Minulá volební období

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 26. 4. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 26. 4. 2001

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, K. Kočvarová, prof. J. Opatrný, doc. V. Zuska.
Omluven: P. Pabian

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 26. 4. 2001.

1. Zápis z dubnového zasedání AS FF UK

Návrh zápisu bude rozeslán k připomínkování členům senátu a všem, kdo na minulém zasedání vystoupili.

2. Rozpočet FF UK na rok 2001

Návrh rozpočtu, jehož projednání bylo plánováno na květen, nebyl předložen. Z termínových důvodů se projednání odkládá na červen.

3. Návrh na složení disciplinární komise

P. Pabian písemně informoval, že návrh ze strany studentů předá p. děkanovi dne 30.5. Bod se zařazuje na program jednání.

4. TV na FF UK

Předsednictvo se obrátí na legislativní komisi, aby pro květnové zasedání připravila tři možné varianty úpravy SZŘ z hlediska řešení postupu při volbě náhradní atestace: a) žádost děkanovi, b) evidence na studijním odd. c) žádost vedoucímu katedry. Předsednictvo se přiklání k variantě b). Bod se zařazuje na program jednání.

5. Návrh Řádu pro hodnocení výuky na UK v Praze

Návrh obdržel senát k připomínkování (termín: 1.6.); zařazuje se na program květnového zasedání. AS UK bude materiál projednávat v červnu. Předsedkyně informovala, že hodnocení akademického roku 2000/01 by mělo proběhnout v říjnu – listopadu 2001, příprava fakultních pravidel hodnocení by měla být hotova v září; dále informovala o výsledku jednání v této záležitosti na minulém kolegiu děkana. Předsednictvo se domnívá, že by příprava fakultních pravidel měla začít co nejdříve; dr. Jettmarová se k záležitosti vrátí na příštím zasedání kolegia a předsednictvu zašle zprávu.

6. Návrh úprav studijních plánů (změna názvu některých kurzů, Ústav románských studií)

Podle názoru předsednictva jde o drobné změny; předsedkyně návrh projedná s doc. A. Houskovou a zároveň bude písemně informovat ředitele Ústavu o nutnosti adresovat návrh děkanovi.

7. Návrh věcného záměru Pravidel hospodaření na FF UK

Předsednictvo vidí užitečnost předpisu v možné specifikaci některých konkrétních postupů či pravidel, jako např. vnitřního přerozdělování finančních prostředků, plánování investičních záměrů z FRIMU či využití přebytku z DČ; předává svůj podnět hospodářské komisi FF UK a na vědomí legislativní komisi FF UK jako své stanovisko.

8. Různé

a) Zrušení politologického semináře k extremismu. Zařazuje se do bodu různé.
b) Předsedkyně požádá p. proděkana dr. J. Hermana, aby na květnovém zasedání informoval o dosavadním průběhu přijímacího řízení.
c) Otevřený dopis AS 1. LF UK „Titanik“ aneb K perspektivám vysokého školství v ČR. Předsednictvo zastává názor, že není vhodné přijímat k dopisu stanovisko pro jeho příliš úzkou vazbu na problematiku lékařských fakult.

9. Program květnového zasedání AS FF UK

  1. Schválení programu jednání
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
  3. Návrh na složení Disciplinární komise F F UK
  4. Návrh změn vnitřních předpisů (SZŘ)
  5. Návrh Řádu pro hodnocení výuky na UK v Praze
  6. Různé: Zrušení semináře k extremismu.
    Informace o průběhu přijímacího řízení a přípravě hodnocení výuky

V Praze dne 30.4. 2001
Zapsal: J. Opatrný, Kontroloval: Z. Jettmarová