Minulá volební období

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 25. 4. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 25. 4. 2000

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, I. Příbramská (zast. P. Pabiana), K. Kočvarová, prof. J. Opatrný
Omluveni: doc.V. Zuska
Hosté: prof. J. Kuklík (Ekonomická komise AS UK), dr. P. Boschek (předseda Ekonomické komise FF)

1. Příprava programu jednání AS FF UK

1.1 Návrh zásad tvorby rozpočtu/rozdělování příjmů na FF UK v roce 2000 (Čl.48 Statutu FF): materiál předložený děkanem doc. P. Kolářem -„Návrh některých zásad pro přerozdělování části fakultního rozpočtu základním pracovištím“.

Prof. J. Kuklík informoval o přijatých zásadách rozdělování příjmů na UK (zásady respektují metodiku MŠMT: 80 % příjmů z HČ přiděleno podle počtu studentů a koeficientů studijních programů, 20 % podle výkonu v oblasti vědecké činnosti – především finančního objemu státních a mezinárodních grantů, ale i podílu docentů a profesorů – v obou oblastech FF zaostává; dalším kritériem je objem publikační činnosti); celkový příspěvek redukován o 10,5% pro RUK. Zdůraznil rozdíl v koeficientu na studenta (filologické programy – 1,2, ostatní programy – 1,0), upozornil na skutečnost velkého počtu studentů studujících nad rámec standardní doby studia, za které FF dostává podstatně menší dotaci nebo nedostává dotaci žádnou (9. a 10. rok studia); FF má i relativně nízký počet doktorandů. Dále informoval, že (1) podle vyjádření p. kvestora dosáhlo hospodaření FF úrovně ostatních fakult, (2) výroční zpráva UK poukazuje na chybu 10 mil. Kč v zaúčtování FF. Podklady tvorby rozpočtu UK předal předsedovi EK FF UK.

Dr. Jettmarová shrnula navrženou metodiku pro FF UK v předloženém Návrhu některých zásad a konstatovala, že (1) Návrh se nezmiňuje o principech tvorby jednotlivých položek rozpočtu FF a uvádí pouze návrh přerozdělení mezd a provozních prostředků pracovišť, (2) navržené zásady přerozdělování v oblasti mezd a provozních prostředků nerespektují základní kritéria přidělování dotace z úrovně MŠMT a UK, ani Čl. 48 Statutu (počet studentů a koeficient programu), což je demotivující z hlediska efektivity a výkonu pracovišť v HČ; pracoviště, která si na sebe počtem studentů nevydělají a jejichž provoz a mzdy jsou částečně kryty výkonem jiných pracovišť, by měla do rozpočtu FF přispívat jinou prokazatelnou činností (např. věda, CŽV). Prof. Kuklík uvedl, že minulé vedení tyto rozdíly v přerozdělování respektovalo na základě výsledků provedené evaluace.

Z diskuse vyplynulo, že decentralizace mzdových a provozních prostředků bude vždy založena na jistém přerozdělování. To by však mělo být transparentí, motivující k výkonu v oblasti pedagogické i vědecké, mělo by respektovat pravidla přidělování dotace na úrovni MŠMT, UK i Čl. 48 Statutu a mělo by být „solidární“ vůči malým oborům. Malé obory by pak měly významněji přispívat jinou činností (věda, doplňková činnost). Podíl jednotlivých pracovišť na dotaci HČ by měl být znám. Objem mzdových prostředků nelze zmrazit na úrovni roku 1999; vedle navrhovaného kritéria objemu MP v roce 1999 by mělo být uplatněno kritérium počtu studentů a inflační nárůst.

Závěr: předsednictvo požádalo dr. Boschka o vypracování návrhu, který bude výše uvedené skutečnosti respektovat. Oby návrhy projedná EK na svém nejbližším zasedání do 28.4.2000.

1.2 Zápis z minulého jednání AS FF UK schválilo předsednictvo s připomínkami Ivany Příbramské a Kateřiny Kočvarové.

1.3 Schvalování předpisů FF UK: na základě návrhu P. Pabiána a po zvážení stavu příprav rozhodlo předsednictvo o posunutí termínu schvalování na červnové zasedání. Na květnové zasedání je předloženo první čtení návrhů s diskusí.

1.4 Předsednictvo obdrželo Návrh na složení disciplinární komise od p. děkana. Návrh bude zařazen na květnové zasedání.

1.5 Předsednictvo schválilo tento program příštího zasedání Akademického senátu FF UK:

  1. Schválení programu jednání
  2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání
  3. Schválení návrhu zásad pro přerozdělování příjmů fakulty ze státní dotace na rok 2000
  4. Schválení návrhu Disciplinární komise FF UK
  5. Návrh úprav vnitřních předpisů a návrh OŘ – první čtení
  6. Různé

2. Předsednictvo obdrželo a vzalo na vědomí

  1. dopis p. Bílého ohledně jeho habilitačního řízení (odpoví předsedkyně),
  2. zprávu p. tajemníka „Hodnocení činnosti ekonomického oddělení za období duben 1999 až březen 2000 provedené dne 27.3.2000“. Materiály jsou uloženy na Sekretariátu AS.

3. Předsednictvo bylo informováno o návrhu P. Pabiána na zrušení povinného tělocviku,

o jeho projednání ve SK AS, distribuci této informace na pracoviště a zveřejnění ankety (I. Příbramská).

V Praze dne 25.4.2000
Zapsal: J. Opatrný
Kontroloval: Z. Jettmarová