Minulá volební období

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 30. 3. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 30. 3. 2000

Přítomni: dr. Jettmarová, kol. Kočvarová, prof. Opatrný, kol. Příbramská j.h., doc. Zuska; předsedové komisí

1. Informace z jednání AS UK (24.3.) a z jednání kolegia děkana

2. Organizační záležitosti AS, k programu dubnového jednání

 1. členové AS obdrží Jednací a volební řád AS k prostudování;

 2. harmonogram jednání AS (není-li uvedeno jinak, je termínem jednání 2. čtvrtek v měsíci, místnost č. 104, od 13,30 hod.): 13.4., 11.5., 8.6., 20.9. (středa), 12.10., 9.11., 14.12.

 3. harmonogram jednání předsednictva (14 dní před jednáním senátu; není-li uvedeno jinak, v místnosti sekretariátu AS, od 13,30 hod.): 25.4. (úterý, od 14,00), 25.5., 7.9., 28. 9., 26.10., 30. 11.

  Zveřejnění obou harmonogramů na webové stránce zajistí kol. Příbramská;

 4. zápisy z jednání:

  – pořizování zápisu na zasedáních: jeden člen SKAS a sekretářka AS p. Ničová

  – zpracování zápisu: vyhotovení zápisu p. Ničovou – předsedkyně AS – všichni, kteří jsou v zápise citováni – předsednictvo – členové senátu – senát (schválení) – zveřejnění na úřední desce do 7 dnů po schválení

  – zápis z 9. března byl předsednictvem postoupen AS ke schválení;

 5. návrhová komise pro formulaci usnesení bude zvolena na nejbližším zasedání AS;

 6. návrh nové Vědecké rady FF:

  – bude vznesen požadavek, aby byl návrh doplněn o stručnou charakteristiku jednotlivých kandidátů (do 6. dubna);

  – diskuse k návrhu: oborové zastoupení a redukovaný počet členů z hlediska habilitačních a profesorských řízení;

  – volební komise (předběžný návrh): dr. Kalivoda, dr. Gladková, kol. Příbramská

  – hlasovací lístek (stejný formát, jaký použil AS UK);

 7. studijní oblast:

  – AS budou předloženy k projednání tyto studijní plány :

  – specializace Dějiny latinské Ameriky pro II. cyklus studia oboru historie (předkládá prof. Opatrný)

  – bakalářské studium Čeština v komunikaci neslyšících (předkládá prof. Macurová)

  – dvouoborové studium hebraistiky (předkládá doc. Šedinová)

  – návrh na změny studijního plánu andragogiky

  – návrh na akreditaci doktorského studijního programu archeologie byl předán studijní komisi k projednání;

 8. opatření děkana č. 4 jako konkretizace opatření č. 1 k přijímacímu řízení 2000/2001 pro studenty FF: vzhledem k tomu, že se jedná o doplnění již schváleného opatření a že zde hrozí nebezpečí z prodlení, předsednictvo AS schválilo toto opatření a na dubnovém jednání jej předloží ke schválení AS s požadavkem na přeformulování odst. 2 (místo: „Studenti, kteří složí PZK do 9. června 2001“ uvést: „Studenti, kteří hodlají složit PZK do 9. června 2001“);

 9. žádost o podporu návrhu na propůjčení řádu TGM prof. Milanu Machovcovi: předsednictvo předkládá AS k projednání.

4. Komise

– předsedové vystoupí na dubnovém jednání s informací o konečném složení komisí

– písemné stanovisko komisí je nutným doplněním podkladů k projednávaným záležitostem (především návrhu rozpočtu, studijních plánů)

– komise, které nejsou jmenovány v žádném z vnitřních předpisů a které jsou nezbytné pro chod fakulty, bude nutné nově ustanovit (dle čl. 11/2 Statutu FF) na základě návrhu p. děkana; případně budou do vnitřních předpisů zapracovány před ukončením připomínkového řízení

– členové AS budou seznámeni se skladbou státní dotace na hlavní činnost a metodikou přerozdělování na UK před schvalováním rozpočtu FF UK

– diskuse k činnosti komisí.

5. Různé

 1. Organizační řád:

  – dosud došlé připomínky zapracovány; dr. Jettmarová předá do 5. dubna aktuální verzi návrhu legislativní komisi a k vystavení na webové stránce AS;

 2. disciplinární komise:

  – návrh na členy z řad studentů byl podán p. děkanovi v únoru; předsednictvo souhlasí s podaným návrhem a dále na funkci předsedkyně této komise navrhuje prof. Palkovou;

 3. volební a jednací řád AS UK hovoří o funkci tajemníka senátu; ten je jmenován předsednictvem AS a pořizuje zápis z jeho jednání i jednání senátu. Předsednictvo považuje za účelné, aby tato funkce byla zakotvena i ve Volebním a jednacím řádu AS FF;

 4. na sekretariátu AS k nahlédnutí dopis prof. Vacka o situaci na indologických oborech adresovaný rektorovi UK;

 5. písemný návrh kol. Sobotkové na změnu obsahu „Karolinky“: předán studijní komisi k projednání.

Zapsala: Ivana Příbramská

Schválila: Z. Jettmarová