Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh na zřízení mediatéky jako samostatného účelového zařízení

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážený pane děkane,

vsouvislosti snávrhem nového organizačního řádu FF navrhuji změnu vuspořádání Jazykového centra a mediatéky.

Mediatéka vznikla původně jako servisní zařízení Jazykového centra. Narůstající úkoly (rozšíření činnosti na celou fakultu) si vyžádaly přijetí nepedagogických pracovních sil (technik, knihovník) a oddělení mzdových a rozpočtových prostředků.

Vsoučasné dob zajišťuje mediatéka ve spolupráci sJazykovým centrem pedagogicky i materiální výuku angličtiny pro neslyšící. Stává se tak postupně samostatným pracovištěm, které kombinuje servisní i speciální pedagogické úkoly.

Tato skutečnost se odráží vpotřebném zajištění specializovaných pracovních sil, jejich odměňování, financování provozu mediatéky i odborných aktivit (4 granty, příprava mezinárodního semináře).

Zvýše uvedených důvodů navrhuji úplné oddělení mediatéky od Jazykového centra větné hmotné odpovědnosti za přístrojové vybavení.

Spozdravem

PhDr. Stanislava Hřebíčková
Ředitelka Jazykového centra