Volební období 2000-2002

Řád pro hodnocení výuky UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝUKY

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 46 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Řádu pro hodnocení výuky Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tento řád stanoví pravidla pro hodnocení výuky na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“).

Čl. 2
Cíle hodnocení

Cílem hodnocení výuky studenty je

 1. poskytnout podklady pro hodnocení činnosti fakult a univerzity ),
 2. přispět k upevňování akademického prostředí zlepšováním pedagogické činnosti na univerzitě a ke zdokonalování přípravy a organizace výuky prohlubováním jejího obsahu, zvyšováním předpokladů pro návaznost studia v různých studijních programech, popřípadě oborech, jakož i posilováním odpovědnosti učitelů a studentů za kvalitu výuky.

Čl. 3
Druhy hodnocení

 1. Hodnocení výuky studenty probíhá jako
  1. standardizované hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech organizované fakultou jako všeobecně přístupná anketa po jednotlivých studijních programech, popřípadě oborech, do níž se mohou zapojit všichni studenti, kteří se účastnili výuky,
  2. individuální hodnocení výuky v doktorských studijních programech organizované fakultou jako všeobecně přístupná anketa, do níž se může zapojit každý student doktorského studijního programu,
  3. standardizované hodnocení výuky na univerzitě z hlediska požadavků praxe organizované univerzitou jako anketa, do níž se zapojují náhodně vybraní bývalí studenti, kteří studium na univerzitě úspěšně ukončili.
 2. Hodnocení uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) může být organizováno i univerzitou.

Hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech

Čl. 4

 1. Hodnocení se provádí ve všech bakalářských a magisterských studijních programech.
 2. Hodnocení podléhá zvlášť každý studijní předmět, bez ohledu na to, zda jde o předmět povinný, povinně volitelný, volitelný, popřípadě jinak označený.
 3. Hodnocení se provádí nejméně jedenkrát za akademický rok. Hodnoceným obdobím je zpravidla minulý úsek studia nebo minulé úseky studia. Provádí-li se hodnocení v posledním týdnu úseku studia, může být hodnoceným obdobím i běžný úsek studia.

Čl. 5
Předmět hodnocení

 1. Hodnocení se týká
  1. kvality různých forem studijního předmětu nebo
  2. kvality pedagogické činnosti jednotlivých učitelů, popřípadě učitelů daného pracoviště.
 2. Hodnocení podle odstavce 1 písm. a) se může blíže týkat především jasného definování cílů a požadavků, organizačního zabezpečení výuky, podnětnosti výuky pro samostatné myšlení, otevírání prostoru pro diskusi, návaznosti učiva na další studijní předměty, náročnosti na domácí přípravu a kvality studijních materiálů.
 3. Hodnocení podle odstavce 1 písm. b) se může blíže týkat především schopnosti motivovat studenty, organizačních schopností, výběru relevantního učiva, jasnosti a srozumitelnosti výkladu, dovednosti komunikovat se studenty, náročnosti požadavků na studenty a objektivity při zkoušení.

Čl. 6

Student má právo účastnit se hodnocení anonymně.

Čl. 7

 1. Hodnocení má písemnou podobu. Jestliže jsou zajištěny potřebné technické a organizační předpoklady, může mít hodnocení elektronickou podobu.
 2. Pro hodnocení se využívá numerické škály, zpravidla o lichém počtu stupňů. Při hodnocení se poskytuje prostor i pro volné slovní vyjádření konkrétních poznámek a připomínek týkajících se hodnoceného studijního předmětu nebo učitele.

Čl. 8

Při organizaci hodnocení je třeba dbát na reprezentativnost složení studentů, kteří posuzují studijní předmět nebo učitele a na spolehlivost získávaných údajů, včetně toho, že výsledky nebudou zkreslovány několikanásobnou účastí jedné osoby v anketě.

Čl. 9

 1. Na obsahové přípravě hodnocení se podílejí garanti studijních programů a pověření učitelé.
 2. Na organizaci výsledků hodnocení se podílejí pověření studenti, učitelé a další zaměstnanci.
 3. Na zpracování výsledků hodnocení se podílejí pověření učitelé a další zaměstnanci. Zpracování výsledků se provádí komisionálně.
 4. Na interpretaci výsledků hodnocení se podílejí garanti studijních programů a pověření učitelé. Interpretace výsledků se provádí komisionálně.
 5. Zásady hodnocení nezbytné z hlediska zajištění srovnatelnosti výsledků v rámci univerzity může stanovit opatření rektora.
 6. Podrobnosti o přípravě, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení na fakultě stanoví vnitřní předpis fakulty nebo opatření děkana.

Hodnocení výuky v doktorských studijních programech

Čl. 10

 1. Každý student doktorského studijního programu musí mít možnost účastnit se hodnocení alespoň třikrát za studium.
 2. Ustanovení čl. 5 platí pro hodnocení podle tohoto článku přiměřeně. Předmětem hodnocení může být též zejména působení školitele.
 3. Ustanovení čl. 6 až 9 platí pro hodnocení podle tohoto článku obdobně.
 4. Zásady hodnocení nezbytné z hlediska zajištění srovnatelnosti výsledků v rámci univerzity může stanovit opatření rektora.
 5. Podrobnosti o přípravě, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení na fakultě stanoví vnitřní předpis fakulty nebo opatření děkana.

Hodnocení výuky na univerzitě z hlediska požadavků praxe

Čl. 11

 1. Bližší cíle a předmět hodnocení se stanoví případ od případu v projektu příslušné ankety. V závislosti na zaměření ankety se volí počet a struktura respondentů.
 2. Hodnocení se provádí každoročně. Anketa se stejným zaměřením se provádí nejméně jedenkrát za pět let.
 3. Ustanovení čl. 8 platí pro hodnocení podle tohoto článku obdobně.
 4. V rámci jedné ankety musí být osloveno nejméně 100 respondentů. Výsledky ankety mohou být prezentovány jako výsledky hodnocení podle čl. 3 odst. 1 písm. c) za předpokladu, že na anketu odpoví více než 25 z oslovených.
 5. Výsledky hodnocení se projednávají s dotčenými fakultami, popřípadě dalšími součástmi univerzity.
 6. Podrobnosti o přípravě, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení stanoví opatření rektora.

Využití výsledků hodnocení

Čl. 12

 1. Výsledky hodnocení jsou využívány v souladu s cíli uvedenými v čl. 2.
 2. Na základě prověřených výsledků hodnocení přijímají děkani opatření k odstranění nedostatků ve výuce.
 3. U výsledků hodnocení musí být vždy uvedeno, kolik studentů se hodnocení účastnilo.
 4. Výsledky hodnocení a z nich vyplývající návrhy opatření nebo přijatá opatření se vhodným způsobem zveřejňují.
 5. Údaje týkající se osob jednotlivých učitelů mohou být zveřejněny pouze u hodnocení podle čl. 3 odst. 1 písm. a), a to jen v případě, že se v anketě k osobě příslušného učitele vyjádřilo nejméně 10 % z celkového počtu studentů, kteří mají zapsán příslušný studijní předmět, nejméně však pět osob.
 6. Volné slovní vyjádření týkající se osob jednotlivých učitelů může být zveřejněno bez ohledu na splnění požadavků podle odstavce 3, ale jen tehdy, nejde-li o anonymní sdělení.

Hodnocení na vysokoškolských ústavech

Čl. 13

Pro hodnocení výuky na vysokoškolských ústavech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích článků. Mluví-li se v předchozích ustanoveních o děkanovi, rozumí se tím též ředitel vysokoškolského ústavu.

Společná a závěrečné ustanovení

Čl. 14

 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne ………….. .
 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ).
 3. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

…………………………….. …………………………….. předseda akademického senátu rektor