Volební období 2000-2002

Návrh podmínek přijímacího řízení realizovaného v září 2002 – doplnění přijímacího řízení 2002/2003 o navazující magisterské studium archeologie klasické

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Návrh je předkládán na základě oprávněné žádosti končících studentů bakalářského studia klasické archeologie, kterým byla přislíbena možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu daného oboru. Oborové pracoviště však opomnělo navazující magisterské studium vypsat v řádném termínu přijímacích zkoušek.Obecná část podmínek přijímacího řízení na FF UK zůstává v platnosti se změnou termínů:
Termín podání přihlášek k navazujícímu magisterskému studiu: 19.července 2002
Termín přijímací zkoušky: 10. září 2002
Přijímací zkouška je jednokolová.
Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
Předpokládaný počet k přijetí: 5
Požadavky:
Předložení samostatné eseje vztahující se k oboru studia.
Pohovor, při kterém uchazeč prokáže zájem o zvolený obor.
Schopnost vizuální paměti, prostorové představivosti a pochopení vztahů mezi uměleckými díly.
Základní znalosti dvou světových jazyků (aspoň jednoho aktivně) a latiny.
Znalosti z okruhů: egejská archeologie a umění, řecká archeologie a umění, římská a etruská archeologie a umění.V Praze dne 26.února 2002