Minulá volební období

ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 2. 1. 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 2. 1. 2001

Přítomni: dr. Z. Jettmarová, prof. J. Opatrný, P. Pabian, doc. V. Zuska
Omluveni: K. Kočvarová
Hosté: doc. J. Koťa, proděkan

Předsedkyně předložila materiály doručené předsednictvu ke dni 2. 1. 2001.

1. Zápis z prosincového zasedání AS FF UK

Návrh zápisu bude rozeslán k připomínkování členům senátu a všem, kteří na minulém zasedání vystoupili.

2. Návrh na akreditace studijních programů

Předsednictvo obdrželo návrh děkana na projednání akreditací a reakreditací doktorských studijních programů. Proděkan Koťa informoval, že materiály jsou průběžně odevzdávány na studijní odd. Do čtvrtka 4. ledna předá jeho referát na sekretariát AS seznam odevzdaných žádostí, do 11. 1. budou zajištěna vyjádření garantů a studijní komise. Totéž platí o bakalářských a magisterských studijních programech slavistiky, východoevropských studií a historie. Přehled ve formě tabulky a materiály budou doručeny před začátkem zasedání. Předsednictvo postoupí na jednání pouze materiály s doporučením garanta a studijní komise. Předsednictvo pozve garanty na zasedání.

3. Návrh úprav vnitřních předpisů

Předsedkyně zašle dr. Ebelové své připomínky k návrhu postupu při projednávání změn vnitřních předpisů. Předsednictvo nemá připomínky k návrhu úpravy SZŘ UK; návrh bude uložen na sekretariátu a členové senátu budou informováni el. poštou. Případné připomínky lze projednat na zasedání 11/1/01. Při rozesílání materiálů (4/1/01) budou členové senátu vyzváni, aby si na zasedání přinesli materiál z legislativní komise (Návrh úprav Statutu FF UK), rozeslaný na minulé zasedání a jehož projednání bylo odloženo na leden.

4. Návrh na udělení stříbrné medaile UK kolektivu ÚČNK FF UK

Předsednictvo obdrželo návrh dr. Jettmarové a doc. Klégra. Místopředseda AS informoval, že podle vyjádření kolegia vedení fakulty návrh podporuje a předloží ho na zasedání VR FF UK. Předsednictvo návrh podpořilo.

5. Dopis prof. J. Bouzka ve věci galerií v Hostinném a v Litomyšli

Předsedkyně informovala o dopise, který dostal AS na vědomí. O materiálu, uloženém na sekretariátu, budou členové AS informováni el. poštou, aby se k němu mohli případně vyjádřit na zasedání AS. Záležitost se zařazuje do bodu Různé. Předsedkyně bude v tomto smyslu informovat prof. J. Bouzka. Předsednictvo shledává problém závažným a vyžadujícím trvalé řešení.

6. Dopis prof. A. Macurové ve věci žádosti o učebnu (jarní dislokace)

Předsednictvo pověřuje místopředsedu AS, aby vznesl na příštím kolegiu děkana dotaz, proč dislokační komise požadavek Katedry českého jazyka ze dne 14/2/2000 neprojednávala, jaký je současný stav řešení a proč předsednictvo neobdrželo odpověď na dopis předsedkyně. Členové AS budou el. poštou informováni o tom, že dopis je na sekretariátu k nahlédnutí. Záležitost se zařazuje do bodu Různé, předsedkyně bude informovat prof. A. Macurovou.

7. Požadavek legislativní komise RUK na návrh úprav jednacího řádu VR FF UK

Text úpravy přislíbil doc. P. Vavroušek předložit legislativní komisi na jejím lednovém zasedání (viz zápis z 8. zasedání AS).

8. Návrhy doc. A. Houskové a sl. K. Kočvarové

Doc. Housková zaslala předsedkyni námět, zdali by předsednictvo nepodpořilo protestní iniciativu ve věci ČT1. K. Kočvarová navrhla iniciativu ve věci zvýšení mezd a dotace pro VŠ ze strany MŠMT. Proti prvnímu návrhu se rezolutně postavil prof. Opatrný s odůvodněním, že nebude v žádném případě podporovat instituci, která podle názoru léta poškozuje českou kulturu a v posledních letech se ničím neliší od televizí komerčních. K návrhu K. Kočvarové zaujalo předsednictvo skeptický postoj. Nejméně beznadějným se mu jeví zakomponování problému do dlouhodobého záměru.

9. Revize usnesení, zápisů z jednání AS a volebních programů členů vedení FF UK.

Předsedkyně informovala o revizi usnesení AS FF UK a zápisů z jednání za období březen – září 2000. Podle zjištění nebyl senátu k vyjádření předložen záměr na odvolání tajemnice ing. Brabcové (srov. usnesení č. 20/5 a čl. 7 2d Statutu FF UK), nebyla ustavena evaluační skupina, nebyl předložen návrh na kritéria přerozdělování v rámci fakulty a není zcela jasné, do jaké míry bylo naplněno usnesení č. 10/2. P. Pabian, revidující stupeň realizace programů jednotlivých fakultních resortů, konstatoval společný problém ve stanovení priorit a jejich naplňování. Předsednictvo pověřilo prof. dr. Opatrného, aby na kolegiu tlumočil dotaz o stavu příprav utvoření evaluační skupiny, která by měla zároveň vypracovat evaluační kritéria, z nichž by bylo možné vycházet i při stanovení kritérií přerozdělování.

10.Účelová stipendia

Dr. Jettmarová požádá předsedkyni stipendijní komise o zprávu k čerpání fondu na účelová stipendia v roce 2000 a poprosí ji, aby zjistila, jak bylo případně naloženo s nedočerpanými prostředky (rozpočtová položka a stipendijní fond).

11.Finanční vyrovnání s UK

Předsedkyně informovala o uskutečněném jednání zástupců fakulty (p. děkan a předsedkyně senátu) s p. rektorem..

11. Oznámení P. Pabiana o kandidatuře do studentské komory RVŠ

P. Pabian oznámil svou kandidaturu do studentské komory RVŠ a úmysl rezignovat na člena legislativní komise FF UK z důvodů studijních povinností. Předsednictvo kandidaturu podporuje a záležitost předloží senátu.

12. Záležitost SKM

Senát obdržel vyžádané informace od ředitele SKM. Do zasedání AS připraví pracovní skupina zprávu, kterou přednese P. Pabian. Předsedkyně rovněž informovala o tom, že v Seči předběžně jednala o možné schůzce s paní prorektorkou a ředitelem SKM (viz zápis 6. zasedání AS FF UK). Rovněž informovala, že všichni členové senátu obdrželi adresu www, na které jsou materiály ze Seče zveřejněny.

13. Návrh programu 9. zasedání AS FF UK

  1. Schválení programu jednání.
  2. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání.
  3. Návrh na akreditace bakalářských/magisterských studijních programů slavistiky, východoevropských studií a historie.Návrh na akreditace doktorských studijních programů.
  4. Návrh úprav vnitřních předpisů (Statut FF UK, 1. čtení).
  5. Záležitost kolejí a menz.
  6. Stanovisko AS FF UK ke kandidatuře P. Pabiana do studentské komory RVŠ.
  7. Různé.

V Praze dne 2.1. 2001
Zapsal: J. Opatrný
Kontroloval: Z. Jettmarová