Volební období 2000-2002

Zpráva o činnosti FF UK za rok 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 


Univerzita Karlova vPraze, Filozofická fakulta

výroční zpráva o činnosti

za období 1. února 2001 – 31. ledna 2002

Předkládá děkan Petr KolářMotto:

Veškeré zkoumání je založeno na

srovnávání a vyjadřuje se pomocí proporcí

Mikuláš Kusánský

I. Úvod

Vposledním desetiletí se Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze stala – co do počtu studentů a učitelů – největší fakultou Univerzity Karlovy. Vporovnání sostatními fakultami se na ní také pěstuje nejširší spektrum pedagogických a vědeckých oborů. Pokud ji budeme poměřovat sobdobnými fakultami na nejprestižnějších zahraničních univerzitách, lze říci, že naplňuje představu „úplné“ filozofické fakulty, neboť jsou na ní zastoupeny vpodstatě všechny tradiční i nově vzniklé humanitní a společenskovědní obory. V řadě disciplín (zejména filologických) je přitom jediným vysokoškolským či vědeckým pracovištěm v České republice, které danou oblast vědeckého bádání a pedagogického působení reprezentuje. Jedinečnost a nezastupitelnost obecně kulturního poslání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy však spočívá především vtom, že její mnohooborovost a organická provázanost příbuzných vědeckých disciplín a studijních oborů představuje jedinečný intelektuální potenciál, který je schopen rozvíjet národní kulturní dědictví a vjeho duchu kultivovat českou společnost.

Období od února 2001 do ledna 2002 znamenalo pro naši fakultu dobu zvratů, výraznějších proměn a důležitých modernizačních kroků. Fakultu přestala zatěžovat podstatná část uznaného dluhu, který se kumuloval do roku 1999, a nové vedení fakulty muselo akceptovat jeho tři základní složky: dva závazky související srekonstrukcí Šporkova paláce ve výši 7 a 8 miliónů korun a dále morální a ekonomický závazek vůči zaměstnancům fakulty, kterým byly – vdůsledku špatného hospodaření fakulty – vroce 1999 sníženy mzdy v úhrnu o téměř 10 miliónů korun. Během minulého akademického roku se nám ztěchto 25 miliónů podařilo vyrovnat 17. Zbývající osmimiliónový závazek fakulty vůči Univerzitě Karlově, o jehož povaze a způsobu likvidace proběhlo několik jednání, bude splacen ve dvou splátkách, na něž má fakulta potřebné finanční rezervy.

Postupně rostla výše mezd, vyplácených ze státní dotace – znecelých 84 miliónů vroce 1999 přes 92 milióny vroce 2000 až na 96 miliónů vloňském roce. Podařilo se stabilizovat ekonomickou situaci fakulty a zahájit některé rozvojové kroky, a to rychleji, než jsme předpokládali.

Voblasti studia jsme provedli výraznou reformu přijímacího řízení, která směřovala především kvyšší transparentnosti přijímacích zkoušek. První reformované přijímací řízení bylo úspěšně uzavřeno a mohlo tak určit podobu přijímacího řízení 2002/2003. Součástí této reformy bylo zavedení vnitřního fakultního přijímacího řízení, které umožňuje volnější pohybstudujících vrámci oborů akreditovaných na fakultě. Zásadní obrat nastal také vpřijímání uchazečů do doktorského studia, jehož rozvoj a podpora jsou nyní jednou zfakultních priorit.

Velmi těsnému přijetí nové koncepce přijímacího řízení předcházela ostrá diskuse na fakultě, v níž část akademické obce poukazovala na nedostatečnou propracovanost nově použitých písemných částí přijímacích zkoušek, které byly sjednoceny podle studijních programů. Tento výrazný posun vkoncepci a organizaci našeho přijímacího řízení byl dobře hodnocen Univerzitou Karlovou, ve své podstatě zůstává zachován a podle výsledků fakultní diskuse upraven i pronásledující přijímací řízení. Již od akademického roku 2001/2002 umožňujeme a podporujeme vzásadě možnost volné kombinaceoborů, což ještě nedávno představovalo pouhý vzdálený fakultní ideál.

Naše fakulta patří knemnohým vnaší republice, které dokázaly okamžitě zareagovat na změnu vysokoškolské legislativy a ještě na podzim roku 2001 využít ustanovení novely vysokoškolského zákona o provozování placených kursů celoživotního vzdělávání vrámci akreditovaných studijních programů.

Podařilo se zvládnout úkol včasného a úplného zpracování žádostí o prodloužení akreditace našich studijních programů. Kromě toho byly vypracovány návrhy na akreditaci zcela nových studijních programů a oborů. Podklady byly zpracovány elektronicky a předloženy Akreditační komisi též velegantní podobě na CD-ROMu.

Po rozsáhlé celofakultní diskusi a po projednání vědeckou radou schválil náš akademickýsenát návrhDlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vypracovaný děkanem a jeho kolegiem. Získali jsme tak základní dokument strategického rozvoje fakulty.

Viditelnými změnami prošlo i naše studijní a pracovní prostředí. Mimo jiné byly zrekonstruovány podlahy vpřízemí a v prvním patře hlavní budovy, zasklen vestibul vhlavní budově a otevřen kompletně rekonstruovaný fakultní bufet-kavárna, pro který jme vybrali na základě ankety název „U Platóna“.

Ve Šporkově paláci byl uveden do provozu nový fakultní studentský PC-POOL, který je – po jinonických společných učebnách – největší počítačovou učebnou na Univerzitě Karlově. Zásadním způsobem byla obměněna výpočetní technika na fakultě (vybavení pracovišť, děkanátu a studentské počítačové pracovny vhlavní budově). Aula byla vybavena špičkovým audiovizuálním zařízením.

Projekty, na něž bychom chtěli zaměřit pozornost akademické obce, jsou následující. Především budeme pokračovat vuskutečňování zásadní studijní reformy, která má vést kpodstatné modernizaci studia, zejména kjeho větší prostupnosti a volnosti. Příslušné návrhy pro celofakultní diskusi byly zveřejněny včervnu 2001.

Vroce 2002 zahajujeme zásadnírozvojový projekt, kterým je přestavba prostor bývalé kotelny vhlavní budově na centrální fakultní knihovnu a vybudování moderní studovny včásti dvora hlavní budovy.

K dalším našim prioritám patří již tradiční úsilí o vyšší platy zaměstnanců, podpora systematické, prokazatelné a účinné mezinárodní spolupráce ve výzkumu a výuce, podpora rychlejšího kariérního růstu akademických pracovníků a též velmi adresná snaha zvýšit stipendijní podporu studentů pro cesty do zahraničí a na jejich výzkumnou práci. Pomocí konkrétních kroků tak budeme usilovat o zřetelný intenzívní (nikoliv však extenzívní) rozvoj fakulty.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze je dnes respektovaným, transparentním a důvěryhodným partnerem ostatních součástí univerzity a také univerzitního okolí. Svědčí o tom naše ekonomická situace, modernizační kroky i precedenční rozhodnutí.

II. Struktura a řízení

Vroce 2001 fakulta neprošla zhlediska struktury pracovišť žádnou výraznou proměnou. Dvě pracoviště změnila název: katedra filmové vědy se stalakatedrou filmových studiía katedra germanistiky, nederlandistiky a nordistiky změnila název naÚstav germánských studií.

Vrámci současné struktury fakulty zahájila vúnoru 2001 činnost virtuální aula Institutu Cervantes. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se na podzim 2001 stala hostitelskou institucí dlouhodobého kulturně-vědeckého projektu s názvem Česko-argentinský kulturní dialog, který se koná ve spolupráci svelvyslancem Argentiny vČeské republice Juanem A. Flemingem, Fakultou humanitních studií a Fakultou sociálních věd naší univerzity.

Kotázkám činnosti fakulty zasedaly vcelém uvedeném období řádně a pravidelně samosprávné orgány fakulty a rovněž kolegium děkana vužší i rozšířené formě. Jednání kolegia se vždy zúčastnil i zástupce akademického senátu fakulty. Kprojednávání konkrétních problémů týkajících se jednotlivých pracovišť byli na jednání kolegia zváni jejich zástupci. Porady vedení fakulty svedoucími základních součástí se po vzájemné dohodě začaly konat častěji (jednou za dva měsíce).

Systémové úpravy voblasti řízení fakulty byly zveřejňovány formou opatření děkana (osm opatření vroce 2001, prozatím jedno opatření vroce 2002). Další sdělení děkana pro vedoucí základních součástí jsou průběžně publikována rovněž elektronicky.

Na řízení fakulty vroce 2001 mělo dopad též několik událostí, které vyvolaly reakci vedení fakulty a dalších akademických orgánů. Vdubnu 2001 děkan řešil problém kursu „Typologie politického extremismu“, který zrušil a poté obnovil vsouladu se zákonem, fakultními předpisy a zásadami akademické zodpovědnosti. Problém tohoto kursu vyvolal veřejnou diskusi a byl projednáván Akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, naší vědeckou radou a Akademickým senátem UniverzityKarlovy. Žádné ztěchto grémií rozhodnutí děkana nezpochybnilo.

Vreakci na krizi českých veřejných vysokých škol a na podporu nového systému financování vysokých škol uspořádalo vříjnu 2001 vedení fakulty – za vydatné pomoci studentů – mimořádný den otevřených dveří spojený sveřejným shromážděním akademické obce fakulty, jehož se účastnil také rektor naší univerzity, zástupci vedení univerzity, politické reprezentace a médií. Akce vyvolala značnou odezvu vakademické obci i na veřejnosti a doufáme, žeFilozofická fakulta Univerzity Karlovy svým dílem přispěla ke změně postoje státní správy kproblému financování veřejných vysokých škol.

Na podzim 2001 se akademická obec fakulty začala intenzivněji zajímat o otázky personální politiky. Děkanpředložil vprosinci 2001 vedoucím základních součástí kdiskusi a připomínkovému řízení návrh hlavních principů personální politiky filozofické fakulty. Po vyhodnocení připomínek byl text upraven, vlednu 2001 znovu projednán svedoucími pracovišť a bude předložentéž k vyjádření akademickému senátu naší fakulty.

Na základě některých individuálních podnětů se samosprávné orgány fakulty začaly zabývat též situací na historických ústavech fakulty, a to voblasti studijních plánů, personálního zajištění, vzájemné spolupráce při zajišťování výuky a výzkumu v oboru historie a problémů komunikace studentů spracovišti. Předsednictvo akademického senátu a děkan jmenovali společnou pracovní skupinu pro organizaci shromáždění studentů a pedagogů oboru historie. Shromáždění,které jednalo o vyjmenovaných problémových oblastech, se konalo vprosinci 2001. Naše vědecká rada si též vyžádala analytický materiál od ředitelů historických ústavů. Výsledky se kdatu podání této výroční zprávy ještě vyhodnocují.

Vroce 2001 schválil akademický senát některé změny statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, které iniciovalo vedení fakulty (především úpravy související s původně zamýšleným organizačním řádem fakulty jako jejím samostatným vnitřním předpisem).

III. Studium

Bakalářskéa magisterské studium

K 31. říjnu 2001 studovali na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ve všech formách studia celkem 7042 studenti. V sedmi bakalářských studijních programech studovalo 311 studentů, v jedenácti magisterských pětiletých programech 5588 studentů, vdeseti doktorských studijních programech 1143 studenti.

Vrámci studijního programu filologie studovali též 33 neslyšící studenti na oboru čeština pro neslyšící, který je jediným univerzitním studijním programem zaměřeným na zdravotně postižené.

Ve školním roce 2001/2002 bylo přijato 20 studujících do programu celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona 111/1998 Sb., kteří tak získali možnost po přijímacím řízení vstoupit do studia na těchto oborech: český jazyk a literatura (1), germanistika (2), dějiny umění (4), divadelní věda (2), pedagogika (4), historie (6) a italština (1).

V roce 2001 studium řádně ukončilo celkem 607 bakalářů a magistrů a doktorandů. V sedmi bakalářských studijních programech 42 bakaláři, v magisterských studijních programech 530 magistrů, vdeseti doktorských programech 35 doktorů. Studium tedy řádně ukončilo 8,62% všech zapsaných studentů filozofické fakulty.

Realizovalo se přijímací řízení vnové podobě, která doznala oproti minulosti zásadních obsahových i organizačních změn, motivovaných důsledným naplněním všech ustanovení zákona a studijních předpisů:

 • uchazeč mohl podat jednu přihlášku ke studiu do každého studijního programu
 • byl vyhlášen a realizován náhradní termín přijímací zkoušky pro uchazeče
 • byla vyhlášena pravidla pro prominutí části nebo celé přijímací zkoušky
 • byl stanoven a předem zveřejněn doporučený počet přijatých uchazečů na jednotlivé obory vypočítaný jako podíl oboru na celkovém počtu dotovaných studentů dle míry převisu zájmu o tento obor vminulém roce
 • při postupu zprvního do druhého kola bylo uplatněno pořadí nejlepších

První písemné kolo zkoušky obsahovalo společný test pro všechny obory daného studijního programu. Podařilo se zorganizovat vykonání této části zkoušky vjednom termínu, proto se některé zkoušky konaly zároveň vněkolika objektech (na hlavní budově fakulty, v areáluCeletná, na Právnické fakultě, na Albertově).

Tímto způsobem se podařilo redukovat časovou náročnost prvního písemného kola přijímací zkoušky; je tudíž i možnou cestou kdosažení žádoucí koordinace přijímacího řízení na příbuzných fakultách Univerzity Karlovy.

Změnil se též způsob zadávání těchto testů i způsob jejich vyhodnocení – testy do studijních programů filologie, historické vědy, obecná teorie a dějiny umění a kultury a psychologie byly vyhodnoceny strojově.

Vprůběhu řízení došlo kcelkem pěti formálním pochybením, která byla napravena přijetím uchazečů děkanem. Při přezkumném řízení nebylo prokázáno žádné pochybení vprůběhu přijímacího řízení, dodatečně však rektor přijal jednoho studenta na obor psychologie.

Nový způsob přijímacího řízení sice nadále vyvolává pochybnosti uvnitř části akademické obce (zejména testy vrámci studijního programu a nikoliv oboru), většinou se však setkává spochopením a osvědčil se rovněž organizačně.

Pro nastupující studenty bylo vzáří zorganizováno ve spolupráci skatedrou tělesné výchovy úvodní soustředění ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy na Albeři.

Vsouladu sobecným cílem umožnit větší prostupnost mezi studovanými obory bylo vzáří poprvé realizováno tzv. vnitřní fakultní přijímací řízení, vjehož rámci mohou řádně zapsaní studenti, kteří splnili podmínky pro zápis do dalšího roku studia, modifikovat své studijní zaměření.

Byly vyhlášeny podmínkypřijímacího řízení 2002/2003, které dále rozvíjejí výše zmíněné zásady uplatněné vroce 2001/2002. Nové podmínky nyní umožňují podat jednomu uchazeči libovolný počet přihlášek na fakultu, přihlášky se podávají do studijních programů a vjejich rámci do samostatných oborů, případné kombinace dvouoborového studia nejsou předem vypsány, ale tvoří se až na základě výsledku přijímacího řízení při zápisu do studia.

Bylo také upraveno rozvrstvení společných testů jednotlivých studijních programů prvního kola přijímací zkoušky, zejména ve studijním programu filologie. Na některých uměnovědných oborech, estetice a filozofii bude první kolo zkoušky nahrazeno talentovou zkouškou.

Pokračovala diskuse k postupné proměně systému studia na filozofické fakultě. Petr Kolář, Petr Vavroušek a Josef Herman podali za vedení fakulty včervnu 2001 návrh restrukturalizace studia, který sleduje tři hlavní cíle:

 • prohloubení prostupnosti studia mezi studijními programy a jejich obory
 • snížení podílu přímé výuky vnávaznosti na racionalizaci činností fakulty
 • zavedení třístupňového navazujícího studia (bakalář, magistr, doktor).

Tento návrh po projednání ve studijní komisi tvořil východisko dalších úvah, zejména byl podkladem pro celofakultní diskusi ozamýšlené restrukturalizaci studia. Alternativní návrh na proměnu studia podala také studentská kurie akademického senátu (autoři Ivanka Příbramská, Petr Pabian, Michael Voříšek).

Byla dokončena příprava a zahájena realizace akreditovaného studijního programu učitelství pro střední školy včetně úpravy studijního a zkušebního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Poprvé byli do akreditovaného studia učitelství přijati studenti vrámci vnitřního fakultního přijímacího řízení vzáří. Absolventům a studentům, kteří absolvovali učitelské předměty před udělením akreditace, byl nabídnut způsob dodatečného získání diplomu učitelství za určitých podmínek vakademickém roce 2001/2002.

Pokračovala příprava zavádění elektronické formy studijní dokumentace a kontroly studia převedením studijních plánů, sylabů a personálního zajištění kursů nových akreditací do počítačového programu. První použitelné výstupy lze očekávat vroce 2002.

Bylo připraveno hodnocení výuky studenty (evaluace), které se na fakultě uskuteční poprvé za zimní semestr 2001/2002.

Vminulém období byla vyplácena sociální a účelová stipendia (zejména na podporu mobility a vědeckých aktivit studentů), ovšem nebyla – stejně jako vr. 2000-vyplácena stipendia prospěchová, která vdosavadní podobě neplní žádoucí motivační roli.Vroce 2001 bylo vyplaceno ze stipendijního fondu celkem 1.303 tis. Kč., ztoho 580 tis. jako stipendia studentských pomocných sil.

Důsledné byly vybírány poplatky za nadstandardní dobu studia, které výrazně posílily stipendijní fond fakulty. Tyto poplatky byly – na základě vyhlášených kritérií – promíjeny pouze studentům překračujícím řádnou dobu studia o druhý rok.

Byly provedeny dílčí úpravy studijního a zkušebního řádu, nedořešeno, resp. vpůvodní podobě zůstalo postavení tělocviku ve společném plánu studia. Po dohodě sÚstavem bohemistických studií byla zrušena dříve povinná zkouška zčeštiny pro zahraniční studenty studující studijní program včeském jazyce.

Na základě stížností studentů komparatistiky a polonistiky byla provedena kontrola dodržování studijního a zkušebního řádu na oborových pracovištích a zjednána náprava zjištěných nedostatků.

Zdatně pracovala studijní komise, která kromě běžné agendy (kontrola studijních plánů, posouzení navrhovaných změn studijních předpisů apod.) průběžně konzultovala a podporovala připravovanou proměnu systému studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Disciplinární komise zasedala jednou nad případem opsání podstatné části disertační práce studenta vdoktorském studiu. Studentovi bylo ukončeno studium.

Pokračovala výstavba internetových stránek věnovaných studiu, které byly doplněny o vzorové formuláře různých typů žádostí a zpráv.

Některé obory podaly návrhy další reformy obsahové stránky studia (podpora boloňské a sorbonnské deklarace), které byly zčásti finančně podpořeny rozvojovými projekty Ministerstva školství (srov. také kapitolu VII).

Doktorské studium, celoživotní vzdělávání a akreditace

V roce 2001 byly kdalšímu řízení předány žádosti o prodloužením akreditací programů bakalářského, magisterského a doktorského studia, probíhalo akreditační řízení a postupně byla převážná většina programů akreditována (pozastaveno bylo nové přijímání do doktorského programu na oboru pedagogická psychologie a do programu ekonomické vědy).

Součástí žádostí o prodloužení akreditací do doktorských studijních programů bylo i to, že některé obory pořádaly o rozšíření akreditace o možnost spolupráce s ústavy Akademie věd České republiky. Podány byly i první o žádosti o akreditaci doktorských studijních programů pro výuku v cizích jazycích (český jazyk a literatura, egyptologie).

K 31. prosinci 2001 byla řadě oborů zasláno rozhodnutí Ministerstva školství o prodloužení akreditací, část oborů byla stále v řízení a u některých došlo k prodloužení celého řízení, neboť Akreditační komise si vyžádala doplňující materiály a informace o oboru.

Podrobnosti ksoučasnému stavu akreditací jsou vpříloze 3 (návrhy na prodloužení akreditace bakalářských a magisterských programů a oborů), vpříloze 4 (návrhy na nové akreditace) a vpříloze 5 (návrhy na prodloužení akreditace doktorských studijních oborů a programů).

Vedení fakulty vypracovalo návrh na rozčlenění kmenového oboru vzdělávání filologie, který byl včervnu 2001 – po diskusi na fakultě a po doporučení vědeckou radou fakulty – postoupen Akreditační komisi a Českému statistickému úřadu.

Při přijímacím řízení do doktorského studia, které proběhlo v r. 2000 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, se počet přijímaných řídil pouze prokázanými předpoklady ke studiu. Vroce 2001 byl Ministerstvem školství stanoven – ovšem již po vypsání podmínek přijímacího řízení – limit, který omezoval počet nových prezenčních doktorandů na 27. Protože vedení fakulty považuje rozšíření počtu především prezenčních doktorandů za jednu zpriorit, rozhodlo se tento limit překročit u vědomí tohoto, že pokud fakulta nebude na část přijatých doktorandů dostávat státní příspěvek, uhradí tato stipendia zvlastních prostředků.

Do doktorandského studia se přihlásilo celkem 329 zájemců. Do prezenční formy 155 (přijato byl 101 doktorand) a do kombinované formy 172 uchazečů (přijato bylo 145). K31. říjnu 2001 jsou počty doktorandů fakulty následující:

ročník

prezenční

kombinované

1

101

145

2

66

138

3

53

142

4

30

163

5

0

120

6

0

81

7

0

59

8

0

48

Oborové rady byly požádány, aby – dle svých možností a potřeb – zvážily otevření seminářů a přednášek pro doktorandy a současně je otevřely také pro doktorandy z ostatních oborů. Řada oborů tuto iniciativu přijala.

Přehled všech seminářů pro doktorandy, který je zveřejněn na domovských stránkách fakulty a je každý měsíc inovován, představuje širokou tematickou nabídku, zahrnující také interdisciplinární semináře a dokonce jeden seminář, který si pořádají samotní doktorandi oboru historie.

V roce 2001 obhájilo své rigorózní práce a složilo předepsané zkoušky 114 absolventů, 25 byl udělen titul PhDr. ze zákona po složení závěrečných zkoušek v doktorském studijním programu, 148 je přihlášeno a pokračuje ve studiu.

Za důležitou formu podpory vzdělanosti považujeme kursy celoživotního vzdělávání. Jestliže se v akademickém roce 2000/2001 konalo na fakultě celkem 14 kursů celoživotního vzdělávání, které si zapsalo 614 posluchačů, pak v akademickém roce 2001/2002 to bylo již 22 kursů se 720studujícími.

V akademickém roce 2001/2002 jsou na fakultě vypsány tyto kurzy celoživotního vzdělávání:

 • na oboru psychologie: Sociální vývoj dětí v mateřské škole, Výchovní poradci základních škol a speciálních škol, Základy psychologie pro každý den, Stres a možnost jeho zvládání, Základy psychologie – aplikovaná psychologie, Forenzní psychologie – výcvik, Forenzní psychologie, Kurz pro poradce, Kurz pro vychovatele, Psychologie pro nepsychology,
 • na oboru pedagogika: Pedagogické otázky etiky v teorii a praxi,
 • na oboru historie: Kurz historie pro učitele dějepisu (v okrese Česká Lípa), Kurz pro učitele dějepisu (v okrese Kladno), Kurz pro učitele dějepisu (v okrese Havlíčkův Brod),
 • na oboru archivnictví a pomocné vědy historické: Archívní kurz,
 • na oboruandragogika a personální řízení: andragogika a personální řízení I., Andragogika a personální řízení II. Andragogika a personální řízení pro České energetické závody,
 • na oboru překladatelství a tlumočnictví : Evropský kurs konferenčního tlumočení,
 • na oboru informační studia a knihovnictví: Úvod do informačních a knihovnických služeb,
 • na oboru hudební věda : Seznámení s hudební vědou,
 • na oboru filmová věda : Uvedení do dějin a teorie filmu,
 • na oboru dějiny umění : Dějiny umění Čech, Moravy a Slezska.

Za značného zájmu veřejnosti i médií fakulta pořádala i nadále Univerzitu třetího věku, kde se studia s mimořádnou pílí a tradiční dochvilnou docházkou účastnilo 469 posluchačů, čímž se v některých kursech fakulta dostala na hranice svých kapacitních možnostívzdělávání v těchto kursech. Dvě nejstarší posluchačky dosáhly v polovině roku 2001 věku 94 let.

Otevřeny byly tyto kursy Univerzity třetího věku: Česká politika – teorie a praxe, Četba filozofických textů – antická filozofie, Psychologie v životě a společnosti, Pomocné vědy historické, České dějiny, Evropský kostým 18. – 20. století, Ekonomie a ekonomika, Dějiny hudby, Vybrané kapitoly z českého pravěku, Starý Egypt ve světle nejnovějších poznatků, Vybrané kapitoly z evropského umění.

IV. Věda a výzkum

Vroce 2001 všechny habilitace a všechna řízení ke jmenování profesorem proběhly ve lhůtě podstatně kratší než je doba jednoho roku od zahájení řízení, kterou stanoví zákon jako maximální. Podařilo se také dovést do závěrečné fáze všechna zbývající habilitační řízení podaná vminulých letech, která zrůzných důvodů probíhala neúměrně dlouho.

Vroce 2001 se před vědeckou radou fakulty konalo osm úspěšných a jedno neúspěšné habilitační řízení a šest úspěšných řízení ke jmenování profesorem. Počet a oborovou strukturu obhájených doktorských disertačních prací uvádí příloha této zprávy.

Oboustranně jednoznačným přínosem bylo rozvíjení spolupráce sAkademií věd České republiky jak na půdě společných pracovišť (Centrum medievistických studií, Centrum fenomenologických bádání, Historický ústav v Římě), tak vrámci jednotlivých kateder a ústavů fakulty (společná realizace programů doktorského studia, rozsáhlý podíl pracovníků Akademie věd České republiky na pedagogické činnosti vpregraduálním studiu, společná účast na grantech, organizace konferencí atd.). Ktomu uvádíme některé další podrobnosti vkapitole VII.

Výrazné pozitivum představovalo fungování výzkumných center, která znamenají podstatný přínos pro rozvoj teoretického bádání, odbornou přípravu mladých pracovníků, prohloubení interdisciplinární spolupráce a prohloubení mezinárodní vědecké spolupráce.

Pro rozvoj výzkumu jednotlivými pracovišti fakulty mají nezastupitelný význam granty. Situace vroce 2001 byla vtomto ohledu poměrně dobrá, nicméně celková částka přidělená na granty vr. 2001 byla o něco nižší než vroce předcházejícím. Přehled hlavních typů grantů svýší finanční dotace (v tis. Kč) přináší tabulka:

typ grantu

2000

dotace

2001

dotace

FRVŠ

8

1.854

5

372

GAUK

12

3.573

26

3.044

GAČR

7

13.231

26

7.278

MŠMT – rozvojové projekty

0

0

64

4.298

MŠMT – posílení výzkumu

2

1.764

0

0

INGO

1

107

1

59

COST

1

300

1

167

Ministerstvo kultury

1

453

3

1.087

Nadace Jana Husa

2

117

0

0

GAČR- spoluřešitelské

6

3.434

3

3.240

Značné možnosti podpory vědeckých aktivit pracovníků fakulty znamenalo řešení šesti výzkumných záměrů (v závorce je uveden hlavní koordinátor/řešitel):

 • MSM 112100001: Jedinec a společnost vprocesech transformace a globalizace (doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.)
 • MSM 112100002: Český národní korpus a korpusy dalších jazyků (prof. PhDr. František Čermák DrSc.)
 • MSM 112100003: Jazyk – struktura, vývoj, komunikace (doc. PhDr. Pavel Novák, CSc.)
 • MSM 112100004: Vývoj společnosti českých zemí vkontextu evropských a světových dějin (doc. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.)
 • MSM 112100005: Srovnávací politika vmultikulturním světě (prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. )
 • MSM 112100006: Výzkum civilizace starého Egypta: České archeologické vykopávky na královském pohřebišti vAbúsíru (prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.)

Vroce 2001 prošly všechny fakultní výzkumné záměry úspěšně oponenturou a získaly nejvyšší, resp. druhé nejvyšší hodnocení. Oponentní komise Ministerstva školství doporučila jejich pokračování.

Závěrem roku 2001 požádali dva řešitelé výzkumných záměrů o uvolnění ztéto náročné funkce a navrhli své nástupce. Vědecká rada fakulta vlednu 2002 tyto návrhy akceptovala a doporučila jmenování nových řešitelů.

Vroce 2001 udělila Univerzita Karlova stříbrnou medaili prof. PhDr. Františku Čermákovi, DrSc. (Ústav Českého národního korpusu). Prof. Dr. Hansi-Walteru Wodarzovi (Frankfurt) byla udělena pamětní medaile Karlovy Univerzity a prof. dr. Milena Doleželová-Wellingerová obdržela medaili Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Cenu Jana Palacha za rok získal Michal Dragoun za práci „Česká středověká kalendária“. Zároveň byl stanoven nový systém výběru prací na udělení této ceny.

Cenu Edvarda Beneše vr. 2001 dostali – první místo získal Mgr. Ondřej Koutek za práci „Prokop Drtina 1900-1945“, druhé místo Marcel Pencák za práci „Cesta kuzákonění zemského zřízení vroce 1927“. Bolzanova cena byla udělena studentům fakulty Mgr. Janu Burešovi, Andreji Novákovi a Martinu Slukovi.

V. Ekonomika a rozvoj

Ekonomika

Vedení fakulty vroce 2001 navázalona úspěšné hospodaření roku 2000 a vytvořilo dobré předpoklady pro postupný rozvoj fakulty nejen vloňském roce, ale také vpříštích letech.

Vuplynulém období se rovněž podařilo dohodnout způsob vyrovnání zbývající části dluhu fakulty zlet 1998-1999, jehož první část byla splacena vroce 2000. Zbývá splatit částku 8 mil Kč použitou na vybavení Šporkova paláce, která bude uhrazena ve dvou splátkách – polovina v roce 2002 a zbytek počátkem roku 2003. Poté nebude mít Filozofická fakulta Univerzity Karlovyžádný finanční závazek.

Za zásadní ekonomický obrat považujeme skutečnost, že fakulta vroce 2001 – po delším časovém období – opět začala naplňovat fond rozvoje investičních prostředků (FRIM). Splnil se tak záměr vedení fakulty, který byl deklarován ve výroční zprávě o hospodaření za rok 2000 (str. 2), kde se uvádělo:„V rozpočtu roku 2000 se ještě nepodařilo rozepsat žádné prostředky na odpisy investičního majetku a zahájit tak naplňování FRIMu. Vzhledem k reálné výši rozpočtu a finančním problémům fakulty z let 1998-1999 je to pochopitelné. Nicméně již vroce 2001 bude snahou začít fakultní FRIM naplňovat a vytvářet tak podmínky pro zahájení některých investičních akcí v roce 2002/2003 a v letech dalších“.

Oproti tomuto původnímu záměru„vytvářet podmínky pro zahájení některých investičních akcí v roce 2002/2003 a v letech dalších“se vroce 2001 podařilo několik významných investičních projektů realizovat (srov. podrobně dále).

Vroce 2001 byl také navýšen objem vyplacených mzdových prostředků zprostředků na hlavní činnost o částku 3.220 tis. Kč. Kromě toho bylo na odměnách řešitelům vědeckých nebo rozvojových projektů, resp. zdoplňkové činnosti vyplaceno (mimo dotaci na hlavní činnost) celkem 23.942 tis. Kč.

Ke zvýšení příjmů zaměstnanců fakulty je třeba počítat také navýšení příspěvku zrozpočtu fakulty na stravenky Ticket Restaurant o 100% (z částky 10,- Kč na částku 20,- Kč na jednu stravenku), kněmuž došlo od 4. čtvrtletí roku 2001. Zároveň stím byla sjednocena výše příspěvku fakulty na obě základní formy stravování zaměstnanců fakulty (stravenky a menza).

Dobré hospodaření fakulty vroce 2000 otevřelo prostor pro postupnou obnovu vnitřních finančních rezerv fakulty a umožnilo mimo jiné od počátku roku 2001 zálohovat pokračující vědecké granty a výzkumné záměry. Řešitelé těchto projektů tak měli možnost plynule využívat finanční prostředky vprůběhu prakticky celého fiskálního roku.

Vloňské roce – podobně jako vroce 2000 – měla každá základní součást fakulty přidělen roční objem mzdových prostředků, jehož konkrétní rozdělení bylo vkompetenci vedoucího základní součásti. Tento mzdový balíček tvořil celkový objem mezd vyplacený členům katedry nebo ústavu vroce 2000 (včetně zvýšení ve 4. čtvrtletí roku 2000) a tato částka byla ve 4. čtvrtletíroku 2001 opět navýšena.

Toto navýšení bylo provedeno podle tří základních kriterií, které se podílely na celkové částce přidělené každé základní součásti vtomto poměru:

 • 20% plošně podle počtu pracovníků
 • 40% podle pedagogických výkonů pracoviště (počet zapsaných studentů ke dni 31. října 2001)
 • 40% podle úspěšnosti základní součásti vzískávání grantových prostředků.

Přestože tento systém navyšování mzdových balíčků základních součástí má zatím některé problémy (např. v podmínkách mnohooborové fakulty je zatím složité přesně vymezit podíl jednotlivců na přímých pedagogických výkonech), považujeme ho vsoučasných podmínkách za optimální a především za perspektivní. Nicméně bude již vroce 2002 nutné kriteria komponentů tohoto systému propracovávat tak, abybylo možné postihnout další specifika (výuka pro jiné obory, specifika jednotlivých typů a efektivita výuky, vedení diplomových prací, vedení doktorandů apod.).

Kdalší stratifikaci těchto kriterií přispěje nepochybně postupné vytváření a zavádění informačního systému fakulty (např. elektronická evidence atestací a dalších pedagogických výkonů, využití některých závěrů evaluací apod.). Proto bude jednou zpriorit vedení fakulty vroce 2002 právě snaha vytvořit (v návaznosti na podobné aktivity naší univerzity) základní koncepci elektronického informačního systému fakulty a elektronizovat minimálně část studijní agendy.

Je třeba rovněž zvážit vydělení určité části finančních prostředků, určených vroce 2002 a vdalších letech na navyšování mzdových rozpočtů základních součástí do zvláštního fondu, který by podpořil vytváření nových pracovních míst, resp. cílené navýšení mzdového fondu určitého studijního oboru (programu), a to na základě zdůvodněných a veřejně diskutovaných projektů zpracovaných základnímisoučástmi fakulty.

Důležitým zdrojem fakultního příjmu byly v roce 2001 prostředky získané v rámci doplňkové činnosti a programů celoživotního vzdělávání. U všech těchto aktivit byly důsledně kalkulovány náklady a sjednocena režie, a tato opatření odlehčila výdajům z dotace na neinvestiční činnost. Naopak – zisk z těchto aktivit zůstával k dispozici těm pracovištím (týmům), které aktivity v rámci doplňkové činnosti realizovaly.

Výši průměrné mzdy a průměrného příjmu pracovníků fakulty za poslední rok a další podrobné ekonomické údaje přináší zpráva o hospodaření Filozofické fakultyUniverzity Karlovy.

Rozvoj

Vroce 2001 vedení fakulty vypracovalo dlouhodobý záměr Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který byl – po široké diskusi – dne 20. září 2001 schválen Akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tento dokument mimo jiné vymezuje hlavní cíle rozvoje fakulty vpříštích letech, znichž některé se podařilo realizovat již vroce 2001. Další rozvojové projekty byly vloňském roce rozpracovány a jejich realizace se plánuje rok 2002 a další roky.

Vroce 2001 se podařilo zahájit a dokončit tyto rozvojové projekty:

 • byl přestavěn a upraven vstupní trakt hlavní budovy fakulty (skleněná stěna a nový vstup do budovy), jímž bylo jednak zabráněno úniku tepla, jednak byl vytvořen předpoklad pro větší zabezpečení majetku fakulty pomocí kontrolovaného vstupu do budovy
 • byla položena nová mramorová podlaha vpřízemí a prvním patře hlavní budovy, což bylo – mimo jiné – podmínkou úřadu památkové péče pro realizaci prosklení vstupního vestibulu
 • byl uveden do provozu nový studentský PC-POOL ve Šporkově paláci, kde bylo pořízeno 60 nových počítačů + fileserver a bylo obnoveno vybavení stávajícího studentského PC-POOLu na hlavní budově (25 nových počítačů). Vobou případech se jedná o počítače Compaq Evo 300v sCPU 800 MHz, 128 MB RAM, 20 GB HDD a 17″ monitorem stímto softwarovým vybavením: Windows 2000 Professional, MS Office 2000, Internet Explorer 5.5, Norton Antivirus, grafický editor Zoner Callisto, statistický software SPSS, Winspirs. Jestliže vroce 2000 mohla fakulta nabídnout studentům 30 pracovních míst u počítačových stanic, je dnes tato kapacita o 280% větší. Navíc je vtěchto studentských počítačových pracovnách další periferijní vybavení (vypalovačky CD ROMů, skenery s profesionálním rozpoznávacím programem, možnost zálohování na média ZIP apod.)
 • byla provedena rekonstrukce páteřní počítačové sítě na hlavní budově, která rozšířila možnosti napojení dalších počítačů na internet. Jednalo se o zakoupení nového centrálního switche Cisco Catalyst 4912 a 9 switchů Cisco Catalyst 3548. Uvedená zařízení umožňují přenosovou rychlost 1 Gbit. Pro zajištění bezporuchového chodu byl zaplacen servis uvedených prvků do jednoho dne u CC 4912 a do sedmi dnů u dalších switchů
 • byla zakoupena nová digitální telefonní ústředna na hlavní budově a ve Šporkově paláci, která podstatně zkvalitnila telefonní spojení (včetně služeb ISDN) a umožnila zavést identifikaci hovorů pomocí PIN a stanovit rozsah oprávnění pro volání zhlavní budovy i z budovy Šporkova paláce
 • každá základní součást fakulty dostala jeden moderní počítač (Dell OptiPlex GX50, CPU 1GHz, 128 MB RAM, 20 GB HDD, Windows 2000). Zásadním způsobem bylo obměněno také počítačové vybavení děkanátu (počítače se stejnou konfigurací). Celkem bylo vrámci tohoto rozvojového projektu pořízeno 94 počítačů, 6 nových tiskáren a další zařízení. Není bez zajímavosti podat přehled postupného vybavování fakulty počítači a dalším periferijním vybavením:

nově pořízeno

2000

2001

počítačů

66

250

periferijních zařízení

17

60

 • v posluchárně č. 131 na hlavní budově bylo instalováno moderní vybavení pro multimediální výuku. Jedná se o toto zařízení: data video projektor RIKI LC X984 se speciálním objektivem (možnost promítat záznam videokazet, DVD přehrávače, zvideokamery a zpočítače), videomagnetofon SONY SLV-SE 800K, DVD přehrávač SONY DVD-S735, vizualizér EIKI V-5300 (pro snímání neprůhledných předloh, diapozitivů a fólií), počítač COMPAQ 9900, zesilovací mixážní pult YAMAHA SM10JV, projekční navinovací plocha, centrální mobilní ovládací panel pro všechna zařízení Současně byla provedena rekonstrukce zatemnění
 • byla provedena generální rekonstrukce bufetu na hlavní budově, a to bez nároků na investice zfakultních prostředků. Ve výběrovém řízení se podařilo získat nájemce, který finančně celou akci provedl na vlastní náklad a vložené investice mu budou po dobu deseti let umořovány vnájemném
 • byla vybudována nová šatna na hlavní budově a renovovány tři místnosti vsuterénu hlavní budovy. Do těchto místností bude přemístěna část děkanátu. Nově byl rovněž upraven prostor pokladny na hlavní budově, toto opatření sledovalo zvýšení jejího zabezpečení
 • další rozvojové akce zajistili řešitelé grantů a výzkumných záměrů zprojektových prostředků. Vrámci těchto aktivit bylo zakoupeno vroce 2001 30 počítačů, 25 periferijních zařízení a CD-ROM, LCD displej a byla vybudována jedna multimediální počítačová učebna
 • pro Laboratoř výpočetní techniky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy bylo vroce 2001 zakoupeno toto zařízení: poštovní server (Intel server case, 2x 900 MHz CPU, 1 GB RAM, 5x 36 GB HDD), barevná inkoustová tiskárna, scanner, digitální fotoaparát, 3 pracovní stanice, 50x licence Advanced server pro umožnění práce děkanátu v doméně, zálohovací zařízení k serveru, vypalovačka CD-ROM
 • bylo instalováno klimatizační zařízení vstudentském PC-POOLu ve Šporkově paláci
 • na vybraných pracovištích děkanátu bylo nainstalováno elektronické zabezpečovací zařízení
 • byla zakoupena multilicence antivirového programu Norton Antivirus, včetně updatu

Vroce 2001 byly rozpracovány tyto hlavní rozvojové projekty fakulty, jejichž realizace bude zahájena již vroce 2002:

 • investiční záměr výstavby Centrální knihovny fakulty na hlavní budově. Jde o projekt se dvěma základními fázemi – přestavba suterénu a sklepních prostor na depozitář knih, resp. technické zázemí a vybudování studovny na jedné části dvora hlavní budovy. Celkové náklady na tuto akci dosáhnou částky 55.000 tis. Kč a sdokončením se počítá vroce 2004
 • stímto investičním záměrem souvisí rekonstrukce vnějšího pláště dvorního traktu hlavní budovy, která musí předcházet vlastní stavbě studovny v prostorách stávajícího dvora a vyžádá si náklad 8.000 tis. Kč
 • investiční záměr přestavby knihovny Ústavu filozofie a religionistiky byl schválen k realizaci v roce 2002, v současné době se zpracovává projektová dokumentace, celkové náklady přestavby budou činit cca 1.750 tis. Kč
 • investiční záměr generální rekonstrukce třech výtahů v hlavní budově je vyvolán jejich havarijním stavem, navíc již z hlediska bezpečnosti neodpovídají současným platným normám. V rámci rekonstrukce těchto výtahů se počítá rovněž u dvou výtahů s prodloužením jejich pojezdové výšky (v jednom případě do suterénu, ve druhém případě do 4. patra). Celkové náklady by měly činit cca 6 mil. Kč
 • investiční záměr na výstavbu základny Českého egyptologického ústavu v EAR byl schválen již pro r. 2001, avšak z důvodu nedořešených problémů, souvisejících s vlastní realizací záměru (náklad cca 4, 5 mil. Kč) byl přesunut do r. 2002

Kromě těchto akcí byl vypracován záměr na získání finančních prostředků na vybavení několika poslucháren fakulty multimediálním zařízením a záměr na obnovu stávajícího vybavení fakultního Desk Topu. Byl také podán grant na kompletní obnovu počítačové učebny katedry logiky, který byl již vnavrhované výši přidělen. O přidělení finančních prostředků na další zmíněné akce bude rozhodnuto na jaře 2002.

Vtomto přehledu plánovaných investičních akcí nezmiňujeme některé další záměry, které jsou ve fázi předběžných jednání. Také tyto připravované projekty důsledně vycházejí zdlouhodobého záměru filozofické fakulty a jejich realizace je odvislá od zabezpečení zdrojů jejich finančního krytí.

VI. Zahraniční styky

Celou agendu zahraničních styků Filozofické fakulty Univerzity Karlovy lze rozčlenit na zhruba čtyři hlavní okruhy:

 • zajišťování krátkodobých i semestrálních kursů, pořádaných pro zahraniční univerzity nebo pro agentury specializující se v oblasti akademické výměny (např. CIEE -Council on International Educational Exchange)
 • příprava programů akademických výměn, stáží, studijních a vědecko-výzkumných pobytů pro naše i zahraniční studenty a pedagogy, zejména v rámci evropských programů (ERASMUS, CEEPUS – Central European Educational Program for University Students)
 • rozšiřování mezinárodní akademické spolupráce (zejména v rámci meziuniverzitních dohod)
 • jednorázové akce uskutečněné mimo obvyklý univerzitní rámec.

Od 27. července do 24. srpna 2001 se konal již 45. běh Letní školy slovanských studií, pořádaný a zajišťovaný s velkým úspěchem Ústavem bohemistických studií naší fakulty. Na kursy této školy se letos zapsalo celkem 179 účastníků z 38 zemí.

Mimořádně úspěšný byl druhý ročník letního kursu pořádaného (ve španělštině) Střediskem iberoamerických studií pro 40 studentů Technologického institutu zmexického Monterrey.

Semestrálních programů ECES – East and Central European Studies (v angličtině) se v obou semestrech zúčastnili celkem 74 studenti převážně z USA, do jednotlivých kursů se příležitostně zapisovali i studenti působící na fakultě v rámci programu ERASMUS. Program organizovaný ve spolupráci sÚstavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy pro CIEE absolvovalo v obou semestrech 65 studentů.

Programy na zakázku (některé z nich zcela nové, např. pro USAC – University Studies Abroad Consortium nebo pro CET- China Education Tours) byly uspořádány pro tyto instituce :

 • Academie voor Management (univerzita v Groningenu) – International Comenius Course – 25 účastníků (3dny)
 • CET Jewish Studies (USA) – 16 studentů (1 semestr)
 • University of Colorado (Denver) – 15 studentů (letní kurs 3-6 týdnů)
 • Prague Summer Seminars (University of New Orleans) – 180 studentů (5 týdnů)
 • Simon Fraser University (Kanada) – 15 studentů (4 týdny)
 • USAC a University of Nevada (Reno) – 10 studentů (4 týdny)
 • University of Texas (Austin) – 18 studentů (4 týdny)
 • American University – 55 studentů (jarní a letní semestr)
 • Lexia (USA) – 25 studentů (program vrámci ECES)
 • CAFED -Christian Academy for European Dialogue (univerzita v Lovani) – 34 studentů
 • Cyklus přednášek pro studenty z Japonska – 30 účastníků

Vroce 2001 přijala fakulta celkem 270 stážistů vrámci vládních, meziuniverzitních i individuálních výměnných programů. Prostřednictvím evropského výměnného programu ERASMUS, koordinovaného na fakultě, byl přijat 81 stážista (o 11 více než vminulém roce) a 150 našich studentů studovalo na partnerských univerzitách.

Výrazně vzrostl počet partnerských univerzit, snimiž fakulta spolupracuje na tomto programu (nově univerzity v Cáchách, Bochumi, Mnichově, Tubinkách, Aarhusu, Arrasu aj.). Na zpravidla dvoutýdenní přednáškové pobyty vrámci tohoto programu vyjelo vroce 2001 celkem 22 učitelů fakulty, což představuje oproti roku 2000 více než čtyřnásobný nárůst.

Zpěti podaných návrhů na příspěvek zFondu mobility Univerzity Karlovy, jehož hlavní prioritou zůstává zavádění nových oborů na jednotlivých fakultách, uspěly tři návrhy znaší fakulty.

Studenti fakulty byli velmi úspěšní při výběrovém řízení na získání stipendií zprostředků Nadace Sasakawa. S Nadací Sasakawa se vedou jednání o zavedení kursů (v angličtině a případně i japonštině) o moderním japonském kulturním a hospodářském životě.

Fakulta se usilovala o rozvoj financovatelných styků se zahraničními univerzitami (např. Erfurt). Další možnosti se otevírají vAustrálii (University of Queensland aj.), Norsku (univerzita vOslu).

Fakulta uzavřela předběžnou dohodu sInstitutem Camőes o zřízení centra portugalského jazyka vprostorách vCeletné ulici, jež by mohlo být uvedeno do provozu vroce 2002.

Spolupráce fakulty sAndorrskou vládou vyústila vdohodu o vybavení menšího audiovizuálního střediska pro výuku katalánštiny.

Nadále se rozvíjí činnost Střediska českých studií na Svobodné univerzitě v Bruselu. V zimním semestru 2001/2002 zde bylo mimo jiné otevřeno šest kursů českého jazyka na čtyřech různých úrovních pro studenty slavistiky, žurnalistiky, politologie a celoživotního vzdělávání. Univerzitní středisko Valonsko-Brusel působící na fakultě dále rozšířilo svou nabídku přednášek např. o lingvistickou problematiku a jedná se o možnosti zavedení monotématických bloků pokrývající v každém semestru jednu ucelenou oblast (např. moderní belgické umění, literatura, valonská dialektologie apod.).

Začátkem listopadu 2001 se na fakultě konalo dvoudenní setkání argentinských a českých intelektuálů věnované převážně sociálním a kulturním aspektům globalizace. Toto setkání je součástí Česko-argentinského kulturního dialogu. Materiály zjednání jsou nadomovských stránkách fakulty.

VII. Významné pedagogické a vědecké aktivity ústavů a kateder

Ústavy a katedry Filozofické fakulty Univerzity Karlovypořádaly nebo spolupořádaly vroce 2002 řadu vědeckých konferencí a seminářů, zhusta smezinárodní účastí. Ztěchto vědeckých aktivit (některé další zmiňujeme vkapitole o zahraničních stycích fakulty) vybíráme:


 • 6. Mezinárodní symposium na téma „Literatura a smysly“ (Ústav anglisticky a amerikanistiky vrámci programu spolupráce suniverzitou vKostnici)
 • mezinárodní seminář „Shakespearovy Illyrie“ (Ústavem anglistiky a amerikanistiky vrámci 7. shakespearovského kongresu ve Valencii)
 • mezinárodní vědecká konference „Understanding Chinese Poetics: Recarving the Dragon (Ústav Dálného východu)
 • mezinárodní vědecká konference u příležitosti deseti let spolupráce mezi Karlovou Univerzitou vPraze a Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg(Ústav Dálného východu)
 • „La obra literaria de Clarín“. Seminář o díle L. Alase (Ústav románských studií za podpory Velvyslanectví španělského království vPraze)
 • X. didaktický seminář o fonetice francouzštiny (Fonetický ústav)
 • „11th Czech-German Workshop in Speech Processing (Fonetický ústav ve spolupráci sÚRE AV ČR)
 • „Offene Seele – harmonische Welt. Die frühe Neuzeit in der ideengeschichtlichen Reflexion Jan Patočkas“ Mezinárodní konference (Ústav filozofie a religionistiky ve spolupráci sInstitut für die Wissenschaft vom Menschen, Vídeň)
 • „Logos – Aletheia – Praxis. Heidegger deutet Aristoteles“. Mezinárodní konference (Centrum fenomenologických bádání)
 • „Leben als Phänomen. Freiburger Phänomenologie im Ost-West-Dialog. Mezinárodní Konference (hlavní pořadatel Eugen Fink-Archiv Freiburg, spolupořadatel Centrum fenomenologických bádání)
 • konference „František Singule a československásrovnávací pedagogika“ (katedra pedagogiky)
 • mezinárodní studentská konference „Interfaces: Obraz vzájemných vztahů Poláků a Němců vjejich jazycích, literaturách a kulturách“ (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)
 • „Habsburský dvůr vPraze“. Mezinárodní konference (katedra pomocných věd historických a archivnictví ve spolupráci sÚstavem pro dějiny a teorii umění AV ČR)
 • kompaktní seminář pro studenty o problematice 11.-13. století (katedra pomocných věd historických a archivnictví ve spolupráci suniverzitou vKostnici)
 • konference „Idea otevřené společnosti vteoretické reflexi“ (Ústav politologie)
 • mezinárodní vědecká konference „Rizika demokracie a globalizace“ (Ústav politologie ve spolupráci sFilozofickým ústavem AV ČR)
 • „4. Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku“. Mezinárodní konference vrámci Letní školy slovanských studií (Ústav bohemistických studií)

Mnohé základní součásti fakulty věnovaly vroce 2001 úsilí přípravě další reformy studia vduchu boloňské a sorbonnské deklarace (příprava nových studijních plánů bakalářského studia, tvorba nových studijních modulů apod.). Pro některé tyto aktivity se podařilo získat finanční podporu vrámci rozvojových projektů Ministerstva školství.

Jednalo se především o tyto obory: obecná jazykověda, mongolistika, indická filologie, historie, romistika, čeština pro cizince, religionistika, filozofie, politologie, ekonomické teorie, český jazyk, divadelní věda, sinologie, dějiny a kultura islámských zemí, portugalská filologie, italská filologie, hispanistika, rumunská filologie, francouzská filologie, afrikanistika, arabistika, hebraistika, turkologie, japanologie a další.

Některé základní součásti získaly vroce 2001 podporu rozvojových projektů Ministerstva školství pro pořádání vzdělávacích cyklů pro různé okruhy odborníků zpraxe, pro kursy celoživotního vzdělávání a pro Univerzitu třetího věku.

Jednalo se např. o archivní kurz, kurs poradenské služby pro pracovníky státní správy, o tři projekty podpory dalšího vzdělávání učitelů dějepisu v regionech (Kladno, Most a Česká Lípa), o kursy Univerzity třetího věku (pomocné vědy historické, politika – praxe a věda, dějiny hudby, historie), a další.

Pokud jde o další vědecké a pedagogické aktivity ústavů a kateder fakulty (některé znich se realizují ve spolupráci sdalšími institucemi), pak je možné zmínit např. tyto projekty:

 • výzkum squattingu ve spolupráci sMěstským centrem sociálních služeb a prevence (zajišťuje Psychologický ústav)
 • participace na mezinárodním projektu Synonyma Serica Compactata (Ústav Dálného východu)
 • rozvoj aktivit Mezinárodního sinologického centra (vědecké přednášky celkem 12 zahraničních odborníků zUSA a, Evropy a Asie a cykly vědeckých přednášek dalších 7 odborníků zEvropy a Asie)
 • terénní výzkum na mongolském venkově zaměřený na etnoligvistiku (Ústav Dálného východu ve spoluprácí sMongolskou státní univerzitou)
 • archeologický výzkum vPistiru, Bulharsko (Ústav pro klasickou archeologii)
 • seminární výzkum římského tábora vMušově (Ústav pro klasickou archeologii ve spolupráci sArcheologickým ústav AV ČR)
 • archeologické aktivity Českého egyptologického ústavu vEAR, které měly také vroce 2001 velký mezinárodní vědecký ohlas

Vroce 2001 se konala také výstava české indologické produkce ve foyeru Parlamentu ČR (pořádal Indologický ústav) a Ústav pro klasickou archeologii připravil tří výstavy o archeologickém výzkumu vPistiru (Bulharsko), které se konaly vMuseu antického sochařství a architektury Filozofické fakultyUniverzity Karlovy(Litomyšl), vNárodním museu Praha a vČeském kulturním centru v Sofii.

VIII. Přílohy

 1. Počty studentů na Filozofické fakultěUniverzity Karlovyk31. říjnu 2001 podle studijních programů
 2. Počty absolventů Filozofické fakultyUniverzity Karlovy za rok 2001
 3. Prodloužení platnosti akreditace bakalářských a magisterskýchstudijních programů v roce 2001
 4. Návrhy na nové akreditace bakalářských a magisterských studijních programů
 5. Prodloužení platnosti akreditace doktorských studijních programů

Příloha 1: Počty studentů podle studijních programů

Počty studentů na Filozofické fakultě k 31.10.2001

Bakalářské studijní programy

program

celkem

prezenční

kombinované

Filozofie

77

62

15

Ekonomické teorie

37

2

35

Politologie

1

1

0

Historické vědy

89

61

28

Filologie

48

48

0

Pedagogika

56

0

56

Obecné teorie a dějiny umění a kultury

3

3

0

celkem

311

177

134

Magisterské studijní programy

program

celkem

Filozofie

153

Humanitní studia

527

Politologie

15

Sociologie

133

Sociální práce

260

Historické vědy

529

Informačnístudia a knihovnictví

329

Filologie

2057

Pedagogika

521

Psychologie

432

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

632

celkem

5588

Doktorské studijní programy

program

celkem

prezenční

kombinované

Filozofie

73

26

47

Ekonomické teorie

14

1

13

Politologie

22

8

14

Sociologie

35

8

27

Historické vědy

299

62

237

Informační studia a knihovnictví

23

7

16

Filologie

368

86

282

Pedagogika

72

61

11

Psychologie

118

6

112

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

119

32

87

celkem

1143

297

846

celkem ve všech programech

7042

Příloha 2: Počty absolventů podle studijních programů

Počty absolventů Filozofické fakulty za rok 2001

Bakalářské studijní programy

program

celkem

prezenční

kombinované

Ekonomické teorie

1

1

0

Filologie

9

9

0

Historické vědy

3

2

1

Sociologie

1

0

1

Politologie

2

2

0

Pedagogika

25

0

25

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

1

1

0

Celkem

42

15

27

Magisterské studijní programy

Program

celkem

prezenční

kombinované

Filozofie

19

19

0

Humanitní studia

81

81

0

Sociologie

11

10

1

Sociální politika a sociální práce

24

24

0

Historické vědy

53

50

3

Politologie

1

0

1

Informační studia a knihovnictví

35

27

8

Filologie

171

166

5

Pedagogika

44

32

12

Psychologie

38

37

1

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

53

51

2

Celkem

530

496

34

Doktorské studijní programy

Program

celkem

prezenční

kombinované

Filozofie

1

1

0

Sociologie

0

0

0

Informační studia a knihovnictví

2

0

2

Politologie

0

0

0

Ekonomické teorie

0

0

0

Historické vědy

7

5

2

Filologie

18

1

17

Pedagogika

0

0

0

Psychologie

3

0

3

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

35

9

26

Celkem

35

9

26

Celkem ve všech programech

607