Minulá volební období

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 20. 11. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 20. 11. 2001

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, prof. J. Opatrný, P. Pabian, doc.V. Zuska.

Host: doc. P. Kolář (děkan).

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu pro mimořádné zasedání AS FF UK ke dni 20. 11. 2001. Zápis z 19. jednání bude rozeslán k připomínkování.

1. Vyjádření ředitelů historických ústavů a garantů.

Předsednictvo obdrželo vyjádření od všech garantů a ředitelů (odpověd na dopis a dotazník zaslaný ředitelům ÚČD, ÚSD a ÚHSD a třem garantům; prof. J. Sláma omylem odpověděl i na dotazník ředitelům, předsedkyně se mu osobně omluvila); materiály budou jako podklady zveřejněny na www stránce k zasedání; (2) uvedené problémy jsou povahy celofakultní, meziústavní a vnitroústavní; senát by se měl z hlediska svých kompetencí soustředit v tomto stadiu na problémy celofakultní a meziústavní . Předsednictvo konstatuje nesoulad v reflektování především meziústavních problémů. (Z dopisu doc. dr. Stellnera vyplývá, že Ústav světových dějin nepociťuje žádné problémy, ÚSHD má problém nedostatečně dimenzované posluchárny vedle nedostatku financí, materiál Ústavu českých dějin informuje zejména o nedostatku pedagogických sil, prof. E. Maur a prof. J. Sláma uvádějí věcné problémy koncepce studia).

Předsednictvo materiály zpracuje podle povahy problémů, navrhne usnesení (formulací usnesení pověřuje P. Pabiana a prof. J. Opatrného) a postupy řešení.

2. Personální politika na FF UK

Předsednictvo obdrželo vyžádaný materiál – přehled prodloužených a neprodloužených smluv od června 2001. Další materiály: (a) dopis Mgr. M. Koldinské senátu a (b) dopis Mgr. Mati s hlavními přílohami (dopis 6 historiků p. rektorovi, dopis prof. Pánka p. děkanovi a petici historiků ve věci Mgr. Koldinské) a vedlejšími přílohami. Všechny dopisy a přílohy dodané v elektronické verzi budou zveřejněny. Materiály budou podkladem pro mimořádné zasedání. Předsedkyně bude e-mailem informovat členy senátu o možnosti nahlédnout do příloh, které nebudou zveřejněny, protože nebyly podány v elektronické verzi.

Informace p. děkana: 1) připravený nový návrh kritérií pro prodlužování smluv předloží kolegiu, pracovištím, VR a AS; 2) stávající kritéria z června 2001 zveřejní na internetu; 3) problémy jsou zejména v oblasti asistentů přijímaných v době doktorského studia.

Předsednictvo požádalo p. děkana o písemné vyjádření k personálním záležitostem zmíněným v otevřeném dopise šesti historiků rektorovi ( Mgr. Koldinská, Mgr. L. Velek, Mgr. A. Velková, Mgr. J. Zupanič, Mgr. V. Hořčička, prof. M. Hroch, doc. V. Veber, dr. I. Řezník, konstatování, že ÚČD nebylo umožněno přijmout další pedagogy ani přes opětovná upozornění jeho členů).

Diskutována byla přehledová tabulka ne/prodloužených smluv z hlediska údajů pro posouzení uplatňování jednotlivých zásad při prodlužování smluv.

Praze dne 21.11. 2001
Zapsal: J. Opatrný
Kontroloval: Z. Jettmarová