Minulá volební období

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 27. 9. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 27. 9. 2001

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, prof. J. Opatrný, P. Pabian
Omluveni: doc. V. Zuska

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 27. 9. 2001.

1. Zápisy ze zářijového zasedání AS FF UK (20.9.01 a 27.9.01)

Návrhy zápisu budou rozeslány k připomínkování členům senátu a všem, kdo na minulém zasedání vystoupili.

2. Zástupce AS na kolegiu děkana dne 5. října

Vzhledem k nepřítomnosti předsedkyně (služební cesta) se zasedání kolegia za AS zúčastní prof. J. Opatrný. 3

. Návrhy na vyčlenění některých oborů jako samostatných studijních programů

(a) návrh děkana na vyčlenění čtyř oborů jako programů (bod přeložen ze zasedání dne 20.9.), (b) návrh rady garantů na restrukturalizaci stávajícího programu Filologie a vyčlenění některých oborů či oborových skupin jako programů.

4. Návrhy úprav vnitřních předpisů (SZŘ – tělesná výchova)

Na AS UK budou počátkem příštího týdne zaslány poslední úpravy SZŘ kromě řešení povinnosti TV, která na zasedání dne 20.9. nezískala při malém kvóru dostatečný počet hlasů; PAS proto předloží úpravu v říjnu.

5. Volby do AS FF UK a AS UK, volební řád FF UK

Místopředseda p. P. Pabian se ujme přípravy bodu jednání a příslušných podkladů. Volby do obou orgánů proběhnou v listopadu 2001 (1. kolo). Na případné druhé kolo je rezervován prosinec a leden. PAS navrhne řešení problému náhradníků s případnou změnou volebního řádu, bude-li nutná.

6. Různé

Předsedkyně obdržela na vědomí dopis dr. J. Vitoně a dr. K.Possingerové adresovaný p. rektorovi. Prof. J. Opatrný požádá na kolegiu p. děkana o informaci k výslednému stanovisku a personálnímu stavu na polonistice.

7. Návrh program říjnového zasedání AS

  1. Schválení programu jednání
  2. Schválení zápisů z řádného (20.9.) a mimořádného (27.9.) zasedání
  3. Úprava vnitřních předpisů – SZŘ (tělesná výchova)
  4. Návrhy na vyčlenění některých oborů jako samostatných programů
  5. Příprava a vyhlášení voleb do AS UK a AS FF UK
  6. Různé

Program bude případně doplněn podle aktuálního stavu ke dni 1.10.01. Rozesílání materiálů (4/9/01) zajistí místopředseda p. P. Pabian a paní M. Ničová.

Praze dne 27.9. 2001
Zapsal: J. Opatrný
Kontroloval: Z. Jettmarová