Volební období 2000-2002

Podnět ke změně Stipendijního řádu UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Jeho Magnificence
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
rektor
Univerzity Karlovy

Praha, dne 21. září 2001

Vaše Magnificence,

dovolte mi, abych Vám zaslal podnět ke změně Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, který je jejím vnitřním předpisem.

Článek 5/ tohoto vnitřního předpisu řeší přiznávání účelového stipendia a mezi důvody pro jeho udělení uvádí (čl. 5, odst. 1, písm. a/ mimořádné stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, sportovní, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, resp. (čl. 5, odst. 1, písm. c) podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí.

Stejný článek tohoto vnitřního předpisu (odst. 2) zároveň stanovuje celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce na 15.000,- resp. 10.000,- Kč.

Tento limit – zejména pokud jde o podporu zahraničních aktivit studentů – považuji dnes za již příliš nízký a navrhuji zvýšení na 30.000,- Kč.

Tato změna otevře fakultám, které mají dostatečně naplněný stipendijní fond, možnost zvýšit podporu vynikajících studentů a jejich studia v zahraničí. Jde mimo jiné o studenty doktorských studijních programů, jimž podpora ve výši 30.000,- Kč umožní např. krytí větší části nákladů na účast na zahraničních vědeckých konferencích, což je z hlediska jejich vědecké přípravy nanejvýš žádoucí. Rovněž vynikajícím studentům pregraduálního studia umožní zvýšené dosavadní horní hranice pokrýt větší část reálných nákladů např. na krátkodobé zahraniční exkurze a výměnné a jiné pobyty a rozšíří se tak jejich možnosti získávat zahraniční zkušenosti.

Podotýkám, že uvedené limity výše účelových stipendií platí s účinnosti prvního dne akademického roku 1999/2000, tedy v podstatě přes dva roky. Od té doby se ovšem zvýšila úhrada řady služeb (a to jak doma tak v zahraničí), takže podpora cestovních a pobytových nákladů např. doktoranda, který se účastní zahraniční vědecké konference, je při dosavadním limitu účelového stipendia, v podstatě symbolická. Navíc se již několik let nezměnila ani výše doktorandských stipendií.

Prosím Vás, Vaše Magnificence, o laskavé zvážení tohoto podnětu a zůstávám

se srdečným pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.