Volební období 2000-2002

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2002 – podmínky

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2002 – podmínky

Název fakulty: FILOZOFICKÁ FAKULTA

Adresa: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Telefon: 21619111

WWWadresa: www.ff.cuni.cz

Info: prijimacky@ff.cuni.cz

Den otevřených dveří:

Termín podání přihlášek k bakalářskému a magisterskému pětiletému studiu:

Termí n podání přihlášek k navazujícímu magisterskému studiu:

Řádný termín přijímací zkoušky do bakalářského a magisterského pětiletého studia: talentové zkoušky:

1.kolo zkoušky:

2.kolo zkoušky:

Řádný termín přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia:

1.kolo zkoušky:

2.kolo zkoušky:

Náhradní termín přijímací zkoušky do b akalářského a magisterského pětiletého studia:

Administrativní poplatek:

za přihlášku ke studiu oboru, který je možné studovat jedno i dvouoborově: 500,- Kč

za přihlášku ke studiu oboru, který je možné studovat pouze dvouoborově: 250,- Kč

Banka: Komerční banka Praha 1

Účet: 85631-011/0100

Variabilní symbol: 2001

Konstantní symbol: 379

Převodová pošta: 255 07 VAKUS Praha 5

I. Přihlášky ke studiu:

1. Uchazeč může podat libovolný počet přihlášek ke studiu na Filozofickou fakultu. Do přihlášky na předepsaném formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok …“ musí uchazeč vyznačit studijní program a studijní obor. Uchazeč se hlásí pouze k jednooborovému studiu, případně ke studiu tzv. pevně vypsaných kombinací (ekonomie – sociologie), bude – li přijat na dva obory, které lze kombinovat, může při zápisu do studia požádat o dvouoborové studium těchto oborů. Podmínkou pro přijetí do těch oborů, které lze studovat pouze dvouoborově (výčet), je přijetí na další studijní obor, s nímž lze při zápisu vytvořit studijní kombinaci.

2. Uchazeč nemůže být přijat na tentýž obor téhož studijního programu, který na FF UK studuje nebo ke dni podání přihlášky ke studiu studoval.

3. Přihláška musí obsahovat originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky, originál dokladu o bankovním převodu, originál potvrzení z pokladny Filozofické fakulty), nalepený na příslušném místě titulního listu přihlášky. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu. Poplate k  je nevratný vkterékoli fázi přijímacího řízení.

4. Pokud uchazeč žádá o prominutí části nebo celé přijímací zkoušky na základě níže specifikovaných pravidel, musí být písemná zdůvodněná a doložená (úředně ověřený výpis zkoušek, úředně ověřená kopie diplomu nebo vysvědčení) žádost součástí přihlášky při jejím podání (srov. II.,odst.5).

5. Filozofická fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Pokud uchazeč žádá zdůvodu svého zdravotního postižení o prominutí části přijímací zkoušky, příp. o jiné úlevy během přijímací zkoušky, musí být písemná zdůvodněná a doložená (lékařské potvrzení) žádost součástí přihlášky při jejím podání. Fakulta si vyhrazuje právo přezkoumat v žádosti uvedené zdravotní postižení v univerzitním zdravotni c kém zařízení.

6. Součástí přihlášky není maturitní vysvědčení nebo bakalářský diplom (předkládají se v 2. kole zkoušky) ani jiné materiály (předložené písemné práce apod.).

Obecné informace o studiu a přijímacím řízení:

1. Na Filozofické fakultě se vpregraduálním stupni realizuje bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium. Bakalářské studium je jednooborové tříleté, ukončené bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou opravňující získat titul „bakalář“. Magisterské studium je pětileté j ednooborové nebo dvouoborové, je ukončeno diplomovou prací a státní závěrečnou zkouškou opravňující získat titul „magistr“. Navazující magisterské studium je jednooborové dvouleté, ukončené diplomovou prací a státní závěrečnou zkouškou opravňující získat titul „magistr“.

2. Přijímací zkouška je dvoukolová (zkouška do navazujícího magisterského studia může být jednokolová), koná se včeském jazyce, nebo slovenském jazyce (není-li vpodmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak zobsahových důvodů).

3. První ko lo zkoušky se skládá zpříslušných předmětů stanovených pro studijní program nebo obor. Druhé kolo zkoušky přezkoumává převážně formou přímé interakce předpoklady uchazeče ke studiu a další podmínky kpřijetí na studijní obor dle dispozic a kritérií stano v  ených pro jednotlivé obory (hodnotí se zejména míra dosud získaných oborových znalostí, úroveň verbálního vyjadřování a prokázaný zájem o studium zvoleného oboru).

4. Vkaždém kole lze získat maximálně 50 bodů. Do druhého kola koborové zkoušce postupuje uchazeč, který v1. kole získal nejméně 25 bodů a dosáhl pořadí odpovídajícího čtyřnásobku počtu uchazečů stanoveného kpřijetí na daný obor (předpokládaný počet k přijetí).

Přijat ke studiu je uchazeč, který vsoučtu obou kol dosáhl nejméně 70 bodů a dosáhl pořadí odpovídajícího počtu stanovenému kpřijetí na studijní obor.

5. Uchazeč může písemnou žádostí vloženou do přihlášky ke studiu požádat o prominutí celé nebo části přijímací zkoušky, pokud absolvoval na UK či jiné i zahraniční VŠ ucelenou část studia stejného (analogického) stud. oboru (minimálně 4 semestry, maximálně 6 semestrů), či pokud daný obor na FF UK již studuje. Uchazeči, kterým nebude vyhověno, budou pozváni kpřijímací zkoušce.

6. Maturitní vysvědčení či bakalářský diplom (u navazujícího studia) uchazeč předkládá knahlédnutí zkušební komisi v 2. kole. Na základě zdůvodněné žádosti podané písemně nejpozději do data 2.kola zkoušky může být uchazeči umožněno předložit maturitní vysvědčení (nostrifikaci maturitního vysvědčení ze zahraniční střední školy) nebo bakalářský diplom až po složení zkoušky, nejdéle však do 15.9. na studijní oddělení fakulty.

7. Zkoušku v náhradním termínu může děkan povolit uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů (žádost se nevkládá do přihlášky, doručí se přímo studijnímu oddělení fakulty).


soupis oborů a předmětů zkoušek

(bude upřesněn)

Bakalářské studium


EKONOMICKÉ TEORIE

studijní obor:ekonomie

typ studia: kombinované bakalářské

numerus clausus: 15

kombinovatelnost: volná, pevná kombinace ekonomie – sociologie (jedna přijímací zkouška a komise)

1. kolo:

1) test z matematiky

2) test z občanské nauky (základní ekonomické kategorie a jejich historicko-geografický kontext)

2.kolo:

1) zájem o zvolený obor (motivace, základní ekonomické pojmy, aktuální ekonomické problémy)

Další požadavky: seznam přečtené literatury (zaměřené na ekonomicko u problematiku)


FILOLOGIE

studijní obor:anglistika – amerikanistika

typ studia: prezenční bakalářské

numerus clausus: 5

1. kolo:

(shodné s magisterským studiem)

1) porozumění anglickému textu (Reading – Comprehension)

2) test z praktického jazyka

a) doplňovací cvičení (Grammar)

b) slohové cvičení (Composition)

3) lingvistický test

4) literární test (Literature)

2.kolo:

(shodné s magisterským studiem)

1) ústní znalost angličtiny (strukturované vyjádření, s chopnost reagovat, diskutovat)

2) přehled o angloamerických reáliích (kultura, literatura, dějiny, politika)

3) motivace ke studiu AA

Další požadavky: seznam četby z anglické a americké literatury, též publikace o anglickém jazyce, politice, h istorii apod.

studijní obor:čeština v komunikaci neslyšících

typ studia: prezenční bakalářské

numerus clausus: 17

1. kolo:

1) český jazyk – test operativních dovedností

2) problematika hluchoty

2.kolo:

1) problematika hluchoty (opakuje se??) a komunikace neslyšících

Další požadavky: seznam prostudované populárněvědné a odborné literatury


FILOZOFIE

studijní obor:filosofie

typ studia: prezenční bakalářské

numerus clausus: 40

talentová zkouška nahrazující 1. kolo:

1) překlad cizojazyčného textu (A, N, F) do českého nebo slovenského jazyka

2) interpretace cizojazyčného textu (A, N, F) provedená v českém nebo slovenském jazyce

3) interpretace textu zadaného v českém jazyce, provedená v českém nebo slovenském jazyce

2.kolo:

1) diskuse nad seznamem filosoficky relevantní četby (??), který uchazeč písemně předloží. Přijímací komise v rámci tohoto druhého kola vyhodnotí předložený seznam a položí uchazeči tři otázky, které z tohoto seznamu vycházejí. Komise ho d notí především to, zda uchazeč prostudovaným textům skutečně porozuměl a dokáže s myšlenkami v nich obsaženými pracovat.

Další požadavky: seznam filosoficky relevantní četby

studijní obor:religionistika

typ studia: prezenční bakalářské

numerus clausus: 10

talentová zkouška nahrazující 1. kolo:

1) překlad cizojazyčného textu (A, N, F) do českého nebo slovenského jazyka

2) interpretace cizojazyčného textu (A, N, F) provedená v českém nebo slovenském jazyce

3) interpretace textu zadaného v českém jazyce, provedená v českém nebo slovenském jazyce

2.kolo:

1) Rozprava nad seznamem filosoficky relevantní četby (??), který uchazeč písemně předloží. Přijímací komise v rámci tohoto druhého kola vyhodnotí předložený seznam a položí uchazeči tři otázky, které z tohoto seznamu vycházejí. Komise hodnotí především to, zda uchazeč prostudovaným textům skutečně porozuměl a dokáže s myšlenkami v nich obsaženými pracovat.

Další požadavky:


HISTORICKÉ VĚDY

studijní obor:archeologie pravěká

typ studia: prezenční bakalářské

numerus clausus: 12

1. kolo:

1) programová = všeobecný kulturně-historický přehled

2.kolo:

1) dějiny pravěkého a raně středověkého období

2) znalost archeologických památek

3) informativní přezkoušení cizího jazyka na základě překladu předloženého textu

Další požadavky: soupis prostudované literatury, vlastní životopis

studijní obor:archivnictví a pomocné vědy historické

typ studia: prezenční bakalářské, kombinované bakalářské,

numerus clausus: 15, 10

1. kolo:

1) programová, obecný historický přehled

2.kolo:

1) vztah ke zvolenému oboru

2) přehled českých dějin

Další požadavky:


INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ

studijní obor:informační studia a knihovnictví

typ studia: bakalářské prezenční, bakalářské kombinované

numerus clausus: 35, 15

1. kolo:

– variantní test pro cizince: ano (není však navržen!)

1) psychologické testy

2) znalostní test k informační a knihovnické problematice, informačních služeb a informačních technologi í

2.kolo:

1) motivace ke studiu oboru, orientace v základech informačních a knihovnických problémů

Další požadavky: ne


PEDAGOGIKA

studijní obor:andragogika

typ studia: kombinované bakalářské

numerus clausus: 40

1. kolo:

1) test všeobecných zna lostí (kulturně-historický přehled)

2.kolo:

1) motivace ke studiu

2) orientace v oboru a příbuzných vědních disciplínách

Další požadavky: seznam přečtené literatury (odborné)

Magisterské pětileté studium


EKONOMICKÉ TEORIE

studijní obor:ekonomie

typ studia: prezenční magisterské, kombinované magisterské,

numerus clausus: 25, 5

kombinovatelnost: volná, pevná kombinace ekonomie – sociologie (jedna přijímací zkouška a komise)

1. kolo:

1) test z matematiky

2) test z občanské nauky (zákla dní ekonomické kategorie a jejich historicko-geografický kontext)

2.kolo:

1) zájem o zvolený obor (motivace, základní ekonomické pojmy, aktuální ekonomické problémy)

Další požadavky: seznam přečtené literatury (zaměřené na ekonomickou problematik u)

FILOLOGIE

studijní obor:anglistika – amerikanistika

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 55

kombinovatelnost: volná (a doporučená!)

1. kolo:

1) porozumění anglickému textu (Reading – Comprehension)

2) test z praktického jazyka

a) doplňovací cvičení (Grammar)

b) slohové cvičení (Composition)

3) lingvistický test

4) literární test (Literature)

2.kolo:

1) ústní znalost angličtiny (strukturované vyjádření, schopnost reagovat, diskutovat)

2) přehled o angloamerických reáliích (kultura, literatura, dějiny, politika)

3) motivace ke studiu AA

Další požadavky: seznam četby z anglické a americké literatury, též publikace o anglickém jazyce, politice, historii apod.

studijní obor:arabistika

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 15

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) světový jazyk dle výběru (A, N, F, Š, R)

2) programový test dle 2001

2.kolo:

1) motivace ke studiu oboru

2) četba literatury k oboru

3) faktické vědomosti k problematice oboru

Další požadavky: ne

studijní obor: bengálština

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 15 (+ 15 dvouoborové?)

kombinovatelnost: anglistika a amerikanistika, etnologie, religionistika

1. kolo:

1) programová analogická roku 2001

2) + esej

2.kolo:

1) stejně jako sanskrt v roce 2001 (včetně angličtiny)??

Další požadavky:

studijní obor:český jazyk a literatura

typ studia: magisterské prezenční

numerus clausus: 120

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

oborový (program ČJL) test z českého jazyka a literatury

2.kolo:

pohovor na základě předložených seznamů literatury

Další požadavky: seznam odborné četby z jazyka i literatury a seznam přečtené české i světové beletrie

studijní obor:čeština procizince

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 15

kombinovatelnost: pouze jednooborové studium

1. kolo:

1) test jazykový (morfologie, syntax, tvoření slov), reprodukce slyšeného textu

2) test vědomostní (kulturně-historický, ČR, E vropa)

3) test logického uvažování

2.kolo:

1) praktická znalost české jazykové morfologie a syntaktický rozbor věty z běžného textu

2) rozbor literárního díla z české literatury na základě vlastní četby, zařazení do časového období

Další p  ožadavky: seznam četby z české literatury

studijní obor: finština

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 10

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

programová dle 2001

2.kolo:

1) otázky – uvažování o jazyce a literatuře

2) znalosti z oblast i finských reálií (kulturně – historický přehled)

3) pohovor o četbě – 5 knih beletrie + 5 knih nebo článků o Finsku

Další požadavky:

studijní obor:fonetika

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 10

kombinovatelnost: pouze dvouobor ové studium, kombinace pouze s živými jazyky

1. kolo:

1) programová: test předpokladů pro studium jazyků, test ovládání českého jazyka

– variantní test pro cizince: ano

2.kolo:

1) zkouška ze světového jazyka (jazykové centrum) – test

2) rozbor mluvené a psané podoby češtiny, jejich vzájemný vztah, orientace v základních pojmech popisu

3) srovnání češtiny s cizím jazykem

4) kultura mluveného projevu

Další požadavky: životopis, seznam odborné literatury

studijní obor: francouzština

typ studia: prezenční magisterské, kombinované magisterské

numerus clausus: 10

numerus clausus při dvouoborovém studiu: 15, 3

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) jazykový test v rozsahu maturitních znalostí

2) test ze znalosti liter atury francouzsky mluvících evropských zemí (česky)

3) vědomostní test z reálií (dějepis, zeměpis, kultura a politika evropských frankofonních zemí) – česky

2.kolo:

1) francouzská konverzace o současných reáliích evropských frankofonních zemích

2) český pohovor o francouzské literatuře na základě seznamu četby

3) hlavní epochy historie Francie (česky)

Další požadavky: seznam četby (české překlady francouzsky psaných literatur i originály (případně prostudovaná odborná a informačn í literatura)

studijní obor: japanologie

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 14

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) programový test

2.kolo:

1) světový jazyk (katedra jazyků) – test

2) zkouška z oboru (základní reálie, kultur ní přehled, četba, motivace)

3) znalost slabičných abeced HIRAGANY a KATAKANY (rychlotest)

4) pasivní znalost dalšího světového jazyka (četba krátkého úryvku a překlad)

Další požadavky:

studijní obor:komparatistika

typ studia: prezenční ma gisterské

numerus clausus: 20

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) test ze všeobecného kulturního přehledu

2) překlad literárněhistorického nebo literárněvědného textu ze světového jazyka do češtiny

3) esej na zadané komparativní téma

2.kolo:

1) test ze světového jazyka (Jazykové centrum)

2) rozhovor o světové literatuře na základě předložené bibliografie 100 děl (literatura, hudba, výtvarné umění), která uchazeč pokládá za podstatná pro své kulturní zázemí

3) ústní překlad textu v dalším světovém jazyce nebo v latině nebo v italštině

Další požadavky: (?? co soupis bibliografie, četby apod.)

studijní obor: koreanistika

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 13 (+ 7 dvouoborové?)

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) programová – test schopností zacházet s češtinou jako mateřským jazykem nebo test českého jazyka pro cizince

2) programová – test obecných předpokladů ke studiu (logické usuzování, kreativita, všeobecný přehles zaměřený na znalosti z o blasti filologie)

variantní test pro cizince: ano (viz sinologie)

2.kolo:

1) test ze světové jazyka (A, N, F, R)

2) úřezkoušení z druhého světového jazyka (A, N, F, R) formou četby a překladu textu tematicky zaměřeného na Koreu

3) znalosti koreanistické problematiky a motivace ke studiu na základě seznamu četby

Další požadavky: seznam četby k oboru

studijní obor: latina

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 15

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) antická kultura a dějiny (vědomostní test)

2) český jazyk

3) obecné předpoklady ke studiu

2.kolo:

1) světový jazyk (Jazykové centrum) – test

2) latinský jazyk (překlad a rozbor jednoduchého textu)

3) římská kultura, zvl. literatura (na základě seznamu če tby)

Další požadavky: setnam četby (nejméně 15 titulů – překlady antických autorů, odborná literatura), stručný životopis

studijní obor: lingvistika – fonetika

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 10-12

kombinovatelnost: jazykové obory, logika

1. kolo:

1) programová

variantní test pro cizince: ano

2.kolo:

1) jazykový rozbor psané a mluvené podoby češtiny, vztah obou těchto forem

2) srovnání češtiny s cizím jazykem

3) výklad základních pojmů psané a mluvené formy jazyka

4) test ze světového jazyka

Další požadavky: životopis a seznam odborné četby

studijní obor:maďarština

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 10

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) české dějiny, dějiny středoevropského regionu, maďarské reálie

2) dějiny české a světové literatury

3) český jazyk a základní pojmy jazykovědy

variantní test pro cizince: ano (pro rodilé Maďary)

2.kolo:

1) české dějiny, dějiny středoevropského regionu, maďarské reálie

2) dějiny české a světové literatury

3) český jazyk a základní pojmy jazykovědy

Další požadavky: pro studenty z maďarských středních škol: maďarská literatura a historie, maďarský jazyk a základní pojmy obecné jazykovědy

studijní obor:němčina

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 50

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) programová

2.kolo:

1) jazykový a obsahový rozbor textu

2) konverzace k danému tématu

3) kultura a dějiny německy mluvívích zemí

4) četba umělecké li teratury

Další požadavky: uchazeč předloží seznam děl přečtených v překladu i v originále – celkem alespoň 15, z toho v originále nejméně 4.

studijní obor: nizozemština

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 15

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) reálie, kulturní a politická situace a dějiny zemí, kde se mluví nizozemsky

2) všeobecný kulturní rozhled

3) základní znalost dalšího cizího jazyka (mimo zvolenou kombinaci)

2.kolo:

1) orientace ve světové literatuře a dění

2) přehled o nizozemsky psané literatuře v překladu, četba nejméně 10 přeložených knih

3) motivace ke studiu

Další požadavky: seznam nejméně 10 přečtených knih nizozemsky psané literatury v překladu

studijní obor: perština

typ studia: prezenč ní magisterské

numerus clausus: 15

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) programový test dle 2001

2.kolo:

1) světový jazyk dle výběru (A, N, F, Š, R) (Jazykové centrum?) – test

2) motivace ke studiu oboru

3) četba literatury k oboru

4) faktické vědomosti k problematice oboru

Další požadavky: ne

studijní obor: portugalština

typ studia: prezenční magisterské, kombinované magisterské,

numerus clausus: 15?, 3

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) test z portugalského jazyka v rozsah u 15 lekcí učebnice Portugalština

2) vědomostní test z reálií (dějepis, zeměpis, kultura, politika a literatura portugalsky mluvících zemí

3) pojednání na jedno ze zadaných témat (portugalsky)

4) test z filologické orientace – gramatika a li teratura v rozsahu středoškolského učiva

(to je přece objemem nereálné!!)

2.kolo:

1) portugalský jazyk v uvedeném rozsahu (opakuje se)

2) literatura portugalsky mluvících zemí (na základě předloženého seznamu četby – minimálně 10 děl)

3) pohovor o motivaci ke studiu a přezkoumání celkové filologické orientace

Další požadavky: vyžaduje se seznam přečtených literárních děl a seznam prostudované odborné a informační literatury; kombinované studium: zvýšené požadavky na znalost portugalského jazyka – vyžaduje se doklad o státní jazykové zkoušce 2. stupně z portugalského jazyka nebo doklad o maturitním vzdělání v portugalsky mluvící zemi

studijní obor:PT-angličtina

typ studia: prezenční magisterské dvouoborové

numerus clausus: 35

kombinovatelnost: pouze s (v pořadí preferencí) PTN, PTF, PTŠ, PTR, dánština, ekonomie, finština, japanologie, nizozemština, norština, politologie, sociologie, švédština, arabistika

studijní obor: PT-francouzština

typ studia: prezenční magis terské dvouoborové

numerus clausus: 20

kombinovatelnost: pouze s (v pořadí preferencí) PTA, PTN, PTŠ, PTR, ekonomie, sociologie, portugalština, arabistika

studijní obor:PT-němčina

typ studia: prezenční magisterské dvouoborové

numerus clausus: 25

kombinovatelnost: pouze s (v pořadí preferencí) PTA, PTF, PTŠ, PTR, dánština, nizozemština, maďarština, hebraistika, ekonomie, sociologie, politologie, švédština

studijní obor: PT-ruština

typ studia: prezenční magisterské dvouoborové

numerus clausus: 12

kombinovatelnost: pouze s (v pořadí preferencí) PTA, PTN, PTF, PTŠ, ekonomie, politologie, sociologie,

studijní obor:PT-španělština

typ studia: prezenční magisterské dvouoborové

numerus clausus: 12

kombinovatelnost: pouze s (v pořadí preferencí) PTA, P TN, PTF, PTR, ekonomie, sociologie, politologie, portugalština, arabistika

1. kolo:

1) diktát

2) překlad do češtiny, překlad do cizího jazyka

3) sumarizace (???)

4) reálie

5) kompetence a kreativita v češtině

2.kolo:

1) repro dukce psaného cizojazyčného textu

2) reprodukce mluveného cizojazyčného textu v češtině

3) všeobecný pohovor

Další požadavky: kompetence v češtině a cizím jazyce minimálně na úrovni gymnaziální maturity

studijní obor: romština

typ studia: prez enční magisterské

numerus clausus: 30+20 (dvouoborové??)

kombinovatelnost: etnologie, maďarština, sociální práce

1) esej

2) vědomostní test (základní znalosti o Romech v ČR a ve světě), znalost základní obecné terminologie (politická a sociol ogická)

3) filologický test, zejména schopnost analýzy

2.kolo:

1) schopnost samostatného myšlení – úvaha nad aktuálním problémem

2) paměť, výslovnost, schopnost uvažovat o jazyce

3) přezkoušení na základě seznamu četby

Další požadavky: seznam četby: 1. české, 2. světové, 3. romistické

studijní obor: rumunština

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 5+8 dvouoborové

kombinovatelnost: volná s výjimkou francouzštiny, španělštiny, italštiny, českého jazyka a literatury

1. kolo:

1) jazykový test v rozsahu 10 lekcí z učebnice Rumunština pro samouky

2) vědomostní test z reálií (dějepis, zeměpis, kultura, literatura, politika)

3) pojednání (např. o přečtené knize, o současném Rumunsku apod.)

2.kolo:

1) konverza ce v rumunštině v uvedeném rozsahu, oprava chyb z písemné zkoušky

2) všeobecné znalosti z jazykovědy

3) rumunská literatura v kulturních a historických souvislostech (na základě seznamu uchazečovy četby – minimálně 10 děl v překladu)

4) rozhovor o motivaci ke studiu

Další požadavky:

studijní obor:řečtina

typ studia: prezenční magisterské dvouoborové

numerus clausus: 12

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) antická kultura a dějiny (vědomostní test)

2) český jazyk

3) obecné p  ředpoklady ke studiu

shodné s oborem latina

2.kolo:

1) světový jazyk (Jazykové centrum) – test

2) základní znalosti řečtiny (monim. četba řeckého písma); náhradně se ověřuje znalost latiny, příp. dalšího dvětového jazyka

3) řecká historie a kultura (na základě seznamu četby)

Další požadavky: setnam četby (nejméně 15 titulů – překlady antických autorů, odborná literatura), stručný životopis

studijní obor: sinologie

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 13

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) test schopností zacházet s češtinou jako mateřským jazykem, nebo test českého jazyka pro cizince

2) test obecných předpokladů ke studiu (logické usuzování, kreativita, všeobecný přehled zaměřený na znalosti z oblasti filolog ie

variantní test pro cizince: ano,

2.kolo:

1) test ze světového jazyka (A, N, F, R) (Jazykové centrum) test

2) přezkoušen z druhého světového jazyka (A, N, F, R) formou četby a překladu textu tematicky zaměřeného na Čínu

3) prověření znalosti sinologické problematiky a motivace na základě předloženého seznamu četby

Další požadavky: seznam četby k oboru

studijní obor: slavistika ve specializacích polonistika, kroatistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistika, makedonistika, serbistika, sorabistika

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 50

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) programová – všeobecné předpoklady ke studiu

2) programová – test schopností zacházení s jazykem

3) všeobecné znalosti o regio nu (literatura, historie, současná situace, kultura, geografie, spiritualita) (obor??)

2.kolo:

1) motivace výběru studijního oboru (motivace ke studiu oboru??)

2) znalosti z literatury, kultury, dějin současné situace a jazyka na základě předlože ného seznamu literatury

3) znalosti struktury a užívání češtiny, příp. studovaných cizích jazyků,

Další požadavky: ne

studijní obor: slovakistika

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 15

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) programov á – všeobecné předpoklady ke studiu

2) programová – test schopností zacházení s jazykem

3) všeobecné znalosti o regionu (literatura, historie, současná situace, kultura, geografie, spiritualita) (obor??)

2.kolo:

1) motivace výběru studijní ho oboru (motivace ke studiu oboru??)

2) znalosti z literatury, kultury, dějin současné situace a jazyka na základě předloženého seznamu literatury

3) znalosti struktury a užívání češtiny, příp. studovaných cizích jazyků,

Další požadavky: ne

studijní obor:španělština

typ studia: prezenční magisterské, kombinované magisterské

numerus clausus: 15+10 dvouob., 3

numerus clausus při dvouoborovém studiu: 10

kombinovatelnost: volná, s výjimkou anglistiky a amerikanistiky, českého jazyka a literatury, francouzštiny, germanistiky, italštiny, komparatistiky, lingvistiky fonetiky,

1. kolo:

1) programová – test schopnosti zacházet s češtinou jako mateřským jazykem nebo test českého jazyka pro cizince

2) programová – test obecných předpokladů ke studiu (logické usuzování, kreativita, všeobecný kulturní přehled)

2.kolo:

1) prověření znalosti problematiky literatury, jazyka, kulturcních dějin a reálií jazykové oblasti spolu s motivací ke studiu (přiměřeně k dostupné literatuře danéhé oboru a s důrazem na předložený seznam četby)

2) prověření praktické znalosti mluveného jazyka

Další požadavky: stručný životopis, seznam četby nejméně 10ti děl španělské a hispanoamerické literatury, u kombinovaného studia se požaduje všeobecná státní zkouška ze španělštiny 2. stupně z jazykové školy nebo Básico nebo DELE Diploma Superior.

studijní obor: švédština

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 15

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) reálie, dějiny a současnost celé S kandinávie

2) přehled o nejvýznamějších skandinávských spisovatelích a jiných kulturních osobnostech, obecný kulturní přehled

3) částečná znalost dvou světových jazyků

2.kolo:

1) reálie, dějiny a současnost Skandinávie (opakuje se!)

2) přehled o skandinávských literaturách (opakuje se!)

3) motivace pro studium jazyků a všeobecný kulturní rozhled (do značné míry se opakuje!)

Další požadavky: seznam nejméně 10 přečtených knih ze skandinávské literatury v překladu

studijní obor: turkologie

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 15

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) programový test dle 2001

2.kolo:

1) světový jazyk dle výběru (A, N, F, Š, R) (Jazykové centrum) – test

2) motivace ke studiu oboru

3) četba literatury k oboru

4) faktické vědomosti k problematice oboru

Další požadavky: ne

studijní obor: východoevropská studia ve specializacích: rusistika, lettonistika, lithuanistika, ukrajinistika

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 50

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) programová – všeobecné předpoklady ke studiu

2) programová – test schopností zacházení s jazykem, u rusistiky základní přehled o stavbě, gramatice a zvláštnostech ruského jazyka (obor ??)

3) vš eobecné znalosti o regionu (literatura, historie, současná situace, kultura, geografie, spiritualita) (obor??)

2.kolo:

1) motivace výběru studijního oboru (motivace ke studiu oboru??)

2) znalosti z literatury, kultury, dějin současné situace a jazyka na základě předloženého seznamu literatury

3) znalosti struktury a užívání češtiny, příp. studovaných cizích jazyků, u rusistiky schopnost porozumět jednoduchému textu, přeložit jej a vysvětlit základní jazykové jevy

Další požadavky: ne

FILOZOFIE

studijní obor: filosofie

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 25

kombinovatelnost: volná

talentová zkouška nahrazující 1. kolo:

1) překlad cizojazyčného textu (A, N, F) do českého nebo slovenského jazyka

2) interpretace cizo jazyčného textu (A, N, F) provedená v českém nebo slovenském jazyce

3) interpretace textu zadaného v českém jazyce, provedená v českém nebo slovenském jazyce

2.kolo:

1) diskuse nad seznamem filosoficky relevantní četby, který uchazeč písemně předloží. Přijímací komise v rámci tohoto druhého kola vyhodnotí předložený seznam a položí uchazeči tři otázky, které z tohoto seznamu vycházejí. Komise hodnotí především to, zda uchazeč prostudovaným textům skutečně porozuměl a dokáže s myšlenkami v n ich obsaženými pracovat.

Další požadavky: seznam filosoficky relevantní četby

studijní obor: logika

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 25

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

nevyplněno (programová?)

2.kolo:

1) matematika c rozsahu v  šeobecné větve gymnázií

Další požadavky:

studijní obor: religionistika

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 15

kombinovatelnost: BENG, HIN, INDN, ROM, SAN, TAM, URD, AFR, ARAB, DKIZ, HEB, PER, TUR, JAP, KOR, MONG, SIN, VIET, LAT, ŘEČ, K LÍN

talentová zkouška nahrazující 1. kolo:

1) překlad cizojazyčného textu (A, N, F) do českého nebo slovenského jazyka

2) interpretace cizojazyčného textu (A, N, F) provedená v českém nebo slovenském jazyce

3) interpretace textu zadaného v  českém jazyce, provedená v českém nebo slovenském jazyce

2.kolo:

– písemná část, předměty:

– ústní část, předměty: 1) diskuse nad seznamem filosoficky relevantní četby, který uchazeč písemně předloží. Přijímací komise v rámci tohoto druhého kola vyhodnotí předložený seznam a položí uchazeči tři otázky, které z tohoto seznamu vycházejí. Komise hodnotí především to, zda uchazeč prostudovaným textům skutečně porozuměl a dokáže s myšlenkami v nich obsaženými pracovat.

Další požadavky:


HISTORICKÉ VĚDY

studijní obor: archeologie klasická

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 10

kombinovatelnost: volná

talentová zkouška:

1) datování a určování sady uměleckých děl starověkých kultur a jejich charakteristiky (?? to není talentová zkouška, ale výrazně vědomostní)

2) grafická část, kde uchazeč prokáže schopnost graficky zachytit zadaný úkol konstrukce a základní tvary předlohy (?? jde o zjištění kreslířského talentu??, to lze i jinak)

3) schopnost porozumět textům ve dvou svě tových jazycích

1. kolo:

1) programová, v případě talentové zkoušky by neměla být vylučovací

2.kolo:

1) pohovor na základě seznamu četby, prokázání zájmu a schopnosti obor studovat

2) scjopnost vizuální paměti a srovnávání uměleckých děl

3) schopnost konverzace o daném tématu v jednom světovém jazyce a překlad (se slovníkem) krátkého odborného textu v druhém jazyce světovém

Další požadavky: seznam prostudované literatury

studijní obor:archivnictví a pomocné vědy historické

typ studia: prezenční magisterské, kombinované magisterské,

numerus clausus: 15, 10

kombinovatelnost: archeologie klasická, archeologie pravěká, dějiny umění, divadelní věda, egyptologie, etnologie, filmová věda, historie, hudební věda, klasická filologie, němčina

1. kolo:

1) programová, obecný historický přehled

2.kolo:

1) vztah ke zvolenému oboru

2) české dějiny

3) němčina

Další požadavky: znalost latiny vítána

studijní obor: egyptologie

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 8

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) test z obecných znalostí historie (programová písemka)

2.kolo:

1) znalost dějin starého Egypta

2) orientace v běžně dostupné literatuře o starém Egyptě na základě seznamu četby

3) zájem o obor

4) 2 světové jazyky (angličtina + 1) (Jazykové centrum?)

Další požadavky: seznam odborné četby

studijní obor: etnologie

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 20

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) historicko – kulturní test (programová)

2.kolo:

1) zjištění motivace ke studiu

2) diskuse nad předloženou přečtenou odbornou literaturou

Další požadavky: seznam prostudované odborné literatury předat u ústní zkoušky

studijní obor: historie

typ studia: prezenční magisterské, kombi nované magisterské

numerus clausus: 110, 10

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) historické vědy (programová)

2.kolo:

1) historie

Další požadavky: seznam četby, seminární práce, vlastní publikační činnost


INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ

studijní obor:informační studia a knihovnictví

typ studia: prezenční magisterské, kombinované magisterské

numerus clausus: 35, 15

kombinovatelnost: pouze jednooborové studium

1. kolo:

1) psychologické testy

2) znalostní test k informační a knihovnické problematice, informačních služeb a informačních technologií

variantní test pro cizince: ano (není však navržena??!)

2.kolo:

1) motivace ke studiu oboru, orientace v základech informačních a knihovnických problémů

Další požadavky: u kombinovaného studia: práce a praxe v oboru


OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY

studijní obor:dějiny umění

typ studia: prezenční magisterské, kombinované magisterské

numerus clausus: 20, 5

numerus clausus při dvouoborovém studiu: –

kombinovatelnost: volná

talentová zkouška:

1) určování sady výtvarných děl

2) grafická část, ve které uchazeč jednoduchými a schematickými nákresy zpodobuje zadané úkoly (typy půdorysné skladbz, nejběžnější architektonické a konstrukční formy staveb, prostorové a rytmické vztahy tvarů a motivů atd.)

1. kolo:

1) české dějiny – základní přehled + zvláštní znalosti ve vztahu k dějinám umění (např. stavebníci a mecenáši) (??)

2) obecné dějiny – základní přehled

3) kulturně-historické reálie – zákl. přehled (kupř. dějiny náboženství, vývoj sociálního postavení umění a funkce uměleckého díla ve společnosti, otázky témat uměleckých děl – např. mytologie atd.) (to se snad má studovat??)

variantní test pro cizince: ano

2.kolo:

1) přehled o českém památkovém fondu, s větší podrobností v oblasti bydliště uchazeče

2) znalost nejvýznamnějších galerií a muzeí u nás a jejich nejhodnotnějších děl

3) celkový přehled o vývoji evropského umění a jeho nejvýznamnějších tvůrcích

4) zákl adní přehled o nejdůkežitější české odborné literatuře

Další požadavky: schopnost tvořivé práce se znalostmi (např. srovnání dvou uměleckých děl z hlediska jejich výtvarného charakteru atd.); (seznam literatury?)

studijní obor:divadelní věda

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 12

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) programová

2.kolo:

1) základy teorie a dějin divadla na základě doporučené literatury

Další požadavky: životopis, seznam odborné četby, dvě práce na libovolné téma z oblasti divadelní vědy v rozsahu nejméně 2 normostran

studijní obor: estetika

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 18

kombinovatelnost: volná

talentová zkouška: formou interpretační úvahy vymezeného rozsahu (do 1,5 normostrany) nad vybraným úryvkem textu v rozsahu cca jednoho odstavce (do 15 řádek). Zkoušku lze propojit se zjištěním jazykového vybavení tak, že nabídka textových úryvků bude obsahovat texty v A, N a F a prvním krokem zkoušky bude překlad.

1. kolo:

1) t est kulturního rozhledu, přehled jednotlivých uměleckých druhů, základní filosofická informovanost

2.kolo:

1) základní znalost dějin estetiky, předmětu a metod oboru

Další požadavky: seznam prostudované literatury (odborná + beletrie)

studijní obor:filmová věda

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 10

numerus clausus při dvouoborovém studiu: 5

kombinovatelnost: volná

talentová zkouška: spočívá v předvedení filmu, jehož titul je do poslední chvíle utajen (na rozdíl od Brna, kde je dopředu ohlášen), a v napsání recenze, resp. analýzy, na niž mají uchazeči vyhrazen čas 60 minut.

1. kolo:

1) programová písemka

2) talentová zkouška (rozbor filmu)

2.kolo:

1) pohovor

Další požadavky: dvě domácí písemné práce na libovolné s filmem související téma; (soupis přečtené odborné literatury?)

studijní obor:hudební věda

typ studia: prezenční magisterské, kombinované magisterské,

numerus clausus: 15, 3

kombinovatelnost: volná

talentová zkouška:

1) sluchové určení intervalů, stupnic a základních souzvuků (kvintakordy s obraty, základní septakordy s obraty), zápis diktátu krátké hudební ukázky

2) znalost základních a obecně známých hudebních skladeb

3) základy hry na klavír

1. kolo:

1) programová písemka

2) test z oboru HV

2.kolo:

1) pohovor na základě uchazečem prostudované odborné literatury (25 bodů)

2) pohovor na základě znalostí urč. hudby (sloh, období, skladatel, hudební druhy) – 25 bodů

Další požadavky: soupis prostudované odborné literatury (studie, monografie, syntetické práce)

studijní obor: kulturologie

typ studia: prezenční magisterské, kombinované magisterské

numerus clausus: 30, 10

kombinovatelnost: pouze jednooborové studium

talentová zkouška: ne

1. kolo:

1) programová

2.kolo:

1) motivace ke studiu zvoleného oboru

2) orientace ve vědách o člověku, společnosti a kultuře

3) rozprava nad předloženými seznamy krásné a odborné literatury

Další požadavky: seznam odborné literatury, seznam kr ásné literatury, životopis


PEDAGOGIKA

studijní obor: andragogika

typ studia: prezenční magisterské, kombinované magisterské

numerus clausus: 25, 5

kombinovatelnost: pouze jednooborové studium

1. kolo:

1) test všeobecných znalostí (kulturně-historický přehled)

2) základní orientace v oboru

2.kolo:

1) motivace ke studiu

2) orientace ve společenských vědách na základě přečtené literatury

Další požadavky: seznam přečtené literatury (odborné i beletrie)

studijní obor: pedagogika

typ studia: prezenční magisterské, kombinované magisterské

numerus clausus: 25, 25

kombinovatelnost: volná, pevná kombinace s germanistikou

1. kolo:

1) programová, pedagogika + všeobecný přehled

2.kolo:

1) pedagogika

2) motivace ke studiu

Další požad avky: ne

POLITOLOGIE

studijní obor: politologie

typ studia: magisterské prezenční

numerus clausus: 40

kombinovatelnost: volná

1. kolo:

1) test politických, historických a kulturních znalostí

2) test rozumových znalostí

3) interpretace odborného textu

2.kolo:

a) světový jazyk

b) pohovor nad seznamem literatury

Další požadavky:

PSYCHOLOGIE

(podmínky budou doplněny)


SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE

studijní obor: sociální práce

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus: 48

kombinovatelnost: pouze jednooborové studium

1. kolo:

1) všeobecný přehled

2) rozhled v sociální politice a sociální práci

3) cizí jazyk

2.kolo:

1) přezkoušení z odborné literatury (nepožaduje se seznam??)

2) motivace ke studiu

3) případná vlastní praxe

Další požadavky: žádné


SOCIOLOGIE

studijní obor: sociologie

typ studia: prezenční magisterské, kombinované magisterské

numerus clausus: 35, 5

kombinovatelnost: volná, pevná kombinace s oborem ekonomie

1. kolo:

1) matematika

2) test znalostí – základy společenských věd a kulturně historický přehled

3) test schopností a sociologické imaginace

2.kolo:

1) základy sociologie – přehled pojmů, směrů, schopnost interpretace textů

Další požadavky: seznam četby

UČITELSTVÍ

(podmínky budou stanoveny)
Navazující magisterské studium dvouleté


FILOZOFIE

studijní obor: religionistika

typ studia: navazující magisterské

numerus clausus: 5

1. kolo:

není

2.kolo:

1) metody a dějiny religionistiky

2) dějiny náboženství

3) vybraný náboženský okruh (zvolený uchazečem)

Další požadavky: znalost dvou světových jazyků a alespoň jednoho klasického nebo orientálního jazyka (?? jak se přezkoumává??)


HISTORICKÉ VĚDY

studijní obor:archivnictví a pomocné vědy historické

typ studia: navazující magisterské, prezenční a kombinované studium

numerus clausus: 10, 10

kombinovatelnost: jednooborové studium

1. kolo:

1) programová, obecný historický přehled

2.kolo:

1) pomocné vědy historické

2) archivnictví

3) němčina

Další požadavky:


INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ

studijní obor:informační studia a knihovnictví

typ studia: navazující magisterské

numerus clausus: 35

kombinovatelnost: pouze jednooborové studium

1. kolo:

1) psychologické testy

2) znalostní test k informační a knihovnické problematice, informačních služeb a informačních technologií

variantní test pro cizince: ano (není však navržen??!)

2.kolo:

1) motivace ke studiu oboru, orientace v základech informačních a knihovnických problémů

Další požadavky: ne


SOCIOLOGIE

studijní obor: sociologie

typ studia: navazující magisterské prezenční (prošlo akreditační komisí, lze otevřít??)

numerus clausus: 10

kombinovatelnost: volná, pevná kombinace s oborem ekonomie

1. kolo:

1) obecná sociologie

2) dějiny sociologie

3) test práce se sociologickými daty

2.kolo:

1) základy sociologie – přehled pojmů, směrů, schopnost interpretace textů

Další požadavky: seznam četby

Navazující magisterské studium tříleté


Filologie

studijní obor:srovnávací jazykověda

typ studia: prezenční magisterské

numerus clausus : 15

1. kolo:není

2.kolo:

1) rozhovor o motivaci

2) motivační esej (600 slov)

Další požadavky: