Volební období 2000-2002

Návrh úpravy podmínek přijímacího řízení 2002/2003 a navazující věcný záměr úpravy SZŘ

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

 1. Návrh úpravy podmínek přijímacího řízení
  1. Přijetí nebude podmíněno přijetím na další kombinovatelný obor.
  2. Z tohoto důvodu navrhuji vypustit v bodu I/1 Podmínek přijímacího řízení větu: “ Na obor, který lze studovat pouze dvouoborově, je přijetí možné pouze tehdy, jestliže je uchazeč zároveň přijat na další studijní obor, s nímž lze při zápisu vytvořit kombinaci, nebo pokud takový obor na FF UK již studuje.“
  3. Změny budou oznámeny na internetových stránkách fakulty a univerzity. Informace obdrží uchazeči v pozvánce ke zkoušce

  Zdůvodnění:

  1. Úprava odstraní právně nejasné podmínění přijetí na jeden obor přijetím na obor druhý.
  2. Úprava umožní oborům přijmout studenty na základě svých přijímacích kritérií, jejich rozhodnutí nebude podmíněno rozhodnutím jiného oboru. Úprava tedy řeší letitý problém přijímání do dvouoborového studia, a sice nepřijetí uchazeče, který prokázal vynikající předpoklady ke studiu jednoho oboru, ale neuspěl na oboru druhém. Úprava též napomáhá žádoucímu trendu, aby studenti své odborné zaměření volili uvážlivě v průběhu studia a nikoli pouze na jeho začátku, v tomto smyslu úprava navazuje na zřízení vnitrofakultního přijímacího řízení. Úprava též částečně řeší problém vyplývající ze skutečnosti, že některé obory se neotevírají každý rok a uchazeči se proto v minulosti hlásili na náhradní, v daném roce vypsané studijní kombinace.

 2. Věcný záměr návazných úprav Studijního a zkušebního řádu FF.Studium jednoho oboru dvouoborového studia bude umožněno po dobu jednoho roku s tím, že student k zápisu do 2.roku studia musí příslušný kombinovatelný obor přibrat. Právní řešení vychází z bodových objemů dvouoborového studia, kdy student počínaje druhým rokem studia nesplní studiem dvouoborového studijního plánu příslušné počty bodů dle čl.6/5 SZŘ. Vzhledem k tomu, že z tohoto hlediska je nereálné už ukončení druhého roku studia, bude v návrhu úpravy SZŘ navržena formulace stanovující přibrání dalšího oboru jako podmínku k zápisu do 2.roku studia.
  Po dobu prvního roku studia jednoho oboru dvouoborového studia nebude možné studium přerušit.
  V případě uznání atestací z předchozího studia bude přesto stanoven požadavek, aby student vykonal další atestace v rozsahu prvního roku studia dle čl. 6/5 SZŘ.
  Předpokladem realizace uvedeného návrhu je zajištění výuky jednotlivými obory v rozsahu 20 bodů, tedy v rozsahu shodném se současným zněním SZŘ. Další body může student získat studiem předmětů společného základu, do úvahy též přichází zvětšení bodové tolerance pro tyto studenty na max.10 bodů. Z vyžádaných přípisů z jednotlivých oborových pracovišť vyplývá, že návrh je realizovatelný. V jednom případě bude s oborem (katedra germanistiky) záležitost projednána ústně.

Uvedené návrhy byly projednány studijní komisí, na poradě zástupců příslušných oborů, na kolegiu děkana a byly konzultovány s vedením Univerzity Karlovy (pan rektor, paní prorektorka Svobodová, pan kancléř). Všechna jednání skončila doporučením předloženého návrhu. O návrhu úpravy podmínek i o navazujících změnách SZŘ předběžně informoval proděkan Herman na únorovém jednání Akademického senátu FF UK.V Praze dne 26.února 2002