Volební období 2000-2002

Stanovisko AS FF UK ke zrušení semináře o extremismu – (Zpráva předsednictva AS FF UK)

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Dne 10.5. 2001 přijal na svém zasedání Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze toto usnesení:

„AS FF UK považuje situaci vzniklou zrušením semináře Typologie politického extremismu za příklad toho, že vnímání a ochrana akademických svobod nejsou dosud v řadě ohledů upraveny. Bere na vědomí informace zúčastněných stran a vítá společnou dohodu děkana, vedoucího Ústavu politologie a studentů semináře ze dne 3.5.2001. Dosažení dohody považuje za způsob vhodný pro řešení situací obdobného charakteru.“

Interpretace přijatého usnesení panem Štepánem Kernem, kterou uveřejnilo ČTK dne 11.5. 2001, odporuje duchu diskuse k danému bodu a jejímu vyústění. S výkladem je v rozporu i výsledek předcházejícícho hlasování senátu (4 kladné hlasy z 25 přítomných) k návrhu usnesení proděkanů fakulty, který žádal o podporu děkanova postupu od samého počátku řešení případu.

Usnesení vyplynulo z jednání senátu o záležitosti semináře k extremismu a jen v tomto kontextu je možné ho vykládat. Senát nezpochybnil práva děkana vyplývající ze zákona, vyjádřil nicméně názor, že každému rozhodnutí děkana v případě zpochybnění výuky má předcházet dohoda všech zúčastněných stran, tj. děkana, vedoucího ústavu, učitele a studentů.

V Praze dne 14.5.2001

Předsednictvo AS FF UK

Příloha: Znění všech předložených návrhů usnesení s výsledky hlasování.

Akademický senát hlasoval o předložených návrzích v tomto pořadí:

1. Návrh P. Pabiana a K. Kočvarové

„AS FF UK považuje situaci vzniklou zrušením předmětu „Typologie politického extremismu“ za příklad toho, že vnímání a ochrana akademických svobod nejsou doposud v řadě ohledů žádným způsobem upraveny. Přestože nedošlo k překročení pravomocí dané zákonem a ostatními předpisy, AS FF UK se domnívá, že postup při děkanově rozhodnutí v dané situaci nebyl správný. Rozhodně nelze postup děkana FF UK považovat za vhodný precedent pro řešení obdobných problémů. Dále AS považuje za nutné vypracovat standardní postup řešení analogických situací v budoucnosti, jež by zahrnovaly konsultace děkanova rozhodnutí s dalšími orgány akademické samosprávy, popřípadě s etickou komisí FF UK.“
hlasování: 12-9-4

2. Návrh dr. Hermana, doc. Koti, prof. Skřivana, dr. Štichauera a doc. Vavrouška

„Akademický senát FF UK konstatuje, že postup děkana fakulty Doc. RNDr. Petra Koláře, CSc. při řešení problému semináře Typologie politického extremismu byl korektní a v každé fázi adekvátní konkrétní situaci“.
hlasování: 4-17-4

3. Návrh dr. J. Pelikána

„Akademický senát FF UK konstatuje, že děkan FF UK Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. porušil svým rozhodnutím o zrušení semináře dr. Zbořila principy akademických svobod. Akademický senát FF UK vyzývá pana děkana, aby toto rozhodnutí neprodleně revokoval a poskytl dr. Zbořilovi plnou satisfakci.“
hlasování: 2-18-5

4. Návrh doc. J. Králové (členka stálé pracovní skupiny pro formulaci návrhů usnesení)

„AS FF UK bere na vědomí informace zúčastněných stran a konstatuje, že při řešení problematiky politologického semináře nebyly dostatečně respektovány běžné standardy rozhodování a řízení. Vítá proto společnou dohodu děkana, vedoucího Ústavu politologie a studentů semináře ze dne 3.5.2001 a považuje za nutné vypracovat standardní postup řešení obdobných situací.“
hlasování: 11-12-2

5. Návrh dr. Z. Jettmarové

„AS FF UK považuje situaci vzniklou zrušením předmětu „Typologie politického extremismu“ za příklad toho, že vnímání a ochrana akademických svobod nejsou doposud v řadě ohledů žádným způsobem upraveny. Přestože nedošlo k překročení pravomocí dané zákonem a ostatními předpisy, AS FF UK se domnívá, že postup při děkanově rozhodnutí v dané situaci nebyl šťastný. AS FF UK doporučuje, aby v obdobných situacích byly před vydáním rozhodnutí konzultovány další orgány akademické samosprávy, případně i jiná odborná grémia.“
hlasování: 5-11-8

Akademický senát Filozofické fakulty UK

Usnesení č. 56: AS FF UK považuje situaci vzniklou zrušením semináře Typologie politického extremismu za příklad toho, že vnímání a ochrana akademických svobod nejsou dosud v řadě ohledů upraveny. Bere na vědomí informace zúčastněných stran a vítá společnou dohodu děkana, vedoucího Ústavu politologie a studentů semináře ze dne 3.5.2001. Dosažení dohody považuje za způsob vhodný pro řešení situací obdobného charakteru.
Hlasování: 18-5-2

PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc.
předsedkyně AS FF UK