ARCHIV PODKLADŮ

info.ff.cuni.cz-as98-00-dok-predpisy-statut_kor.htm

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

PŘIPOMÍNKY K VNITŘNÍ PŘEDPISŮM FF UK

Statut FF UK

16. 12. 1999 Zuzana Jettmarová

20. 12. 1999 Zuzana Jettmarová

20. 12. 1999 Zdeněk Štěpánek

20. 12. 1999 Zuzana Jettmarová

28. 12. 1999 Zuzana Jettmarová

29. 12. 1999 Zdeněk Štěpánek

4. 1. 2000 Zuzana Jettmarová

20. 12. 1999 Olga Lomová

Josef Opatrný

Petr Pavlovský

Marie Koenigová

Všem vedoucím kateder a ústavů

Vážení kolegové,

přestože se o žádné místo v novém vedení neucházím, považuji za nefunkční omezení výběru kandidátů do nového vedení tu skutečnost, že podle nového statutu FF UK nesmí člen vedení zastávat funkci vedoucího pracoviště.

Schopnost dobře vykonávat obě funkce musí a může posoudit každý sám (pracoviště se liší svoji velikostí, agendy proděkanů svoji časovou náročností). Souhlasím také s doc. J. Buriánkem, že se jedná o opatření vedoucí k diskriminaci malých pracovišť. Současné znění článku statutu vede i k případnému pokračování neblahé české tradice v obcházení předpisů (i když, připusťme, rozvíjí tradiční českou vynalézavost).

V tomto smyslu se přímo obracím na náš senát se žádostí o změnu příslušného článku Statutu, a to v termínu do voleb nového děkana. Zároveň se obracím na pana děkana se žádostí o předložení pozměňovacího návrhu na příštím jednání senátu (s doručením návrhu v termínu pro jednání předsednictva před zasedáním senátu).

Protože všichni víme, jak důležité bude vedení v příštím období, obracím se na vás s prosbou o podporu této změny (samozřejmě pouze v případě, že zastáváte stejný názor). Pokud ji chcete vyjádřit, prosím učiňte tak písemně do 23/12 a adresujte ji našemu senátu (adresa: senat@ff.cuni.cz), v kopii zašlete na vědomí našemu děkanovi. Věřte, prosím, že v tomto případě jde o každý hlas, a nepodceňte situaci — náš senát by měl vzít v potaz všeobecné mínění na fakultě a názor lidí, kteří zde žijí — pokud toho není schopen, jde o jiný problém.

Přeji vám hezké vánoce a nám dobré příští vedení.

Zuzana Jettmarová

VPraze dne 20/12/1999

Věc: Návrh na změnu Statutu FF UK/čl.4 odst.8

Vážený senátoři,

dovoluji si podat pozměňovací návrh Statutu UK/čl.4 odst. 8 a prosím vás o jeho projednání na nejbližším zasedání AS FF UK.

Navrhované znění:Člen akademické obce může současně vykonávat pouze jednu ztěchto funkcí:rektor, prorektor, děkan, proděkan, kvestor, tajemník nebo ředitel další součásti univerzity.

Odůvodnění: stejně jako kandidát na děkana doc. J. Buriánek, i já se domnívám, že současné znění článku nefunkčně zužuje výběr do nového vedení fakulty a může být i diskriminující vůči malým oborům. Za demokratické naopak považuji, aby každý měl možnost do takové funkce kandidovat a aby se svobodně rozhodl, zdali svou práci zvládne. Na řízení jednotlivých pracovišť stejně jako jednotlivých úseků proděkanských agend je nutno vynaložit různé úsilí a čas, navíc vobojím případě velice záleží i na organizačních schopnostech konkrétního pracovníka.

Děkuji Vám za pochopení

Spozdravem

Zuzana Jettmarová

Odpověď předsedy AS FF dr. Jettmarové

Vážená kolegyně!

Všichni, kteří se podíleli na zpracování nových vnitřních předpisů fakulty, předpokládali, že při jejich uplatňování se projeví možné nedostatky. Senát proto očekává připomínky, které bude možno zpracovat do případné revize těchto předpisů. V této věci přijal AS FF 9.12.1999 usnesení č.129: „AS se usnáší, že k platným vnitřním předpisům mohou být zasílány připomínky do konce dubna 2000, aby mohly být zapracovány do návrhu případných změn a předloženy na květnovém zasedání AS.“ (Hlasování: 23-2-5.) Měsíc květen byl zvolen proto, aby tak vznikl dostatečný časový prostor pro identifikaci a registraci co největšího množství nedostatků. Vzhledem k tomu, že každá změna vnitřních předpisů podléhá rovněž schválení AS UK, je třeba představu, že AS UK bude každou změnu vnitřních předpisů šestnácti fakult projednávat zvlášť, odkázat do oblasti nereálných fantazijních produkcí.

Připomínky k vnitřním předpisům došly zatím pouze dvě:

1. 20.11.t.r. jste odeslala na adresu senátu Návrh na změnu vnitřních předpisů – Studijní a zkušební řád. Předsednictvo AS je 25.11. poskytlo studijní komisi k jednání 2.12.t.r. s tím, že jeho další „osud“ je vázán na výše zmíněné usnesení č. 129.

2. 16.12.t.r. jste elektronickou poštou adresovala senátu a vedoucím kateder a ústavů dopis kritizující čl. 4, odst. 8 platného Statutu FF UK. Požadavek je zcela legitimní (dle mého osobního názoru spíše oprávněný než naopak), z výše uvedených důvodů však bude zařazen do návrhu úprav tohoto předpisu.

Další Váš požadavek, aby byla tato změna uvedena v platnost do nejbližších voleb kandidáta na funkci děkana v lednu 2000, je bohužel irelevantní. I kdybychom totiž projevili vůli prosadit tuto změnu samostatně, lze ji uvést v platnost spíše v řádu měsíců než týdnů.

K bodu dvě jsem nucen učinit poznámku. Věta ve Vašem dopise zpochybňující schopnost senátu dbát všeobecného mínění členů akademické obce mi poněkud zavání lehce agresivní demagogií:

a) Nejsem si vědom toho, že by tento senát kdykoliv jednal v rozporu s míněním většiny akademické obce, už jenom proto, že mu taková skutečnost nebyla doposud adresována.

b) Diskuse o znění vnitřních fakultních předpisů byla otevřena, návrhy byly zveřejňovány (např. návrhy znění Statutu byly zveřejněny 10.5.99, 25.5.99,14.6.99, 1.7.99) a bohužel nelze říci, že by se této diskuse zúčastnila větší část akademické obce.

S pozdravem a přáním příjemných svátků

Zd. Štěpánek, předseda AS FF UK

V Praze dne 21. 12. 1999

Vážený pane předsedo,

velice Vám děkuji za odpověď na můj návrh změny Statutu. O rozhodnutí senátu posunout projednávání změn dokumentu na jaro vím a považuji to za racionální.

Případ možné změny čl. 4 Statutu jsem však viděla (a vidím) jako naléhavý a velmi důležitý – a věřila jsem, že stejným způsobem bude i pochopen.

Navíc mne mrzí, že jste se zbytečně urazil mylnou interpretací jedné mé věty. Můj dopis je adresován katedrám. Obracím se na učitele, pokud souhlasí s mnou uvedeným názorem, aby své písemné vyjádření adresovali senátu. Pak následuje věta, kterou komentujete: „Věřte, prosím, že v tomto případě jde o každý hlas, a nepodceňujte situaci — náš senát by měl vzít v potaz všeobecné mínění na fakultě a názor lidí, kteří zde žijí — pokud toho není schopen, jde o jiný problém.“ Věta má tento smysl: Když se souhlasně vyjádří ti, kteří tento názor zastávají, bude mít senát materiál, který mu umožní udělat si představu o mínění na fakultě v případě znění čl.4. Předpokládá se logicky, že senát nebude toto mínění ignorovat (v textu „by měl vzít v potaz“ se vztahuje na situaci do budoucna, pokud tato vznikne, nikoliv, jak jste interpretoval, k minulosti).

Poslední úsek, (oddělený dvojitou pomlčkou), má platnost (a nyní mi promiňte vyjádření, je lingvistické a zcela neutrální) stavu déletrvajícího v přítomnosti nebo tzv. nadčasového, jinak by byl použit budoucí čas a pak by to opravdu vyznělo jako výhrůžka. Interpretace je tu vsak stejná jako Vaše body a) a b), tedy: problémem je nekomunikace mezi pracovišti a senátem – senát v době schvalování Statutu neznal mínění, protože, jak uvádíte „…mu taková skutečnost nebyla doposud adresována.“ a „… bohužel nelze říci, že by se této diskuse zúčastnila větší část akademické obce.“

Z hlediska kontextu je toto jediná možná interpretace. Jak vidíte, není na ni nic „agresivního“ ani „demagogického“, natož aby zpochybňovala schopnost senátu brát v úvahu mínění fakulty, pokud ho zná.

Obávám se ale, že rozesláním své odpovědi jste mohl zároveň některé od reakce na zmíněný článek Statutu odradit, což, jak doufám, jistě nebylo Vaším záměrem.

S upřímným pozdravem

Zuzana Jettmarová

Vážený pane předsedo,

všimla jsem si, že jste na stránku AS dal umístit i část naší poslední korespondence. V této souvislosti však musím upozornit na skutečnost, že můj první dopis byl výslovně adresován vedoucím pracovišť což je zřejmě z oslovení. Dopis jsem poslala Senátu pouze na vědomí, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním.

Jak v dopise uvádím, poslala jsem senátu zvláštní žádost, ale zdá se, že se Vám do rukou nedostala. Posílám ji tedy v příloze tohoto dopisu a ještě jednou její kopii v tištěné podobě. Dalším mailem posílám znovu svoji odpověď na Váš dopis.

Pokud byste potřeboval mé zaslané návrhy na změny ve Studijním řádu a Organizačním řádu v elektronické podobě, ať již pro vystavení na internetu nebo pro další zpracování, ozvěte se prosím.

Těším se na další spolupráci a přeji Vám hodně úspěchů v příštím roce.

S pozdravem

Zuzana Jettmarová

Vážená kolegyně!

Odpověď na Váš dopis jsem adresoval (stejně jako Vy) vedoucím pracovišť a AS na vědomí. Vaše žádost, adresovaná senátu se mi skutečně dostala do ruky až dnes jako příloha Vašeho dopisu z 28. 12. Obsah této žádosti může být separátně projednán na nejbližším zasedání senátu, ale platnost této případné změny je závislá – jak jsem sdělil v dopise z 21.12.- na schválení AS UK. Ptám se tedy, zda trváte na projednání této změny v lednu? (Zdůrazňuji, že se ptám a nikoliv odmítám.) Nemyslím, že by moje odpověď odrazovala od vyjádření podpory Vašemu návrhu. Už např. jenom proto, že v dopise píšu: požadavek je „dle mého názoru spíše oprávněný než naopak“.

Přeji hezkého Silvestra a vše dobré do roku 2000.

Zd. Štěpánek

Jettmarová, 4.1.2000: Re:odpověď

Vážený pane předsedo,

akademický senát univerzity zasedá již 28. ledna. Problém se schválením mnou navrhovaného znění Čl.4 odst.8 Statutu FF UK (identického s původním návrhem pana děkana předloženého našemu senátu) by pravděpodobně nenastal, protože toto navrhované znění se zcela shoduje s doslovnou verzí příslušného článku ve schváleném Statutu univerzity.

Nicméně nevím, kolik vyjádření k mé žádosti náš senát do svého lednového zasedání ještě obdrží. Dodatečně jsem také zjistila, že ne ke všem se moje zprava dostala. Má-li se senát opírat o mínění fakulty, pak je nutné získat vyjádření dostatečného počtu pracovišť- to lze případně provést např.. Novou výzvou nebo usnesením na schůzi vedoucích.

Neobdržíte-li proto do příslušného data takový počet vyjádření, který by senát mohl považovat pro své rozhodnutí za dostatečný, bude nutné předat tuto záležitost budoucímu senátu.

Zároveň Vás prosím, abyste naši dosavadní korespondenci včetně oficiální verze mé žádosti nechal zveřejnit na webových stránkách senátu a na nejbližším zasedání senátu o celé záležitosti informoval.

Děkuji Vám za spolupráci

Se srdečným pozdravem

Zuzana Jettmarová

Vážený senáte filozofické fakulty UK,

obracím se na Vás s žádostí o změnu článku statutu FF UK, podle kterého člen vedení fakulty nesmí zastávat funkci vedoucího pracoviště. Vedou mě k tomu v zásadě dva důvody:

1] učitel, který zastává funkci vedoucího pracoviště, bývá zpravidla lepe obeznámen s momentálními problémy spravování fakulty než ten, který takovou funkci nevykonává. Samozřejmě, nelze generalizovat. Nevidím však důvod, proč vyloučit z podílu na spravování fakulty ty, kteří s tím mají největší zkušenost.

2] toto opatření diskriminuje malá pracoviště, kde není dostatečný počet :habilitovaných rezerv:, pokud to tak mohu nazvat. Uvedené omezení podstatným způsobem snižuje možnosti malých pracovišť, aby jejich zástupci působili ve vedení fakulty.

Tento názor zastávám nejen já osobně, ale i ostatní pracovníci Ústavu Dálného východu.

Olga Lomová

ředitelka UDV

20.12.1999

Vážení senátoři,

adresuji i Vám část svoji odpovědi na dotaz děkanského kandidáta doc. dr. Buriánka. Domnívám se, že zařazení pasáže vylučující souběh funkce vedoucího ústavu s funkcí proděkana do statutu FF UK nebylo zcela domyšleno a připojuji se k názoru těch, kdož navrhují její zrušení.

S pozdravem a přáním hezkých svátků a úspěchů v roce 2000

Josef Opatrný

Vážený pane děkane, vážená paní kolegyně Jettmarová, vážení kolegové senátoři

za katedru divadelní vědy se připojujeme k návrhu Z. Jettmarové na změnu inkriminovaného článku Statutu FF UK. S důvody se zcela ztotožňujeme. Stejný názor zastávají také kolegové z katedry filmové vědy.

dr. Petr Pavlovský

vedoucí katedry divadelní vědy

Milí kolegové,

obracím se na senát s prosbou o změnu ve znění Statutu, kde se omezuje možnost vykonávat funkci děkana, event. proděkana vzhledem k funkci na pracovišti.

Děkuji jménem Ústavu informačních studií a knihovnictví a pochopení.

Marie Königová Vážený senáte, podporuji níže uvedenou výzvu adresovanou Vám. S pozdravem doc. Pavel Novák, ředitel ÚLUG