Minulá volební období

VOLBY DO AS 2001 – kandidátní listina

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

kurie akademických pracovníků

Jméno, titul, rok narození, pracoviště

 1. Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc ., nar. 1935. V letech 1993-2000 ředitelem Ústavu pro klasickou archeologii, po roce 2000 zástupcem ředitelky ústavu. Od prosince 1989 do ledna 1991 proděkanem FF UK. V roce1989 působil jako Norton Lecturer Amerického archeologického ústavu a hostující profesor na Minnesottské universitě v Mineapolisu, 1991-2 jako zastupující profesor v Tübingen a hostující profesor ve Vídni, v r. 1994, 1997, 1999 a 2000 vedl kurzy na Ëcole des Hautes Etudes v Paříži, v r. 2000 byl hostujícím profesorem Britské akademie a v LS 2001 působil jako hostující profesor v Salcburku. Hlavními specializacemi jsou raně řecká, etruská a thrácká archeologie, pracuje na poli vztahů mezi civilizacemi střední Evropy a Středomoří. Je členem vědecké rady Centra teoretických studií UK a AC ČR a Archeologického ústavu AV ČR v Brně. V senátu by chtěl uplatnit své zkušenosti z působení v zahraničí i ČR.
 2. PhDr. Milan Buben , nar. 1946. Člen Jazykového centra. Seriózní učitel a vysoce korektní člověk se zájmem o dění na akademické půdě i o dění ve společnosti obecně.
 3. Dott. Giorgio Cadorini, Ph.D ., nar. 1965. Od roku 1991 působí na Ústavu románských studií, jako odborný asistent od roku 1994. Vyučuje v rámci učebních programů ÚSR a také latinský jazyk. Oborem jeho vědeckého zájmu je romanistika se zaměřením na furlanštinu. Působí jako soudní tlumočník pro furlanský a italský jazyk. V uplynulé funkčním období byl členem AS FF UK.
 4. PhDr. Libuše Drnková, nar. 1950. Pracuje jako odborná asistentka v Jazykovém centru, je zkušeným, respektovaným pedagogem. V odborné práci se věnuje především výuce němčiny jako cizího jazyka na vysokých školách v profesní a odborné orientaci. Participuje na mezinárodních i domácích projektech, aktivně se účastní konferencí a seminářů. Je členkou mezinárodní organizace jazykových center CASAJC (CERCLES). V současné době je pověřena funkcí vedoucí základní součásti.
 5. PhDr. Václav Drška , nar. 1962. Pracuje v Semináři dějin středověku Ústavu světových dějin, specializuje se na západoevropské středověké dějiny. Je autorem knihy o Zikmundu Lucemburském, dále napsal řadu studií a článků, absolvoval několik studijních a přednáškových pobytů v zahraničí. Podílí se též na vydávání ročenky Prague Papers on History of International Relations.
 6. Doc. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc ., nar. 1948. Je dlouholetou pracovnicí Ústavu hudební vědy, kde nyní zastává funkci zástupkyně ředitele a vedoucí semináře dějin novější hudby. Ve své pedagogické a vědecké práci se zaměřuje především na hudbu, hudební estetiku a hudební divadlo 19.-20. století, v posledních letech se věnuje rovněž závažným projektům edičním (příprava a zahájení nového souborného kritického vydání děl Antonína Dvořáka, projekt kritického vydávání děl Bohuslava Martinů). Roku 1994 se habilitovala, v současné době probíhá její profesorské řízení. V AS FF UK pracovala již v uplynulém funkčním období 2000-2002 a působila zde ve funkci předsedkyně stipendijní komise.
 7. Mgr. Václav Horčička , nar. 1971. Vystudoval obor historie-geografie, dokončil doktorské studium a předložil disertační práci, která bude v dohledné době obhajována. Na Ústavu světových dějin působí jako asistent. Orientuje se na výzkum nejnovějších dějin, je autorem řady odborných a popularizačních studií. Absolvoval několik stáží a studijních pobytů v zahraničí.
 8. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc ., nar. 1952. Na FF UK pracuje od roku 1981 jako odborná asistentka, od roku 1991 vede Ústav translatologie. V 90. letech pracovala jako členka různých fakultních komisí, fakultní koordinátor programu Sokrates/Erasmus, fakultní referent pro zahraniční styky, počátkem 90. let se jako vedoucí Jazykového centra (nyní Mediáteka při jazykovém centru) podílela na jeho transformaci, byla členkou AS UK, nyní je předsedkyní AS FF UK. V roce 1998 jí byla udělena pamětní medaile UK za zásluhy o rozvoj fakulty. Byla a je národním koordinátorem a spoluřešitelem desítky mezinárodních projektů, v rámci dvou posledních připravuje na rok 02 v Praze Eurokonferenci a seminář projektu Groitus II. Je členkou dvou mezinárodních redakčních rad, místopředsedkyní České rady pro překlad a tlumočení, členkou akreditační skupiny pro Filologii.
 9. PhDr. Jan Kalivoda , nar. 1952. Je dlouholetým pracovníkem Ústavu řeckých a latinských studií, zkušeným pedagogem s odborným zaměřením na latinskou medievistiku. Působil v senátu již v minulém období a byl jeho velmi aktivním a platným členem. Jeho široký rozhled a rozvaha jsou výbornou zárukou, že i v dalším funkčním období přispěje k efektivnímu plnění role senátu na fakultě, s jejímiž poměry je dokonale obeznámen.
 10. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., nar. 1965. Na Ústavu světových dějin působil jako tajemník a nyní je referentem pro studijní záležitosti tří historických ústavů. Je odborníkem na dějiny novověku se specializací na dějiny Anglie a anglické politiky v zámoří; autorem dvou odborných monografií a řady studií a článků, absolvoval řadu studijních a přednáškových pobytů v zahraničí. Patří k nejlepším pedagogům a odborníkům.
 11. Doc. PhDr. Králová Jana, CSc., nar. 1950. Docentka pro obor španělský jazyk (1990), zástupkyně ředitelky Ústavu translatologie, garant oborů stávajícího programu filologie, členka vědecké rady, studijní komise, stávající členka AS. Předsedkyně oborové rady doktorského studia oboru translatologie, členka oborových rad oborů románské jazyky a fonetika.
 12. Mgr. Radka Lainová, nar. 1967. Působí na Ústavu světových dějin od roku 1996 – nejprve jako asistent a následně jako odborný asistent. V současné době je členem Semináře nejnovějších světových dějin ÚSD FF UK.
 13. PhDr. Veronika Mistrová , nar. 1963. V roce 1985 absolvovala studium Filozofické fakulty a v témže roce zde začala i pracovat jako asistentka a později odborná asistentka na Ústavu slavistických a východoevropských studií.
 14. Doc. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc., nar. 1941. Působí na FF UK od roku 1963. Zaměstnancem Katedry obecných dějin – dnes Ústavu světových dějin se stal v roce 1970. V letech 1989-1993 byl činný jako předseda odborové organizace fakulty. Mezi lety 1993-2000 byl ředitelem Ústavu světových dějin a v současné době je vedoucím Semináře nejnovějších světových dějin na ÚSD FF UK.
 15. PhDr. Milada Nedvědová, nar. 1950. Odborná asistentka Ústavu slavistických a východoevropských studií. Studium FF UK (obor jugoslavistika-bohemistika) ukončila v roce 1973. V letech 1974-1993 pracovala ve Slovanské knihovně v Praze. Od roku 1994 působí na FF UK jako odborná asistentka pro obor slovenistika. Rovněž se podílí na výuce oborů kroatistika, serbistika a slavistika. Kromě pedagogické a vědecké činnosti se věnuje odbornému uměleckému překladu ze slovenštiny, srbštiny, chorvatštiny a makedonštiny
 16. Dr. phil. Wolf B. Oerter, nar. 1947. Je dlouholetým pracovníkem fakulty. V Českém egyptologickém ústavu UK působí jako vědecký pracovník, zaměřující se na problematiku kopštiny (nejmladší vývojové fáze staroegyptského jazyka) a dějin náboženství. Publikoval řadu odborných článků a studií v ČR i v zahraničí a mj. se účastní prestižního programu přípravy úplného katalogu Koptského muzea v Káhiře. Rozsáhlá je i jeho pedagogická činnost, a to jak na filozofické fakultě, tak na jiných fakultách UK. Podílí se rovněž na propagaci svého vědního oboru formou přednášek pro veřejnost a popularizačních článků; úctyhodná je i jeho činnost při přípravě odborných překladů. V AS FF UK působil velmi aktivně již v minulém období.
 17. PhDr. Jan Pelikán, CSc., nar. 1959. Odborný asistent Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK.Na FF UK působí od roku 1983. Dlouhodobě se zabývá problematikou dějin Balkánu zejména ve 20. století, a to především problematikou zemí bývalé Jugoslávie; v této oblasti patří k našim nejpřednějším a mezinárodně uznávaným odborníkům. Je autorem či spoluautorem syntézy Dějiny jihoslovanských zemí , tří monografií a několika odborných článků. V rámci své badatelské práce spolupracuje s univerzitami v Bělehradě, Skopje, Zagrebu, Sofii a Varšavě. Je členem redakční rady odborných periodik Slovanský přehled a Istorija XX. veka (Bělehrad). Mnohokrát již prokázal svou principiální zásadovost i patřičný zájem o dění na FF UK. Navrhovatel je přesvědčen, že zájmy akademické obce bude nezištně a srdnatě hájit i na půdě AS FF UK.
 18. Dr. Miroslav Petříček , nar. 1951. Zástupce vedoucího Ústavu filosofie a religionistiky. Na FF UK působí od roku 1990, jeho přednášky překračují úzké hranice filosofie a patří k velmi oblíbeným i u studentů jiných oborů. Je znám akademické obci i širší veřejnosti nejen svou činností v oblasti filosofie, nýbrž i oblastech estetiky, literární vědy a kritiky. V posledních letech se ve funkci zástupce ředitele věnuje intenzivně a obětavě i otázkám organizačním, spjatých s chodem ústavu i fakulty jako celku.
 19. Doc. PhDr. Dana Picková, CSc., nar. 1954. Působí na Ústavu světových dějin. Je odborníkem na dějiny středověku se specializací na dějiny Ruska a východní Evropy. Je autorkou odborné monografie a řady studií a článků, absolvovala řadu studijních a přednáškových pobytů v zahraničí. Patří k nejlepším pedagogům a odborníkům.
 20. Mgr. Lenka Pokorná , nar. 1972. Absolvovala obory němčina-historie. Od roku 1977 je zaměstnancem Ústavu germánských studií a dokončuje postgraduální studium. Věnuje se dějinám vědy (disertace k dějinám Karlovy univerzity, dějiny česko-německých vztahů na pražské univerzitě) a jazykovědě (vývoj němčiny). Kromě výuky (vývoj německého jazyka, němčina na území Čech, Moravy a Slezska, grafematika) se významně podílí na organizaci a chodu našeho ústavu (v roce 2000 byla tajemnicí).
 21. Doc. PhDr. Roman Prahl,CSc., nar. 1949. Od roku 1994 působí jako učitel na Ústavu pro dějiny umění, jeho specializací je především umění 19. století, ale věnuje se i tvorbě klasicismu a umění 20. století až do současnosti. Na Ústavu pro dějiny umění působí jako referent pro zahraniční styky.
 22. Doc. Mgr. Martin C. Putna, Dr., nar.1968. Na FF vystudoval latinu a ruštinu v letech 1986-1991. Na podzim 1989 byl jedním ze zakládajících členů stávkového výboru, následně byl za studenty členem rehabilitační komise. Učitelem fakulty je od roku 19922. Do roku 1997 působil v Ústavu východoevropských studií, poté přešel do Centra komparatistiky. Jeho přednášky jsou vypisovány rovněž pro studenty oborů bohemistika, klasická filologie a religionistika. Habilitoval se roku 1998 monografií Česká katolická literatura 1848-1918. Problematiku vysokého školství a vzdělanosti prezentuje české veřejnosti také publicisticky (Mladá fronta Dnes, Český rozhlas 3 – Vltava).
 23. Ing. Alexandr Rosen , nar. 1956. Zaměstnancem fakulty a členem Ústavu teoretické a komputační lingvistiky je od roku 1990. Podílel se na řešení řady grantových projektů souvisejících s formální lingvistikou a počítačovým zpracováním češtiny. Vede semináře o strojovém překladu, metodách popisu přirozeného jazyka a formalizace lingvistických teorií. V září letošního roku podal disertační práci, která se zabývá aplikací teorie závislostní syntaxe na český slovosled v rámci deklarativního formalismu.
 24. PhDr. Richard Růžička, CSc. , nar. 1942. Odborný asistent na katedře sociologie. Přednáší v kursech ponejvíce obecnou sociologii, ve výzkumné činnosti se věnuje dlouhodobě tematice postavení učitele a vybraným aspektům ekonomické sociologie. Je členem významných mezinárodních společností (např. Světové sociologické asociace, kde působí jako člen exekutivy Výzkumného výboru 04 – Sociologie vzdělávání, a taktéž ve výboru RC 10 – Sociologie participace a organizační demokracie). Jeho sociologická erudice, zkušenosti i nadhled by v AS mohly pomoci při řešení strategických otázek i operativních úkolů. Jeho předností je schopnost spolupracovat a zastávat racionální a nepředpojatá stanoviska.
 25. Doc. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. , nar. 1954. Na FF UK působí externě od roku 1992, od roku 1998 pak na plný úvazek jako docent moderních českých dějin. Specializuje se na dějiny Československa po roce 1945. V rámci Ústavu českých dějin vede kurzovní přednášku, specializační přednášku a výběrový seminář. Současně působí v rámci Ústavu slovanských a východoevropských studií, kde vyučuje dějiny Slovenska a dějiny slovanských národů 19. a 20. století.
 26. Mgr. Miloš Řezník, Ph.D. , nar. 1970. Působí od roku 1998 na Ústavu světových dějin v Semináři obecných a komparativních dějin. Zde zajišťuje výuku takzvaného společného základu historie a specializace obecných a komparativních dějin, a to formou specializačních přednášek, cvičení a výběrových seminářů. Disertační práci, vedenou prof. Miroslavem Hrochem, obhájil v roce 1999.
 27. PhDr. Vladimír Srb, nar. 1974. Na FF UK vystudoval obor politologie – hospodářské dějiny. V letech 1998-2000 vykonával funkci tajemníka Ústavu politologie FF UK, v současnosti působí na Katedře sociální práce, kde mj. řídí program Univerzity třetího věku – obor politologie. Je držitelem Bolzanovy ceny UK a Ceny rektora UK za příspěvek k budování právního státu. Kandidát chce přispět k ochraně akademických svobod a usilovat o zachování plurality vědeckých názorů na fakultě.
 28. Doc. PhDr. František Stellner, PhD. , nar. 1966. Je odborníkem na dějiny novověku, specializuje se na dějiny střední a východní Evropy, je autorem tří odborných monografií a řady studií a článků, absolvoval řadu studijních a přednáškových pobytů v zahraničí. Patří k nejlepším odborníkům a pedagogům Ústavu světových dějin.
 29. Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. , nar. 1952. Je absolventem FF UK, oboru archivnictví. Na FF (katedra pomocných věd historických a archivního studia ) působí od roku 1977, nejprve jako interní aspirant, od roku 1980 jako odborný asistent. 10. srpna 1988 byl jmenován docentem pomocných věd historických. V pedagogické i vědecké práci se věnuje dějinám správy a pomocným vědám historickým, především diplomatice, 19. a 20. století, se zaměřením na finanční správu a bankovnictví. Je členem International Association of Agricultural Museums.
 30. PhDr. Lenka Šulová, CSc. , nar. 1954. Na katedře psychologie pracuje od roku 1981. V současné době je vedoucí oddělení sociální psychologie. Její vnímání pedagogických, vědeckovýzkumných a organizačních problémů katedry má přirozený širší celofakultní rámec. Zajímá jí dění na fakultě a lze reálně předpokládat její výrazné zaujetí při práci v senátu.
 31. RNDr. Vítězslav Švejdar, RNDr. , CSc., nar. 1954. Na katedře logiky pracuje od roku 1990 jako odborný asistent. Předtím, v osmdesátých letech, pracoval v oddělení vývoje základního softwaru v závodě ČKD polovodiče, ještě předtím byl aspirantem v Matematickém ústavu ČSAV. Disertace Interpretovatelnost a modální logika. Učí pokročilejší kursy logiky zaměřené na problematiku Peanovy aritmetiky a neklasických logik. Do r. 1999 byl tajemníkem katedry a aktivně spoluvytvářel obor logika jako nový studijní obor na FF. Učí externě také na MFF UK. Autor obsáhlé knihy Logika: neúplnost, složitost a nutnost, která je nyní nabídnuta nakladatelství Academia a měla by vyjít během několika měsíců.
 32. Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. , nar. 1936. Na FF UK působí od roku 1990. V letech 1992 – 2000 byl ředitelem Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, v současnosti vede v ÚČJTK seminář pro současný jazyk. Je předsedou oborové rady doktorského studijního programu český jazyk a předsedou celostátní komise pro udělování hodností DrSc. v oboru český jazyk. V letech 1994 – 1996 působil též na slavistických a bohemistických pracovištích zahraničních univerzit, účastní se významných domácích a mezinárodních lingvistických akcí. Je šéfredaktorem časopis Čeština doma a ve světě, který založil, a organizátorem studentských vědeckých i společenských aktivit (studentské workshopy „Žďárek“, komorní soubor Musica cameralis bohemistica a mn.d.). Je členem Jazykovědného sdružení ČR, Obce překladatelů a Societas linguistica Europaca.
 33. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. , nar. 1969. Na katedře české literatury působí jako odborný asistent od roku 1997, fakultní prostředí zná už od konce 80. let, kdy na fakultě studoval obor čeština – historie. I přes poměrně mladý věk – se vyznačuje vyzrálostí, soudností, věcností a neochotou být manipulován. Navrhovatel (PhDr. P. Bílek) jej proto – i na základě svého působení v senátu – vnímá jako ideálního kandidáta pro tuto funkci a jeho kandidaturu jednoznačně podporuje.
 34. PhDr. Zdeněk Zbořil, nar. 1938. Vystudoval na FF UK, kde také zahájil svoji akademickou kariéru, která byla začátkem sedmdesátých let přerušena z politických důvodů. Na FF UK se vrátil v roce 1990 a stal se mj. spoluzakladatelem Ústavu politologie FF UK, v letech 1998 – 2000 tento ústav řídil. Programem kandidáta je především snaha o ochranu akademických svobod na fakultě, které byly v jeho případě v roce 2001 závažně omezeny zákazem odborného semináře Typologie politického extremismu.
 35. Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. , nar. 1961. Pracuje na Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy. Zabývá se arabistikou a srovnávací semistikou. Vyučuje na oborech arabistika, klínopis, některé kurzy také pro obory turkologie a íránistika. V minulém období získal několik vědeckých grantů, které úspěšně obhájil. Vykonává funkci ředitele ÚSPV, je zástupcem fakulty v Radě vysokých škol a Fondu rozvoje vysokých škol. V období 1996 – 2000 byl členem AS FF UK Navrhovatelé se domnívají, že kandidát má trvalý zájem o dění na fakultě i univerzitě a že bude platným členem AS FF UK.
 36. Mgr. Jan Županič , nar. 1971. Vystudoval obor historie – archivnictví, dokončil doktorské studium a předložil disertační práci, která bude v dohledné době obhajována. Na Ústavu světových dějin působí jako asistent. Orientuje se na výzkum nejnovějších dějin, je autorem řady odborných a popularizačních studií. Absolvoval několik stáží a studijních pobytů v zahraničí.

kurie studentů a doktorandů

Jméno, rok narození, ročník

 1. Vladimír Abrhám , nar. 1979. 4. rok historie-politologie ve specializaci na nejnovější dějiny.
 2. Mgr. František Bahenský, nar. 1976. V letech 1995 – 2001 vystudoval obor historie – etnologie a od října 2001 je interním doktorandem na Ústavu světových dějin. Patří ke svědomitým a velmi nadaným studentům.
 3. Jan Bárta , nar. 1979. 4. roč. historie. Na FF UK studuje od roku 1998. Ve 2. cyklu studia se specializuje na soudobé světové dějiny
 4. Petr Bařinka , nar. 1978. 5. roč. historie. Navrhovatel jej zná jako svědomitého a odpovědného člověka, jeho odborný zájem je zaměřen k dějinám Afriky.
 5. Bibiana Bobáková, nar. 1980, 2. roč. anglistika a amerikanistika. Studovat začala v roce 2000.
 6. Tomáš Bursík, nar. 1979. 4. rok historie-politologie
 7. Jan Cieslar, nar. 1977. 5. roč. historie-politologie. Navrhovaný kandidát potvrdil svůj zájem o dění na fakultě, mimo jiné svou dlouholetou činností ve Studentské radě FF UK. Navrhovatel nepochybuje, že kandidát má schopnosti i vůli hájit na půdě senátu zájmy naší akademické obce.
 8. Václav Cvrček, nar. 1981. 3. roč. český jazyka a literatura – lingvistika a fonetika. Studium svého oboru na FF UK zahájil v roce 1999 ihned po úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po složení přijímacích zkoušek. V současné době je ve třetím ročníku studia. Již od prvního ročníku studia se živě zajímá nejen o svůj obor, ale také o dění na FF UK jako celku. Rád by svou kandidaturou a případným působením v akademickém senátu přispěl k zlepšení současné situace na FF UK. V současné době není členem žádné politické strany.
 9. Daniel Čáp , nar. 1980. 3, roč. historie-politologie
 10. Veronika Dlouhá , nar. 1976. 5. roč. historie. Na FF UK začala studovat v roce 1997 obor historie a v únoru 2001 úspěšně složila postupové zkoušky. V září 2001 ukončila učitelské studium na FF UK složením státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie. V současnosti se specializuje na české středověké dějiny a tématem její diplomové práce jsou šlechtické rezidence v Praze v době lucemburské. Pracuje také pomocná vědecká síla v Historickém semináři. Živě se zajímá o dění na poli FF UK i celé univerzity.
 11. Mgr. Alena Fidlerová, nar. 1969. Na FF UK vystudovala obor český jazyk a literatura – anglistika a v současné době je interní doktorandkou Ústavu českého jazyka a teorie komunikace (školitel prof. A. Stich). Vždy dosahovala vynikajících studijních výsledků, její diplomová práce byla navržena na obhajobu PhDr. Aktivně se účastnila studentské vědecké činnosti, zvláště svými referáty a diskusními příspěvky na studentských worskshopech Žďárek. Absolvovala tři delší zahraniční pobyty a je spoluřešitelkou grantového projektu Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18. století v středoevropských souvislostech, v jehož rámci připravuje k vydání první díl Repertoria rukopisů Čech, Moravy a Slezska 17. a 18. století.
 12. Dana Gabľasová , nar. 1980, 1. roč. anglistika a amerikanistika – politologie. Na FF UK začala studovat v roce 2000.
 13. Eva Hamadová, nar. 1979. Studentkou FF UK je od roku 2000/01. Působí na katedře pedagogiky, kde nyní studuje formou kombinovaného studia 2. roč. jednooborové studia pedagogiky
 14. Mgr. Dominik Hrodek , nar. 1976. Od zimního semestru 2000/1 je interním doktorandem Ústavu českých dějin, kde se zabývá nejnovějšími českými (československými) dějinami, především první poloviny 20. století. Těžištěm jeho zájmu je národní emancipace a nacionalismus, tematika politického stranictví a také dějiny každodennosti. Vede kurz „Česká společnost na přelomu 20. a 30. let XX. století“. Absolvoval studijní pobyty v Debrecenu a v Berlíně. V Akademickém senátu budou jeho prioritou otázky spojené s reformou koncepce magisterského a postgraduálního studia.
 15. Eduard Hulicius, nar. 1980. Posluchačem FF UK je od roku 2000. Prezenčně zde studuje dvouoborovou historii-politologii, nyní ve druhém ročníku.Ve studiu na FF UK hodlá ještě pokračovat. Mimo to studuje od roku 2000 bakalářský program Mezinárodní teritoriální studia na FSV UK.
 16. Pavel Hynčica , nar. 1976. 5. roč. politologie, 1. roč. etnologie-slovakistika. Dosavadní působení na FF UK: 1997-1999 člen Studentské rady, 1999 spoluzakladatel politologického sdružení Polis, 1999-2000 místopředseda Polis. Program: svoboda tvůrčí a vědecké činnosti, pluralita názorů, omezení administrativních a direktivních přístupů v rozhodování.
 17. Jan Chlubna , nar. 1980. Student 3. roč. historie. Pilný a ochotný člověk s organizačními schopnostmi, znamenitý odborník přes výpočetní techniku, má zájem o dění na fakultě.
 18. Marian Jovič , nar. 1977. Na fakultě působí od roku 2000, kdy byl přijat k prezenčnímu studiu oborů historie-politologie. Zároveň se studiem 2. ročníku na FF UK studuje na FHS UK, a to 3. ročník Studia humanitní vzdělanosti.
 19. Rudolf Kučera , nar. 1980. Studium oboru historie nastoupil v roce 1999 ihned po úspěšném vykonání maturitní zkoušky a složení přijímacích zkoušek. V současné době je ve třetím ročníku studia. Již od prvního ročníku studia se živě zajímal nejen o svůj obor, ale také o dění na FF UK jako celku. Rád by svou kandidaturou a případným působením v akademickém senátu přispěl k zlepšení současné situace na FF UK. V současné době není členem žádné politické strany.
 20. Karolina Kudynová , nar. 1980. 3. roč. sociologie. V r. 1999 – maturita na osmiletém reálném Gymnáziu Jaroslava Seiferta a zahájení studia na Filozofické fakultě UK obor sociologie. V průběhu studia občasná spolupráce s MF Dnes, Lidovými novinami a Květy. V r. 2001 spolupráce na provázení studentů kriminologie z University of Florida a účast na sportovních akcích katedra tělesné výchovy.
 21. Milan Kuchařík , nar. 1979. Studuje 4. rok obor archeologie pravěká a raně středověká – etnologie.
 22. Zbyněk Machát , nar. 1981. Student 3. roč. historie-politologie. Od února 2001 do listopadu 2001 byl členem Koordinační skupiny studentského sdružení Polis.
 23. Petr Mundev , nar. 1980. Na fakultu byl přijat v roce 1999 k prezenčnímu studiu oboru bulharistika – slavistika všeobecná a srovnávací. Zároveň se studiem 3. ročníku na FF UK studuje na FHS UK, a to 2 roč. Studia humanitní vzdělanosti. Zimní semestr akademického šk. r. 2000/01 strávil v rámci programu Erasmus na Institut fuer Slawistik – Karl-Franzens Universitaet Graz.
 24. Václav Nekvapil , nar. 1981. 2. roč. politologie. Od svého příchodu na FF je aktivní v činnosti zájmové organizace studentů politologie – sdružení Polis. V dubnu 2000 připravil a spolu s kolegou Kubáčkem vedl přípravný seminář pro uchazeče o studium na Ústavu politologie FF UK Od října 2001 se jménem sdružení Polis, jehož koordinátorem byl 7.11.2001 zvolen podílí se na přípravě koncepce každoměsíčních odborných seminářů. Ve svém působení v rámci občanských iniciativ se věnuje rovněž problematice rozvoje vysokého školství a nezávislosti médií v ČR.
 25. Marek Německý , nar. 1975. Roku 1993 začal studovat obor Filosofie, od roku 1996 přijat na obor politologie, studium změněno na dvouobor politologie-Filosofie. Státní zkouška z filosofie složena 2000 a z politologie 2001. V r. 2001 nastoupil do interního doktorandského studia na ÚPOL FF UK. V r. 2000 absolvoval studijní pobyt na Kansas State University v USA.
 26. Filip Nerad , nar. 1980. 4. roč. historie. Patří k nejlepším studentům s výbornými charakterovými vlastnostmi Jeho zájem je soustředěn na moderní světové dějiny, neomezuje se však pouze na historii. Všeobecný rozhled a zájem o dění na fakultě i na univerzitě jsou jasným důvodem pro kandidaturu navrženého.
 27. Michal Novák, nar. 1981. 1. roč. psychologie.
 28. Mgr. Radek Novák, nar. 1976. Student 2. roč. oboru Slovenistika s mezioborovým doplňkem Divadelní věda. V 1. roč. studoval jako mezioborový doplněk Polonistiku. Pracuje ve studentském časopise Na Východ od Aše, který vydává stejnojmenné občanské sdružení, založené v únoru 2001 a Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK.
 29. Mgr. Alena Nováková , nar. 1977. Je interní doktorandkou Ústavu českého jazyka a teorie komunikace (zaměření na didaktiku českého jazyka, školitel doc. K. Šebesta). Již od 2. roč. pregraduálního studia na FF UK (obor český jazyk a literatura-historie) spolupracuje na grantovém projektu Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18. století v středoevropskcých souvislostech a aktivně se účastní studentských workshopů – její příspěvky se vždy vyznačovaly zajímavostí a tematickou novostí. Na svých zahraničních stážích získala četné zkušenosti a kontakty, které využila mj. i jako spoluorganizátorka mezinárodní studentské konference „Interfaces“ (říjen 2001).
 30. Lukáš Novotný , nar. 1978. Student oboru historie (4. roč.). Seriózní student s hlubokým zájmem o studovaný obor a obecně řečeno o dění na Filozofické fakultě UK. V případě zvolení přispěje svou prací k důstojně roli senátu FF UK.
 31. Robert Oppelt , nar. 1977. 6. roč. historie. Navrhovaný potvrdil svůj zájem o dění na fakultě, mimo jiné svou dlouholetou činností ve Studentské radě a Akademickém senátu FF UK. Má schopnosti a vůli hájit na půdě senátu zájmy naší akademické obce.
 32. Eva Petrovská , nar. 1981. 1. roč. Francouzštiny (Francouzská filologie).
 33. Jan Podhajský , nar. 1976. 3. roč. sociologie. 1996 – maturita na gymnáziu Altis v Praze 4. 1996-1998 -studium na Stavební fakultě ČVUT, studium nedokončil. 1998 – práce v projekční firmě Feston s.r.o. jako asistent pro zajišťování komunikace se státními úřady při vyřizování stavebních povolení. 1999 – přijat na FF na obor sociologie. Listopad 2001 – jmenování pomocným vědeckým pracovníkem katedry sociologie.
 34. Mgr. Jaroslav Poláček , nar. 1976. Studuje obor historie druhý cyklus a je v současné době studentem 5. roč. K jeho přednostem patří serióznost, odborný rozhled, znalosti jazyků a organizační schopnosti.
 35. Jana Slováková , nar. 1977. 2. roč. logiky. O záležitosti akademické obce se až do nedávné doby příliš nezajímala. O nezbytnosti aktivní účasti na dění v a kolem akademické obce ji přesvědčily až návštěvy filmového klubu FF UK a skandál „dvou milard“: například volby do AS, i když se každoročně vyznačují malým počtem kandidátů i voličů. Je si vědoma, že její kandidatura je jen první vlaštovkou její aktivity, ale pevně věří, že to nebude překážkou v jejím zvolení.
 36. Vítězslav Sommer , nar. 1981. Studium historie započal v roce 1999 ihned po úspěšném vykonání maturitní zkouška na zlínském gymnáziu a po složení přijímacích zkoušek. V současné době je ve třetím ročníku studia. Již od prvního ročníku studia se živě zajímá nejen o svůj obor, ale také o dění na FF UK jako celku. Rád by svou kandidaturou a případným působením v akademickém senátu přispěl k zlepšení současné situace na FF UK . V současné době není členem žádné politické strany.
 37. Jaromír Soukup , nar. 1977. 5. ročník historie. Je znám jako pracovitý, seriózní student oboru historie. Jeho serióznost je předpokladem toho, že by byl dobrým senátorem AS FF UK.
 38. Michal Straka , nar. 1974. 5. roč. historie-politologie. Od 1. ročníku je znám jako schopný a inteligentní student. V případě vzniklého problému je ochoten se angažovat na jeho vyřešení. Navrhovatelka sympatizuje s jeho názory na řešení potíží na fakultě; domnívá se, že se jedná o vhodného kandidáta.
 39. Mg. Drahomír Suchánek , nar. 1972. Doktorand Ústavu světových dějin. Jeho zájmem jsou středověké a církevní dějiny, teologické obory a kulturní souvislosti.
 40. Markéta Šantrůčková , nar. 1980. 4. roč. geografie-historie. Navrhovatelka zná kandidátku jako velmi svědomitou studentu a velmi seriózního člověka se zájmem o studovaný obor, dění na fakultě i obecně o celospolečenské dění v ČR. Z těchto důvodů ji pokládá za vhodnou kandidátku do AS FF UK.
 41. Josef Šlérka , nar. 1974. 4. roč. estetiky. navrhovaný kandidát potvrdil svůj zájem o dění na fakultě, mimo jiné svou dlouholetou činnosti ve Studentské radě FF UK a vedením Filmového klubu Studentské rady. Má schopnosti i vůli hájit na půdě senátu zájmy naší akademické obce.
 42. Marek Šmíd , nar. 1979. 5. roč. politologie-historie. Seriózní student se zájmem o obor, není mu lhostejné dění na Filozofické fakultě. Navrhovatel jej pokládá za vhodného kandidáta do AS FF UK.
 43. Michal Téra , nar. 1976. Student 6 roč. historie a 2. roč. rusistiky. Na FF studuje od roku 1996 a specializuje se na rané slovanské dějiny a kulturu.
 44. Dr. Daniel Toth , nar. 1972. Ústav filosofie a religionistiky, obor: Systematická filosofie (student 3. roč. doktorského studijního programu). Kandidát studuje na FF UK (obor systematická filosofie). V odborné a vědecké práci se zaměřuje především na politickou filosofii a na dílo T.G. Masaryka. V letním semestru 2002 bude vyhlašovat výběrový seminář Masarykova filosofie náboženství.
 45. Stanislav Tumis , nar. 1971. Studuje obor historie, první cyklus, třetí ročník. Díky své rozvaze, svědomitosti, píli a rozhledu je vhodným kandidátem do AS FF UK.
 46. Ondřej Vojtěchovský , nar. 1977. 5. roč. historie. Na FF UK studuje od r. 1997. 2000-2001 studoval na universitách v Marburku (Německo) a ve Vídni. V 2. cyklu studia se specializuje na dějiny jihovýchodní Evropy.
 47. Michael Voříšek , nar. 1976. Student 2. roč. doktorského studia oboru Historie-Obecné dějiny na Ústavu světových dějin. V letech 1994 až 2000 studoval magisterské studium historie a sociologie, v doktorském studiu od roku 2000. Od března 2001 je členem studijní komise FF UK.
 48. Nelly Vostrá , nar. 1982 . Druhým rokem studuje obor logika a zajímá se o dění na fakultě, jejíž je součástí, a ráda by se jí z pozice senátora účastnila aktivně.
 49. Mgr. Sebastian Walosczyk , nar. 1976. Interní doktorand katedry PVH a archivního studia. Studium historie absolvoval na Opolské univerzitě v Polsku, od roku 2000 působí jako interní doktorand na FF UK. Zpracovává disertační práci na téma Řád johanitů ve Slezsku v 15. a 16. století, pro kterou čerpá prameny z českých archivů a knihoven, zejména Státního ústředního archivu v Praze. Ve velmi krátké době si osvojil dobrou znalost českého jazyka. Aktivně se zapojil do práce na katedře i do výuky. Zajímá se rovněž o problémy FF UK a vysokého školství v ČR obecně, zejména problémy PGS studia, jehož situaci může porovnávat s poměry v Polsku. Právě proto by byl vhodným kandidátem pro volby do AS FF UK, kde by mohl reprezentovat zájmy doktorandů a přispět svými komplexními znalostmi k řešení řady problémů.