a žádá, aby zpráva o čerpání rozpočtu za první tři čtvrtletí tohoto roku byla předložena v úplné podobě. Hlasování: 18-0-1.

10. Různé.

a) Předsedkyně informovala o výzvě AS PřF UK k veřejnému shromáždění akad. obce UK u příležitosti výročí 17. listopadu; protože reagovaly pouze senáty čtyř fakult UK, bylo dohodnuto od organizování akce upustit.

b) Dopis kol. R. Knopa: původně plánovaná schůze SK ke komparatistice s účastí zainteresovaných stran a svolaná na žádost proděkana dr. J. Hermana se z 8.11. překládá na 15.11. Doc. M. Procházka (garant oboru komparatistika) informoval, že 8.11. dopoledne svolal schůzku vedení a studentů ke koncepci studia a studijnímu plánu, studenti nespokojení se současnou podobou studia se však nedostavili; své stanovisko ke stížnosti zašle písemně. Na dotaz doc. M. Procházky objasnili funkci studijní komise dr. Z. Jettmarová a doc. A. Housková. Zapsali: J. Opatrný, I. Příbramská, M. Ničová
Kontrolovala: Z. Jettmarová
AS FF UK schválil dne: