Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Text do úvodních materiálů k reakreditacím jednotlivých programů na FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Část přijímací řízení: text bude uveden jednotně u všech programů. Toto je verze opravená po připomínkách.

Druhá redakce textu:

Přijímací řízení k bakalářskému a magisterskému studiu – vstup do programu

 1. Podmínkou k účasti v přijímacím řízení je dle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách dosažení úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání (resp. složení maturitní zkoušky); u navazujícího studia magisterského je nutno předložit bakalářský diplom.
 2. podmínky přijetí jsou pro zájemce vypsány v předepsaném termínu na úřední desce a publikovány v Učitelských novinách; informace o nich podává též studijní oddělení FF UK a informační středisko UK (ve Školské ul. Praha 1);
 3. uchazeč podává přihlášku na předepsaném formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok…“, v níž vyznačí zájem o studijní program a studijní obor;
 4. žádá-li uchazeč o prominutí celé přijímací zkoušky nebo její části, je písemná žádost součástí přihlášky při jejím podání (o prominutí celé nebo části přijímací zkoušky může uchazeč požádat pokud absolvoval na UK či jiné i zahraniční VŠ ucelenou část studia analogického studijnímu oboru pěstovaném na FF UK (minimálně čtyři semestry); o prominutí lze též požádat když uchazeč již na FF UK studuje; uchazeči, kterým zkouška není prominuta, jsou k přijímací zkoušce pozváni);
 5. fakulta nevyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu;
 6. uchazeči, kteří z důvodů zdravotního postižení žádají o prominutí části přijímací zkoušky či o jiné úlevy během přijímací zkoušky, vloží zdůvodněnou žádost do přihlášky a doloží ji lékařským potvrzením;
 7. požadavky k přijímacím zkouškám lze konzultovat na jednotlivých katedrách či ústavech;
 8. přijímací zkouška je dvoukolová a koná se v českém jazyce (na základě mezivládní dohody ji lze též skládat ve slovenském jazyce);
 9. výkon je hodnocen body a v průběhu přijímacího řízení lze získat maximálně 100 bodů;
 10. první část (první kolo) má podobu písemné zkoušky,
 11. písemná část má zpravidla podobu testu, v němž je zjišťován všeobecný kulturní přehled a znalosti či studijní předpoklady relevantní pro daný program či obor studia;
 12. vyhodnocování výsledků je anonymní;
 13. druhá část (druhé kolo) je ústní nebo kombinovaná a skládá se před komisí, která je tvořena ze zástupců oboru,
 14. o obsahu zkoušky předepsaném pro daný akademický rok jsou všichni uchazeči informováni na úřední desce fakulty, případně ve dni otevřených dveří, prostřednictvím tisku a event. v rámci konzultací, které si mohou vyžádat na příslušné součásti fakulty – katedře či ústavu;
 15. cílem a předmětem zkoušky druhého kola je zjišťování všeobecných předpokladů k vysokoškolskému studiu, motivace ke studiu zvoleného oboru, zjišťovány jsou i další předpoklady, znalosti, schopnosti a dovednosti relevantní pro studium daného oboru (součástí zkoušky druhého kola bývá i rozhovor nad seznamem odborné četby, rozhovor o předchozích aktivitách uchazeče (zvláště tam, kde uchazeč předkládá některé vlastní odborné práce));
 16. v každém kole lze získat maximálně 50 bodů;
 17. do druhého kola, resp. k ústní zkoušce postupuje uchazeč, který v prvním kole dosáhl předem stanovený a zveřejněný počet bodů;
 18. k tomu, aby uchazeč o studium byl zařazen do pořadníku určených k přijetí, musí dosáhnout po absolvování obou kol přijímacího řízení předem stanoveného a veřejně vyhlášeného počtu bodů a obsadit bodové pořadí zahrnuté do počtu zájemců, které lze přijmout na daný obor (dle § 49 písm (1) Zákona č. 111/1998 o vysokých školách);
 19. podmínky pro přijímání cizinců jsou upraveny tak, aby došlo ke splnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána;
 20. vzhledem k termínům přijímací zkoušky, které jsou vypisovány tak, že druhé kolo, tj. ústní část probíhá na oborech zpravidla v červnu, předloží uchazeč při ústní zkoušce maturitní vysvědčení či bakalářský diplom (u magisterského navazujícího studia);
 21. na základě odůvodněné žádosti podané písemně, je uchazeči umožněno do data druhého kola zkoušky předložit maturitní vysvědčení (nostrifikaci maturitního vysvědčení ze zahraniční střední školy) až po složení zkoušky; analogicky je tomu s předložením bakalářského diplomu (nostrifikované maturitní vysvědčení či bakalářský diplom se v těchto případech předkládají dodatečně studijnímu oddělení FF UK);
 22. o přijetí či nepřijetí je uchazeč vyrozuměn písemně;