Minulá volební období

Stanovisko rady garantů k otázce tělesné výchovy

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážení kolegové,

rada garantů vstupuje do věci na základě Vaší výzvy, jsouc vedena především snahou ukončit poměrně rozvleklou diskusi, ve které už se objevily poměrně reprezentativní výsledky ukazující rozložení názorů jak na straně studentů, tak na straně kateder. Z nich vyplývá, že převažuje názor ponechat věci tak, jak jsou, a pokud uvažovat o změnách, tak jenom v dílčích technických detailech (přitom je otázkou, zda stávající praxe někoho postihla natolik tíživě, aby bylo nutno formulovat další a další specifická pravidla).

Tento základní závěr jsem předložil k posouzení členům rady garantů, kteří se vyjádřili písemnou formou. Stanovisko zaslalo 10 kolegů (Buriánek, Herman, Jančík, Králová, Kouba, Macurová, Procházka, Rymeš, Vacek, Vlček). Naprostá většina se ztotožňuje s výše uvedeným závěrem, totiž zachovat stávající stav a diskusi uzavřít. Jedinou výjimku představuje hlas kolegy Procházky, který upřednostňuje „alternativu 7“, i když připouští, že ostatní kolegové z okruhu filologie rovněž podporují stanovisko „1“.

Na základě získaných poznatků mohu proto jako představitel rady garantů shrnout, že rada nedoporučuje změnu stávajícího zařazení tělesné výchovy do studijních programů a že podporuje názor o nezbytnosti začlenění tělesné výchovy do systému vzdělávání na fakultě.

S pozdravem

Doc.dr.Jiří Buriánek, CSc.
Předseda rady garantů FF UK

Praha, 25.1.2001