Minulá volební období

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK A AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UK – VÝZVA AKADEMICKÉ OBCI FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK A AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UK – VÝZVA AKADEMICKÉ OBCI FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (AS FF UK) vyhlásil dne 8.11.2001 volby do AS UK (Akademický senát Univerzity Karlovy) a do nového AS FF UK.

Akademická obec fakulty volí v přímých a tajných volbách na funkční období 1.4.2002 – 31.3.2004 do AS FF UK 16 členů v kurii akademických pracovníků a 15 členů v kurii studentů. Do AS UK volí obec stejným způsobem dva zástupce akademických pracovníků a dva zástupce studentů na funkční období 1.2.2002 – 31.1.2005.

Kandidáty do AS FF UK i AS UK má právo navrhovat každý člen akademické obce a každý orgán akademické samosprávy fakulty. Předsednictvo a volební komise AS FF UK vyzývají tímto akademickou obec fakulty k předkládání návrhů kandidátů do AS FF UK a AS UK. U navrhovaných kandidátů se předpokládá zvýšený zájem o dění na fakultě i na univerzitě a schopnost i vůli hájit na půdě senátu zájmy naší akademické obce.

Návrhy kandidátů podávejte prosím písemně volební komisi v období 9.11. – 26.11.2001 do 12.00 hod. prostřednictvím sekretariátu senátu (pí M. Ničová, přízemí hl. budovy, č. dv. 34) nebo do místnosti studentské kurie senátu (přízemí hl. budovy č. dv. 2-4).

Návrh musí obsahovat:

  1. specifikaci (pouze) jednoho z volených orgánů (AS FF UK nebo AS UK) kandidatury
  2. jméno, příjmení, rok narození, pracoviště – název základní součásti fakulty nebo studijní obor kandidáta,
  3. stručnou charakteristiku působení a činnosti kandidáta na fakultě (max. 10 řádek),
  4. písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou.

Kandidátní listina bude vyvěšena na nástěnce Akademického senátu v přízemí FF UK od 30.11.2001.

Volby do AS FF UK a AS UK se uskuteční v obou kuriích ve dnech 10.-11.12.2001 v sekretariátu AS FF UK (hl. budova) v době 8.00 – 16.00 hod., první opakování voleb 13.-14. 12. 2001, druhé opakování voleb 19.-20. 12. 2001 ve stejné místnosti a čase.

V Praze dne 8.11.2001

Zuzana Jettmarová, v.r.
předsedkyně AS

Prof. Dr. Josef Opatrný
Předseda volební komise AS FF UK