Minulá volební období

ZÁPIS ZE 17. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 25. 6. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS ZE 17. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 25. 6. 2001

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, prof. J. Opatrný, doc. V. Zuska, P. Pabian.
Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 25. 6. 2001.

1. Zápis z červnového zasedání AS FF UK

Návrh zápisu bude rozeslán k připomínkování členům senátu a všem, kdo na minulém zasedání vystoupili.

2. Dlouhodobý záměr FF UK

Předsedkyně informovala, že návrh byl projednán vědeckou radou dne 14.6.01a na schůzi vedoucích ZS dne 25/6/01. Po dohodě s vedením FF UK bude návrh v definitivním znění předložen na zářijové zasedání senátu.

3. Věcný záměr přijímacího řízení

Děkan předkládá návrh věcného záměru, který byl projednán na schůzi vedoucích ZS dne 25/6/01. Předmětem diskuse do září zůstává písemná část přijímacích zkoušek 1. kola. Předsedkyně informovala, že jednání na schůzi vedoucích naznačilo v podstatě potřebu tří typů zkoušky: společnou programovou písemku, společnou písemku s talentovým předkolem, samostatné písemky některých filologií. Doc. V. Zuska upozornil na možnost restrukturalizace přes hranice programů – písemka jednoho programu může vyhovovat i oborům v programech jiných. Předsednictvo zastává názor, že z hlediska harmonogramu 1. kola lze hledat rezervu i v jeho prodloužení; kriterium 4-násobku pro postup do druhého kola (vedle základního kriteria prospění, tj. dosažení 25 bodů) by mělo být přehodnoceno. Předsednictvo předpokládá, že vedení fakulty v souladu s ŘPŘ UK a opatřeními děkana č. 2 a 3 podrobí letošní přijímací řízení všestrannému rozboru (statistická i obsahová analýza písemek 1. a 2. kola, dodržení podmínek PŘ a souvisejících předpisů). Předsednictvo požádá p. děkana o podání zprávy k výsledkům rozboru.

4. Návrh na vyčlenění čtyř oborů jako samostatných programů

Návrh předložený p. děkanem se zařazuje na program. P. Pabian upozornil na možnost negativních důsledků vyčleňování oborů pro případné přestupy mezi programy. PAS považuje v této souvislosti tlak na společné programové písemky 1. kola za kontraproduktivní.

5. Návrh na úpravu vnitřního předpisu (SZŘ) – TV na FF UK

Předsednictvo předkládá variantu č. 2.

6. Podpora zahraničních aktivit FF UK

Předsednictvo předkládá nově formulované usnesení na základě doporučení a připomínek vznesených na minulém zasedání.

7. Výzva k podpoře stanoviska AS FTVS UK

Zařazuje se na program jednání. Předsednictvo se připojuje ke stanovisku vyjádřenému v dokumentu.

8. Petice VOS

Zařazuje se na program jednání. Předsednictvo zastává názor, že zlepšení platových podmínek je z hlediska dalšího rozvoje vysokého školství nezbytné.

9. Dopis doktorandů oboru historie

Předsednictvo obdrželo na vědomí dopis doktorandů historických ústavů FF UK adresovaný děkanovi ve věci článků Mgr. J.B. Uhlíře. Dopis je k nahlédnutí na sekretariátu AS.

10. Návrh programu 15. jednání AS FF UK (mimořádné zasedání)

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
3. Návrh věcného záměru přijímacího řízení v roce 2002/03
4. Návrh na vyčlenění čtyř oborů jako samostatných programů
5. Návrh změny vnitřního předpisu (SZŘ)
6. Podpora zahraničních aktivit FF UK
7. Výzva k podpoře stanoviska AS FTVS UK
8. Petice VOS
9. RůznéV Praze dne 25.6. 2001
Zapsal: J. Opatrný, Kontroloval: Z. Jettmarová