Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Informace o studijních programech a oborech

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Název fakulty: FILOZOFICKÁ FAKULTA

Adresa: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Telefon: 21619111

WWWadresa: www.ff.cuni.cz

Den otevřených dveří: 13. ledna 2001

Termín uzávěrky přihlášek: 30. 4. 2001

Termín přijímacích zkoušek:

Náhradní termín př. zk.:

Poplatek za úkony spojené s př. řízením: 500,- Kč

Banka: Komerční banka Praha 1

Účet: 85631-011/0100

Variabilní symbol: 820003

Konstantní symbol: 379

Převodová pošta: 255 07 VAKUS Praha 5

Přihlášky ke studiu:

Uchazeč do studijního doktorského programu může podat jednu přihlášku (přihlášky porušující toto pravidlo nebudou přijaty) na jeden z vypsaných doktorských studijních programů. V přihlášce na předepsaném formuláři musí uchazeč vyznačit doktorský studijní program a studijní obor, který chce studovat.

Vyžadované přílohy, které tvoří nedílnou součást přihlášky; jsou: notářsky ověřená kopie magisterského diplomu, vysvědčení o státní doktorské zkoušce, životopis uchazeče, přehled dosavadní praxe, seznam publikací, další doklady o zvyšování kvalifikace, projekt připravované doktorské disertační práce (doporučuje se rozsah min. 4 strany A4). Filozofická fakulta nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Požadavky k přijímací zkoušce a možnost přidělení školitele lze předem konzultovat s předsedy či členy oborových rad, pod které spadá příslušný doktorský studijní program.

Přihláška musí obsahovat originál ústřižku složenky nalepený na příslušném místě titulního listu přihlášky potvrzující zaplacení správního poplatku ve výši 500,- Kč. Jiný způsob platby je nepřípustný. Poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Obecné informace o přijímacím řízení do doktorského studijního programu:

Na filozofické fakultě je realizováno tříleté doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě, které probíhá podle schváleného individuálního studijního plánu. Studium upravuje studijní a zkušební řád fakulty včetně možnosti přerušení či prodloužení studia (např. za účelem pobytu v zahraničí apod.) Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Přijímací zkoušky do doktorských studijních programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsou jednokolové a probíhají formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci při zpracování tématu, které si v daném oboru zvolí; zpravidla obsahuje odbornou rozpravu nad předloženým projektem disertační práce, který je nedílnou součástí přihlášky. Doktorské studijní programy jsou akreditovány v českém jazyce a proto je nutné v tomto jazyce složit i přijímací zkoušku. Na základě mezivládní dohody ji lze také skládat ve slovenském jazyce, ale uchazeč o filologické obory prokáže v průběhu přijímací zkoušky znalost českého jazyka.

Součástí přijímacího řízení je dohoda o přidělení školitele, který musí být nositelem titulu prof., doc., Ph.D. nebo CSc. (Uchazeče nelze přijmout do studijního programu ke studiu tématu, pro které na fakultě není možné určit školitele; proto je vhodné téma konzultovat s předsedou či členy oborové rady již před podáním přihlášky ke studiu.)

Je-li vypsanou podmínkou přijetí do některého doktorského studijního programu, oboru osvědčení o jazykové zkoušce, je nedílnou součástí přijímací zkouška z předepsaného jazyka na katedře jazyků UK FF, kde uchazeč kratším písemným testem a ústní zkouškou prokáže úroveň požadovaných jazykových znalostí. O dnu, hodině a místu konání jazykové zkoušky a o možnostech jejího event. uznání budou uchazeči vyrozuměni v pozvánce k přijímací zkoušce. U filologických doktorských studijních programů může přijímací komise požadovat vedení části odborného rozhovoru v příslušném jazyce, v němž chce uchazeč obhájit disertační práci.

Počet přijatých do doktorského studijního programu není omezen; podmínkou k přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky na základě splnění požadovaných předpokladů a možnost přidělení školitele pro navržené téma doktorské disertační práce.

Informace o studijních programech a oborech:

DOKTORSKÉ STUDIUM:

6201V Ekonomické teorie

Ekonomie

7310V Filologie

Anglická literatura

Anglický jazyk

Česká literatura

Český jazyk

Fonetika

Germánské jazyky

Hungaristika a ugrofinistika

Jazyky zemí Asie a Afriky

Klasická filologie

Komparatistika (obecná a srovnávací literatura)

Latinská medievistika

Matematická lingvistika

Německá literatura

Německý jazyk

Novořecký jazyk a literatura

Obecná lingvistika

Románské jazyky

Románské literatury

Ruská literatura

Ruský jazyk

Slovanská filologie

Slovanské literatury

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

Teorie literatury

Translatologie

6101V Filosofie

Dějiny filosofie

Systematická filosofie

Logika

7105V Historické vědy

Byzantologie

Dějiny antického starověku

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

Egyptologie

Etnologie

Historie/české a slovenské dějiny

Historie/obecné dějiny

Hospodářské a sociální dějiny

Iberoamerikanistika

Klasická archeologie

Pomocné vědy historické

Pravěká a raně středověká archeologie

7201V Informační studia a knihovnictví

Informační věda

8109V Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Divadelní věda

Dějiny výtvarného umění

Estetika

Filmová věda

Hudební věda

Kulturologie

7501V Pedagogika

Andragogika

Pedagogika

6701V Politologie

Politologie

7701V Psychologie

Klinická psychologie

Obecná psychologie

Pedagogická psychologie

Psychologie práce

Sociální psychologie

6703V Sociologie

Sociologie

Požadavky k přijímacím zkouškám:

E K O N O M I C K É T E O R I E:

Ekonomie :

prokázat znalost teorie obecné ekonomie, samostatně formulovat problémy, jimiž by se měl uchazeč v disertační práci zabývat, přehled o vědecké a odborné literatuře, odborné otázky vztahující se ke zvolené specializaci

F I L O L O G I E:

Anglická literatura:

odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (komise požádá uchazeče

o stručné shrnutí problematiky vysvětlené v návrhu a položí mu doplňující otázky), v případě, že uchazeč není absolventem magisterského studia na ÚAaA, komise prověří uchazečovu

znalost anglické a americké literatury a literární teorie na úrovni předpokládané pro absolventy magisterského studia anglické nebo americké literatury na ÚAaA,

obor nepožaduje zkoušku ze světového jazyka

Anglický jazyk:

k odbornému pohovoru uchazeč předkládá připravený anglicky psaný projekt disertační práce

s lingvistickou tematikou, odborná rozprava o znalostech v oboru anglické lingvistiky

v rozsahu magisterského studia, uchazeč musí prokázat adekvátní znalost praktického jazyka

na odborném lingvistickém textu (čtení, překlad, porozumění),

obor nepožaduje zkoušku ze světového jazyka

Česká literatura:

kvalifikační předpoklady: ukončené univerzitní studium a) bohemistiky (st. zk., dipl. práce) – bez výjimky v případě zájmu o studium dějin české literatury b) literární věda – Mgr. studium: bohemistika, filologické a uměnovědné obory, věková hranice do 35 let

informace nezbytné pro posouzení předpokladů ke studiu: diplomová práce u absolventů jiných fakult, publikovaná vlastní odborná práce – např.: odb. stať, větší recenze/referáty,

edice apod. (u uchazečů, kteří ukončili studium před třemi a více lety),

projekt doktorské práce (4 A4 stran): téma, teze, metoda, odborná literatura, osvědčení

o kvalifikaci ze znalosti cizího jazyka, přijímací pohovor

Oborová rada má právo odmítnout uchazeče bez přijímacího pohovoru, pokud shledá závažné nedostatky ve splnění těchto požadavků

podmínky pro přijetí u cizinců: ukončené univerzitní studium bohemistiky (nebo příbuzného

oboru), zkouška z českého jazyka na Ústavu pro bohemistická studia (s výjimkou studia

v programu pro cizince), předcházející studium v ČR (stáž), resumé (česky) magisterské práce, doporučení (zahraniční nebo domácí od osobnosti v oboru známé), projekt + pohovor

(stejné jako u českých uchazečů)

Český jazyk:

obsahem přijímací zkoušky je jazykovědná bohemistika a obecná lingvistika zkouška probíhá formou rozhovoru o odborném zaměření uchazeče, u uchazečů se hodnotí předpoklady pro vědeckou práci, znalost odborné literatury, vlastní odborná vyhraněnost a publikační činnost, zkouška z anglického jazyka

Fonetika:

základy obecné fonetiky, požadavky podle uchazečovy orientace

Germánské jazyky:

podrobné zdůvodnění tématu disertační práce

Hungaristika a ugrofinistika:

požadavky podle uchazečovy orientace, látka v rozsahu Státní závěrečné zkoušky ze studijního programu maďarština, finština, zkouška ze světového jazyka – přednostně anglický jazyk

Jazyky zemí Asie a Afriky:

hluboká znalost problematiky oboru, dosavadní výsledky odborné práce kandidáta, základní projekt disertační práce, uchazeč zodpoví otázky z předem zadané odborné literatury

a předloží k posouzení písemně zpracovaný nástin svého odborného záměru, o němž pohovoří před komisí

Klasická filologie:

předložení a obhajoba projektu disertační práce, zkouška z latinského jazyka (pokud uchazeč není absolventem tohoto oboru), znalost alespoň pasivně dalšího světového jazyka,

zkouška ze světového jazyka (AJ, NJ, FJ) v JC UK

Komparatistika (obecná a srovnávací literatura):

předložení badatelského programu, velmi dobrý přehled o světové literatuře a kultuře

Latinská medievistika:

posouzení dosavadní práce uchazeče, zkouška z latinského jazyka (nikoli u absolventa oboru klasická filologie), odborná rozprava zaměřená k předběžnému tématu disertační práce

a plánu doktorského studia, předpokládá se ukončené studium klasické filologie nebo blízce příbuzného oboru, základní znalost jednoho světového jazyka, pasivní znalost nejméně jednoho dalšího světového jazyka

Matematická lingvistika:

solidní znalost alespoň jednoho z následujících oborů lingvistiky – matematika, informatika, logika a základní orientace v ostatních uvedených oborech, schopnost exaktního řešení lingvistických problémů, znalost anglického jazyka

Německá literatura:

odborná rozprava s uchazečem a podrobné zdůvodnění tématu disertační práce, publikační činnost, schválení vedoucího práce, zkouška z anglického jazyka (v případě Mgr. studia

AJ – požaduje obor zkoušku z francouzského jazyka)

Německý jazyk:

odborná rozprava s uchazečem a podrobné zdůvodnění tématu disertační práce, publikační činnost, schválení vedoucího práce, zkouška z anglického jazyka (v případě Mgr. studia

AJ – požaduje obor zkoušku z jiného světového jazyka)

Novořecký jazyk a literatura:

předložení a obhajoba projektu disertační práce, znalost řeckého jazyka, znalost (alespoň pasivní) dalšího světového jazyka

Obecná lingvistika:

základy obecné lingvistiky, požadavky podle uchazečovy orientace, zkouška ze světového jazyka – přednostně z anglického

Románské jazyky:

uchazeč předloží několikastránkové pojednání obsahující jeho představu o tématu i metodě zpracování zamýšlené disertační práce a přehled příslušné sekundární literatury, v průběhu pohovoru prokáže základní znalost problematiky oboru zamýšleného studia a zodpoví otázky komise k tématu budoucí disertace, obor nepožaduje zkoušku ze světového jazyka

Románské literatury:

viz románské jazyky

Ruská literatura:

teorie, dějiny a kritika ruské literatury, zvláště v konkrétní specializaci a s ohledem na projekt disertační práce, předložení projektu práce s bibliografickou rešerší, ruština z diachronního synchronního hlediska v konkrétní specializaci a s ohledem na projet práce s bibliografickou

rešerší

Ruský jazyk: viz ruská literatura

Slovanská filologie:

přehledná znalost teorie slovanské jazykovědy a obecné lingvistiky, znalost konkrétního slovanského jazyka – teoretická + praktická,

Slovanské literatury:

přehledná znalost vědecké teorie literatury – „Slovanských literatur“, znalost konkrétní literatury

Teorie a dějiny zemí Asie a Afriky:

hluboká znalost problematiky oboru, dosavadní výsledky odborné práce kandidáta, základní projekt disertační práce, uchazeč zodpoví otázky z předem zadané odborné literatury

a předloží k posouzení písemně zpracovaný nástin svého odborného záměru, o němž pohovoří před komisí

Teorie literatury: viz česká literatura

Translatologie:

translatologická analýza na základě zvoleného modelu, orientace v moderních koncepcích translatologie, dějinách českého překladu a aplikované lingvistice, rozprava nad projektem doktorské práce, projekt musí být zaměřen translatologicky a musí mít tuto strukturu:

1. zaměření práce a její cíle, 2. přehled stavu zkoumané problematiky,

3. metodologická východiska a postupy, 4. zamýšlený přínos práce,

5. základní literatura

Projekt lze zaměřit na obecnou teorii, historiografii, metodologii nebo na deskriptivní translatologii (empirický výzkum v oblasti překladu nebo tlumočení), doklad

o překladatelské/tlumočnické praxi, zkouška z 1)anglického jazyka a 2) NJ,FJ,RJ – stupeň B (jeden z obou jazyků nesmí být totožný s absolvovaným oborem Mgr. studia)

F I L O S O F I E:

Dějiny filosofie:

posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče, rozprava o tématickém záměru disertační kompetence uchazeče k řešení projektu

Systematická filosofie: viz dějiny filosofie

Logika:

znalost oboru, která umožní okamžité započetí výzkumné práce ve zvoleném zaměření, uchazeč musí prokázat znalost odborné literatury

H I S T O R I C K É V Ě D Y:

Byzantologie:

znalost základních jevů evropské středověké kultury a dějin, důkladná znalost podstatných jevů byzantských dějin a kultury, schopnost číst byz. řecké prameny historické, rozprava

o uchazečově projektu doktorské práce

Dějiny antického starověku:

předložení a obhajoba projektu disertační práce, znalost řeckého jazyka, znalost (alespoň pasivní) dalšího světového jazyka

Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky:

hluboká znalost problematiky oboru, dosavadní výsledky odborné práce kandidáta, základní projekt disertační práce, uchazeč zodpoví otázky z předem zadané odborné literatury

a předloží k posouzení písemně zpracovaný nástin svého odborného záměru, o němž pohovoří před komisí

Egyptologie:

egyptský jazyk, znalost dějin a archeologie Egypta, rozprava o projektu disertačního tématu

Etnologie:

pohovor nad projektem doktorské práce, teoretická a metodologická orientace v oboru

a zvolené specializaci

Historie/české a slovenské dějiny:

doklady o vykonaném studiu, projekt disertační práce, případná vlastní bibliografie

Historie/obecné dějiny:

doklady o ukončení vysokoškolského studia, znalost odborné literatury ke klíčovým problémům dané specializace, projekt disertační práce, případná vlastní bibliografie

Hospodářské a sociální dějiny:

znalost základní problematiky hospodářských dějin včetně historiografie

Iberoamerikanistika:

obsah zkoušky bude vycházet z předpokládaného zaměření práce uchazeče, je třeba prokázat jak faktické znalosti, tak přehled po širší problematice otázek, které se váží k tématu práce, předkládaná disertace v širším kontextu a diskuse nad předloženým materiálem, v níž prokáže adept znalosti faktografie i literatury, zkouška z anglického či španělského jazyka

Klasická archeologie:

odborná rozprava s uchazečem 1. z oboru 2. z příslušné specializace ve které by měla být disertační práce, zkouška z jednoho světového jazyka – AJ, NJ, FJ

Pomocné vědy historické:

absolutorium pomocné vědy historické – archivnictví resp.historie a pokud možno práce

v oboru, absolventi jiných specializací je práce v oboru nevyhnutelnou podmínkou, hlubší zájem o obor, připravený písemný koncept plánované disertační práce, zkouška z německého jazyka

Pravěká a raně středověká archeologie:

zkouška z pravěké a raně středověké archeologie se zřetelem na zaměřením uchazeče

+ metodologická problematika oboru, obor nepožaduje zkoušku ze světového jazyka

I N F O R M A Č N Í S T U D I A A A R CH I V N I C T V Í:

Informační věda:

připravenost uchazeče na vědeckou práci, jeho hlubší znalosti ve zvoleném problémovém okruhu souvisejícím s tématem zamýšlené práce, jazykové znalosti a širší přehled

o informačních oborech

O B E C N Á T E O R I E A D Ě J I N Y U M Ě N Í A K U L T U R Y:

Divadelní věda:

zkouška zjišťuje znalosti z dějin divadla (zahraničního a českého) a z teorie divadla – na úrovni absolventů oboru divadelní vědy

Dějiny výtvarného umění:

diskuse projektu připravená uchazečem, orientace v metodologických a historických otázkách jeho specializace

Estetika:

zkouška zahrnuje otázky z dějin estetiky, uchazeč musí prokázat historický přehled

u vybraného estetického problému (např. mimésis) a dále otázku ze současného stavu oboru, zejména s přihlédnutím k tématu disertační práce, obor nepožaduje zkoušku ze světového jazyka

Filmová věda:

zkouška se skládá z rozhovoru o adeptových znalostech z dějin filmu, filmové teorie, ze všeobecných znalostí a především z debaty nad studijním a badatelským zaměřením adepta

ve vztahu k předběžné „vizi“ budoucí disertační práce

Hudební věda:

odborná rozprava o projektu uchazeče (nutno předložit písemné zpracování)

Kulturologie:

předložení námětu doktorské práce, dokladů o studiu a praxi, obhajoba projektu doktorské práce, rozprava nad dosavadní publikační činností, rozprava o volbě oboru kulturologie (zejména v případě uchazečů, kteří na vysoké škole absolvovali jiný obor fakulty)

P E D A G O G I K A:

Andragogika:

znalosti z andragogické didaktiky, profesní vzdělávání, teorie a organizace řízení

Pedagogika:

předložení projektu, řešení v doktorské práci, uchazeč by měl prokázat znalosti v oblasti obecné a pedagogické pedagogiky a v oborech hraničních: filosofie výchovy, sociologie výchovy a pedagogická psychologie, v případě, že jde o historické téma, tak i z historie pedagogiky, obor nepožaduje zkoušku ze světového jazyka

P O L I T O L O G I E:

Politologie:

doklady o studiu a přehled dosavadní praxe, případně seznam vlastních publikací, znalosti z politické teorie, české politiky a mezinárodních vztahů

P S Y CH O L O G I E:

Klinická psychologie:

Obecná psychologie:

Pedagogická psychologie:

Psychologie práce:

Sociální psychologie:

předložení projektu disertace a jeho posouzení, znalost obecné psychologie a pedagogické psychologie v rozsahu pregraduálního studia, důraz na předložení projektu disertační práce, na uvedení eventuálních publikací uchazeče a v případě, že uchazeč není absolventem studia

psychologie, tak na to, že absolvoval blízký obor s profesionální návazností na psychologické aplikaci v praxi, doklady o odborné praxi (absolvování kursů, výcviků apod. v oboru

klinické psychologie)

S O C I O L O G I E:

Sociologie:

rozsah teoretických znalostí, orientace v soudobé sociologii, orientace v metodologických problémech oboru, heuristika, schopnost formulovat tvořivým způsobem vědecké problémy,

teoretické zakotvení a relevance projektu, adekvátnost metodiky řešení projektu disertace, očekávaný přínos projektu, originalita přístupu