Minulá volební období

ZÁPIS ZE 14. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 29. 3. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS ZE 14. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 29. 3. 2001

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, prof. J. Opatrný, P. Pabian, doc. V. Zuska.

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 29. 3. 2001.

1. Zápis z 11. zasedání AS FF UK

Návrh zápisu bude rozeslán k připomínkování.

2. Výroční zpráva o činnosti FF UK a Výroční zpráva o hospodaření FF UK

Materiály se zařazují na program zasedání. Předsedkyně informovala, že zpráva o hospodaření byla dne 28.3. projednána hospodářskou komisí FF UK. Diskuse předsednictva se soustředila na otázku aktivní bilance a odvodu daní ze zisku. V této souvislosti se předsednictvo vrátilo k návrhu komise pro vědu na zvýšení rozpočtové položky z HČ na nákup knih na výši roku 1997.

3. Návrh na jmenování členů Disciplinární komise FF UK

Předsednictvo zařazuje návrh p. děkana na jednání jako bod s tajným hlasováním, zastává však názor, že by členství v této komisi nemělo být spojeno s funkcemi.

4. Návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor (bufet)

Návrh se zařazuje na program jednání. Předsednictvo bere na vědomí, že z důvodu zachování obchodního tajemství bude návrh smlouvy rozdán na začátku zasedání, a konstatuje, že smlouva by měla ošetřit i podmínky případného vypovězení smlouvy ze strany FF UK.

5. Úpravy vnitřních předpisů

(1) Čl. 2 a 7 SZŘ a přílohy č. 2 Statutu FF UK – učitelské studium na FF UK. Návrh, předložený p. děkanem a projednaný studijní i legislativní komisí fakulty, se zařazuje na program jednání. Předsednictvo zastává názor, že by se otázka učitelského studia měla promítnout do celkové koncepce studia v Dlouhodobém záměru FF UK.

(2) Čl. 7 SZŘ – tělesná výchova – definitivní návrh úpravy připravila legislativní komise na základě výsledků jednání AS FF UK, návrhu předsedy hospodářské komise a dalších připomínek.

(3) Statut FF UK – definitivní návrh připravila legislativní komise na základě výsledků dvou čtení v senátu a došlých vyjádření z kateder a ústavů. Vyjádření svědčí o různorodosti podmínek pracovišť; se zpracovanými výsledky bude senát na zasedání seznámen.

(4) Předsednictvo rozhodlo, že kromě urgentních případů bude senátu předkládat úpravy vnitřních předpisů jednou za semestr. Návrhy bude shromažďovat legislativní komise.

6. Přijímací řízení 2002/03

Materiál předkládá p. proděkan J. Herman k diskusi. Předsednictvo konstatuje, že materiál neobsahuje analýzu dosavadního průběhu letošního stavu (počet přihlášek celkem a na obory, atd.), za otázku v dalším vývoji považuje stanovení násobku pro připuštění k ústní části, numerus clausus a možnost pouze jedné přihlášky do programu. Navrhované pokračování v systému programových testů 1. kola považuje předsednictvo za natolik zásadní, že by se k němu měly vyjádřit katedry a ústavy.

7. Návrh programu 12. zasedání AS FF UK

  1. Schválení programu jednání
  2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
  3. Výroční zpráva o činnosti FF UK
  4. Výroční zpráva o hospodaření FF UK
  5. Návrh na jmenování členů Disciplinární komise
  6. Návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor (bufet)
  7. Úpravy vnitřních předpisů FF UK (Statut, Studijní a zkušební řád)
  8. Přijímací řízení 2002/2003 (diskuse)
  9. Různé

V Praze dne 29.3. 2001
Zapsal: J. Opatrný
Kontroloval: Z. Jettmarová