Volební období 2000-2002

Návrh na změnu vnitřních předpisů – Heřman

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akademický senát Filozofické fakulty, Univerzity Karlovy v Praze, 2000-2002 : Návrhy vnitřních předpisů

Návrhy vnitřních předpisů

NÁVRH NA ZMĚNU VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

V Praze 28. 8.2000Věc: Návrh na změnu vnitřních předpisů

Ven kolegov, s omluvou, e tak pozd, podvm nvrh na pravu Studijnho a zkuebnho du FF UK (SZ), ppadn Statutu FF UK. Vci byly diskutovny ve studijn komisi, nebylo tam vak projednno konkrtn navrhovan znn prav.

Nvrh vychz z prav pijmacho zen, projednvanch ve veden fakulty teprve ervenci a v srpnu, a pro pt bh pijmacho zen povauji zaazen tohoto textu do vnitnch pedpis fakulty za zcela nezbytn. Ostatn reaguje na dal nesrovnalosti ve SZ, jak se vyjevily spornmi ppady z fakultn praxe.

  1. K pijmacmu zen je teba ve vnitnch pedpisech fakulty v souladu s dem pijmacho zen UK l. 8 odst.2 upravit poet pihlek podanch na fakultu a vylouit pihlku stvajcch student fakulty na stejn obory (pojistka ped monm nespchem u PZK). Vzhledem k tomu, e jedin pas tkajc se pijmacho zen je ve Statutu FF UK, navrhuji doplnit pslun text tam do l. 24 „Pijmn ke studiu“ formou dalho odstavce. Paklie to ji nebude mon (pokud prava Statutu podlhala jinmu harmonogramu), navrhuji text vloit do SZ, nejspe jako nov odst. 12 lnku 2 „Studijn programy, studijn obory“, ppadn jako nov odst. 1 do l. 6 „Prbh studia“ a ostatn lnky peslovat (za vhodnj povauji prvn monost). Text pravy:

    Na fakultu lze podat do kadho studijnho programu pouze jednu pihlku, a to bu v jednooborov nebo dvouoborov form studia. Do studijnho programu Humanitn studia lze podat pihlku pouze k dvouoborovmu studiu tch obor, kter nelze kombinovat v rmci jinho studijnho programu (tedy tch obor, kter nominln pinleej k rznm studijnm programm). Uchaze neme bt pijat ke studiu studijnho oboru tho studijnho programu a v te form studia, kter na FF UK studoval ke dni podn pihlky ke studiu.

  2. Dal doplky k prav Studijnho a zkuebnho du:

    2.1) l.3, odst.1 Standardn doba studia doplnit vtu: Absolvovat studium je mon v krat lht.

    2.2) l.6, odst.9 zmnit navrhovanou doplujc vtu tmto znnm: Individulnm studijnm plnem se rozum prava bodovch limit dle l.6. odst. 5, ppadn stanoven nvaznosti atestac a jejich termn, ppadn stanoven nhradnch atestac. Individuln studijn pln sestav po dohod se studentem vedouc pslun zkladn sousti fakulty a stanovuje dkan.

    2.3) Prosm posoudit ustanoven l. 9 odst. 2 vzhledem k l.9 odst.22: jak posuzovat situaci, kdy v poslednm monm termnu PZK student onemocn a dn a zdvodnn se omluv, tedy zda nad rmec v l.9 odst. 2 stanoven lhty poskytnout jet jeden termn PZK. Zrove upozoruji na analogick nesoulad l.9 odst.22 s l.6 odst. 6, zda prodlouen studia t prodlouuje lhtu sloen PZK. V obou ppadech se pimlouvm za posunut termnu PZK a proto navrhuji doplnit l.9 odst.2 o vtu: Lhta se posunuje o jeden rok pi uplatnn l. 6 odst.6, a do nejbliho termnu PZK pi uplatnn l. 9 odst.22, dal posun PZK je neppustn.

Dle upozoruji na to, e veden FF UK hodl v brzk dob iniciovat pechod na pln kreditn systm, nebo reakreditace k tomu poskytuj vhodnou pleitost. V tto souvislosti bude opt teba upravit SZ, a sice l. 6 odst.5 (bodov limity), l. 7 odst.2 a 3 (pravidla stanoven stud. plnu) a l.8 odst. 1 a 2 (atestace). K tto prav by mlo dojt na podzim 2000 tak, aby se j dily studijn plny v rmci reakreditace. Projednvn tedy nejspe pichz v vahu v listopadu nebo v prosinci.

S podkovnm za pozornost, kterou nvrhu budete vnovat, a s podravem

dr.Josef Herman, prodkan