Minulá volební období

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 4. 6. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 4. 6. 2001

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, P. Pabian, prof. J. Opatrný, doc. V. Zuska.
Omluveni: K. Kočvarová.

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 4.6. 2001.

1. Zápis z květnového zasedání AS FF UK

Návrh zápisu byl rozeslán k připomínkování.

2. Organizační zajištění červnového zasedání

Materiály budou vystaveny na internetu, rozmnoženy a rozeslány ve čtvrtek 7/6/01- zajistí paní Ničová. Z důvodu její nepřítomnosti dne 14/6 zajistí prezenci a sčítání hlasů p. M. Kuchařík a p. Š. Balík; zápis dr. H. Gladková. Prezenční formuláře budou k vyzvednutí na sekretariátu. Zasedání se koná v č. 201/hl.b. od 13.30 hod.

3. Internetové stránky senátu

Předsednictvo se rozhodlo vymezit na senátních stránkách prostor pro stálou konferenci a diskusi, který by byl přístupný všem členům akademické obce FF UK. Návrh se zařazuje na program jednání. Koncepci připraví a technickou realizaci projedná P. Pabian. Doc. V. Zuska zašle P. Pabianovi do 8/6 příspěvek na diskusní stránku.

4. Úpravy vnitřních předpisů FF UK

Předsedkyně LK předložila návrhy úprav (1) SZŘ čl. 7 (TV), (2) Statutu čl. 11, 16 a 20 a návrh nového znění Stipendijního řádu projednaného studijní i stipendijní komisí. Děkan předložil návrh úpravy Statutu (část čtvrtá, odst. 1 ke zrušení). Předsedkyně AS se obrátí na p. děkana se žádostí o upřesnění čl./odst. a dohodne zaslání na LK k projednání. Doc. V. Zuska zašle na LK návrh oprav znění předložených úprav a požádá o el. verzi (do 6/6). Dr. Z. Jettmarová zajistí, aby do schválených návrhů, které budou po zasedání odeslány na AS UK, byl znovu zařazen čl. 6 odst. 5 SZŘ (schválil AS FF UK 9/11/00) v plném schváleném znění, tj. včetně věty o zvýšení tolerance v kombinovaném studiu na 12 bodů. PAS rovněž konstatuje, že diskuse na úrovni ZS o dvouletém rotačním principu doposud neproběhla, a věří, že nově vzniklý prostor na stránce senátu diskusi mj. i k této záležitosti umožní.

5. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2001

Návrh byl projednán na společném zasedání hospodářské komise, vedení fakulty a předsednictva dne 31/5/01; přijaté připomínky byly zapracovány. Důvod, pro který nebyl vypracován i podrobnější rozpis vybraných položek, považuje PAS za neopodstatněný. PAS konstatuje, že nejsou známa kritéria přerozdělování provozních prostředků ZS na rok 01 (viz zápis AS 11/5/00, bod 3).

6. Návrh na složení Disciplinární komise FF UK

Návrh se zařazuje na program.

7. Návrh na stanovení poplatků spojených se studiem.

Návrh se zařazuje na program.

8. Návrh na vyčlenění 4 oborů a jejich zařazení do kategorie studijní program

Návrh neuvádí důvody a není zde patrná systémovost řešení podložená celkovou koncepcí. Převedení oborů PT do samostatného programu již AS schválil v rámci reakreditací. Předsednictvo požádá děkana o doplnění podkladů do příštího zasedání senátu.

9. Návrh Dlouhodobého záměru FF UK

Návrh se zařazuje jako informativní bod. Podle původního harmonogramu stanoveného děkanem projedná AS a VR návrh až po jeho projednání na schůzi vedoucích ZS.

10. Věcný záměr vnitrofakultního přijímacího řízení

Návrh se zařazuje k projednání. PAS konstatuje, že návrh nebyl projednán studijní komisí samostatně, ale v obecném znění jako součást věcného záměru přijímacího řízení na rok 2002/03 (původně projednaný bod 1.1, v předložené verzi bod 2.1).

11. Věcný záměr přijímacího řízení 2002/03

Materiál, projednaný studijní komisí, se zařazuje na program. Předsedkyně zjistí termín projednávání záměru se základními součástmi a garanty, aby nedošlo k věcnému rozporu.

12. Návrh na podporu rozvoje mezinárodní vědecké spolupráce a mobility

Návrh zaslaný členy Semináře obecných a komparativních dějin Ústavu světových dějin FF UK se zařazuje na program jako samostatný bod. Předsednictvo považuje tuto iniciativu za důležitou z hlediska dalšího rozvoje fakulty.

13. Různé

 • Předseda komise pro vědu informoval o práci komise týkající se usnesení AS FF UK č. 51 – komise ani po urgencích dosud neobdržela informace od dvou vedoucích výzkumných záměrů. Zařazuje se do bodu Různé.
 • Předsedkyně AS informovala o dotazu dr. G. Cadoriniho k reakci PAS na nepravdivost tvrzení („Rovněž ono „kompromisní“ usnesení senátu v podstatě nepředstavuje nic jiného, než souhlas s děkanovým rozhodnutím.“) v článku Mgr. J.B. Uhlíře (MF Dnes 1/6/01) ohledně stanoviska senátu k případu semináře o extremismu. Předsednictvo konstatuje, že článek uvádí mylnou informaci, nicméně nepovažuje za vhodné pokračovat v medializaci této záležitosti; předsedkyně na obdobné zkreslení (MF Dnes 12/5/01) již reagovala (MF Dnes 15/5; rozesláno i členům AS FF UK). Zpráva PAS ke stanovisku AS je zveřejněna na stránkách fakulty.
 • Muzea v Hostinném a Litomyšli v rozpočtu 2001: prof. J. Bouzek písemně informoval o nárocích na financování provozu a údržby včetně neplánovaných havárií a o stavu jednání s vedením fakulty. Předsedkyně projedná s vedením. Předsednictvo konstatuje, že na rozdíl od minulého roku nelze plánovanou částku na muzea v předloženém rozpočtu zjistit.
 • Informace o AS v „Karolince“: předsedkyně požádala členy PAS o návrhy změn dosavadních informací (do 7/6).

14. Program 14. zasedání AS FF UK

 • Schválení programu jednání
 • Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
 • Návrh rozpočtu FF UK na rok 2001
 • Návrh na složení Disciplinární komise FF UK
 • Návrhy změn vnitřních předpisů (SZŘ, Stipendijní řád, Statut)
 • Návrh na stanovení poplatků spojených se studiem
 • Návrh na podporu mezinárodní vědecké spolupráce a mobility
 • Věcný záměr vnitrofakultního přijímacího řízení
 • Věcný záměr přijímacího řízení na rok 2002/03
 • Návrh na rozšíření internetové stránky AS FF UK
 • Informace k návrhu dlouhodobého záměru FF UK
 • Různé: Zpráva předsedy komise pro vědu k usnesení AS FF UK č. 51

V Praze dne 4.6. 2001 Zapsala: Z. Jettmarová