Minulá volební období

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 12. 4. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ AS, KONANÉHO DNE 12. 4. 2001

Přítomni: I. Ebelová, J. Gabrielová, A. Housková, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, J. Králová, T. Kulka, W. Oerter, J. Opatrný, V. Zuska, J. Jireš, K. Kočvarová, P. Kubín, P. Pabian, I. Příbramská, K. Rathouská., B. Sobotková, J. B. Uhlíř.
Omluveni: P. Boschek, G. Cadorini, H. Gladková, M. Humpál, E. Kašparová, J. Musil, Š. Balík, M. Kuchařík, M. Pehr, K. Veselá.
Neomluveni: D. Toth, V. Vávrová.
Hosté: doc. RNDr. P. Kolář, děkan; doc. PhDr. P. Vavroušek, doc. PhDr. J. Koťa, PhDr. J. Herman, prof. PhDr. A. Skřivan, proděkani; ing. J. Pelc, tajemník; S. Štoček, AS UK

Předsedkyně přivítala hosty a členy senátu; konstatovala, že jednání mohlo začít až ve 14.00 hod. z důvodů pozdního příchodu některých senátorů. Pro jednání (bod 5 programu) zvolil senát dva skrutátory – I. Příbramskou a dr. J. Kalivodu hlasováním: 15-0-1.

Program:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
 3. Výroční zpráva o činnosti FF UK
 4. Výroční zpráva o hospodaření FF UK
 5. Návrh na jmenování členů Disciplinární komise
 6. Návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor (bufet)
 7. Úpravy vnitřních předpisů FF UK (Statut, Studijní a zkušební řád)
 8. Přijímací řízení 2002/2003 (diskuse)
 9. Různé

1. Schválení programu jednání.

Návrh programu 12. zasedání AS FF UK schválen hlasováním: 16-0-0.

2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání.

(1) Ing. Pelc, bod 3c: dle vyznačené opravy v textu. Hlasování: 16-0-0.
Zápis 11. jednání AS s opravou byl schválen hlasováním: 15-0-1.

3. Výroční zpráva o činnosti FF UK.

Děkan předložil zprávu o činnosti za období 1. únor 2000 – 31. leden 2001. Upozornil, že do definitivní verze byly zapracovány některé menší úpravy navržené předsedkyní, především odstavec týkající se garantů byl pojmově uveden do souladu s vnitřními předpisy („skupina“ místo „rada“, „grémium“ místo „orgán“).

Diskuse:
(1) Rada garantů: proděkan doc. J. Koťa uvedl, že předpisy připouštějí více interpretací tohoto pojmu. P. Pabian namítl, že interpretace je jediná – každý studijní program má svého garanta nebo radu garantů.
(2) Rotační princip: dr. Z. Jettmarová uvedla, že z dotazů a reakcí na nedávnou výzvu, aby se učitelé vyjádřili k návrhu úpravy Statutu FF UK (čl. 16), bylo zřejmé, že o zavedeném principu není všeobecné povědomí. Některá písemná vyjádření upozornila v této souvislosti i na problémy typu generační mezery, odborného spíše než pouze administrativního charakteru náplně funkce vedoucího i na možnosti realizace dlouhodobější koncepce rozvoje pracoviště. Vznesla dotaz, zdali vedení počítá s fakultní diskusí k rotačnímu principu, kterou v souvislosti s úpravou čl. 16 Statutu doporučuje legislativní komise. Děkan odpověděl, že řešení bude záviset na přijaté úpravě vnitřního předpisu; jeho koncepcí je rotace po dvou letech, rozhodnutí však neučiní bez předcházející diskuse; záležitost rozvojové koncepce pracoviště považuje za věc kolektivní, nikoliv individuální.

Usnesení č. 52: AS FF UK schvaluje předloženou Výroční zprávu o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za období od 1. února 2000 – 31. ledna 2001. Hlasování: 18-0-0.

4. Výroční zpráva o hospodaření FF UK.

Děkan předložil zprávu za rok 2000 a stručně ji komentoval s tím, že předložený dokument obsahuje již zapracované připomínky hospodářské komise, která zprávu doporučuje ke schválení.

Diskuse: (1) Forma zpracování údajů: na dotaz P. Pabiana, proč se struktura údajů liší od té, v níž se schvaloval rozpočet a průběžné zprávy o hospodaření, sdělili p. proděkan doc. P. Vavroušek a p. tajemník, že jde o centrálně předepsanou osnovu výkazu hospodaření. Na žádost P. Pabiana, aby se zpráva předkládala i ve struktuře schvalovaného rozpočtu a umožnila tak srovnání, p. děkan uvedl, že hospodářská komise sice ocenila transparentnost zprávy, nicméně je napříště možné zpracovat výsledky navíc i touto formou, bude-li to AS FF UK požadovat. (2) Výsledek hospodaření a odvod daní ze zisku: diskuse, v níž vystoupili P. Pabian, dr. Z. Jettmarová, dr. W. Oerter, doc. P. Vavroušek a p. tajemník, se zaměřila na přebytek hospodaření a odvod daní ze zisku v částce zhruba 2 mil. korun za cenu možnosti zálohování grantů a výzkumných center z tohoto přebytku v období, než fakulta dostane příděl účelových prostředků.

Usnesení č. 53: AS FF UK schvaluje předloženou Výroční zprávu o hospodaření Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2000. Hlasování: 15-0-3.

5. Návrh na jmenování členů Disciplinární komise.

K předloženému návrhu p. děkana informoval P. Pabian, že z původně navržených kandidátů za studentskou kurii souhlasí pouze jeden. Prof. J. Opatrný uvedl, že by členství v komisi nemělo být vázáno na funkce proděkanů. B. Sobotková a dr. W. Oerter se dotázali na působnost komise. Děkan konstatoval, že nový návrh bude podán na příští zasedání AS, důvod zapojení proděkanů vidí v jejich znalosti předpisů. Proděkan dr. J. Herman vysvětlil působnost komise.

6. Návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor (bufet).

Děkan předložil návrh na uzavření smlouvy, který p. tajemník doplnil informacemi o průběhu výběrového řízení a jeho výsledku. Do prvního kola se nepřihlásil nikdo, v druhém kole byl vybrán jediný uchazeč – firma Radek. Proděkan doc. P. Vavroušek uvedl, že uzavření smlouvy bude schvalovat AS UK a RUK. Diskuse se soustředila na kvalitu a sortiment firmy a výměr nájemného (220 tis. ročně) při podmínce počáteční rekonstrukce bufetu nájemcem v odhadované částce 2 200 000 Kč.

Usnesení č. 54: AS FF UK schvaluje návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor pro bufet na hlavní budově FF UK. Hlasování: 18-0-0.

7. Úpravy vnitřních předpisů FF UK (Statut, Studijní a zkušební řád FF UK).

Dr. J. Kalivoda předložil návrh legislativní komise (LK) odložit projednání změn Statutu, protože se k nim musí předem vyjádřit předsednictvo a hospodářská komise. Předsedkyně AS navrhla projednání úprav SZŘ. Hlasování: 16-0-2.

Čl. 7 SZŘ: Dr.J. Kalivoda předložil za LK formulaci návrhu úpravy k TV. Výsledkem diskuse senátu je doporučení komisi předložit upravené znění včetně úpravy bodových dotací na příštím zasedání AS, a to s přihlédnutím k již zaujatým stanoviskům AS, PAS a studijní komise.

Učitelství: Návrh na úpravu SZŘ, schválený studijní a legislativní komisí, komentoval p. proděkan. dr. J. Herman jako dočasné a kompromisní řešení. V diskusi na dotaz doc. J. Gabrielové, zda se do programu učitelství mohou zapojit i obory doposud neučitelské, odpověděl p. proděkan, že podmínkou je zajištění předmětu didaktika oboru a učitelské praxe, jakož i jejich integrace do studijního oborového plánu. Hlasování o návrhu: 18-0-0.

Usnesení č. 55: AS FF UK schvaluje Návrh úpravy učitelského studia na FF UK a příslušné úpravy Studijního a zkušebního řádu z návrhu vyplývající (čl. 2 odst. 10 zrušit, čl.7 doplnit o odstavec 4.). Hlasování: 17-0-1.

8. Přijímací řízení 2002/2003 (diskuse).

Proděkan dr. J. Herman předložil k diskusi koncepci přijímacího řízení rozvíjející jeho letošní podobu, zmínil možné dílčí úpravy podmínek i organizace přijímací zkoušky a uvedl je do souvislosti s očekávaným přechodem na strukturované studium (bakalář a navazující magistr). Potenciální návrat k oborovým přijímacím testům označil za nekoncepční krok. Informoval, že pro účely veřejné diskuse zřídil elektronickou konferenci, které se však doposud zúčastnilo málo přispěvatelů.

 1. Na téma „programová či oborová písemná zkouška prvního kola“ podpořili doc T. Kulka, doc. V. Zuska a dr. W. Oerter původní koncepci oborových testů. Doc. J. Králová informovala, že studenti gymnázia, kde se prováděla pretestace filologického testu, vnímali test jako demotivující.
 2. Na dotaz doc. J. Gabrielové k talentové zkoušce odpověděl p. proděkan dr. J. Herman, že zkouška bude předsazena před termín PŘZK, složka „interpretace textu“ je však z důvodů objektivity hodnocení nadále nepřijatelná.
 3. Na dotaz doc. J. Gabrielové a dr. W. Oertera k dvouoborovosti studia v podmínkách studia strukturovaného uvedl p. proděkan dr. J. Herman, že řešení vidí ve vstupu do dvou jednooborů, další možností je jeden hlavní obor a poté přibrání oboru „menšího“, bude však záležet na pracovištích.
 4. Na otázku doc. A. Houskové a dr. J. Kalivody ke změnám přijímacích zkoušek v souvislosti se strukturovaným studiem, zvl. učitelským, uvedl p. proděkan dr. J. Herman, že výkon učitelského povolání je podmíněn magisterským diplomem, je tudíž otázkou, jaký profil absolventa bude výstupem bakalářského studia. Děkan upřesnil, že novela VŠ zákona připouští i možnost nestrukturovaného studia.
 5. Na dotaz doc. T. Kulky k bodovými limitům a „čtyřnásobku“ odpověděl p. proděkan dr. J. Herman, že je nutné tento systém zavedený v souvislosti s programovým testem nejprve vyzkoušet; na některé studijní obory se hlásí méně uchazečů než je plánované přijetí, přitom by mělo existovat nějaké absolutní měřítko.
 6. V diskusi k dalším otázkám (hl. přijímání cizinců, kvalita testů, možnost přestupů, podoba programového testu, omezení kombinovatelnosti oborů, možnost oborových testů) vystoupili P. Pabian, dr. J. Kalivoda, dr. J. Herman p. děkan, doc. T. Kulka, doc. J. Králová, doc.V. Zuska, B. Sobotková, dr. Z. Jettmarová. Proděkan dr. J. Herman informoval, že koncepci přijímacího řízení projedná s vedoucími kateder a ústavů.

Závěrem předsedkyně požádala p. proděkana dr. J. Hermana o další informace na květnové zasedání AS.

9. Různé.

 1. P. Pabian informoval o Výzvě ke změně způsobu ubytování zahraničních studentů studujících v českém jazyce, kterou senát obdržel k případnému vyjádření a jejímž obsahem je návrh zrušit přidělování lůžek na koleji těmto studentům. S. Štoček konstatoval, že Grémium předsedů kolejních rad se od této výzvy distancovalo. Z diskuse, které se zúčastnili doc. P. Vavroušek, p. děkan, dr. Z. Jettmarová, doc. J. Koťa a S. Štoček, vyplynulo, že je nutné hledat jiné způsoby řešení nedostatečné kapacity kolejí. AS UK také schválil záměr na koupi nového ubytovacího objektu v Hostivaři. Předsedkyně uzavřela diskusi s tím, že zápis z jednání bude zaslán organizátorovi výzvy.
 2. AS projevil souhlas se žádostí p. proděkana prof. A. Skřivana, aby se červnové jednání senátu konalo v posluchárně č. 201. Důvodem je změna termínu zasedání vědecké rady.
 3. P. Pabian informoval o jednání Studentské komory RVŠ a o anketě doktorského studia na VŠ. Výsledky budou jednotlivým VŠ i fakultám k dispozici.

Zapsali: prof. J. Opatrný, K. Rathouská, M. Ničová.
Kontroloval: dr. Zuzana Jettmarová
AS FF UK schválil dne: 10. 5. 2001