Volební období 2000-2002

Přijímací řízení 2002/2003 – Návrh materiálu pro dubnové jednání Akademického senátu

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Připravil: Josef Herman, 26. 3.2001

Předložený materiál předkládá k diskusi základní koncepci přijímacího řízení (dále PŘ), možné dílčí úpravy podmínek i organizace přijímací zkoušky (dále PŘZK), upozorňuje na vždy znovu nastavitelné parametry (označeny otazníkem za lomítkem), předjímá možné nové problémy spojené s PŘ.

 1. Obecná strategie přijímacího řízení

  Ponechat a dále rozvíjet pojetí přijímacího řízení z roku 2001/2002, které respektuje ve všech parametrech ustanovení VŠ zákona a vnitřní předpisy UK a FFUK:

  1.1. Přijímací řízení je dvoukolové, první kolo tvoří písemná zkouška v rámci studijního programu, druhé tvoří oborová zkouška písemná, ústní či kombinovaná. Je třeba zvážit zavedení případného třetího kola pro talentovou zkoušku.

  1.2. Jsou stanoveny bodové limity a princip pořadí úspěšnosti pro jednotlivé části zkoušky a pro přijetí: celkový počet 100 /? bodů je rozdělen na 50 /? bodů pro písemnou „programovou“ a 50 /? pro „oborovou“ /? část zkoušky. Postup uchazečů do druhého kola je omezen jednak nejnižším počtem dosažených bodů 25 /?, jednak dosaženým pořadím úspěšnosti (4 násobek /? v počtu uchazečů předem určeného k přijetí na daný obor), analogicky přijetí uchazeče hranicí 70 /? bodů a pořadím úspěšnosti.

  1.3. Předem je stanoven numerus clausus pro jednotlivé obory z hlediska poměru počtu uchazečů/počtu přijatých z předchozího roku. S tímto údajem se nadále pracuje v konstrukci bodových limitů (4 násobek pro postup z prvního kola).

  1.4. Otevírání oborů bude nadále podřízeno akreditačním požadavkům na personální vybavení pracoviště (profesor, docent).

  1.5. Je žádoucí a při zachování písemné zkoušky na stud. program možné zavést volnou kombinovatelnost oborů, pakliže není limitována odbornými či studijními ohledy. Na druhé straně je otázkou vypisování tradičních „učitelských“ kombinací. Situaci ovšem zřejmě promění zavedení navazujícího studia v duchu novely VŠ zákona.

  1.6. Za stanovených podmínek je možné prominout část nebo celou přijímací zkoušku. Je třeba stávající podmínky dále dopracovat, zejména pro zahraniční uchazeče. Předpokládá se možnost uznání písemné zkoušky z předchozího roku, a to ve výši tehdy dosažených bodů.

  1.7. Realizuje se náhradní termín PŘZK. Je nezbytné dořešit možnost přezkoumání sporných lékařských vysvědčení jako dokladů k žádosti o náhradní termín PŘZK.

 2. První písemní kolo PŘ

  2.1. Písemná zkouška na studijní program odpovídá logice postupné proměny studia. Dokud nebudou uspokojivě dořešeny studijní programy v oblasti filologických oborů bude vhodné pro potřeby prvního kola PŘZK rozdělit stávající stud. program filologie do několika skupin oborů (jedním z nich musí být čeština pro cizince).

  2.2. Písemná zkouška na studijní program zajišťuje přezkoušení z obecnějších předpokladů ke studiu nežli jen oborových. Je třeba zvážit, zda bude účelné první část PŘZK dále zobecňovat a zkoumat v ní zejména obecnější předpoklady a znalosti ke studiu.

  2.3. Omezený počet písemek (nyní 11, do budoucna předpokládám nejvýše 20) první kolo PŘZK zjednodušuje organizačně, zejména umožňuje návaznost na předpokládanou koordinaci PŘ z úrovně univerzity.

  2.4. Snížený počet písemných zkoušek omezený počtem studijních programů by se také měl projevit ve zvýšení jejich kvality (o řadě dosud používaných testů lze pochybovat, ostatně i v navržených modelových testech jsou sporné položky!) a k adekvátnímu statistickému vyhodnocení výsledků písemné zkoušky. Vyhodnocování testů bude výhledově prováděno za použití výpočetní techniky.

  2.5. Bude třeba dořešit stávající výjimku písemné zkoušky stud. programu filozofie – přezkoušení formou interpretace textu. V současné podobě je tento způsob přezkoušení napadnutelný zejména z hlediska netransparentního způsobu hodnocení.

  2.6. Bude třeba dořešit možné lékařské přezkoumání žádostí o úlevy ze zdravotních důvodů v průběhu přijímací zkoušky.

 3. Nezbytné dopracování přijímacího řízení

  3.1. V návaznosti na novelu VŠ zákona bude třeba dořešit vztah přijímání do běžných bakalářských a magisterských programů k přijímání do kurzů v rámci CŽV.

  3.2. Bude nezbytné dořešit přijímání cizinců: s výjimkou češtiny pro cizince neumožňovat žádné jazykové výjimky a úlevy, přijetí těch uchazečů- cizinců, kteří již absolvovali ucelenou část studia téhož nebo analogického oboru, je možné řešit prominutím PŘZK.