Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Návrhy na obsazení komisí

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážený pan
Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
děkan FF UK

Praha, 5. 9. 2000
Č. j. 3843/ST/2000

Věc: návrhy na obsazení komisí

Spectabilis, vážený pane děkane,

na základě úkolu z kolegia děkana ze dne 1. 9. 2000 předkládám Vám k posouzení a projednání v AS FF UK návrh na složení komisí:

a) inventarizační :

PhDr. Jiří Hasil – předseda
PhDr. Eva Bratková
PhDr. Drahomíra Čáslavská
PhDr. Nea Nováková
Marie Provazníková
PhDr. Ivana Šnýdrová

Náplní této komise je:

– zabývá se otázkami zabezpečení majetku na FF UK,
– na základě příkazu tajemníka FF UK připravuje a průběžně kontroluje cyklické inventury majetku FF UK,
– zpracovává podklady pro odpisové řízení a vyřazování zastaralých předmětů,
– zpracovává podklady pro řízení náhradové komise v případě zjištěných ztrát,
– provádí ve spolupráci s hospodářským oddělením cyklické kontroly pokladní hotovosti,
– sleduje zpracování a navrhuje potřebné inovace hospodářských předpisů vztahujících se ke správě hmotných předmětů.


b) náhradová :

JUDr. Jarmila Handzelová
Ing. Libor Zeitham
Říhová Stanislava

Náplní této komise je:

– na základě podkladů z hospodářského oddělení a inventarizační komise projednává otázky možného uložení sankcí za
ztráty na majetku,
– za účelem náhradového řízení vyžaduje od jednotlivých pracovišť fakulty potřebné podklady pro jednání,
– projednává a navrhuje otázky náhrad při úrazech,
– navrhuje inventarizační komisi odpisy majetku, který byl zcizen a jeho zcizení bylo přešetřeno Policií ČR.


Současně předpokládám, vážený pane děkane, že obě komise budou doplněny o zástupce AS FF UK.

Podávám Vám tuto zprávu a zůstávám

s pozdravem

Ing. Jiří Pelc
tajemník fakulty