Volební období 2000-2002

Návrh nového znění Stipendijního řádu FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zdůvodnění: Stávající znění stipendijního řádu FF UK je prakticky doslovnou kopií stipendijního řádu UK (s výjimkou jednoho odstavce v čl. 4). Toto řešení se ukazuje jako nešťastné, neboť po schválení každé změny v universitném řádu je nutné přistoupit též ke změně řádu fakultního (k první změně stipendijního řádu UK došlo již 28.6. 2000 a od té doby je s ním náš fakultní v rozporu). Navrhované znění zjednodušuje předpis na nejnižší možnou míru, aniž by docházelo k jakékoliv věcné změně (jedinou výjimkou je přidání vyjádření senátu před vydáním opatření děkana, čl. 2).

Vyjádření legislativní komise:

Navrhované znění je právně v pořádku a též vhodnější než znění stávající.

V Praze 22.1. 2001

Ivana Ebelová, předsedkyně legislativní komise


Návrh nového znění:Univerzita Karlova v PrazeStipendijní řád Filozofické fakultyAkademický senát Filozofické fakulty
se podle § 27 odst. 1 písm. c) a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách v platném zněmí (dále jen „zákon“)
usnesl na tomto Stipendijním řádu Filozofické fakulty,
jako jejím vnitřním předpisu:Čl. 1
Obecná ustanovení


1 Tento řád upravuje podrobnosti o poskytování stipendií studentům Filozofické fakulty (dále jen „fakulta“).

2 Řízení v prvním stupni a přezkumné řízení ve věci přiznání stipendia upravuje Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“).

Čl. 2
Podmínky pro přiznání stipendia

1. Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky (čl. 4 Stipendijního řádu univerzity) a účelového stipendia (čl. 5 Stipendijního řádu univerzity) stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty opatření děkana.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

1. Zrušuje se Stipendijní řád fakulty schválený dne 8. července 1999.

Čl. 4
Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne ……………. .

2. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity (1).

3. Tento řád nabývá účinnosti následujícím dnem po nabytí jeho platnosti..

(1) Akademický senát univerzity schválil tento řád dne …

Za legislativní komisi: Petr Pabian

Vyjádření stipendijní komise:

Stipendijní komise souhlasí s předloženým návrhem Stipendijního řádu FF UK a doporučuje jeho projednání na nejbližším zasedání AS.

Za stipendijní komisi: Jarmila Gabrielová, předsedkyně

V Praze 28. 5. 2001