Volební období 2000-2002

Dopis předsedy AS 1. LF

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsedům akademických senátů fakult UK
Praha

Vážený pane předsedo,

Dovoluji si Vás a akademický senát vaší fakulty seznámit se dvěmi usneseními, které přijal AS 1. LF UK na svém řádném zasedání dne 15. 1. 2001 v souvislosti s neutěšenou a demotivující situací studentů starších 26 let zejména studentů postgraduálního studia.

Akademický senát 1. LF UK konstatuje, že zákon limitující sociální výhody studentů vysokých škol věkem 26 let, vede k diskriminaci nezanedbatelného počtu studentů nejen doktorského (postgraduálního) studia, ale i studentů magisterských studijních programů. Tito studenti a studentky plní všechny své povinnosti a považujeme za nepřijatelné, že ve věku, kdy vrstevníci dávno založili rodiny, klesají jejich reálné příjmy pod hranici minimální mzdy. Akademický senát se obrací na členy akademických senátů ostatních fakult Univerzity Karlovy, na Akademický senát UK a všechny vysoké školy v České republice, aby společnými silami iniciovali úpravu zákona, která by tuto nespravedlnost odstranila a odrážela i všeobecně deklarovaný zájem na větším zastoupení vysokoškolsky vzdělaných občanů našeho státu.

Akademický senát 1. LF UK považuje výši stipendia přiznávaného studentům PGS za hrubě nedostatečnou, a to zvláště vzhledem k trvání studia a vzhledem k aktuální hodnotě minimální mzdy v ČR. Proto apeluje, aby odpovědná místa zajistila nápravu a navýšila tato stipendia tak, aby zajistila dotčeným studentům důstojné existenční podmínky.

Vážený pane předsedo, dovolujeme si požádat AS Vaší fakulty o podporu našich usnesení. Zároveň jsme požádali o podporu AS UK a obracíme se také na AS ostatních vysokých škol v ČR. O našem usnesení budeme též informovat jeho magnificenci rektora UK a pana kvestora. Doufáme, že shromáždíme dostatečnou podporu, aby bylo možno účinně žádat zodpovědné instituce o nápravu nynějšího stavu.

S pozdravem

Doc. MUDr. Karel Šonka, CSc.
předseda AS 1. LF UK Praha, 29. ledna 2001