Minulá volební období

Vyjádření děkana k povinnému tělocviku

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě žádosti paní předsedkyně PhDr. Zuzany Jettmarové podávám následující vyjádření vedení Filozofické fakulty UK k otázce povinného tělocviku:

Stávající návrhy na úpravu tělocviku projednalo vedení fakulty dne 19.1.2001. Neupřednostňujeme žádné z navrhovaných řešení, neboť z hlediska koncepce studia i z hlediska provozu a financování fakulty lze akceptovat libovolnou variantu. Upozorňujeme však v případě změny dosavadního stavu na nutnou úpravu Statutu UK FF a Studijního a zkušebního řádu UK FF. V zásadě souhlasíme s řešením předloženým katedrou tělesné výchovy, k němuž se zřejmě dle výsledků vnitrofakultní diskuse přiklonila též většina oborů.

Se srdečným pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan FF UK