Volební období 2000-2002

Prohlášení na podporu Marie Koldinské

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Prohlášení Děkan Filozofické fakulty UK doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. odmítl prodloužit pracovní smlouvu Mgr. Marii Koldinské. Své rozhodnutí lakonicky zdůvodnil formálním nesplněním jedné z podmínek obsažených v jím vydaném interním sdělení. V obdobných případech jiných pracovníků fakulty požadavky stanovené zmíněným sdělením nevyžadoval.
Máme proto opodstatněný dojem, že děkanovo zdůvodnění je pouhou záminkou a že vedení fakulty se tímto způsobem mstí Mgr. Koldinské za kritiku, kterou na jeho adresu nedávno vznesla. Na stránkách tisku se vyjádřila k děkanovu postupu ve věci zrušení semináře dr. Zbořila, v internetové diskusi analyzovala některé problémy při výuce historie na FFUK.
Marie Koldinská patří k nejnadanějším a nejpracovitějším mladým asistentům historických oborů FFUK. Ve svých třiceti letech sama nebo jako spoluautorka vydala dvě vědecké monografie, tři populárně vědecké knihy, více než dvacet článků a sedmdesát recenzí.
Neprodloužení pracovní smlouvy Mgr. Marii Koldinské považujeme za akt odplaty a zvůle a zásadně ho odsuzujeme.
Žádáme děkana FFUK, aby přehodnotil své stanovisko a nadále při řízení fakulty neuplatňoval autoritářské metody a hledisko loajality vůči své osobě.Text prohlášení na podporu Mgr. Marie Koldinské je možno do 29. listopadu 2001 podepsat v místnosti Akademického senátu v přízemí budovy FF UK u paní Ničové.Veškeré informace o prohlášení podávají PhDr. Jan Pelikán, CSc., Mgr. Miloš Řezník, Ph.D. a Mgr. Luboš Velek. Originály s podpisy signatářů prohlášení jsou k nahlédnutí u PhDr. J. Pelikána (Ústav světových dějin).