Minulá volební období

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 25. 5. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 25. 5. 2000

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, prof. J. Opatrný, P. Pabian, doc. V. Zuska

1. Program červnového zasedání AS FF UK

Předsedkyně předložila materiály k projednání doručené předsednictvu ke dni 25.5. 2000. Informovala, že návrh rozpočtu FF UK na rok 2000 a zprávu o hospodaření FF UK za 1. čtvrtletí k projednání na červnovém zasedání AS obdrží předsednictvo pravděpodobně v následujícím týdnu. Předsednictvo se proto k definitivnímu programu červnového zasedání AS FF UK sejde na svém druhém mimořádném zasedání dne 1.6. ve 13.30 hod. Předsedkyně upozorní na nejbližším zasedání kolegia děkana na termínové návaznosti projednávání fakultních materiálů.

2. Návrh zápisu z květnového zasedání AS FF UK

Předsednictvo považuje za účelné (a) zavést praxi stručnější podoby zápisu, (b) umožňovat hostům, kteří na zasedání vystoupí, aby se ke znění návrhu zápisu vyjádřili.

3. Administrativní zabezpečení červnového zasedání AS FF UK

Vzhledem k onemocnění sekretářky paní M. Ničové zabezpečí předsednictvo přípravu, prezenci a zápis s pomocí dalších členů AS.

4. Žádost o akreditaci doktorského studijního programu Pravěká a raně středověká archeologie

Prof. J. Opatrný a dr. Z. Jettmarová projednají některé formální a obsahové záležitosti s navrhovatelem a předkladatelem do 1.6. 2000.

5. Mediatéka – žádost dr. D. Janákové (vedoucí Mediatéky JC FF UK) o podpůrné stanovisko

Předsednictvo postupuje materiál k projednání na červnové zasedání. Stanovisko předsednictva: (a) náklady na výuku angličtiny pro neslyšící (mzdy, materiál) je nutno zabezpečit z dotace na HČ navýšenou o zvláštní příspěvek podle zákona nebo z účelového grantu; tyto prostředky by měly být Mediatéce v rámci přerozdělování rozpočtu FF přiděleny automaticky, (b) provoz Mediatéky jako celofakultního servisního pracoviště je nutno financovat odděleně a s ohledem na jeho účelový charakter, provozuschopnost i rozvoj.

6. Podněty k zefektivnění práce AS FF UK – doc. J. Gabrielová (písemný návrh)

Předsednictvo se obává, že by navrhovaná reglementace jednání omezila diskusi a že „řečnické excesy“ je nutné odstraňovat především vlastní disciplinovaností členů AS. Předsedkyně bude doc. Gabrielovou informovat o možnostech zveřejnění podnětů.

7. Předsednictvo vzalo na vědomí

(a) zprávu ze zasedání stipendijní komise, (b) dopis předsedy komise pro vědu informující o složení komise; informace budou zveřejněny na webových stránkách fakulty, (c) informaci předsedkyně o dopisu F. Gahera; předsedkyně zašle svoji odpověď na vědomí všem členům AS.

V Praze dne 25.5.2000

Zapsal: J. Opatrný

Kontroloval: Z. Jettmarová