Minulá volební období

ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 31. 1. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 31. 1. 2002

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, prof. J. Opatrný, P. Pabian
Omluven: doc. V. Zuska

 1. Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu k zasedání AS FF UK ke dni 31.1. 2002.
 2. Revize textu vnitřních předpisů z hlediska zapracování schválených změn: revize se ujali P. Pabian, dr. Jettmarová a LK. P. Pabian předložil revidovanou verzi. PAS konstatuje, že do textu nebyly zapracovány některé schválené změny (nový Stipendijní řád, některé úpravy Statutu a SZŘ). Předsedkyně další práci zkoordinuje s LK a sekretářkou AS.
 3. Zápis z 22. zasedání AS byl rozeslán k připomínkování. Zápis z 20. (mimořádného) zasedání byl rozeslán před minulým zasedáním AS, ke kontrole se zařazuje na únorové zasedání, protože omylem nebyl vystaven v podkladových materiálech lednového zasedání na internetu.
 4. Předsedkyně obdržela dva návrhy z pléna na doplnění zahraniční komise, a to na doc. J. Královou.
 5. Návrh zásad personální politiky FF UK (druhá verze po diskusi s vedoucími ZS) – předkládá p. děkan.
 6. Zpráva o činnosti FF UK za rok 2001 – předkládá p. děkan. Předsedkyně požádá předsedy komisí o vyjádření. Zpráva o hospodaření bude předložena na březnovém zasedání. Důvod změny posloupnosti zpráv: termínová vazba na RUK (účetní uzávěrka).
 7. Zpráva p. proděkana dr. J. Hermana k řešení žádosti studentů polonistiky. AS očekává v únoru zprávu na základě lednového usnesení.
 8. Analýza testů přijímacího řízení, připomínky k modelovým testům pro rok 02/03. PAS konstatuje, že analýza testů mohla být užitečná pro konstrukci testů na letošní rok; modelové testy by měly projít pretestací i oponenturou. Testy (zvláště filologické) by také neměly znevýhodňovat zahraniční uchazeče o studium v češtině. Předsedkyně projedná termíny a postup na KD dne 1/2/02.
 9. Dopis Mgr. J.B. Uhlíře – žádost o samostatný bod programu : vystoupení na závěr funkce v AS FF UK. PAS souhlasí.
 10. Činnost pracovních skupin na historii. PAS bere na vědomí informaci prof. J. Opatrného, že zápis ze shromáždění historiků bude v krátké době zveřejněn; dále konstatuje, že na shromáždění ustavené pracovní skupiny se doposud nesešly. Předsedkyně projedná další postup s p. děkanem.
 11. Záměr vnitrofakultního přijímacího řízení na rok 02/03: předsedkyně projedná na nejbližším KD. Dodatečně bude předložen zřejmě i návrh Podmínek přijímacího řízení do doktorského studia v cizím jazyce .
 12. Výběrová řízení – delegovaní zástupci AS: PAS považuje delegování stálých dvou členů pro oborové skupiny za dostatečné, konkrétní výběr provede vypisovatel řízení především podle časových dispozic delegátů.
 13. Příprava Zprávy o činnosti AS FF UK za rok 2002 a za celé volební období AS. Podkladové materiály připraví dr. Jettmarová a P. Pabian ve spolupráci s předsedy komisí.
 14. Různé: Předsedkyně informovala, že PAS dosud neobdržel odpověď p. rektora na stížnost dvou polonistů ohledně průběhu výběrového řízení. Pracovní skupina pro řešení otázky výuky cizích jazyků ve smyslu lednových usnesení byla děkanem ustavena a vedoucí ZS již obdrželi dotazníky; závěrečnou zprávu předloží skupina děkanovi v prvním březnovém týdnu. Předsedkyně pořádá p. tajemníka na nejbližším KD o zveřejnění výsledku soutěže na název bufetu. PAS konstatuje, že se sortiment bufetu výrazně zlepšil.Program AS FF UK dne 14. 2. 2002
  1) Schválení programu jednání.
  2) Kontrola zápisu z 20. (mimořádného) a 22. zasedání AS FF UK.
  3) Zpráva o činnosti FFUK za rok 2001.
  4) Návrh Zásad personální politiky FF UK.
  5) (Záměr vnitrofakultního přijímacího řízení na rok 02/03).
  6) Volba zástupce do zahraniční komise FF UK.
  7) Zpráva p. proděkana dr. J. Hermana.
  8) Informace předsedkyně AS FF UK.
  9) Závěrečná řeč Mgr. J.B.Uhlíře
  10) Různé.

  Praze dne 31.1. 2002
  Zapsal: prof. J. Opatrný
  Kontroloval: dr. Z. Jettmarová