Volební období 2000-2002

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Akademický senát Univerzity Karlovy
se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
usnesl na této změně Vnitřního mzdového předpisu:

Čl. 1

Vnitřní mzdový předpis se mění takto:
1. V čl. 5 odst. 4 zní:
„4. Do doby odborné praxe se plně započítávají tyto náhradní doby:
a) doba výkonu základní (náhradní) služby nebo civilní služby v rozsahu stanoveném pro výkon této služby příslušným zákonem platným v době jejího výkonu,
b) doba mateřské, další mateřské nebo rodičovské dovolené v rozsahu odpovídajícím délce této dovolené podle příslušného právního předpisu platného v době jejího čerpání, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let,
c) doba studia v postgraduálním studiu podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách nebo v doktorském studijním programu, které bylo řádně ukončeno, nejvýše však tři roky.“
2. V čl. 18 písm. b) zní:
„v souladu s kolektivní smlouvou, k ocenění jeho pracovních zásluh při výročí 20 let a každých dalších 10 let trvání pracovního poměru, při dovršení padesáti let věku, při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod“.3. Příloha č. 1 zní:Tarifní rozpětí mzdových třídMzdová třída 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dolní hranice (v Kč) min. mzda1 5600 6200 6900 7600 8500 9500 10500 11500 13000 až až až až až až až až až až horní hranice (v Kč) 6800 7800 8700 9600 10700 11800 13500 16000 18500 20500

Čl. 2

  1. Tato změna Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne ….. .
  2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. )
  3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti první den druhého kalendářního měsíce poté, co nabyla platnosti.

…………………………….. …………………………….. předseda akademického senátu rektor