Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Uzavření krátkodobé smlouvy o užívání nebytových prosttor – bufet FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Dnem 31. 12. 2000 končí smlouva o pronájmu nebytových prostor bufetu v hlavní budově FF UK s nájemcem pí. Chvostíkovou a současně probíhá zahájení výběrového řízení na uzavření nové nájemní smlouvy dle dříve již schváleného postupu formou výběrového řízení s tím, že nový pronájem by měl být podmíněn rekonstrukcí stávajících prostor na náklady provozovatele formou nové, víceleté smlouvy, která bude schvalována AS UK a podepsána kvestorem UK. S ohledem na zákonné lhůty, dané zákonem č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterými je dán postup při provádění výběrového řízení a rovněž tak s ohledem na lhůty pro projednání věci v orgánech UK se jeví jako reálné uzavření výběru nového nájemce a projednání návrhu nájemní smlouvy v termínu cca březen 2001.

Rovněž tak však v této době není možné uzavřít bufet a předat jej novému nájemci v době, kdy bude probíhat letní semestr. Z uvedených důvodů navrhuji proto řešit danou situaci tak, že stávající smlouva s nájemcem pí. Chvostíkovou skončí 31. 12. 2000, počínaje dnem 1. 1. 2001 se uzavře v souladu s čl. 49 a 50 Statutu UK FF nová nájemní smlouva se stejným nájemcem a to pouze na dobu od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001. Tím bude pokryto období od ukončení původní dlouhodobé nájemní smlouvy do navázání nové dlouhodobé nájemní smlouvy s novým nájemcem, který v období prázdnin provede rekonstrukci prostor bufetu. Pokud by navrhované řešení nebylo přijato, končí stávající nájemní smlouva ke dni 31. 12. 2000 a do doby podpisu nové nájemní smlouvy kvestorem UK by se prostory bufetu uzavřely. Navrhované řešení bylo projednáno na Kolegiu děkana FF, které s ním vyslovilo souhlas.

Ing. Jiří Pelc
tajemník fakulty

Praha, 30. 10. 2000