Volební období 2000-2002

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2002 – průvodní dopis

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2002 – průvodní dopis

Předsednictvo akademického senátu FF UK

V Praze dne 6.9.2001

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

podle článku 7, odst. 1, písm. e) Statutu Filozofické fakulty UK předkládám v příloze akademickému senátu FF UK návrh podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě v akademickém roce 2002/2003. Současně předkládám návrh variant řešení písemného kola přijímacích zkoušek.

Věcný záměr přijímacího řízení předložený 26.3.2001 ještě AS vcelku neprojednal. Na základě schválení neomezeného počtu přihlášek a schválení tzv. interního přijímacího řízení jsme v návrhu Podmínek přijímacího řízení 2002/2003 pokračovali v intencích zmíněného věcného záměru. Výjimku tvoří definitivní soupis otevíraných oborů, resp. skladby předmětů přijímacích zkoušek. Tuto pasáž Podmínek dosud nebylo možné dokončit, neboť nejprve musí být meritorně rozhodnuto o způsobu provedení prvního kola přijímacích zkoušek. Filologické obory si též vyžádaly čas na dojednání této záležitosti do 15.9. Proto si dovoluji navrhnout, aby AS FF projednal Podmínky přijímacího řízení 2002/2003 ve dvou etapách:

  1. Na zářijovém zasedání projednat a v případě konsensu schválit obecnou část Podmínek včetně soupisu vypsaných oborů a jejich možných kombinací. Zahájit rozpravu nad předměty přijímacích zkoušek a nad způsobem provedení písemného kola.
  2. Na dalším zasedání (nejlépe první týden v říjnu), kdy by měly být upřesněny filologické obory, pak dokončit projednávání předmětů zkoušek a provedení písemného kola.

Se srdečným pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan