Volební období 2000-2002

Žádost o osamostatnění oborů a jejich přeměna v samostatné studijní programy

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

V Praze dne 14.6.2001
Č.j. 28/SD/2001

Předsednictvo
Akademického senátu FF UK Věc: Žádost o osamostatnění oborů a jejich přeměna v samostatné studijní programy
Vážení přátelé,

dovoluji si Vás informovat o tom, že v současné době je zpracován rámcový návrh na rozčlenění studijního programu filologie, který je diskutován na úrovni garantů studijních programů. Předpokládáme, že po připomínkách a zpřesnění výchozích propozic, bude tento celkový koncepční materiál předán k diskuzi vedoucím základních součástí, akademickému senátu a vědecké radě. Předpokládáme, že tato diskuze by proběhla v září-říjnu 2001. Současně se objevují zprávy, že i státní orgány připravují změnu KKOV, neboť současný systém má mnoho nedostatků.

V současné době je na FF UK aktuální změna čtyř oborů – a to vyjmutí logiky z programu filosofie a dále pak anglistiky a amerikanistiky, překladatelství a tlumočnictví a češtiny v komunikaci neslyšících z programu filologie. Změna těchto oborů v programy – i kdyby se jí podařilo dosáhnout – by nebránila a neblokovala žádnou z budoucích variant členění struktury oborů pěstovaných na naší fakultě.

V zásadě lze říci, že prvním důvodem navržených změn je potřeba specifických podmínek pro tyto obory v přijímacím řízení. Dále jde o obory, které mají svá specifika odlišujících je od ostatních oborů v programu. Zvláště v (vnitřně dvouoborové) translatologii a češtiny v komunikaci neslyšících jsou tyto odlišnosti evidentní na první pohled.

Děkuji za pochopení.

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan FF UK