Minulá volební období

ZÁPIS Z 25. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 28. 2. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 25. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 28. 2. 2002

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, prof. J. Opatrný, P. Pabian, doc. V. Zuska

Omluveni: K. Kočvarová
1) Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 28.2. 2002.2) Zápis z 23. zasedání AS byl rozeslán k připomínkování. Připomínky doručené předsedkyni do 6.3.02 budou do návrhu zapracovány.3) Předsedkyně informovala o výsledních lednového jednání AS UK: HVK neuznala prohlášení Lenky Hynkové za náhradnici, protože obdržela pouze 9% z platných odevzdaných hlasů. PAS pověřuje prof. Opatrného, aby informoval o skutečnosti na internetových stránkách FF UK, informoval L. Hynkovou a zaslal dopis předsedovi HVK UK, v němž se pozastaví nad skutečností, že se toto stanovisko PAS dozvěděl pouze ze zápisu jednání AS UK.4) Revize textu vnitřních předpisů z hlediska zapracování schválených změn: předsedkyně informovala, že do konečné podoby vnitřních předpisů je nutno zapracovat i dvě úpravy SZŘ schválené na lednovém zasedání AS UK P.Pabian informoval, že poslední změny byly zapracovány.5) Předsednictvo projednalo obsah a strukturu Výroční zprávy AS FF UK. Text připraví předsedkyně a rozešle členům PAS k připomínkám do 6/3/02.6) Předsedkyně informovala o návrhu Stipendijní komise na úpravu Opatření děkana ohledně kritérií přidělování účelových stipendií za mimořádný výkon: Doc. Gabrielová jako předsedkyně komise projedná návrh s děkanem.7) Zpráva o hospodaření FFUK: předsedkyně byla informována, že vedení FF čeká na uvolnění účetní osnovy, podle níž má být zpráva zpracována. Osnova byla uvolněna dopoledne, proděkan přislíbil zaslání zprávy na PAS a do HK v úterý 5/3/01.8) Zpráva o výuce cizích jazyků: zpráva bude vzhledem k časově náročnému programu zahrnuta do bodu Různé a rozeslána písemně.9) Průběžná zpráva pracovní skupiny pro hodnocení věd.- ped. výkonu by měla být podle příslibu proděkana Vavrouška předložena v březnu. Zařazuje se do bodu Různé.10) Evaluace výuky studenty: PAS konstatuje, že Opatření děkana ani dotazníky nejsou prozatím zveřejněny. Studentská rada provádí sběr dotazníků z vlastní iniciativy a pro vlastní zpracování.11) Příprava přijímacích testů pro rok 02/03: PAS konstatuje, že na 6. března zorganizoval proděkan Herman krátké metodologické školení (místo původně plánovaného delšího školení mimo Prahu). Výsledky analýz testů z minulého roku, na kterých se PAS, SK a vedení dohodli, zatím proděkan nepředložil.12) Podmínky přijímacího řízení 02/03: AS obdržel návrh děkana na projednání těchto podmínek: dodatečné vypsání návazného magisterského studia klasická archeologie; vypsání doktorského studia v cizích jazycích (egyptologie, česká literatura a lit. věda); změna vypsaných podmínek a návrh věcného záměru úpravy SZŘ v souvislosti s možností přijímat studenty, kteří pro dvouoborové studium uspějí pouze na jednom oboru. Předsedkyně zajistí stanovisko SK.13) Návrhy na nové akreditace/rozšíření akreditací (české dějiny, český jazyk, japanologie): Návrhy postoupí předsednictvo SK a předá novému senátu.14) Návrh zásad personální politiky (pokračování): další jednání o Zásadách z minulého zasedání (dosud projednány body 1 a 10 návrhu, celek návrhu, zbývají body 2-9) Bod se zařazuje na program a bude projednán podle časových dispozic.15) Nový senát a program jednání: První část jednání stávajícího senátu bude ukončena nejdéle v 16.15 hod. Po přestávce (15 min.) bude zahájeno 1. zasedání nastupujícího senátu. Program a volby předsedy připraví stávající PAS. Nový předseda bude řídit zbývající část zasedání (volba předsednictva, stanovení zástupců AS do komisí, Různé). Předsedkyně informovala, že děkan prodlouží mandát stávajících předsedů komisí o 1 měsíc. Poté senátu předloží návrh na jmenování předsedů na dvouleté období.16) Program 24. zasedání AS FF UK a 1. zasedání nastupujícího AS FF UK (14.3.2002)
1. Schválení programu 24. zasedání AS FF UK.
2. Kontrola zápisu z 23 zasedání AS FF UK
3. Podmínky přijímacího řízení 2002/03 a související věcný záměr úpravy SZŘ (pregraduální studium – úprava, navazující magisterské studium klasické archeologie, doktorské studium v cizích jazycích).
4. Zpráva o činnosti AS FF UK za období březen 2001 – březen 2002
5. Zpráva o hospodaření FF UK za rok 2001
6. Návrh zásad personální politiky FF UKProgram 1. zasedání nastupujícího AS FF UK
1. Schválení programu jednání 1. zasedání
2. Ustavení volební komise
3. Volba předsedy AS FF UK
4. Volba místopředsedů a členů předsednictva AS FF UK
5. Jmenování zástupců AS FF UK do stálých komisí
6. Různé (Zpráva pracovní skupiny pro hodnocení vědecko-pedagogického výkonu. Zpráva pracovní skupiny pro koncepci studia cizích jazyků na FF UK).Praze dne 31.1. 2002
Zapsal: prof. J. Opatrný
Kontrolovala: dr. Z. Jettmarová