Volební období 2000-2002

Výroční zpráva o činnosti AS FF UK – za období 1. březen 2001 – 14. březen 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

 • Předsednictvo Akademického senátu FF UK předkládá vsouladu sčl. 7/4 Statutu FF UK zprávu o činnosti za druhý rok funkčního období.
 • Předsednictvo pracovalo vtomto složení: dr. Zuzana Jettmarová (předsedkyně), prof. J. Opatrný (místopředseda), P. Pabian (místopředseda), doc. V. Zuska a K. Kočvarová (členové).
 • Vuvedeném období se konalo 12 zasedání předsednictva (z toho dvě se věnovala přípravě mimořádných zasedání AS) a 13 zasedání senátu (z toho dvě mimořádná). První mimořádné zasedání (27.9.2001) se zabývalo podmínkami přijímacího řízení vroce 2002/03, druhé mimořádné zasedání (29.11. 2001) pak situací na historických oborech. Říjnové 18. zasedání se nekonalo, protože se senát nesešel vusnášeníchopném počtu.
 • Pro druhý rok funkčního období jsou zvláště charakteristické tyto skutečnosti:
 • 4.1 Účast členů senátu na zasedáních byla vprůměru nízká, většinou těsně nad hranicí

  usnášeníschopnosti; nedochvilnost některých členů pak způsobovala až půl hodinové zpoždění začátku jednání; vuvedeném období také zaniklo členství podle Statutu FF UK třem členům senátu podle čl. 6, odst. 8/d, jednomu členovi SKAS podle čl. 6, odst. 8/a a dvěma členům SKAS podle čl. 6, odst. 8/b. Do učitelské kurie nastoupili dva náhradníci. Předsednictvo se pokusilo situaci do budoucna řešit návrhem změny Volebního a jednacího řádu AS FF UK (návrh P. Pabiana) , který však Legislativní komise FF UK nepřijala. Rovněž účast fakultních členů AS UK byla velmi sporadická a senát tak až na výjimečné případy nebyl o záležitostech na univerzitní úrovni informován.

  1. Na druhé straně došlo kpozitivnímu vývoji vkontaktu a informovanosti mezi vedením fakulty a senátem: děkan se pravidelně účastnil zasedání senátu, na kolegiu děkana byl pravidelně přítomen zástupce senátu.
  2. Práce stálých komisí – společných poradních orgánů děkana a senátu – i vdruhém roce činnosti odrážela aktivitu vedení a senátu, především vklíčových oblastech studia, legislativy, vědy, stipendií, hospodaření a zahraničních styků. Zatímco komise studijní, legislativní a stipendijní pracovaly pravidelně a zabývaly se kromě rutinních úkolů i koncepční prací, hospodářská komise se scházela pouze kprojednání návrhu rozpočtu a zpráv o hospodaření, zahraniční komise jen ke konkurzním řízení na obsazení smluvních stáží. Jednání etické a knihovní komise se nekonala. Vuvedeném období byla na návrh děkan a ustavena komise likvidační (74). Podrobnosti o činnosti komisí legislativní, studijní, stipendijní a pro vědu jsou uvedeny vjejich výročních zprávách. Zpráva zahraniční a hospodářské komise nebyla předložena.
  3. Senát se mimořádně věnoval: (a) dlouhodobé diskusi kpodobě přijímacího řízení na FF UK, a to vsouvislosti ze změnami zpředchozího roku, (b) situaci na historických oborech.
  4. Ziniciativy předsednictva byla ustavena internetová diskusní stránka kaktuálním problémům na fakultě, která má dnes již několik tematických rubrik.

  1. Činnost senátu za uvedené období je shrnuta vnásledujících oblastech:

  5.1 Základní dokumenty

  AS FF UK schválil:

  1. Výroční zprávu o činnosti FF UK za období 1. únor 2000 – 31. leden 2001 (52);
  2. Výroční zprávu o činnosti FF UK za rok 2001 (88);
  3. Výroční zprávu o činnosti AS FF UK za období březen 2000 – únor 2001 (50);
  4. Výroční zprávu o činnosti AS FF UK za období 1. březen 2001 – 14. březen 2002 ();
  5. Dlouhodobý záměr FF UK (64), na jehož vypracování se podílela pracovní skupina se

  dvěma zástupci AS.

  5.2 Vnitřní předpisy

  AS FF UK schválil:

  1. návrh úpravy učitelského studia na FF UK a příslušné úpravy SZŘ znávrhu vyplývající (55);
  2. návrh na zrušení čl. 24, odst. 2 Statutu FF UK (58);
  3. návrhy úprav čl. 11, odst. 2-5, čl. 16, odst. 1, 4 a 5, čl. 20, odst. 3 Statutu (65);
  4. návrh nového znění Stipendijního řádu FF UK (59);
  5. návrh změn SZŘ FF UK čl. 10, odst. 4 a čl. 9, odst. 10 a 15 (82).

  Úprava čl. 7 SZŘ týkající se podmínek promíjení povinného kursu tělesné výchovy nebyla schválena. Návrh předpisu o hospodaření FF UK nebyl vypracován ani vdruhém roce funkčního období, protože se hospodářská komise ktomuto podnětu nevyjádřila.

  Legislativní komise vypracovala návrh zásad pr o projednávání změn vnitřních předpisů a revizí se podílela na přípravě tisku vnitřních předpisů se zapracovanými úpravami.

  Senát projednal tyto návrhy úprav univerzitních předpisů: Řád pro hodnocení výuky na UK, Řád vysokoškolské koleje UK, dva návrhy na úpravu Statutu UK, návrh na změnu Mzdového předpisu UK (v této souvislosti se senát vrátil kotázce mezd), návrh na změnu VJŘ UK.

  5.3 Studium

  Senát schválil:

  1. návrh na stanovení poplatků spojených se studiem pro akad. rok 2001/02 (61);
  2. v ěcný záměr vnitrofakultního přijímacího řízení na rok 2001/02 (62) a na rok 2002/03 (89);
  3. podmínky přijímacího řízení pro rok 2002/03 (63, 70), po diskusi vobdobí duben – září, a jejich úpravy: přijímání na jeden obor dvouoborového studia (92), vypsání podmínek pro navazující magisterský obor klasická archeologie (93);
  4. podmínky přijímacího řízení do doktorského studia vakad. roce 2002/03 a podmínky přijímacího řízení do doktorského studia vcizích jazycích pro obory egyptologie, dějiny české literatury a teorie literatury (94);
  5. vyčlenění oborů logika, anglistika a amerikanistika a čeština vkomunikaci neslyšících jako samostatných programů (83);
  6. návrh na změnu KKOV – dělení programu Filologie na čtyři kmenové obory (84).

  Senát se zabýval:

  (a) stížností studentů polonistiky a vzal na vědomí informace o situaci oboru na svém 22. zasedání, vyzval proděkana J. Hermana kpodání zprávy o řešení na příštím zasedání AS (87); tuto zprávu vzal dne 14.2. 2001 na vědomí (90);

  (b) dopisem R. Knopa, který upozornil na problémy studentů oboru komparatistiky (záležitost byla následně řešena proděkanem, studijní komisí a děkanem na společných setkáních za účasti zástupců senátu);

  (c) přípravou hodnocení výuky studenty od květnového zasedání vsouvislosti spřípravou univerzitního předpisu, kjehož návrhu podal připomínky. Zároveň na výzvu proděkana J. Hermana jmenoval do pracovní skupiny pro přípravu fakultního hodnocení Š. Balíka (později nahrazeného Mgr. M. Voříškem), B. Sobotkovou a dr. P. Boschka;

  (d) výukou cizích jazyků : pro ujasnění cílů výuky cizích jazyků společného základu a jejich koncepčního začlenění do studia vyzval vedení fakulty, aby se ktéto problematice vyjádřilo a aby byla ustavena pracovní skupina pro řešení této problematiky (85,86) – skupina podala senátu zprávu dne 14.3. 2002;

  Předsednictvo požádalo děkana, aby bylo provedeno podrobné vyhodnocení programových testů zminulého přijímacího řízení; žádost podpořila studijní komise.

  5.4 Stipendia

  AS FF UK podpořil žádost děkana o zvýšení maximální hranice účelového stipendia na 30 tis. Kč. (66); schválil návrh na výši doktorských stipendií pro akad. rok. 2001/02; vzhledem ktomu, že vposledních dvou letech nebyl zdaleka vyčerpán stipendijní fond (účelová stipendia činila vro ce 2000 700 tis. Kč a vroce 2001 660 tis. Kč), vypracovala Stipendijní komise návrh kritérií pro přidělování mimořádných stipendií za vynikající studijní výsledky, který předala děkanovi kzapracování do Opatření děkana.

  5.5 Hospodaření a materiální podmínky

  AS FF UK schválil:

  1. Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2000 (53);
  2. návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor pro bufet na hl.b. (54); na 22. zasedání AS pak upozornil, že sortiment bufetu je vzhledem kvyjednaným podmínkám nedostatečný – po tomto upozornění se situace zlepšila;
  3. návrh rozpočtu FF UK na rok 2001 (60).

  AS FF UK vzal na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu zdotace na HČ ke dni 31.8. 2001 a požádal o úplnou zprávu za tři čtvrtletí roku 2001 (zpráva nebyla předložena); AS FF UK podpořil usnesením 68 kritický postoj orgánů FTVS ke změnám podmínek financování vysokých škol (postup při stanovování kvót pro přijetí financovatelných studentů) a usnesením 69 se připojil kpetici VOS ohledně požadavku zvýšení rozpočto vých výdajů pro VŠ.

  Dva plánované úkoly zminulého roku: (1) kritéria přerozdělování prostředků a (2) hodnocení výkonu vědecko-pedagogického pracovníka senát neprojednal, protože návrhy nebyly předloženy. Kdruhému úkolu jmenoval senát na 22. zasedání zástupce do děkanem ustavené pracovní skupiny (viz 5.8).

  5.6 Věda

  AS FF UK pověřil usnesením (51) komisi pro vědu, aby podala zprávu o efektivitě čerpání prostředků na výzkumné záměry a případné návrhy na změny; zpráva byla předložena.

  5.7 Zahraničí

  AS F F UK usnesením č. 67 vyzval vedoucí pracovníky FF UK kvytváření příznivých podmínek pro rozvoj zahraničních styků voblasti studijní, pedagogické a vědecké. Na místo doc. T. Kulky jmenoval AS FF UK do zahraniční komise jako zástupce senátu doc. J. Královou (91).

  5.8 Organizace, řízení, provoz

  AS FF UK projednal případ zrušeného semináře Typologie politického extremismu a vusnesení (56) vyjádřil své stanovisko, vněmž doporučil řešení obdobných případů na základě jednání všech zúčastněných stran.

  Do ko mise pro výběrové řízení na projekt centrální knihovny byly 10.5. 2001 zvoleny dr. Z. Jettmarová a I. Příbramská (zdůvodu zvýšení limitu na konání výběrového řízení nebylo řízení vypsáno).

  AS FF UK schválil návrh na složení disciplinární komise pro rok 2001 (57). Do ustavené likvidační komise jmenoval dr. E. Kašparovou.

  Na 21. zasedání předložilo předsednictvo návrh usnesení, kterým vyzvalo proděkana J. Koťu, aby zvážil své další působení ve funkci. Usnesení nebylo přijato.

  Mimořádné zasedání, které svolalo předsednictvo na základě usnesení senátu (73) vsouvislosti sprojednáváním dopisu Dr. I. Šedivého ohledně neprodloužení smlouvy Mgr. M. Koldinské, se věnovalo situaci na historických oborech a personální politice vedení fakulty: usnesením 77 požáda l senát předsednictvo a vedení vzhledem ksituaci (78) o svolání shromáždění učitelů a studentů historie věnovaného problematice těchto oborů voblasti koncepce studia a státních zkoušek, koncepce personálního zabezpečení oborů, koordinace a spolupráce úst avů, metodologie a komunikace. Výsledkem bylo svolání společného shromáždění, které zorganizovala děkanem a předsednictvem jmenovaná pracovní skupina. Usnesením 79 dále pověřil senát předsednictvo, aby srektorem dohodlo způsob řešení stížností na rozhodov ání děkana vpersonálních záležitostech. Výsledkem jednání bylo doporučení, aby osoby, které se budou cítit poškozeny, podaly stížnost rektorovi se žádostí o přešetření; případy nařčení zpodjatosti může senát řešit žádostí o vysvětlení kdanému rozhodnutí a kontrolou dodržování stanovených pravidel. Vzhledem ktomu, že některé problémy historických oborů byly celofakultní povahy (platy, výběrová řízení, personální politika a její zásady), bylo na 21. zasedání senátu svedením dohodnuto: (a) senát bude dele govat stálé zástupce do výběrových komisí shlasem poradním (zástupci byli jmenováni na 22. zasedání), (b) hlasovací lístky členů komise budou přílohou materiálů, (c) proděkan – předseda komise – bude zjiného oboru než na který je výběrové řízení vypsáno; (d) děkan ustaví pracovní skupinu pro vypracování systému hodnocení vědecko-pedagogického výkonu učitelů a pracovišť (zástupci AS byli jmenováni na 22. zasedání: I. Příbramská, dr. H. Gladková, doc. J. Králová), průběžná zpráva bude podána na březnovém za sedání AS, závěrečná zpráva na červnovém zasedání.

  Návrh Zásad personální politiky byl projednán na 23. zasedání (obecný rámec, body 1 a 10) .

  5.9 Volby do AS UK a AS FF UK

  dne 8.11.2001 vyhlásil AS volby do AS UK a AS FF UK a ustanovil knim příslušné volební komise (71, 72); usnesením 81 rozšířil volební komisi pro volby do AS UK. Volby do obou senátů se konaly ve dnech 10.-11.12.2001, přičemž volby do SKAS obou senátů se zdůvodu nedostatečného počtu voličů konaly celkem třikrát. Výsledky voleb nebyl y hlavní volební komisí UK zpochybněny kromě náhradnice L. Hykové, která obdržela pouze 9% hlasů.

  Za předsednictvo: Zuzana Jettmarová v.r.

  AS FF UK schválil dne: 14.3. 2002