Minulá volební období

Problematika kolejí – jednání dne 7. 11. 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY AS PRO PROBLEMATIKU KOLEJÍ / Praha 7. 11. 2000

Pracovní skupina se sešla 6.11. ve složení Stanislav toček, Viktor Filip (oba AS UK za FF a členové jeho sociální komise), Petr Pabian, aby projednala odpověď ředitele Kolejí a menz UK ing. Höfera na žádost AS vyjádřenou usnesením č. 15/3: „AS FF UK se obrátí na prorektorku UK pro sociální záležitosti prof. E. Kvasničkovou se žádostí o poskytnutí následujících informací:

– počet žádostí o ubytování na studentských kolejích UK v posledních třech letech

– pocet kladne vyrízených žádostí o ubytování, tj. pocet ubytovaných studentu od zárí v posledních trech letech

– kapacita jednotlivých kolejí UK v posledních třech letech (přistýlky zvlášť)

– hranice dojezdnosti na jednotlivých kolejích v posledních třech letech

– počet míst na kolejích UK, využívaných v posledních třech letech během akademického / roku k jiným účelům než k ubytování studentů.“

Pracovní skupina dospěla k následujícím závěrům:

 1. Upozorňuje na neuvěřitelně dlouhou prodlevu mezi žádostí AS a odpovědí KaM – p. prorektorka Kvasničková předala žádost AS ing. Höferovi ještě v červnu. Namísto standardních 30 dnů však KaM potřebovaly na odpověď téměř 4 měsíce. Důvod uváděný v odpovědi KaM (softwarový problém) nelze považovat za dostatečný: v takovém případě měly KaM alespoň informovat AS, že prozatím nemohou poskytnout všechny žádané informace. Pracovní skupina se domnívá, že by se AS měl proti tomuto postupu KaM ostře ohradit.

 2. Materiál obsahuje statistiku žádostí podaných a kladně vyřízených za poslední tři roky. Z této statistiky je dobře vidět rostoucí počet ubytovaných na kolejích UK. Ovšem počet kladně vyřízených žádostí (ubytovaných studentek/ů, str. 1, ř. 8 tabulky) neodpovídá uváděné kapacitě kolejí (str. 2, poslední řádek tabulky + str. 3, poslední řádek tabulky) – podle těchto statitik KaM ubytovávaly v letech 98/9 a 00/01 více studentek/ů, než je na kolejích míst, zatímco v roce 99/00 naopak méně.

 3. Ze statistik ke kapacitě jednotlivých kolejí není zcela zřejmé, zda je v celkové kapacitě (tabulka na str. 2) započítáno: přistýlky, manželská kolej (Hvězda), hostinské pokoje.

 4. V tabulce na str. 2 je u mnoha kolejí uvedena jiná kapacita než na www stránce KaM – zásadní rozdíl je např. u kolejí Jednota (1/8 míst), vehlova (téměř 1/4), Větrník (1/10) či Troja (1/7).

 5. Především však v této tabulce nejsou vůbec zahrnuty čtyři koleje uvedené na výše zmíněné stránce – Komenského (240 míst), Bolevecká (360), Heyrovského (190) a afránkův pavilon (120). Naopak jsou v tabulce uvedeny tři koleje neuvedné na www stránce: Vokovice (218), Jižní Město (1380) a Hostivař (140). Navíc ani v tabulce, ani na stránce není uvedena Hlávkova kolej.

 6. Pokud jde o hranici dojezdnosti na jednotlivých kolejích, materiál obsahuje pouze jakási tři čísla za poslední tři roky, nikoliv však dolní hranici dojezdnosti (či bodovou hranici) na jednotlivých kolejích, jak žádal AS.

 7. Statistika míst využívaných k jiným účelům než ubytování studentek/ů je v materiálu uvedena dvakrát (dolní polovina str. 2 a konec str. 3), aniž by si tyto údaje vzájemně odpovídaly. Navíc v první statistice je z nepochopitelných důvodů uvedena i manželská kolej Hvězda.

Na základě této analysy pracovní skupina navrhuje, aby se AS obrátil přímo na KaM se žádostí o doplnění požadovaných informací (či spíše jejich nové zpracování). Protože původní žádost z června t.r. byla adresována p. prorektorce Kvasničkové, měl by jí tento dopis být zaslán na vědomí. Pracovní skupina navrhuje následující usnesení AS FF UK: AS FF UK vyjadřuje zásadní nesouhlas s tím, že odpověď na svou žádost neobdržel od Kolejí a menz UK v řádném termínu, nýbrž až po víc než čtvrt roce. AS FF UK vyjadřuje také následující výhrady k obdrženým statistickým údajům:

 1. Počet kladně vyřízených žádostí neodpovídá uváděné kapacitě kolejí.

 2. Ze statistik ke kapacitě jednotlivých kolejí není zcela zřejmé, zda jsou v celkové kapacitě zapocítány též pristýlky, manželská kolej (Hvězda) a hostinské pokoje.

 3. U mnoha kolejí je uvedena jiná kapacita než na www stránce KaM; především však ve statistice nejsou vůbec zahrnuty čtyři koleje uvedené na výše zmínené stránce – Komenského, Bolevecká, Heyrovského a afránkuv pavilon. Naopak jsou zde uvedeny tři koleje neuvedené na www stránce: Vokovice, Jižní Město a Hostivař. Navíc ani v tabulce, ani na stránce není zmíněna Hlávkova kolej.

 4. Pokud jde o hranici dojezdnosti, materiál obsahuje pouze souhrnná čísla za poslední tři roky, nikoliv však dolní hranici dojezdnosti (či bodovou hranici) na jednotlivých kolejích, jak žádal AS.

 5. Statistika míst využívaných k jiným úcelum než ubytování studentek/ů je v materiálu uvedena dvakrát (str. 2 a str. 3), aniž by si tyto údaje vzájemně odpovídaly. Navíc v první statistice je z nepochopitelných důvodu uvedena i manželská kolej Hvězda.

AS FF UK proto žádá ředitele Kolejí a menz UK, aby do 15.12. předal AS FF UK nové statistiky, které budou obsahovat následující údaje:

 1. Počet kladně vyřízených žádostí za poslední tři roky, který budet odpovídat kapacitě kolejí UK určených pro ubytování studentek/ů.

 2. Kapacita jednotlivých kolejí UK (všech kolejí, v nichž jsou ubytovány studentky/i UK) za poslední tři roky; u každé koleje bude uvedena celková kapacita (včetně přistýlek, hostinských pokojů apod.), počet přistýlek na této koleji, počet míst v hostinských pokojích, počet míst určených pro ubytování lektorek/ů, stážistek/ů, zahraničních studentek/ů (výměnné programy a samoplátkyně/ci zvlášť) a podobné účely.

 3. Hranice dojezdnosti na jednotlivých kolejích v posledních třech letech.

AS FF UK žádá ředitele Kolejí a menz UK, aby všechny informace předal též v elektronické podobě. Jedná se vlastně pouze o opakovanou žádost, pouze přesněji formulovanou. Protože původní žádost byla směřována na p. prorektorku Kvasničkovou, mělo by být zároveň PAS pověřeno odesláním dopisu p. prorektorce, v němž jí seznámí se vzniklou situaci.