Minulá volební období

VOLBY DO AS UK 2001 – kandidátní listina

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

kurie akademických pracovníků

Jméno, titul, rok narození, pracoviště

 1. Prof. PhDr. Marie Dohalská Marie , DrSc., nar. 1937. Filozofická fakulta UK, Fonetický ústav. Profesorka fonetiky, přednáší pro obory: LF, francouzština, čeština, TP (fonetika francouzštiny, češtiny, verbální komunikace, technika mluveného projevu, aj.). Členka Vědecké rady FF UK, členka Ediční rady UK. V roce 2000 zvolena do AS UK, členka předsednictva AS UK. Koordinátorka grantu EU COST 258, řešitelka GAČRu č405/99/0169; místopředsedkyně International Society of Phonetic Sciences (zvolena 1999).
 2. Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. , nar. 1940. Po řadu let zastával funkci proděkana FF UK a zároveň působí jako ředitel Ústavu bohemistických studií a Letní školy slovanských studií. V AS UK aktivně působil jako člen ekonomické komise, kde uplatňoval své dlouholeté zkušenosti na hospodářském a řídícím úseku.
 3. Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. , nar. 1938. FF UK absolvovala v r. 1961 (čeština-němčina), PhDr. 1967, CSc. 1971 (obecná lingvistika, fonetika), doc. 1987, prof. 1995 (fonetika a fonologie). Výuka pro obory LF, ČJL, GER; vedení doktorandů, vedení grantových projektů. Členka mezinár. org. ISPhS, ISCA, SLE, IPA, NYAS. 1991-3 proděkanka FF UK pro studium, 1991-1999 členka VR FF UK, 1993-4 a 1995-6 členka předsednictva AS FF UK, od r. 1999 ředitelka Fonetického ústavu FF UK.

kurie studentů a doktorandů

Jméno, titul, rok narození, pracoviště

 1. Štěpán Böswart, nar. 1980. Student 2. ročníku Ústavu germánských studií a Centra komparatistiky na FF UK. Na Ústavu germánských studií vykonává pomocnou vědeckou činnost. Kandidát má dlouholetou zkušenost s publikováním a působením v žurnalistické praxi, osobně zná prostředí německého vzdělávacího systému (absolvent česko-německého gymnázia, zahraniční pobyty). Během působení v Senátu UK chce studentům FF poskytovat pravidelné informace o činnosti této instituce. Jeho prioritou je zviditelnit akademické aktivity ve veřejném prostředí s cílem získat podporu veřejnosti pro změnu financování vysokého školství.
 2. Jan Cieslar, nar. 1977, 5. roč. historie-politologie. Navrhovaný kandidát potvrdil svůj zájem o dění na fakultě a univerzitě, mimo jiné svou dlouholetou činností ve Studentské radě FF UK a činností v akademickém senátu fakulty. Má schopnosti i vůli hájit na půdě senátu zájmy naší akademické obce.
 3. Lenka Hyková, nar. 1978. Studuje 4. rokem ekonomii a PT španělštinu. Navrhovatel (St. Štoček) ji považuje za nezávislou, inteligentní a samostatně uvažující ženu a plně jí důvěřuje v tom, že bude hájit zájmy studentů v AS UK.
 4. Kateřina Kočvarová, nar. 1978, 3. roč. anglistika-amerikanistika. Navržená kandidátka působila ve funkčním období 2000/2002 jako zástupkyně studentské kurie v předsednictvu AS.
 5. Libuše Kroupová, nar. 1977, 6. roč. historie-archivnictví. Kandidátka potvrdila svůj zájem o dění na fakultě a univerzitě, mimo jiné svou dlouholetou činností ve Studentské radě FF UK. Má schopnosti i vůli hájit na půdě senátu zájmy naší akademické obce.
 6. Mgr. Radek Novák, nar. 1976. Na FF UK studuje ve 2. roč. obor slovenistika s mezioborovým doplňkem divadelní věda. V 1. roč. studoval jako mezioborový doplněk polonistiku. Pracuje ve studentském časopisu Na východ od Aše, který vydává stejnojmenné občanské hnutí založené studenty Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK.
 7. Vilém Novotný, nar. 1979, 5. roč. historie-politologie. Na FF UK studuje od roku 1997, v akademickém roce 2000/01 studoval na universitě v Tampere (Finsko).
 8. Dr. Daniel Toth, nar. 1972. Ústav filosofie a religionistiky, obor: Systematická filosofie (student 3. roč. doktorského studijního programu). Kandidát studuje na FF UK (obor systematická filosofie). V odborné a vědecké práci se zaměřuje především na politickou filosofii a na dílo T.G. Masaryka. V letním semestru 2002 bude vyhlašovat výběrový seminář Masarykova filosofie náboženství.
 9. Jan Tuček, nar. 1976, 4. roč. historie. Na FF UK studuje od roku 1998. Ve 2.cyklu studia se zabývá sociálními dějinami.