Minulá volební období

PROBLEMATIKA TĚLENÉ VÝCHOVY – Zpráva o činnosti pracovní skupiny AS pro Tv

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

PROBLEMATIKA TĚLENÉ VÝCHOVY – Zpráva o činnosti pracovní skupiny AS pro Tv

Komise pracovala ve složení Štěpán Balík, Petr Pabian, Ivanka Příbramská a Blanka Sobotková. Sešla se 10.10. k samostatnému jednání a 17.10. s mgr. Hrazdírovou, tajemnicí KTV.

Hlavní závěry z obou jednání:

 1. Materiál predložený KTV na žádost AS je zcela mimorádné kvality.

 2. Poznámky a pripomínky k materiálu:

  1. zápocty za úcast v hodinách povinné TV – KTV nemá tento údaj k disposici; údaj v tabulce (počet „započtených“ v jednotlivých semestrech) zahrnuje i zápočty udělené z jiných důvodů než je účast na kursech (viz 2. d)); proto není možné zjistit, kolik lidí povinné kursy skutečně navštěvuje a kolik obdrží zápocet z jiného důvodu, stejně jako kolik lidí by navštevovalo kursy, jestliže by TV byla zcela nepovinná

  2. dotace od UK a MŠMT – komise nemá připomínek

  3. seznam veškerých kursů pořádaných TV – komise nemá pripomínek

  4. možnost získat zápočet jinak než za účast na kursech TV

   – k bodu 2/ uvedeném na první stránce materiálu: zápočty není udělován těm, kdo studují či vystudovali jinou VŠ, nýbrž pouze těm, kdo na jiné VŠ už zápočty získali

   – zápočty nelze získat za absolvování týdenních či víkendových kursů, jako je tomu na jiných VŠ

   – je poněkud zvláštní, jestliže člověk osvobozený z TV ze zdravotních důvodů dostane na základě tohoto osvobození z TV dva zápočty

  5. letní a zimní kursy pořádané TV – komise nemá připomínek

  6. počet studentek/ů z jiných fakult naštěvujících kursy KTV

   – z tohoto počtu si lze udělat představu o tom, kolik lidí by navštěvovalo TV, jestliže by byl zcela nepovinný: podíl studentek/ů FSV/IZV navštěvujících kursy TV a celkového počtu studentek/ů FSV/IZV

  7. prostory pronajaté pro TV – komise nemá připomínek

 3. Navrhované možnosti řešení.

  1. a) Členky a členové komise se neshodují v zásadních otázkach a proto jakožto pracovní skupina nevybírají žádný z následujících návrhů jako doporučený – pouze je předkládají jako podklad k další diskusi.

  2. b) Konkrétní návrhy: 3.1. Zachovat současný stav beze změn. Pro: současný systém funguje. Proti: důvody vznesené proti povinnému tělocviku během jarní diskuse. 3.2. Zrušit povinný tělocvik a vyřadit TV ze studijních plánů. Pro: Vyhovuje námitkám proti povinnému TV. Proti: TV se stane zájmovou činností a KTV se ocitne ve stavu ohrožení zrušením, neboť TV nebude financována z ministerstva jako součást výuky. 3.1.1. Zachovat povinný tělocvik, ale započítávat 4 body za získání 2 zápočtů. Pro: úsilí vložené do získání zápočtů bude odměněno. Proti: Buďto bude třeba změnit studijní plány – ubrat 4 body, nebo navýšit celkový limit na 184 bodů. V prvním případě by se musely měnit všechny studijní plány, v druhém by se jednalo pouze o kosmetickou úpravu. 3.1.2. Zachovat povinnou TV, ale zrušit plavecké kursy. Pro: plavání není nezbytnou podmínkou pro studium na VŠ. Proti: plavání je nezbytnou součástí vzdělání. 3.1.3. Zachovat povinnou TV, ale umožnit získávání zápočtů také za víkendové a týdenní kursy. Pro: umožní získat zápočet těm, komu nevyhovují celoroční kursy. Proti: víkendový kurs nasplní účel přivést lidi ke sportování. 3.2.1. Zrušit povinnou TV a zařadit ji do studijních plánů oborů jako povinně volitelný předmět. Pro: TV nebude povinná, ale zůstane součástí výuky a bude financována ministerstvem. Proti: TV si pravděpodobně zvolí velmi málo lidí, takže klesne nabídka sportů. 3.2.2. Zrušit povinnou TV, ale ponechat ji ve společném základu s tím, že bude možné zvolit buďto TV nebo nějakou alternativu (jazyk, rok filosofie navíc, libovolné dva zápočty). Pro: stejná jako předchozí, pouze počet lidí, kteří si zvolí tělocvik, by byl vyšší. Proti: stejné nebezpečí jako výše. 3.2.3. Zrušit povinnou TV ve společném základu a zařadit ji do studijních plánů podle rozhodnutí oboru: povinná TV, volitelný předmět aj. Pro: rozhodnutí o tom, zda je TV nezbytná pro ten který obor, se decentralisuje. Proti: stejné nebezpečí jako výše.