Volební období 2000-2002

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2002 – návrh řešení písemného kola

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2002 – návrh řešení písemného kola

Josef Herman (spolupráce: Petr Kolář, Petr Vavroušek), 3. 9.2001

Vzhledem k tomu, že většina oborů odmítla možnost jednokolového oborového přijímacího řízení, a vzhledem k nezbytnosti zjednodušit, racionalizovat a zprůhlednit přijímací řízení v kontextu celkové proměny způsobu studia na FF UK navrhujeme následující možnosti řešení písemného kola pro Podmínky přijímacího řízení 2002/2003 (setříděné od nejvhodnější knejméně vhodné v  ariantě BI-BIII).

A. Talentová zkouška (zastupuje první vyřazovací kolo zkoušky)

  1. Za talentovou (nepřesně) lze pokládat také zkoušku formou interpretace textu. Tuto formu přezkoušení je možné přijmout za předpokladu, že obory zajistí včasnou opravu a odevzdání výsledků a budou jasně definovaná a doložitelná kritéria vyhodnocení prací (obory filosofie a religionistika v roce 2001 ani jednu podmínku zcela nesplnily). Lze přijmout řešení navržené obory filosofie, religionistika, estetika.
  2. T alentová zkouška na obor hudební věda je naprosto zdůvodněná, včetně způsobu hodnocení, realizovat, případně doplnit o menší část „vědomostní“.
  3. Talentová zkouška na obor dějiny umění se příliš kryje se zkouškou vědomostní, lze ji však připustit jako náh radu 1. kola.
  4. Talentová zkouška na obor klasická archeologie nemůže nahradit první kolo zkoušky a je jako „talentová“ zdůvodněná nedostatečně. Tuto zkoušku nerealizovat.
  5. Talentová zkouška na obor filmová věda je zdůvodněná, je třeba dopracovat principy hod nocení.
  6. Talentová zkouška na obor kulturologie je zkouškou vědomostní, není dostatečně zdůvodněna jako „talentová“, nerealizovat.

B První (písemné) kolo

I. Řešení písemného kola prostřednictvím pevně stanovených předmětů zkoušek, z nichž si obory vyber ou:

Princip spočívá ve stanovení omezeného počtu předmětů, z nichž jeden je povinný pro všechny programy a obory, druhý je fakultativní. V případě realizace dvou testů na obor se výsledný bodový zisk dělí dvěma.

a) část společná pro všechny (s výjimkou adD):

1a) všeobecný kulturně – historický přehled, předpoklady ke studiu (psychologický test)

1b) analogický test v několika cizích jazycích (A, N, F, Šp)

Uchazeči si mohou sami zvolit typ testu 1a nebo 1b.

b) každý obor si může přibrat jednu speciální písemku:

2) čeština pro filology (test ovládání českého jazyka) a základy lingvistiky

3) historie

4) matematika a statistika

5) základy uměnověd

Písemky 1-5 se mohou realizovat v jednom dnu. Předměty zkoušek jsou navrženy na základě převažujících předmětů v anketě oborů, je třeba dopracovat jejich vymezení, případně okruh předmětů nepatrně rozšířit.

c) Speciální obory mají vlastní písemnou zkoušku:

6) čeština pro cizince

7) čeština v komunikaci neslyšících

d) Za p  rvní kolo se považují též „talentové“ zkoušky:

8) filosofie, religionistika, estetika

Toto řešení považuji za perspektivní organizačně i obsahově a za vstřícné vůči uchazečům při možnosti podat libovolný počet přihlášek ke studiu.

II. Společná písemná přijímací zkouška na FF UK pro všechny programy a obory

Jedná se o úpravu předchozího principu: realizuje se společná část (včetně jazykových mutací), nerealizují se fakultativní předměty, zůstávají v platnosti zvláštní zkoušky pro speciální obory (ad c) a uznání talentových zkoušek za první kolo přijímacího řízení (ad d).

Řešení je organizačně sice náročné, nicméně dobře možné (s využitím i prostor na dalších fakultách UK, případně mimo Prahu – uchazeče z Moravy by bylo možné vyzkoušet např. v Brně nebo v Olomouci).

III. Programové písemné testy

Řešení dle vzoru přijímacího řízení 2001, bez výjimek, studijní program filologie rozčleněný do několika skupin dle návrhu filologických oborů, který má být dokončen 15.9. (samostatný test předpokládáme na oborech, které podaly žádosti o studijní program, jimž zřejmě bude vyhověno: anglistika a amerikanistika, překladatelství a tlumočnictví, český jazyk a literatura, logika). Opět budou vyčleněny speciální obory (ad c) a obory realizující talentovou zkoušku (ad d).

Řešení je organizačně velmi dobře schůdné.